Actuariaat en de vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel

  • Published on
    05-Feb-2016

  • View
    34

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Actuariaat en de vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel. Theo Nijman Tilburg University en Netspar Juni 2013. Goudswaard rapport 2010. Stelsel niet houdbaar; geen risicodragers aangewezen; evolutie vereist Completere contracten: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Actuariaat en de vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel </p><p>Theo NijmanTilburg University en Netspar</p><p>Juni 2013 </p></li><li><p>Goudswaard rapport 2010Stelsel niet houdbaar; geen risicodragers aangewezen; evolutie vereist Completere contracten: Vooraf aangeven hoe schokken zullen worden verdeeld Heldere eigendomsrechten bij contract aanpassingenTransparante contracten Goed uitlegbare contracten Rapporteren verwachte koopkracht en onzekerheid daarinHeroverweeg exposure naar risico factorenUitruil kosten, garantie en risicoAanpassing aan ontwikkeling levensverwachtingKoopkracht risicos relevantExposures aangepast aan individuele karakteristieken, waaronder leeftijd (vermijd beleggingsspagaat oud-jong)Als evolutie niet tijdig ingevuld gevaar van afglijden naar poorly designed DC </p></li><li><p>Actuariaat en de hervorming van het stelselModelleren levensverwachting en sterftekansen (zeker na LAM)AG tafels van 2010 en 2012Stochastisch model vereist, vergelijk Solvency IIConsensus modelleren ervaringssterfteMarktconsistent garanderen van pensioenrechten Voorkomt dat meer kan worden toegezegd dan kan worden waargemaakt Bepaalt de kostendekkende premieUFR; macro stabiele discontering Uitsmeren schokken bepalend voor waarde: BNW curve met indexatieafslag en horizon afhankelijke risico-opslagInformeren deelnemers over koopkracht en de koopkracht risicos Uniformering parameters ? </p></li><li><p>Akkoorden en invloeden Pensioenakkoord en uitwerking (juni 2010 en 2011)Hoofdlijnennotitie en CPB rapporten (mei 2012) Sociaal akkoord (april 2013)Akkoord jongeren organisaties VVD, D66 en PvdA (mei 2013)Well designed DC + annuteitKeuze uitvoerderFD kritiek Lutjens en Beetsma onterecht, zie Siegelaer Generatiepact Unie KBO, PCOB, ANBO met FNV en CNV JongKeuze reel contract, nominaal alleen hard Contractvrijheid door meer risicoprofielen voor fondsenWaarde overdracht als fonds overstapt naar ander risicoprofiel Initiatieven pensioenfederatieGrijstinten tussen nominaal en reel contract hoofdlijnennotitie..</p></li><li><p>Hoofdlijnennotitie Eerste fase onderhoudBelangrijke stappen gezet:Completere contractenTransparante risico informatieDoorwerking levensverwachting Uitsmeren van schokken levert gewenste risico-differentiatie en reduceert beleggingsspagaat Nominale contract blijft probleem wel bestaan: Risicoloos beleggen in belang ouderen, risico nemen voor jongerenHuidige discussie nog niet afgerond (consultatie juli / augustus) Heldere regels voor invaren ? Een risicoprofiel / disconteringscurve of toch meer smaken (met waardeoverdracht tegen marktwaarde) ? Contractvrijheid ?Heldere eigendomsrechten (ook t.a.v. buffer overdracht en opslag kostendekkende premie)</p></li><li><p>De tweede ronde ( 2020)Doorsneeopbouw en premie Flexibilisering uitkeringsfaseIntegratie pensioen, zorg en wonenLeeftijdsdifferentiatie in garantie niveausAlleen in derde pijler of toch ook in tweede pijler ? Toezicht adequaat beleggingsbeleid zachte rechten en DCWelke mate van maatwerk / verplichtstelling </p></li><li><p>Gewenst pensioencontract Pensioeninkomen tot overlijden (geen banksparen !)Koopkracht als doel, niet bedrag in eurosAlleen garanties kopen is onaantrekkelijk, het pensioeninkomen mag afhangen van ontwikkelingen in rendementen en levensverwachting De onzekerheid in pensioeninkomen moet kleiner worden als deelnemer ouder wordtBeperkte mate van vrije keuze (beschermen tegen verkeerde keuzes; kosten)Mate van keuze ook in uitkeringsfase Heldere eigendomsrechten. Bestuur kan niet door bestuursbesluiten waarde onttrekken of toewijzenAlleen gewenste solidariteit</p></li><li><p>DC 1.0 en DC 3.0 Het traditionele DC model is in Nederland terecht verguisdHoge kostenTe weinig guidance inleg en beleggingsmix Gericht op pensioenkapitaal ipv jaarlijkse uitkering Goed vormgegeven DC contract sluit nauw aan bij goed vormgegeven DB contract Focus op reel pensioeninkomenFocus op complete en transparante contractenGeschikte mate van risicodeling Dekkingsgraad mechanisme en collectief beleggingsbeleid om te schrijven naar risicos en rechten per individuKern verschillen: Welke risicos verhandelen binnen het fonds / nieuwe opbouw Welke eigendomsrechten individueel Welke keuzes wil je bij deelnemer leggen (uitvoerder ??)</p></li><li><p>Nominale contract hoofdlijnennotitieNominaal contract biedt suggestie dat er garanties zouden zijn terwijl die niet afgedwongen wordenKernkritiek op nominale contract is ook beleggingsspagaat:Belang ouderen risico te verlagen lage dekkingsgraadBelang jongeren risico te blijven nemen Huidige beleid vele Bpfs zeer onaantrekkelijk voor ouderenHoe bepaal je risicohouding fonds waarbij belang minderheid niet aangetast wordt door aanwezigheid andere groepen ?Complexe waardering van rechten en kostendekkende premie. Nominale contract blijft worstelen met complexe waardering van rechten (simulatie) of met gebruik ruwe benadering alsof nominale garantie of via BNW curveVerschil tussen balanswaarde en economische waarde blijft bestaan. In transparante herverdeling en averse prikkels Ook als dit goed wordt uitgelegd blijft kans op forse nominale kortingen bestaan, sterk de vraag of goed genformeerde deelnemer daarvoor kiestWerking normdekkingsgraad</p></li><li><p>Effecten normdekkingsgraad Indexatie maximaal gelijk aan fractie van inflatie gegeven door(nominale dgr 100%)/(BNW100 100%)BNW100: nominale dgr waarbij dgr volgens BNW discontering gelijk aan 100%Doel: reler maken nominale contract, als oplopende inflatieverwachting: minder nu uitdelen ipv nominaal sturenIssues:Veelal niet de BNW100 bepalend maar grens reservetekort (b.v. 100% nominaal = 85% reel; BNW100 = 118%); bij hoge inflatieverwachtingen of heel grijs fonds is wel BNW 100 bepalend (suggestie hoofdlijnennotitie) Prikkel tot nemen minder risico als vereist vermogen bindend om zo meer te kunnen indexeren ? Bufferopslag op kostendekkende premie en buffer overdragen bij waardeoverdracht ? Maar die opslagen zijn horizon afhankelijk en wijken af van die van het fonds </p></li><li><p>Rele contract Lineaire rele contract, zonder buffersUitsmeer mechanisme geeft economisch risicodifferentiatie binnen juridische kadersKan gezien worden als opgebouwd uit individuele horizonafhankelijke toezeggingen Afslagregel en waardering precies consistent met kunnen nakomen individuele toezeggingen (DC)Individuele jonge deelnemer geen nadeel van oud collectiefIn sinking giant nemen groter deel van huidig tekort dan in gemiddeld fonds Toevoeging t.o.v. DC3.0 solidair delen van fluctuaties in inflatieverwachtingen en risicopremies + gewenste solidariteitVooralsnog geen rele markt voor Nederlandse inflatie; Poltitiek risico bij inschatten inflatieverwachting en risicopremie, bescherming door marktwaardeslot (als in bestaande waardeoverdracht mechanisme) </p></li><li><p>Effect van uitsmeer-mechanisme </p></li><li><p>Conclusies Hervormingsproces nog lang niet afgerond Evolutie te preferen boven revolutie</p><p>Nederland heeft prima stelsel, maar ook heel wat te leren van andere landenKernpunten: Heldere eigendomsrechten Risico exposure afstemmen op karakteristieken individu Blijf verstandig omgaan met keuzevrijheidUitdagingen actuarissen:SterftekansenWaardering, ook in incomplete marktenAdequate risico-informatie, ook in DC</p><p>Mission Netspar contributes to the ongoing improvement of financing opportunities for the old age of Dutch and European citizens through network development, formulating and executing scientific research and knowledge transfer programs.</p><p>************Altijd mission statement laten staan als laatste slide*</p></li></ul>