A7 compatibility mode__1531

  • Published on
    19-Jan-2015

  • View
    80

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. SECTION 1 Qun tr ngunNature ofHuman nhn lc ResourceManagementChng 3Hoch nh ngun nhnlc PowerPoint Presentation 2003 Southwestern College Publishing. All rights reserved. by Charlie Cook

2. Cc nhn t xc nh k hoch ngun nhn lc 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 22 3. Hoch nh ngun nhn lc Hoch nh ngun nhn lc Tin trnh phn tch v xc nh nhu cu v s sn sng ca ngun nhn lc m t chc c th t c mc tiu. Hoch nh ngun nhn lc lin quan n dng ngi vo, dch chuyn v ra khi t chc 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 23 4. Trch nhim ca cc b phn trong hoch nh ngun nhnlc Figure 25 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 24 5. Tin trnh hoch nh ngun nhn lc 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 25 6. Tin trnh hoch nh ngun nhn lc Chin lc ngun nhn lc Cch thc c s dng d bo v qun l cung v cu ngun nhn lc. Cung cp nh hng tng qut v nhng cch thc m hot ng ngun nhn lc s c pht trin v qun tr.K hoch chinlc tng qut K hoch chin lc ngun nhn lcCc hot ngngun nhn lc 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 26 7. Li ch ca hoch nh ngun nhn lc Nhn nhn tt hn v cc vn ngun nhn lc cho cc quyt nh kinh doanh Chi ph ngun nhn lc t hn thng qua qun tr ngun nhn lc tt hn. Chiu m chnh xc hn (v thi gian) d bo nhu cu ngun nhn lc Bao gm cc nhm c bo v thng qua vic gia tng lp k hoch trong lc lng lao ng a dng. Pht trin cc ti nng qun tr tt hn 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 27 8. Bc 1: thu thp thng tin Nhng thng tin no l cn thit v ti sao? Mi trng bn ngoi Mi trng bn trong 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 28 9. Mi trng bn ngoi Cc iu kin kinh t Cng ngh S cnh tranh Th trng lao ng Khuynh hng x hi v nhn khu hc Cc quy nh chnh ph Cc vn lin quan n a l 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 29 10. Mi trng bn trong Chin lc bn trong Cc k hoch kinh doanh Ngun nhn lc hin ti T l thay th nhn vin 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 210 11. Bc 2: d bo cu lao ng Bao nhiu v loi no? Di hn v ngn hn. 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 211 12. s dng nhn vin bn thi gianSource: Adapted from Part-Time Employment,(NY: The Conference Board, n.d.) vol. 6 #1. Figure 27 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.212 13. D bo nhu cu ngun nhn lc D bo S dng thng tin v qu kh v hin ti xc nh nhng iu kin mong i tng lai. Cc phng php d bo Phn on c on- hi kin nh qun tr, t trn xung hoc di ln Quy tc ngn tay ci- s dng cc hng dn chung K thut Delphi- hi nhm chuyn gia K thut nhm danh ngha- 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.213 14. D bo nhu cu ngun nhn lc Cc phng php d bo Ton hc T l hiu sut- n v do mi nhn vin sn xut T l nh bin- d bo nhu cu lao ng gin tip Phn tch hi quy thng k Cc m hnh m phng Cc giai on d bo Ngn hn- t hn 1 nm Trung hn- n 5 nm Di hn- nhiu hn 5 nm 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.214 15. Cc phng php d bo Figure 28 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.215 16. D bo cung v cu lao ng D bo cu ngun nhn lc c on tng nhu cu D bo mt cch c th v cc nhu cu v k nng qua s lng v loi nhn vin 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.216 17. Bc 3: d bo cung ngun nhn lc D bo cung ngun nhn lc Cung bn ngoi Cung ni b 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 217 18. D bo cung ngun nhn lc D bo cung bn ngoi ngun nhn lc Cc nhn t nh hng Di c (rng) vo mt cng, khu vc Cc c nhn vo v ri khi lc lng lao ng Nhng c nhn tt nghip t cc trng i hc v cao ng S thay i cu trc ngun nhn lcv cc vn lin quan D bo kinh t Pht trin k thut Cc quy nh v p lc t chnh ph 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.218 19. nh gi ni b lc lng lao ng ca t chc Kim tra cng vic v k nng Nhng cng vic hin ti l g? C bao nhiu cc nhn ang thc hin cho mi cng vic? Nn tng ca mi cng vic? Nhng cng vic no s c khi thc hin chin lc tng lai ca t chc? Nhng c tnh ca cng vic? 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 219 20. nh gi ni b lc lng lao ng ca t chc H s tm tt kh nng ca t chc D liu HRIS- ngun thng tin v kin thc, k nng v kh nng Cc thnh t ca h thng kh nng, nng lc ca t chc Lc lng lao ng v c im c nhn Ngh nghip ca c nhn D liu thnh tch cng vic ca c nhn 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 220 21. D bo cung v cu ngun nhn lc D bo cung ni b ngun nhn lc Tc ng ca bt, dch chuyn v sai thi Phn tch tng quan S thay th Ma trn chuyn i (Markov matrix) ExitManager Supervisor Line WorkerManager.15 .85.00 .00.Supervisor .10 .15.70.05Line Worker.20 .00.15.65 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.221 22. D oo cung ni b lao ng cho tng n v Figure 29 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.222 23. Qun tr ngun nhn lc, thiu ht hoc thng d ht B tr lc lng lao ng thu hp kch c, quy m hp l, v gim lc lng lao ng (RIF), tt c s gim s lng nhn vin trong t chc. Nguyn nhn Sa st kinh t, mt th phn Thay i v cu trc/ cng ngh, lin doanh lin kt, st nhp 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.223 24. Qun tr ngun nhn lc, thiu ht hoc thng d B tr lc lng lao ng Nhng tc ng tch cc Gia tng kh nng cnh tranh Gia tng hiu sut Tc ng tiu cc S tranh ginh, u tranh ca ngun nhn lc Mt i nhng k nng v kinh nghim c bit Mt i s pht trin v k nng i mi Qun l nhng ngi li Gii thch hnh ng thc hin v tng lai Lin quan n vic b tr, c cu li nhng ngi li 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 224 25. Qun tr ngun nhn lc, thiu ht hoc thng d Cc cch thu hp kch c Xem xt c cu Khng thay th nhn vin ca cc phng ban v khng thu mn nhng nhn vin mi Cho ngh hu sm ngh lng, phn thng khuyn khch nhn vin lu nm ri cng ty sm. Cho ngh vic (tm ngng sn xut) Nhn vin c b tr ngh php khng lng v c gi li lm vic khi tnh hnh kinh doanh c ci thin. Nhn vin c la chn tm ngng lm vic da trn c s ca thm nin hoc thnh tch hoc kt hp c hai. - Gim thiu gi lm vic 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.225 26. Qun tr ngun nhn lc thng d Cch thc thu hp kch c Nhng dch v thm cung cp cho nhng nhn vin b sa thi h tr v gip h tm cng vic mi: T vn ngh nghip c nhn Chun b s yu l lch v cc dch v nh my Cc hi tho v phng vn (trnh by kinh nghim) Tr gip tm kim cng vic mi Thanh ton khi hp ng kt thc Tip tc tr gip cc phc li y t Ti o to cng vic 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 226 27. i ph vi thu hp kch c Nghin cu cc gii php thay th thu hp kch c Involve those people necessary for success in the planning for downsizing Develop comprehensive communications plans Khuyn khch, chm sc nhng ngi li Outplacement pays off 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.227 28. Thiu ht lao ng Hc lin tc v ti o to lc lng lao ng hin ti Chiu m i mi Duy tr nhn vin hin ti bao gm c nhng ngi v hu Tc thay th nhn vin thp hn Thu mn bn ngoi v cng nhn tm thi 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 228 29. Bc 5: nh gi hiu qu ngun nhn lc o lng chn on hiu qu ngun nhn lc Chi ph ngun nhn lc cho mi nhn vin Th lao nh l phn trn ca chi ph Chi ph b phn ngun nhn lc nh l phn trm tng chi ph Chi ph thu mn T l thay th nhn vin T l vng mt Th lao cng nhn cho mi nhn vin 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.229 30. Tng quan v tintrnh nh gi ngun nhn lc 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 230 31. nh gi hiu qu ngun nhn lc Kim tra ngun nhn lc N lc nghin cu nhm nh gi trng thi hin ti ca qun tr ngun nhn lc trong mt t chc Cc lnh vc kim tra: Tun th lut php (e.g., EEO, OSHA, ERISA, and FMLA) Bn m t v bn chi tit cng vic hin ti Tin trnh chiu m v la chn H thng lng thng thng Phc li S tay nhn vin Kim tra s vng mt v tc thay th nhn vin Quy trnh gii quyt phn nn Chng trnh hi nhp o to v pht trin H thng qun tr thnh tch 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 231 32. S dng nghin cu ngun nhn lc cho nh gi Nghin cu ngun nhn lc Phn tch d liu t h s ngun nhn lc xc nh hiu qu ca qu kh v hin ti ca hot ng ngun nhn lc. Nghin cu s cp Phng php nghin cu v qua d liu c thu thp trc tip cho d n c th c thc hin. Nghin cu th cp Phng php nghin cu s dng d liu c thu thp bi ngi khc v c bo co trong cc sch, bo chuyn ngnh hoc cc ngun khc. 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 232 33. Thnh tch ngun nhn lc v Benchmarking Benchmarking So snh vic nh gi c th d liu thnh tch so vi nhng nh gi cc cng ty thc hin tt nht Cc tiu chun thng thng Tng th lao nh l phn trm ca thu nhp rng trc thu Phn trm cc v tr qun l c in khuyt t bn trong Doanh thu cho mi nhn vin Phc li nh l phn trm ca chi ph lng 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.233 34. Thc hin phn tch benchmarking T sut sinh li(ROI) Tnh ton ch ra gi tr cc khon chi cho hot ng ngun nhn lcC ROI AB A = chi ph hot ng cho h thng mi hoc h thng m rng trong giai on thi gian B = chi ph trc y cho vic thu ht v thc hin C = gi tr t c t vic ci thin hiu sut trong giai on thi gian 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.234 35. Tnh ton thnh tch kinh doanh HRSource: Adapted from Jac Fitz-Enz, Top 10 Calculations for Your HRIS, HR Focus, April 1998, S-3. 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 235 36. Tnh ton thnh tch kinh doanh HRSource: Adapted from Jac Fitz-Enz, Top 10 Calculations for Your HRIS, HR Focus, April 1998, S-3. 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved. 236 37. Thc hin phn tch benchmarking Gi tr kinh t tng thm (EVA) Li ch hot ng rng sau khu tr chi ph vn (t l sinh li ti thiu c yu cu bi c ng) . Chi ph vn l tiu chun tnh ton li ch ca cc hot ng HR. Phn tch li ch Phn tch v qua cc m hnh kinh t hoc cc m hnh khc c xy dng xc nh chi ph v li ch lin quan n cc hot ng HR c th 2002 Southwestern College Publishing. All rights reserved.237