ADDENDUM TOT DIE OOREENKOMS GEDATEER , ?· addendum tot die ooreenkoms gedateer _____, aangegaan deur…

  • Published on
    29-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>ADDENDUM TOT DIE OOREENKOMS GEDATEER __________, </p> <p>AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: </p> <p>WESTERN BREEZE TRADING 387 EIENDOMS BEPERK </p> <p>REGISTRASIENOMMER 2008/000809/07 </p> <p>(die Verkoper) </p> <p>en </p> <p>INSITUCRETE BESLOTE KORPORASIE </p> <p>REGISTRASIENOMMER 2007/178619/23 </p> <p>(die Kontrakteur) </p> <p>en </p> <p>______________________________________________________________ </p> <p>(die Koper) </p> <p>ten opsigte van Reg tot Uitbreiding RR___________ DIE OOG RETIREMENT </p> <p>ESTATE SS 199/2009. </p> <p>Die partye kom ooreen om bogemelde ooreenkoms as volg te wysig: </p> <p>Klousule 3.3.3 word bygevoeg tot die boukontrak : </p> <p> Behoudens die bepalings van klousule 3.3.2 is die kontraksprys as </p> <p>volg betaalbaar : </p> <p> 30% (dertig present) van die bouprys voordat met konstruksie begin </p> <p>word; en </p> <p> n verdere 30% (dertig present) van die bouprys nadat n </p> <p>vorderingstrekking van die Argitek ontvang is dat 30% van die bouwerk </p> <p>voltooi is; en </p> <p> die balans van 40% (veertig present) van die bouprys nadat n </p> <p>vorderingstrekking van die Argitek ontvang is dat 60% van die bouwerk </p> <p>voltooi is. </p> <p>Behalwe vir bogemelde wysigings sal die aanvanklike ooreenkoms en </p> <p>boukontrak (aanhangsel J) steeds geldig en afdwingbaar wees. </p> <p>GETEKEN te op _____________________ </p> <p>GETUIES: </p> <p>1. _______________________ ________________________ </p> <p> WESTERN BREEZE </p> <p>2. _______________________ ________________________ </p> <p> KOPER </p> <p>3. _______________________ ________________________ </p> <p> KONTRAKTEUR </p>