A Eff Ff Ffffffff

  • Published on
    25-Feb-2018

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/25/2019 A Eff Ff Ffffffff</p><p> 1/2</p><p>1. Analiza economico-fnanciarareprezinta un instrument</p><p>essential ce trebuie utilizat de managerii frmelor si care are</p><p>ca rezultat ormularea unor aprecieri calitative si cantitative</p><p>despre starea, evolutia si perspectivele unei intreprinderi. Pt</p><p>realizarea analizei economice trebuie stabilita o serie de</p><p>elemente precum: contextual in care frma isi desasoara</p><p>activitatea, scopul pt care se realizeaza analiza, benefciarii,</p><p>metodele utilizate in analiza. Astel, principalul scop consta in</p><p>identifcarea punctelor orte si a celor slabe analiza SWO.</p><p>2. Tipologia analizei economico-fnanciare: utilizeaza</p><p>criteria precum: nivelul la care se desasoara analiza!microeconomica"macroeconomica#, studierea in timp a</p><p>enomenelor si proceselor economice !analiza</p><p>statica"dinamica#, orizontul temporal in care se desasoara</p><p>analiza !analiza post actum"previzionala# si natura insusirilor</p><p>enomenului analizat !analiza calitativa"cantitativa#.</p><p>3. Metodologia analizei activitatii economico-</p><p>fnanciare:</p><p>Descompunerea/Diviziunea rezultatelor:se oloseste pt</p><p>studierea enomenelor, a rezultatelor economice si se exprima</p><p>cu indicatorii sintetici rezultati prin descompunerea dupa</p><p>anumite criteria precum: descompunerea dupa timpul de</p><p>ormare, in unctie de locul ormarii, pe parti sau elemente</p><p>component a rezultatelor.</p><p>Modelarea:instrument util in evaluarea enomenelor</p><p>economice studiate. $odelele oera o baza comuna de</p><p>comunicare pt manageri, urnizori clienti. %uprinde</p><p>urmatoarele unctii: de explicare a enomenului modelul ace</p><p>legatura intre concepte si realitatea inormatiilor, de</p><p>documentare se realizeaza prin diagrame, organigrame,</p><p>tabele&amp; decizionala concordanta intre conceptele utilizate si</p><p>insusirile reale ale enomenului studiat.</p><p>Comparatia rezultatelor:are un rol important deoarece</p><p>studiul rezultatelor ca marimi de sine statatoare nu oera</p><p>inormatii sufciente. ipuri de comparatii: in timp </p><p>comparative intre rezultate eective si programaate " rezultate</p><p>din perioada curenta si precedenta&amp; in spatiu rezultatele</p><p>verigilor organizatorice, a intreprinderii analizate si a unor</p><p>frme cu profl similar&amp; mixte se bazeaza pe imbinarea lor in</p><p>timp si spatiu&amp; cu caracter specifc intervin in alegerea</p><p>variantei optime de actiune.</p><p>ruparea:metoda prin intermediul careia colectivitateacercetata e despartita in grupe omogene de unitati dupa</p><p>variatia uneia sau mai multor caracteristici. ' ( )max </p><p>)min"*+.---lg (/ ' ( marimea intervalului de grupare, </p><p>( nr unitatilor supuse observarii, )max, )in (/ valori</p><p>extreme.</p><p>Analiza !actoriala:utilizata atunci cand intre actori exista</p><p>relatii de raport sau produs si are ca spor determinarea</p><p>abaterilor ata de o anumita baza de comparatie. 0egatura</p><p>directa de conditionare a actorilor in orma cea mai simpla</p><p>este unctia 1 ( !x#. Principii care stau la baza metodei:</p><p>scrierea actorilor in relatiile de cauzalitate se ace in ordinea</p><p>conditionarii lor economice: mai intai cei cantitativi, apoi cei</p><p>calitativi, sustituirea se realizeaza succesiv, actorul substituit</p><p>anterior ramane substituit pana la s perioadei de analiza,</p><p>actorul nesubstituit se ia in calcul la valoarea din perioada debaza. (/modifcarea absoluta, relativa ! 2 #.</p><p>Metoda "alantiera:se oloseste pt elaborarea programelor</p><p>privind activitatea curenta si viitoare a frmelor. Aplicarea sa</p><p>este posibila cand intre elementele enomenului analizat</p><p>exista relatia de suma sau dierenta. 2 ( a+b3c !de scris si 24</p><p>si 2*, modifcarea lui 2 si modifcarea lui 2 in unctie de a b c:</p><p>delta 2a ( a*3a4, delta 2c ( 3c*3c4.</p><p>Metoda regresionala: se utilizeaza cand intre enomenul</p><p>analizat si actorii sai exista legaturi de tip stocastic.</p><p>0egaturile stocastice au un caracter aleator !probabilistic# si</p><p>pot f exprimate prin unctii liniare sau neliniare !parabole,</p><p>56perbole, exponentiale, etc#. Particularitate: caracteristica )</p><p> caracteristica actoriala independent exercita o in7uenta</p><p>asupra unei caracteristici 1 caracteristica dependenta"de</p><p>eect.</p><p>Metoda ratelor:permite realizarea unor studii comparativein timp si spatiu determinante in reglarea activitatii. 2ata esteraportul dintre - marimi comparabile care are o valoareinormationala mai mare decat a fecarui indicator 8udecaseparat. 2atele pot f de structura, de gestiune, de ec5ilibrude efcienta. %ira de aaceri reprezinta totalitatea veniturilorealizate de o frma din operatiuni comerciale intr3o anumitaperioada de timp. 9n %A se iau in considerare vanzarile debunuri, contavaloarea lucrarilor executate si a serviciiloprestate, alte venituri. 9n calculul %A nu sunt incluse veniturilefnanciare si extraordinare. Prin analiza %A se urmaresteobtinerea inormatiilor legate de locul si pozitia pe piata afrmei, capacitatea sa de a3si diversifca activitatile si de a seautofnanta, perormantele economice, prinicpalele surse devenituri din ultimii ani si stabilitatea lor, evolutia acestor surse</p><p>in viitorul apropiat.Analiza dinamicii si structurii CA: se utilizeaza marimilede dinamica !indici, ritm de crestere#&amp; analiza structurala a %Ase bazeaza pe impartirea vanzarilor totale ale frmei in unctiede criteria: produse, clienti, activitati, piete de desacere$odalitati de analiza structurala: marimi relative ! g (%Ai"suma %A *44#, coefcientul de concentrare ;ini Struc% ierar5izeaza in ordinedescrescatoare vanzarile realizate de catre principalii clientipe produse, urnizori.Analiza !actoriala: urmareste identifcarea si cuantifcareaactorilor care o in7uenteaza in vederea elaborarii masurilocare duc la corectarea aspectelor negative aparute inactivitatea frmei.Analiza valorii adaugate: ?A re7ecta perormantele unefrme si exprima dimensiunea valorii realizate in activitateafrmei, respective plusul de valoare ca urmare a utilizariefciente a potentialului de care dispune aceasta, pestevaloarea consumurilor provenite de la terti.9ndicatorul ?A eutilizat pt caracterizarea ec3fn a unei frme, a activitatii deramura sau a economiei nationale si are rol in stimulareaagentilor economici pt reducerea consumurilor intermediare sin determinarea indicatorilor de efcienta. $odalitati deanaliza a ?A: Analiza structurii si dinamicii: 2va ( ?A"%A *44</p><p>!gradul de integrare pe vertical# rata medie a ?A2remun stat ( 9mz+taxe"%A *44, 2rem creditori (@obanzi " ?A *44 2remun actionari(@ividende"?A *442remun frma(Pnet"?A *44 2remun cap te5nic (Amortizare"?A *44.</p><p> Analiza !actoriala !ormule# + sc5ema. (/ seurmareste determinarea modifcarii ?A ata de valoareadin baza de comparative, determinarea actorilor dein7uenta si identifcarea masurilor de redresare aactivitatii economice.</p><p>#ata renta"ilitatii indicator sintetic de efcienta a</p><p>activitatii intreprinderii&amp; marimi relative care se determina ca</p><p>raport intre indicatorii de eect !proftul net, rezultatu</p><p>exploatarii# si indicatorii care re7ecta un 7ux de activitate sau</p><p>un stoc !capital propriu, resurse economice#.</p><p> 22 economice: raport intre rezultatele economice s</p><p>mi8loacele anga8ate in obtinerea acestui rezultat. 2e (</p><p>2be"At *44, 2e ( 2e)p"At *44, 2e ( P"At *44 !p (</p><p>suma din Bp suma Bc#.</p><p> 22 comerciale: evidentiaza efcienta politicii com a frmeise determina: 2c ( P"%A *44. 2 com poate creste prin</p><p>reducerea c5eltuielilor, impulsionarea vanzarilor, ob</p><p>bunurilor de productie la preturi avanta8oase.</p><p> 22 d consumate: 2ct ( P"% *44.</p><p> 22 fnanciare: 2 ace legatura intre capitaluri !surse de</p><p>fnantare a activitatii unei frme# si proft. 2 (</p><p>Pnet"'propr *44 ( ?t"At At"'prop Pnet"?t *44</p><p>?t"At3viteza de rotatie a activelor totale, At"'prop3actoru</p><p>de multiplicare a cap propr, Pnet"?t3proftul net la * leu</p><p>venituri.</p><p>C$$3sursa de inormare in determinarea perormantelo</p><p>frmei. Analiza rentab frmei porneste de la %PP si de la ind ec3</p><p>fn, care se pot constituiplecand de la in urnizatre de acestea</p><p>impreuna cu bilantul si notele explicative ale sit. fnanciare</p><p>%53consumul de materii prime si materiale, c5 cu persamortizari, provizioane. ?en ?anzari, stocuri de productie</p><p>neterm, stocuri de produse fnite, dobanzi, subventii</p><p>Structura veniturilor si c5 dupa natura activitatilor: activ de</p><p>exploatare: activ curenta a frmei des potrivit obiectului de</p><p>activitate al unei intreprinderi. active fnanciara: da o imagine</p><p>asupra costului de fnantare a active. activ. extraordinara</p><p>evenim sau tranzactii dierite de activitatea curenta a</p><p>intreprinderii care nu apar recvent sau cu regularitate. 9n</p><p>urma analizelor rezultate din activitati se pot calcula</p><p>indicatorii: rez exploatare, fnanciar, extraordinar.</p><p>Analiza soldurilor intermediare de gestiune: pun in</p><p>evidenta etapele ormarii unui ex fnanciar, respectiv modu</p><p>de olosire a resurselor materiale, fnanciare, umane in</p></li><li><p>7/25/2019 A Eff Ff Ffffffff</p><p> 2/2</p><p>activitatea intreprinderii. Soldurile intermediare de gestiune</p><p>sunt: mar8a comerciala permite determ rezultatului obtinut</p><p>din vz m, productia exercitiului val prod globale a unei</p><p>intreprinderi, val adaugata di dintre intrari si iesiri, are ca</p><p>destinatie remunerarea participantilor la active ec a frmei.</p><p>2ez brut din exploatare: rez obtinut din activ de exploatare,</p><p>rez current: rez exploatare + rez din active fnanciare, rez brut</p><p>al exercitiului: rez current + rez extraordinar6, rez net: rez</p><p>brut !impz proft + participarea salariatilor la rezultate#.</p><p>Capacitatea de autofnantare:cap unei frme de a3si dezv</p><p>activitatea prin mi8loace fnanciare proprii. 2e7ecta posib</p><p>frmei de a creste necesarul de ond din rulment, investitiile s</p><p>de a rambursa datoriile, de a fnanta nevoile de gestiune</p><p>curenta. %A ( venituri incasabile c5 platibile, %A (</p><p>rezultatul exercitiului + amortizari si provizioane ! p</p><p>exploatare, fnanciare, extraordinare#, Autofnantarea ( %A </p><p>dividende distribuite cota managerului participarea</p><p>salariatilor la proft.</p></li></ul>