A RJECNIK Latinskosrpski

  • View
    101

  • Download
    54

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rjecnik latinsko-srpski

Transcript

Page 10 of 117

Latinskosrpski renik, A

LATINSKO-SRPSKI RENIK

A

a prvo slovo latinske abecede.

, b, abs, praep. sa ablativom: 1) a = ab (ispred konsonanta) iz, od multi a hostibus caesi sunt mnogi su pali od (ruke) neprijatelja; a fronte spreda; a tergo otraga, otpozadi; a latere zboka, sa strane; venire a teatro ii iz pozorita; a nobis kod nas; hoc est a me toliko od mene (to je moje miljenje); a pueritia iz (od) detinjstva; vicesimus dies a Capitolio incenso dvadeseti dan od (nakon) poara u Kapitolu; legati a Roma venerunt delegati idu iz Rima; a Graecis - iz Grke; legi edictum Antonii a Bruto poruka Antoniju od Bruta; rogatus sum a matre tua, ut venirem ad se tvoja me majka molila da doem kod nje; servus a manu privatni sekretar; 2) ab praep. sa abl. (ispred vokala) iz, od: mille passus ab urbe hiljadu koraka od (iz) grada; quartus ab illo etvrti od njih; ab oriente sa (iz) istoka; cadere (mori) ab aliquo pasti (poginuti, umreti) od nekoga (neije ruke); haec scribo ab amore ovo piem iz ljubavi; ab novissimis unus jedan od novajlija; plaga ab amico udarac/amar od prijatelja; 3) abs (ispred d i t): abs te kod tebe; 4) a/ab ide sa glagolima deterrere, liberare, exspectare, timere, cognoscere, petere, quaerere, incipere, convertere, vertere aliquod ab aliquo od nekoga

bc/us, -i, m. () 1) sto izdeljen u polja na koji se stavljalo ulje i vino; tabla podeljena na kocke koja je sluila za igru i raunanje, abakus

blnto/onis, s. f. formalno otuenje, rastavljanje

blno, -avi, -atum, -are, v. I 1) rastaviti: a. uxorem a viro rastavljam enu od oveka;

2) uiniti tuim, neprijateljski raspoloenim: a. alquam udaljiti se od nekoga; abalienabam homines rebus meis preputam drugima moje stvari; abalienatus iure civium lien graanskih prava

Aba/s,-ntis, m. () Avant, kralj u Argosu

bv/us, i; s. m. dedin deda

abdcto/ s. f. nis, abdikacija, ostavka, odricanje a. filii odricanje od sina, iskljuenje sina iz nasledstva

abdc/o, -avi, -atum, -are, v. tr.&itr. I abdicirati, dati ostavku na (visoki) poloaj consules abdicant-

konzuli daju ostavku; filium a. - odriem se sina

abdc/o,-xi, -ctum, -re, v. tr. III slutiti (zlo): aves abdicunt rem ptice slute stvariabdte, adv. zabaeno, zatureno, skriveno

abd/o, -ddi, -dtum, re, v. tr&itr.III 1) udaljiti: a. aliquem in insulam proterati, oterati u izgnanstvo; 2) povui se: a. me povlaim se (u miran ivot); a.in silvam povlaim se u umu; 3) odati se: a. me litteris (in litteras) odajem se pisanju; 4) kriti: a. partes quasdam corporis krijem delove tela; a. cupiditatem krijem (ljubavni) zanos

abdm/en, -nis, n. 1) trbuh; 2) sladokusac, poguzije, Pera-dera

abdco, -xi,-ctum, -re, v. III, odstraniti (udaljiti) od: a. aliquem a foro; a. legiones a Sagunto; a. aliquem Romam; abduco aliquem in cubiculum; c. aliquem mihi conviviam uzimam nekoga kao gosta; 2) metaforino: uzdrati se, odustati od a. animum a cogitatione; a. a corpore otkidam od tela; 3) odrei se a. me ab omni reipublicae cura; 4) poniziti a. artem ad mercedem poniziti umetnost na robu

ab/o, i, tum, re,v. itr. IV, ii, otii; tempus abire tibi est vreme ti je da ide (ode); sol abiit sunce je zalo; pater abiit amicum salutatum otac je otiao da pozdravi/poseti prijetlja; a. ab incepto odustajem od; abire magistratu dati ostavku na dravnu slubu; non abibit, si - nee izbei (ostati iv), ako; hoc non sic abit to ne treba tako da ide (se odvija); abi! gubi se! (pakuj se!, kidaj!); abi! (u ali) ama, idi, daj! (ne zezaj!); a. domum - idem kui; abi in rem malam! idi doavola!; non longe abieris ne mora ii tako daleko; abit in ora hominum pro ludibrio postao je predmet ismejavnja; abit in mores prelo u naviku; a. in somnum zaspah (spava mi se)

berrt/o,-nis, f. (naglo) odstupanje, aberacija; a. a dolore (molestiis) udaljavanje od bola (sekiracije)

berr/o,-avi,-atum,-are, I v. intr. 1) odstupati, odlutati, zalutati; a. a patre udaljujem se od oca; a. verbo ne mogu da naem re; aberrat a regula odstupa od pravila; a. ab eo, quod propositum est odstupa od predmeta; a miseria quasi aberrare gotovo zaboraviti bedu; sed tamen a. ipak odbacujem od sebe; 2) udaljiti se, biti daleko longius aberrant, quam quo telum adigi posset dalje su nego to koplje moe da dobaci

abfre, abforem > abfuibhinc, adv.(ab+hinc) 1) odavde: aufer a. lacrimas odnesi suze odavde; 2) pre, (od sad): a. annos XIV pre etrnaest godina; abhinc triennium (annis IV) pre tri (etiri) godine

abci, abcit, > abiciobgn/us, -a, -um, a. jelov, amov

bi/s,-tis, f. jela (Pinus abies, Pinus picca); a. secta a) jelova daska; b) barka, amac

bgo,-gi, -actum, re; v. III, od-terati; oterati [stoku], proterati [neprijatlja]: a. aliquem rus; nox abacta potroena (protraena) no

bto/-nis, f. odlazak, smrt

bto,-re, v. intr. III otii

bt/us,-us, s.m. 1) smrt; 2) izlaz, ishod

abiecto/-nis, f. 1) odbacivanje; 2) metaforino: a. animi malodunost

abiect/us,-a, -um; a. nizak (stil): oratio abjecta vulgaran govor; miser (contemptus) et abjectus bedan (gnusan) i nizak

ab/co,-ici, -iectum, -re, v.tr.III odbaciti, zbaciti, skinuti: a. insigne regium de capite meo odbacujem kraljevske znake sa svoje glave; 2) napustiti, ostaviti; a. aliquem vie me ne zanima; 3) baciti se (nie): a me ex muro in mare bacam se sa zida u more; a. ad pedes alicujus baciti se nekom pred noge, moliti; 4) omalovaavati a. auctoritatem senatus omalovaavati autoritet senata; a. me predajem se 5) a. animum gubim hrabrost

abidc/o,-avi,-atum,-are, v. tr.I, poricati, negirati a. libertatem mihi poricati meni slobodu

abiun/go,-xi,-tum,-re, v.tr. III ispregnuti a. juvencum - ispreem junca; udaljiti a. me ab aliqua re udaljujem se od nekog predmeta

abir/o,-avi, atum, are, v.tr. I, odluno poriem: a. pecuniam poriem da sam vlasnik

blatv/us,-i, m. casus ablativus (instrumental, sociativ+lokativ) 1) sa glagolima liberare, expellere, cedere: liberare aliquem metu - osloboditi nekoga straha; expellere aliquem urbe proterati nekoga iz grada; cedere aliqua re odustati od neke stvari; cedere loco napustiti mesto; Hanibal patria pulsus est Hanibal je proteran iz otadbine; Nolanos Marcellus pugna abstinere iussit Marcelus je molio Nolance da se uzdre od borbe; 2) sa glagolima koji znae liiti i nedostajati i sa pridevima liber i vacuus: privare/nudare/spoliare aliquem aliqua re liiti nekoga neega; carere/egere aliqua re nemati neto; liber curis bez tuge/kubure; 3) sa poreenjima: Hic mons illo altior est ovo brdo je vie od onoga; Existimo hunc montem illo altiorem mislim da je ovo brdo vie od onoga tamo; Exegi monumentum aere perennius - stvorio sam spomenik trajniji od bronze; luce sunt clariora nobis tua consilia omnia jasniji od dana su nam svi tvoji saveti; praevenerat fama qua nihil est celerius stigoe glasine od kojih nita nije bre; plus ducenti homines capti sunt vie od dvesta ljudi je zarobljeno; exspectatione omnium major vie od svih oekivanja; Caesar opinione celerus venturus esse dicitur Cezar bi, kau, mogao da stigne bre nego se misli; Subiit argentea proles, auro deterior, fulvo pretiosior aere Nastupi srberno doba, gore od zlartnog ali bolje od bronzanog; 4) lokativni ablativ hoc loco na ovom mestu; hac parte - s ove strane; tota urbe u celom gradu; totis castris u celom logoru; dextra levaque nadesno i nalevo; terra marique - na kopnu i na moru; Via Apia proficisci otii Vija Apijom; 5) vremenski abl.: nocte (=noctu) nou; die/luce danju; hieme zimi; vere u prolee; aestate leti; autumno u jesen; bello u toku rata; prima luce ranom zorom; superiore anno prethodne godine; primo quoque tempore prvom povoljnom prilikom; adventu Hannibalis u vreme Hanibalova pohoda; tribus ante (post) annis pre (posle) tri godine; Hannibal anno tertio post, quam domo refugerat, Africam accessit Hanibal je stigao u Afriku dve godine nakon to je napustio otadbinu; sub noctem dixere vale pozdravili su se pod no (pred vee); tempore venio - doi u na vreme; Maior in dies fit contemptio laboris prezir prema radu bio je svakim danom sve vei; 6) instrumentalni ablativ cum magna cura (magna cura) sa mnogo obzira (truda); iure s pravom; vi silom (na silu); equo/curru/navi vectus prenet na konju/kolima/brodu (konjem/koima/brodom); pedibus ire ii peke; vincere aliquem proelio pobediti nekoga borbom; moenibus se defendere - braniti se zidovima, castris se tenere - tvravom se drati (braniti); per servum a rege occisus est pogubio ga je rob po kraljevom nareenju; 7) nainski ablativ hoc modo na ovaj nain (ovim nainom); quo modo? kako, na koji nain?; more maiorum po drevnom obiaju; vir singulari virtute ovek izuzetne hrabrosti (sa izuzetnom hrabrou); bono animo sitis! budite hrabri!; 8) sa pridevima plenus (pun), praeditus (snabdeven), dignus (dostojan, zasluan); indignus (nedostojan): onustus praeda natovaren plenom; dignus supplicio est zasluuje da se kazni; indigna homine haec oratio te su rei nedostojne oveka; 9) sa nekim deponentnim glagolima ut armis sluiti se orujem; fungi magistratu obavljati dunost; frui otio uivati u tiini; niti baculo podupirati se tapom; potiri oppido ovladati gradom; abuti patientia zloupotrebiti strpljenje; perfungi munere ispuniti obavezu; vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis da pobedi, Hnibale, zna, ali ne zna da se slui pobedom; ducibus usi centurionibus njima su kao voe sluili centurioni; 10) sa opus est mihi auxilio - meni je potrebna pomo; multa opus sunt mnogo [ta] je potrebno; 11) sa contentus i fretus sorte contentus zadovoljan sudbinom; fretus numero copiarum suarum pouzdao se u brojnu nadmo svojih trupa; 12) sa glagolima procene frumenti modius tum erat binis sestertiis dvadeset oka ita kotalo je dva sestertija; v