9 kl vadovelis

  • Published on
    06-Sep-2014

  • View
    179

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>1. Absoliutizmo kriz........................................................................................................................................................2 2. Revoliucijos pradia......................................................................................................................................................4 3. Nuo konstitucins monarchijos iki respublikos.............................................................................................................7 4. Jakobin diktatra.........................................................................................................................................................9 5. Pranczija Direktorijos metais....................................................................................................................................12 6. vietimo kultra Lietuvoje..........................................................................................................................................15 7. Lenkijos-Lietuvos valstybs likvidavimas..................................................................................................................17 8. Konsulatas ir imperija Pranczijoje.............................................................................................................................19 9. Napoleono karai...........................................................................................................................................................22 10. Lietuva Rusijos imperijoje 1795-1814 m.....................................................................................................................24 11. Napoleono imperijos lugimas....................................................................................................................................25 12. Vienos kongresas..........................................................................................................................................................27 PRAMONES PERVERSMAS...........................................................................................................................................30 13. Pokyiai Europoje.......................................................................................................................................................31 14. Pramons perversmas Anglijoje ir jo taka Europai....................................................................................................33 15. Pokyiai visuomenje...................................................................................................................................................35 16. Politins srovs ir socialins XIX a. teorijos...............................................................................................................37 17. Revoliuciniai sjdiai.................................................................................................................................................40 18. Partij atsiradimas. Parlamentarizmas.........................................................................................................................42 19. Darbinink judjimas..................................................................................................................................................44 20. JAV pilietinio karo ivakarse......................................................................................................................................45 21. JAV pilietinis karas (1861-1865 m.)............................................................................................................................47 22. JAV ekonomins ir politins galios augimas...............................................................................................................49 23. Lotyn Amerikos isivadavimas..................................................................................................................................52 24. Visuomeninis ir kultrinis sjdis Lietuvoje XIX a. pr...............................................................................................54 25. Lietuvos kis ir visuomen XIX a. vid.........................................................................................................................55 26. Carizmo politika ir kova u valstybs atkrim XIX a. vid.........................................................................................58 27. "Taut pavasaris".........................................................................................................................................................61 28. Vokietijos suvienijimas................................................................................................................................................65 29. Italijos kelias susivienijim........................................................................................................................................67 30. Austrija-Vengrija ir Balkan tautos..............................................................................................................................69 31. Tautos Rusijos imperijoje.............................................................................................................................................71 32. ydai XIX a. Antisemitizmas ir sionizmas..................................................................................................................73 33. Carizmo politika Lietuvoje XIX a. pab........................................................................................................................75 34. Lietuvos kis ir visuomen XIX a. pab........................................................................................................................77 35. Lietuvi tautinis sjdis XIX a. pab.-XX a. pr.............................................................................................................80 36. Pasaulio pasidalijimas..................................................................................................................................................83 37. Prietaravimai Europoje ir karins sjungos................................................................................................................85 38. Pirmojo pasaulinio karo pradia..................................................................................................................................88 39. Karo frontai 1914-1917 m...........................................................................................................................................91 40. Lietuva vokiei okupacijos metais............................................................................................................................93 41. Rusija 1917 m...............................................................................................................................................................94 42. Lietuvi pastangos atkurti Lietuvos valstyb...............................................................................................................97 43. Nuo Bresto taikos iki Kompjeno paliaub.................................................................................................................100 44. Karo padariniai ir Versalio taika................................................................................................................................102 45. Mokslo ir technikos paanga.....................................................................................................................................105 46. Meno raida..................................................................................................................................................................108 47. Buities ir tradicij pokyiai........................................................................................................................................111 48. Kultros ir mokslo sjdis XX a. pr...........................................................................................................................113</p> <p>1.</p> <p>Absoliutizmo kriz</p> <p>Pranczija XVIII a. antroje pusje Revoliucijos ivakarse Pranczijoje gyveno daugiau kaip 25 mln. moni. Kaimo gyventojai sudar 85% vis prancz - tuo Pranczija nesiskyr nuo kit tuometins Europos ali. Taiau miestiei skaiiumi ji pirmavo Europoje. Pranczijos sostinje Paryiuje gyveno apie 550 tkst. moni. Paryius buvo didiausias Europos miestas. ems kis ir toliau liko pagrindin Pranczijos ekonomikos aka. Senjorams priklaus daugiau kaip pus karalysts emi. XIV-XV a. daliai valstiei buvo suteikta asmens laisv, taiau ems eimininkais jie netapo. Bajorai u em, kuria naudojosi valstieiai, reikalavo duokls pinigais ir produktais. Valstieiai turjo mokti papildomus mokesius u naudojimsi malnu, vynuogi spaudyklomis, duonos kepyklomis. Jie ypa nekent "druskos" mokesio, kur reikjo mokti u kiekvien eimos nar, sulaukus atuoneri met. Be to, valstieiai Katalik banyiai privaljo mokti deimtin, kuri atitiko deimtj derliaus verts dal. Valstiei kio derlius buvo skurdus, todl danai grsdavo badas, ypa nederliaus metais. Nors Pranczija buvo agrarin alis, taiau jos ekonomikoje pramon vaidino svarb vaidmen. Manufaktrose buvo gaminami brangs vairi ri audiniai, stiklo ir metalo dirbiniai, ginklai bei daugyb prabangos reikmen. Padidjo angli gavyba, geleies lydymas, taiau lyginamasis i ak svoris alies ekonomikoje tebebuvo menkas. Karaliaus valdia Karalius turjo neribot valdi ir vald padedant ministrams. Luom atstov susirinkimas - Generaliniai luomai - nebuvo susirink nuo pat 1614 m. Valdant Liudvikui XIV labai sustiprjo karaliaus valdia. Jis, nordamas pabrti savo absoliui valdi, kart pasak: "Valstyb - tai a". Didel reikm alies valdyme gijo dvarikiai, kurie Liudvik XIV pramin "Karaliumi-Saule". Taiau XVIII a. pr. karaliaus valdia dl nuolatini kar, milinik l vaistymo dvaro prabangai, valstiei sukilim m silpnti. Atjus valdi Liudvikui XV, valstybs reikalams buvo skiriama maiausiai dmesio. Liudviko XV valdym geriausiai apibdina jo itartas posakis: "Mano amiui uteks, o po mans nors ir tvanas". Karalius laik leido mediodamas, ikylaudamas ir puotaudamas su favoritmis. Garsiausia i j markiz de Pompadr - kur laik faktikai vald Pranczij. Didiuls ilaidos karaliaus dvarui ir pramogoms didino valstybs finans kriz. Po Liudviko XV mirties 1774 m. Pranczijos karaliumi tapo jo ankas Liudvikas XVI. Kitaip nei jo pirmtakai, naujasis karalius nesiavjo Liudvikas XVI lengvabdiku gyvenimu. Vienas mgstamiausi Liudviko XVI usimim buvo altkalvyst. Didel tak karaliui dar jo mona -Austrijos imperatoriaus Prancikaus I dukt Marija Antuanet. Grai ir aiktinga Marija Antuanet buvo prieingyb savo vyrui. Ji mgo pramogas, aktyv gyvenim ir siek dalyvauti valstybs valdyme. Trys luomai Pranczijos visuomen sudar trys luomai: dvasininkija, bajorija ir treiasis luomas. Pirmojo ir antrojo luomo atstovai buvo privilegijuoti ir atleisti nuo vis mokesi. Tik dvasininkija ir bajorija galjo uimti auktas pareigas valstybje ir dalyvauti jos valdyme. i luom atstovai sudar truput maiau nei 2% vis alies gyventoj. Treiajam luomui priklaus visi Pranczijos gyventojai nuo valstieio iki stambaus bankininko ir manufaktr savininko. Kitaip nei pirmieji du luomai, treiasis turjo mokti mokesius. Pagrindin vaidmen treiajame luome vaidino buruazija, kuri buvo nepatenkinta esama santvarka Pranczijoje. Karaliaus valdios ir visuomens konfliktas Ikilusi buruazija siek verslo laisvs ir galimybs dalyvauti valstybs valdyme. Susidariusia padtimi buvo nepatenkinti ir miestieiai. Tredal miesto gyventoj sudar nevienalyt smulkioji buruazija: amatininkai, cech meistrai, nedideli dirbtuvli savininkai. Taiau miest gyventoj daugum sudar laisvai samdomi darbininkai. Nevienalytis buvo ir bajor luomas. Kai kurie i j steig manufaktras ir kasyklas, usiimdavo finansinmis operacijomis. ie bajorai drauge su treiuoju luomu siek permain visuomenje. Taiau</p> <p>j buvo maai, nes kilmingieji bajorai pramonin ir prekybin veikl tebelaik negarbinga. Dauguma bajor prieinosi paangioms permainoms ir siek isaugoti savo privilegijas. Katalik banyiai ir vienuolynams priklaus daugiau kaip deimtadalis Pranczijos emi, kurias ji inuomodavo u pinig mokest. Dvasininkijos rankose susikaup didiuliai turtai, taiau mokesi ji nemokjo. Tokia padtis nereik, kad visi dvasininkai gyveno labai gerai. Pagrindin pajam dalis atitekdavo auktiesiems bajor kilms dvasininkams: vyskupams, prelatams, abatams. Tuo tarpu parapij kunigai - miestiei ir valstiei sns - gaudavo kuklias, netgi menkas pajamas. Dalis bajorijos ir dvasininkijos revoliucijos ivakarse palaik treij luom. kio ir finans kriz XVIII a. vid. Pranczija pateko sunki finans kriz. Liudviko XVI valdymo pradioje generalinis finans kontrolierius A. Tiurgo pareng plai reform program, kuri turjo pagerinti kio bkl ir sustiprinti finansin valstybs padt. A. Tiurgo tarp provincij ved laisv prekyb grdais, panaikino viduramikas cech privilegijas, sumaino valstybje gerai apmokam pareigybi skaii, palengvino valstiei prievoles. A. Tiurgo pradtos reformos sukl dvasininkijos ir bajorijos pasiprieinim. Isigandusi reformos pasekmi, valdanioji virn privert karali paalinti A. Tiurgo i uimam pareig. Be to, reformoms buvo pasirinktas netinkamas laikas. Tais metais alyje uderjo menkas derlius. Pavasar Paryiuje minios moni pradjo plti sandlius ir kepyklas. Valstybs padt band gerinti generalinis finans kontrolierius . Nekeras. Jis sil karaliui sumainti dvaro ilaidas, sukurti provincij susirinkimus, sumainti valstiei mokesius. Taiau . Nekero reformoms aktyviai pasiprieino Marija Antuanet, karaliaus broliai ir bajorija. Revoliucijos ivakarse ypa sunki padtis susidar dl menko derliaus. alyje trko grd, pakilo duonos kainos. Tokioje situacijoje tapo nebemanoma i valstiei ispausti didesni mokesi, o bankininkai nebedav karaliui nauj paskol. 1788 m. rugpjio mn. Liudvikas XVI paskelb nutarim dl Generalini luom suaukimo. Rinkimai Generalinius luomus 1789 m. pavasar vyko rinkimai Generalinius luomus. Anksiau kiekvieno luomo deputatai sudarydavo tredal bendro deputat skaiiaus. Tokia Generalini luom tvarka neatitiko treiojo luomo interes, nes dvasininkija ir bajorija reformoms galjo pasiprieinti. Rinkim ivakarse buvo patenkintas treiojo luomo reikalavimas duoti jam tiek deputat viet, kiek j turjo privilegijuotieji luomai. Per rinkimus Generalinius luomus Pranczijos miestuose ir miesteliuose kilo badaujani beturi riaus. Kaimuose valstieiai upuldavo senjor pilis, atsisakydavo mokti mokesius. Treiojo luomo atstovai reikalavo apriboti karaliaus valdi, panaikinti feodalines prievoles, skirti mokesius privilegijuotiems luomams. Klausimai ir uduotys 1. Kokia buvo valstiei padtis XVIII a. Pranczijoje? 2. Kokie luomai sudar Pranczijos visuomen? 3. Kodl treiasis luomas ir dalis privilegijuot luom atstov buvo nepatenkinti esama santvarka Pranczijoje? 4. Kokios prieastys slygojo kio ir finans kriz alyje?Pranczijos luomin visuomen 1789...</p>