AB 17 - skl.se ?· § 37 Ersättning från tredje man m.m. ... TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring för…

 • Published on
  03-Jul-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • AB 17

  Allmnna bestmmelser

 • 31 3 01 08 SKL Kommentus AB

  Erstter 31 3 01 07

  Innehll

  Frkortningar ....................................................................................................... 5

  Kap. 1 Inledande bestmmelser ..................................................................... 7

  1 Inledning ........................................................................................... 17

  2 Tillmpningsomrde ......................................................................... 17

  Kap. 2 Anstllningen ....................................................................................... 8

  3 Intyg om arbetsfrmga ...................................................................... 8

  4 Anstllningsform ................................................................................. 8

  5 Hjd sysselsttningsgrad ..................................................................... 9

  Kap. 3 Under anstllningen .......................................................................... 11

  6 Allmnna ligganden ........................................................................ 12

  7 Utbildning m.m. ................................................................................ 12

  8 Bisysslor. ........................................................................................... 13

  9 Hlsounderskningar ........................................................................ 12

  10 Avstngning m.m. ............................................................................. 13

  11 Disciplinpfljd ................................................................................. 14

  12 Omreglering p grund av sjukersttning ........................................... 15

  Kap. 4 Arbetstid ............................................................................................ 17

  13 Arbetstid ............................................................................................ 17

  14 Flexibel arbetstid ........................................................................... 1720

  Kap. 5 Lnebestmmelser och srskilda ersttningar .............................. 23

  15 Avlningsfrmner ........................................................................... 23

  16 Lneform ........................................................................................... 24

 • 17 Berkning av ln i vissa fall .............................................................. 24

  18 Uppehllsanstllning ......................................................................... 24

  19 Samordning ..................................................................................... 246

  20 vertid m.m. ..................................................................................... 25

  21 Obekvm arbetstid ............................................................................ 25

  22 Jour och beredskap ............................................................................ 29

  23 Frskjuten arbetstid ........................................................................... 29

  24 Frdtid ............................................................................................... 29

  Kap. 6 Ledighetsfrmner ............................................................................ 37

  25 Allmnna ledighetsbestmmelser ..................................................... 37

  26 Ledighet fr studier ........................................................................... 38

  27 Semester ............................................................................................ 37

  28 Sjukdom m.m. ................................................................................... 40

  29 Frldraledighet ................................................................................ 40

  30 Civil- och vrnplikt ........................................................................... 51

  31 Offentliga uppdrag ............................................................................ 51

  32 Enskilda angelgenheter ................................................................... 51

  Kap. 7 Avslut av anstllningen .................................................................... 53

  33 Uppsgningstid m.m. ........................................................................ 53

  34 Berkning av anstllningsfrmner under uppsgningstid ............... 53

  35 Turordning och fretrdesrtt ........................................................... 56

  Kap. 8 vriga frmner och bestmmelser ................................................ 57

  36 Personalbostad................................................................................... 57

  37 Ersttning frn tredje man m.m. ....................................................... 44

 • 38 Flyttningsersttning ........................................................................... 59

  39 Avtalsfrskringar m.m. ................................................................... 59

  AGS-KL ...................................................................................................... 59

  TFA-KL ...................................................................................................... 59

  TGL-KL ..................................................................................................... 59

 • 5

  Frkortningar

  AB Allmnna bestmmelser

  AGS-KL Avtalsgruppsjukfrskring fr anstllda hos kommuner och

  landsting, frsamlingar m.fl.

  ATL Arbetstidslag

  FrL Frldraledighetslag

  HK Huvudverenskommelse om ln och allmnna anstllningsvillkor

  m.m.

  LAS Lag om anstllningsskydd

  LFF Lag om facklig frtroendemans stllning p arbetsplatsen

  LOK Lokalt kollektivavtal om ln och allmnna anstllningsvillkor m.m.

  MBL Lag om medbestmmande i arbetslivet

  SjLL Lag om sjukln

  SemL Semesterlag

  SFB Socialfrskringsbalk

  TFA-KL Trygghetsfrskring vid arbetsskada fr anstllda hos kommuner

  och landsting, frsamlingar m.fl.

  TGL-KL Tjnstegrupplivfrskring fr arbetstagare hos kommuner och

  landsting, frsamlingar m.fl.

 • 7

  Kap. 1 Inledande bestmmelser

  1 Inledning

  Anstllningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till frbttringar av verksam-

  hetens effektivitet, produktivitet och kvalitet samt genom flexibla lsningar

  bidra till att n verksamhetsmlen.

  Fr att mta verksamhetens behov och klara kompetensfrsrjningen r det

  viktigt att tillmpningen av villkoren skapar frutsttningar fr ett friskt

  arbetsliv och en god arbetsmilj. Drmed kar ocks frutsttningarna fr ett

  lngre arbetsliv. Arbetsgivare br ocks verka fr att redan anstllda arbets-

  tagare i hgre utrckning ska arbeta heltid och att anstllning p heltid ska vara

  det normala vid nyanstllning.

  Anstllningsvillkoren kan, dr s anges, anpassas till lokala frutsttningar och

  genom frtroendefull dialog skapa utrymme fr individuella lsningar dr

  kompetens tillvaratas och utvecklas. Delaktighet och inflytande i de egna

  anstllningsvillkoren och arbetstidens frlggning skapar goda frutsttningar

  fr engagemang, arbetsgldje och ansvarstagande i verksamheten.

  Avtalet och dess mjligheter till lokal anpassning, skapar frutsttningar fr att

  behlla och rekrytera personal. Avvikelser kan gras, dr s anges, genom lokala

  kollektivavtal eller verenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  2 Tillmpningsomrde

  Om inte annat fljer av lag, frordning eller statlig myndighetsfreskrift, ska

  dessa allmnna bestmmelser som fortsttningsvis kallas avtalet och de till

  avtalet hrande srskilda bestmmelser/specialbestmmelser, tillmpas p

  arbetstagare fr vilken annat avtal inte gller.

  Om de srskilda bestmmelserna/specialbestmmelserna avviker frn avtalet ska

  dessa tillmpas.

  Arbetsgivare och frvaltningschef eller annan arbetstagare med motsvarande

  funktion kan trffa verenskommelse om avvikelse helt eller delvis frn detta

  avtal.

 • 8

  Kap. 2 Anstllningen

  3 Intyg om arbetsfrmga

  En arbetsgivare kan begra att en arbetsskande ska lmna lkarintyg om

  arbetsfrmgan i anslutning till anstllningen. Arbetsgivaren kan anvisa lkare

  som utfrdar intyget. Kostnaden fr intyget erstts av arbetsgivaren.

  4 Anstllningsform

  Mom. 1 Arbetstagare anstlls enligt grunderna fr lagen om anstllningsskydd

  (LAS).

  Mom. 2 6 LAS, provanstllning, erstts av fljande bestmmelser.

  Provanstllning kan komma i frga under sammanlagt hgst 6 kalendermnader

  om det freligger ett prvobehov. Provanstllningen kan avbrytas utan srskilda

  skl med en mnads msesidig uppsgningstid. Vill inte arbetsgivaren eller

  arbetstagaren att anstllningen ska fortstta efter det att prvotiden har lpt ut,

  ska besked om detta lmnas senast vid prvotidens utgng.

  Anmrkning

  Arbetsgivaren ska underrtta berrd arbetstagarorganisation om anstllningsavtalet

  inom en mnad efter anstllningens ingende.

  Mom. 3 Oavsett vad som anges i 5 LAS, tidsbegrnsad anstllning, gller

  fljande.

  a) Med vikarie avses en arbetstagare som anstlls fr att arbeta i stllet fr en

  annan arbetstagare som r ledig frn anstllningen (s.k. egentligt vikariat).

  Som vikarie anses ocks den, som anstlls efter att en arbetstagare slutat fr att

  helt eller delvis utfra denna arbetstagares arbetsuppgifter intill dess eftertrdare

  brjat sitt arbete. Det frutstts att sdant vikariat inte bestms till lngre tid n

  som med hnsyn till omstndigheterna i fallet normalt krvs tills eftertrdaren

  brjat arbeta.

  Fr andra vikariat gller vad LAS freskriver.

  b) Efter verenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare kan en arbets-

  tagare som uppbr hel lderspension i ngon form anstllas fr begrnsad tid.

  c) Arbetsgivare och frvaltningschef eller annan arbetstagare med motsvarande

  funktion kan trffa verenskommelse om tidsbegrnsad anstllning.

 • 9

  Vad i detta moment anges ska inte innebra inskrnkning i den rtt att tids-

  begrnsa anstllning som fljer av 5 LAS.

  Mom. 4 Bestmmelsen i 5 a LAS om tidsbegrnsad anstllning tillfrs

  fljande.

  Om en arbetstagare har haft svl allmn visstidsanstllning som vikariat i

  sammanlagt mer n 3 r under en 5-rsperiod vergr anstllningen till en

  tillsvidareanstllning.

  Anmrkningar

  1. Bestmmelsens tillmpning frutstter att det inte freligger hinder enligt special-

  lagstiftning (krav p behrighet, legitimation eller dylikt).

  2. Oavsett om en arbetstagare har kvalificerat sig fr tillsvidareanstllning med std av

  5 a LAS eller detta moment kan arbetstagaren avst frn sin rtt till tillsvidareanstll-

  ning med giltig verkan fr perioder om hgst 6 mnader.

  Mjlighet till lokal avvikelse

  Mom. 5 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan trffa kollektivavtal om

  avvikelse frn 5 LAS i andra fall n som anges i mom. 3.

  Kollektivavtal kan ven trffas om avvikelse frn vriga bestmmelser i denna

  bestmmelse.

  Mom. 6 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan trffa kollektivavtal om

  avvikelse frn 28 LAS om skyldighet att underrtta lokal arbetstagarorganisa-

  tion om tidsbegrnsad anstllning.

  5 Hjd sysselsttningsgrad

  Mom. 1 Fr arbetstagare som r deltidsanstlld gller fljande.

  a) Nr arbetstiden hjs ska heltidsarbete efterstrvas.

  b) Vid behov av arbetskraft ska det, innan nyanstllning sker, prvas om

  arbetstagare som r anstllda p arbetsstllet och som anmlt intresse ska

  erbjudas hjd sysselsttningsgrad.

  Anmrkningar

  1. verenskommelse kan trffas om den nrmare tillmpningen av mom. 1 b).

  2. Om en sdan verenskommelse inte trffas avses med arbetsstlle inom landsting/-

  region, vrdavdelning, vrdcentral eller motsvarande och inom kommun eller annan

  arbetsgivare den organisatoriska enhet eller enheter som leds av en arbetsledare som

  beslutar om anstllning.

 • 10

  3. Detta moment gller inte om deltidsanstllning r en fljd av delpension, sjuk-

  ersttning som inte r tidsbegrnsad eller om arbetstagaren fyllt 67 r.

  c) Arbetsgivaren ska skriftligen meddela erbjudande om hjd sysselsttnings-

  grad. Skriftligt svar ska ha inkommit frn arbetstagaren inom 14 kalenderdagar.

  Har sdant besked inte lmnats freligger inte rtt till hjd sysselsttningsgrad.

  d) Om en arbetstagare tackar nej till erbjudande om hjd sysselsttningsgrad

  kan ny anmlan gras tidigast efter 6 mnader.

  Mjlighet till lokal avvikelse

  Mom. 2 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan trffa kollektivavtal om

  avvikelse frn denna bestmmelse.

 • 11

  Kap. 3 Under anstllningen

  6 Allmnna ligganden

  Mom. 1 Arbetstagare ska utfra de arbetsuppgifter som framgr av fr arbets-

  tagaren gllande anstllningsavtal och de ligganden i vrigt, som r frenade

  med anstllningen. Om behov finns r arbetstagare dessutom skyldig att

  vikariera fr annan arbetstagare hos arbetsgivaren och drvid helt eller delvis

  utfra ven egna arbetsuppgifter, att byta schema eller frskjuta arbetstiden, att

  arbeta utver faststlld arbetstid samt att fullgra jour och beredskap.

  Vid stadigvarande frflyttning av arbetstagare ska beaktas, att vgande skl ska

  finnas fr att frflytta arbetstagaren mot hennes eller hans nskan.

  Anmrkningar

  1. Om arbetstagare har giltiga skl att inte byta schema eller frskjuta arbetstiden, att

  inte utfra arbete utver ordinarie arbetstid eller fullgra jour eller beredskap ska

  hnsyn tas till det.

  2. Arbetstagare r inte skyldig att bde fullt ut utfra de egna arbetsuppgifterna och

  samtidigt utfra annat arbete hos arbetsgivaren lngre tid n 6 mnader per kalenderr

  eller i en fljd.

  Mom. 2 Arbetstagare r skyldig att flja verenskomna ndringar i detta avtal

  med tillhrande srskilda bestmmelser/specialbestmmelser.

  7 Utbildning m.m.

  En arbetstagare som i sin anstllning deltar i utbildning, kurser, konferenser och

  liknande behller lnen. Om utbildningen pgr hgst 7 kalenderdagar fr

  arbetstagaren dessutom behlla vad som skulle utgetts i tillgg fr obekvm

  arbetstid om arbetstagaren utfrt sina ordinarie arbetsuppgifter.

  Kompensation fr vertidsarbete enligt 20 utges inte i fall som avses i denna

  bestmmelse. Dock fr arbetstagaren fr varje genomfrd utbildningstimme p

  tid som inte r ordinarie arbetstid, kompensation med en timme fr varje utbild-

  ningstimme. Fr tid som inte kan kompenseras med ledighet utges i stllet

  ersttning per timme som motsvarar fyllnadsln enligt 20 mom. 4.

  8 Bisysslor

  Mom. 1 Arbetstagare som har en bisyssla ska anmla denna och lmna de

  uppgifter, som arbetsgivaren anser behvs fr bedmning av bisysslan. Arbets-

  givaren ska medvetandegra arbetstagaren om skyldigheten att anmla bisysslan

  och lmna uppgifter.

 • 12

  Arbetsgivaren kan frbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan

  a) inverka hindrande fr arbetsuppgifterna,

  b) innebra verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

  Anmrkning

  Frtroendeskadlig bisyssla fr arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunal-

  frbund regleras i 7 lagen om offentlig anstllning (LOA).

  Fr arbetstagare anstlld hos annan arbetsgivare n kommun, landsting eller

  kommunalfrbund gller ven att bisyssla kan frbjudas av arbetsgivaren om

  den kan

  c) pverka arbetstagarens handlggning av renden i sitt arbete hos arbets-

  givaren.

  Mom. 2 Frtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer

  rknas inte som...