• 1. Эмийн цэцэглэн өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Булган сумын 3 4 5 -р багын иргэдэд анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 3 эмч ,3 сувилагч 4 туслах ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна.
  Please download to view
 • All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
  ...

  About

  by nansaldulam

  on

  Report

  Category:

  Documents

  Download: 0

  Comment: 0

  39

  views

  Comments

  Description

  Download About

  Transcript

 • 1. Эмийн цэцэглэн өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Булган сумын 3 4 5 -р багын иргэдэд анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 3 эмч ,3 сувилагч 4 туслах ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна.
 • Fly UP