Agenda September

  • Published on
    12-Jun-2015

  • View
    246

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

<p>INHOUDSTAFEL AGENDA INHOUDSTAFEL AGENDA 5 SECTOR IZ: Secretariaat 7 1. punt. Verslag van de openbare zitting van de gemeenteraad van dinsdag 23 juni 2009. 7 2. punt. Gemeenteraadscommissies: vervanging van verschillende leden. 21 3. punt. Aanpassing huishoudelijke reglement gemeenteraad. 23 4. punt. Toekenning ereburgerschap van de gemeente Dilbeek aan de heer Jos Mertens.40 5. punt. Motortreffen 18 april 2010: verlenen van een wegvergunning aan "Belgian Metropole Chapter". 41 STAFDIENSTEN: Patrimonium 42 6. punt. Voetbalkantine Pede: vernieuwen dakplaten via de onderhandelingsprocedure raming 49.404,30 inclusief btw. 42 7. punt. Nieuwbouw academie: toewijzing veiligheidscordinatie verwezenlijking via de onderhandelingsprocedure - raming 30.000 inclusief btw. 43 8. punt. Intrekking gemeenteraadsbesluit van 23.12.2008: huurovereenkomst met Mobistar voor een zendmast op de parking Recreatiecentrum Itterbeek. 44 FINANCIN: Financile dienst 45 9. punt. Dading voor verbreking opdracht ontwerpers Gemeenschapslokalen SintGertrudis-Pede. 45 10. punt. Aankoop van water, inclusief het gebruik van waterfonteinen, voor personeel en bezoekers van gemeente, scholen en politie via de onderhandelingsprocedure voor een periode van 4 jaar: raming 10.705 btw excl. op jaarbasis. 47 11. punt. Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken. 49 12. punt. Belastingreglement op sluikstorten. 53 13. punt. Rekening 2008 - kerkfabriek Heilige Familie. 55 SECTOR SCJ: Academie 57 14. punt. Gemeentelijke adviesraad voor muziek, woord en dans Dilbeek: statuten. 57 15. punt. Bepaling van de voorwaarden voor de jaarlijkse vaststelling van het inschrijvingsgeld voor de academie voor muziek, woord en dans Dilbeek. 61 SECTOR SCJ: Sportdienst 63 16. punt. Aanduiding van gemeentelijke afgevaardigden in de vzw Caerenbergveld, naar aanleiding van de statutenwijziging. 63 17. punt. Vzw Caerenbergveld: kennisneming statutenwijziging. 65 18. punt. Vzw Dilkom: rekening 2008. 73 19. punt. Vzw Dilkom: begrotingswijziging 2009/1. 75 20. punt. Collegebesluit van 24.08.2009: toewijzing bij hoogdringendheid van meerwerken via de onderhandelingsprocedure voor 99.807,83 inclusief btw in verband met de herstellingswerken zwembad Dilkom, conform art. 157 van het Gemeentedecreet en artikel 17, 2, 2, a) van de wet van 24.12.1993. 77 SECTOR OW: Openbare werken 79 21. punt. Toewijzing studie heraanleg Bodegemstraat, Ternatstraat en dorpsplein SintMartens-Bodegem via de algemene offerteaanvraag - raming 140.000 inclusief btw. 79 22. punt. Bevoegdheidsdelegatie aan het college van burgemeester en schepenen inzake het opstellen van aanvullende verkeersreglementen. 81</p> <p>- 5. -</p> <p>23. punt. Ondergronds brengen van het bovengronds elektriciteitsnet en openbare verlichting in de Kothemstraat te Schepdaal via onderhandelingsprocedure raming 10.713,06 btw inclusief. 82 24. punt. IWVB - vernieuwen waterbedelingsnet Bullenbergstraat te Schepdaal in het kader van het GEN L50A via de onderhandelingsprocedure raming 45.030,03 btw exclusief. 83 25. punt. IWVB - vernieuwen waterbedelingsnet Kouterstraat te Schepdaal in het kader van het GEN L50A via de onderhandelingsprocedure - raming 55.834,28 btw exclusief. 84 26. punt. IWVB - plaatsing 2 brandkranen in de Kamerijklaan te Dilbeek (Westrand) via de onderhandelingsprocedure - raming 25.763,64 btw exclusief. 85 27. punt. Aanleg fietspaden in de Brusselstraat op grondgebied van Ternat en Dilbeek: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst - raming gemeentelijk aandeel Dilbeek: 80.630,86 btw inclusief. 86 SECTOR ROL: Leefmilieu 87 28. punt. Aankoop nieuwe trappen en herstelling huidige trappen recyclagepark GrootBijgaarden via de onderhandelingsprocedure - raming 12.000 inclusief btw.87 29. punt. Bestelling restafval- en pmd-zakken via de algemene offertevraag - raming 70.000 inclusief btw - en voorzien van n mogelijke herhalingsopdracht. 88 30. punt. Uitrusting gemeentelijke opslagplaats met betonboxen via de onderhandelingsprocedure - raming 38.000 inclusief btw. 89 SECTOR ROL: Ruimtelijke ordening 90 31. punt. Gemeentelijk reglement inzake het toekennen van een gemeentelijke huursubsidie goedkeuring. 90 SECTOR IZ: Personeelsdienst 93 32. punt. Rechtspositieregeling: wijzigingen en goedkeuring van de gecordineerde versie van de gewijzigde rechtspositieregeling. 93 POLITIE: Politie 97 33. punt. Politie: besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant met betrekking tot de begrotingswijziging 2009 nr. 01-02 (gewone en buitengewone dienst). 97 34. punt. Besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant inzake de begrotingsrekening 2007 van de lokale politie Dilbeek 98 35. punt. Annulering van de toepassing van de artikels VI.II.3Bis en VI.II.15, 2, derde lid van de RPPol inzake de bijkomende aanwervingen als deficitaire politiezone. 99 36. punt. Aankoop van twee systemen voor automatische nummerplaatherkenning in het kader van de verkeersveiligheid, via de toelage van het verkeersveiligheidsfonds 2008, via de algemene offerteaanvraag - limitatieve raming: 77.000 btw inclusief. 100 SECTOR IZ: Secretariaat 102 37. punt. Vraagstelling, conform artikel 12 2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 102</p> <p>- 6. -</p> <p>SECTOR IZ: Secretariaat</p> <p>GR. 08.09.2009</p> <p>SECTOR IZ: Secretariaat SECTOR IZ - Secretariaat 1. punt. Verslag van de openbare zitting van de gemeenteraad van dinsdag 23 juni 2009. Onder voorzitterschap van de heer Michel Valkeniers, wonen de dames en heren: - Stefaan Platteau, burgemeester, - Elke Zelderloo, Carine Walravens, Marc De Meulemeester, Georges De Vliegher, Willy Segers, Luc Deleu, schepenen, - Luc De Backer, OCMW-voorzitter-schepen, - Jeanne Donvil-De Smedt, Jef Valkeniers, Guy Pardon, Jan Margot, Julien Sergoigne, Michel Dandoy, Walter Zelderloo, Karel De Ridder, Jurgen Ceder, Danny Smagghe, Bruno Steenput, Jef Vanderoost, Lies Vereecke, Reindert De Schryver, Linsay Schoukens, Jos Crabbe, Linda Janssens, Gerda Veldeman, Jolle Van Duijfhuijs, Yuri Walravens, Nathalie Staquet, Stijn Quaghebeur, Geert Hoogstoel, Joris Pison, raadsleden, - Hubert Van den Nest, secretaris, de openbare zitting van deze raadszitting bij. Verontschuldigd: Rita Dedobbeleer, schepen. Vanaf punt 15 vervoegt raadslid Guy Pardon de vergadering. Vanaf punt 19 vervoegt raadslid Lies Vereecke de vergadering. Tijdens de behandeling van punt 36 verlaat raadslid Jeanne Donvil-De Smedt de vergadering. In toepassing van artikel 29 van de wet tot organisatie van een gentegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, woont commissaris van politie Luc Mostinckx de vergadering bij voor de punten 44, 45, 46, 47 en 48. De raad gaat over tot de behandeling van de agenda op basis van de aan de raadsleden overgemaakte ontwerpbesluiten. Deze worden goedgekeurd in de vorm waarin ze zijn voorgelegd, behoudens de in onderhavig verslag vermelde wijzigingen of andersluidende besluiten. OPENBARE ZITTING 1. punt. Verslag van de openbare zitting van de gemeenteraad van dinsdag 19 mei 2009.</p> <p>Met algemene stemmen keurt de raad het verslag van de openbare zitting van de gemeenteraad van dinsdag 19 mei 2009 goed. 2. punt. Kennisgeving verslag van de gemeenteraadscommissie gebiedsgebonden materies van 26 mei 2009.</p> <p>De raad neemt kennis van het verslag van de gemeenteraadscommissie gebiedsgebonden materies van 26 mei 2009. 3. punt. Vivaqua: algemene vergadering van 4 juni 2009.</p> <p>De raad neemt kennis van de laattijdige uitnodiging van Vivaqua voor de algemene vergadering op 4 juni 2009 en van de agenda voor deze vergadering.</p> <p>- 7.-</p> <p>SECTOR IZ: Secretariaat 4. punt.</p> <p>GR. 08.09.2009</p> <p>TMVW: bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2009 inzake de jaarvergadering van 19 juni 2009 goedkeuring agenda en aanduiding afgevaardigden.</p> <p>Met algemene stemmen bekrachtigt de raad het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2009 houdende: - goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 19 juni 2009 van de intercommunale TMVW, - aanstelling van schepen Willy Segers als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van de intercommunale TMVW op 19 juni 2009, - aanstelling van raadslid Stijn Quaghebeur als plaatsvervanger. 5. punt. De Kriebel fase 3: toewijzing veiligheidscordinatie ontwerp, veiligheidscordinatie uitvoering en energieprestatiestudie via de onderhandelingsprocedure raming 18.150, btw inclusief.</p> <p>Met algemene stemmen hecht de raad zijn goedkeuring aan het bestek met nr. 2008/083 en de raming voor de opdracht met als voorwerp De Kriebel fase 3 - veiligheidscordinatie ontwerp, veiligheidscordinatie uitvoering en energieprestatiecertificaat, opgesteld door de dienst patrimonium. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt 15.000,00 excl. btw of 18.150,00 incl. 21 % btw. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: - Perceel 1: Veiligheidscordinatie ontwerp, raming: 3.630,00 incl. 21 % btw; - Perceel 2: Veiligheidscordinatie uitvoering, raming: 9.680,00 incl. 21 % btw; - Perceel 3: energieprestatie van het binnenklimaat, raming: 4.840,00 incl. 21 % btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 6. punt. Rekening 2008 - kerkfabriek Sint-Martinus.</p> <p>Met algemene stemmen brengt de raad een gunstig advies uit over de rekening 2008 van kerkfabriek Sint-Martinus. 7. punt. Rekening 2008 - kerkfabriek Sint-Rumoldus.</p> <p>Met algemene stemmen brengt de raad een gunstig advies uit over de rekening 2008 van kerkfabriek Sint-Rumoldus. 8. punt. Rekening 2008 - kerkfabriek Sint-Gertrudis.</p> <p>Met algemene stemmen brengt de raad een gunstig advies uit over de rekening 2008 van kerkfabriek Sint-Gertrudis. 9. punt. Rekening 2008 - kerkfabriek Sint-Ulrik.</p> <p>Met algemene stemmen brengt de raad een gunstig advies uit over de rekening 2008 van kerkfabriek Sint-Ulrik.</p> <p>- 8.-</p> <p>SECTOR IZ: Secretariaat 10. punt. Rekening 2008 - Kerkfabriek H. Dom. Savio.</p> <p>GR. 08.09.2009</p> <p>Met algemene stemmen brengt de raad een gunstig advies uit over de rekening 2008 van kerkfabriek H. Dom. Savio. 11. punt. Rekening 2008 - kerkfabriek Sint-Egidius. Met algemene stemmen brengt de raad een gunstig advies uit over de rekening 2008 van kerkfabriek Sint-Egidius. 12. punt. Rekening 2008 - kerkfabriek Sint-Ambrosius. Met algemene stemmen brengt de raad een gunstig advies uit over de rekening 2008 van kerkfabriek Sint-Ambrosius. 13. punt. Rekening 2008 - kerkfabriek Sint-Pieter. Met algemene stemmen brengt de raad een gunstig advies uit over de rekening 2008 van kerkfabriek Sint-Pieter. 14. punt. Rekening 2008 - kerkfabriek Sint-Theresia. Met algemene stemmen brengt de raad een gunstig advies uit over de rekening 2008 van kerkfabriek Sint-Theresia. 15. punt. Rekening 2008 - OCMW. (Guy Pardon, raadslid, vervoegt de vergadering.) De raad neemt kennis van de rekening van het OCMW Dilbeek zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 29 april 2009. 16. punt. Budgetwijziging 01 &amp; 02 - dienstjaar 2009. Met 22 ja-stemmen ( Michel Valkeniers, Stefaan Platteau, Elke Zelderloo, Carine Walravens, Marc De Meulemeester, Georges De Vliegher, Willy Segers, Luc Deleu, Jeanne Donvil-De Smedt, Jef Valkeniers, Guy Pardon, Jan Margot, Julien Sergoigne, Walter Zelderloo, Danny Smagghe, Bruno Steenput, Jef Vanderoost, Reindert De Schryver, Linsay Schoukens, Jos Crabbe, Linda Janssens en Stijn Quaghebeur ) bij 9 onthoudingen ( Michel Dandoy, Karel De Ridder, Jurgen Ceder, Gerda Veldeman, Jolle Van Duijfhuijs, Yuri Walravens, Nathalie Staquet, Geert Hoogstoel en Joris Pison, allen met de motivering gegeven bij de initile goedkeuring van het budget 2009), wordt door de raad de budgetwijziging 01, wijziging van de gewone dienst, en 02, wijziging van de buitengewone dienst vastgesteld. 17. punt. Regularisatie facultatieve gemeentelijke toelage inzake de financiering van een provisie voor grote herstellingswerken OCMW voor de jaren 2006, 2007 en 2008. Met algemene stemmen keurt de raad de aanvraag van het OCMW van 9 april 2009 tot regularisatie van de facultatieve gemeentelijke betoelaging ter financiering van een provisie voor grote herstellingswerken ten bedrage van 34.000,00, in plaats van de in de budgetten en meerjarenplannen opgenomen 30.000,00, goed.</p> <p>- 9.-</p> <p>SECTOR IZ: Secretariaat</p> <p>GR. 08.09.2009</p> <p>Tekstwijziging van het ontwerpbesluit. In de toelichtende nota worden de woorden toevoegde aan vervangen door inschreef voor. 18. punt. Aankoop van water, inclusief het gebruik van waterfonteinen, voor personeel en bezoekers van gemeente, scholen en politie via de onderhandelingsprocedure voor een periode van 4 jaar: raming 11.000 btw incl. op jaarbasis. Dit punt werd verdaagd. 19. punt. Aankoop van koffie met fair trade keurmerk Max Havelaar of gelijkwaardig, inclusief het gebruik van koffiezetapparaten, voor personeel en bezoekers van gemeentediensten, scholen en politie via algemene offerteaanvraag voor een periode van 4 jaar: raming 17.000 btw incl. op jaarbasis. (Lies Vereecke, raadslid, vervoegt de vergadering.) Met 28 ja-stemmen ( Michel Valkeniers, Stefaan Platteau, Elke Zelderloo, Carine Walravens, Marc De Meulemeester, Georges De Vliegher, Willy Segers, Luc Deleu, Jeanne Donvil-De Smedt, Jef Valkeniers, Guy Pardon, Jan Margot, Julien Sergoigne, Michel Dandoy, Walter Zelderloo, Karel De Ridder, Danny Smagghe, Bruno Steenput, Jef Vanderoost, Lies Vereecke, Reindert De Schryver, Linsay Schoukens, Jos Crabbe, Linda Janssens, Jolle Van Duijfhuijs, Yuri Walravens, Nathalie Staquet, Stijn Quaghebeur ) , tegen 4 neen-stemmen ( Jurgen Ceder, Gerda Veldeman, Geert Hoogstoel en Joris Pison ), hecht de raad zijn goedkeuring aan het bestek met nr. 2009/059 en de raming voor de opdracht met als voorwerp Levering van koffie (met Max Havelaar keurmerk of gelijkwaardig) en het gratis in bruikleen stellen van koffiezetautomaten voor een periode van 4 jaar, opgesteld door de financile dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt 17.000 btw incl. op jaarbasis. De opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. 20. punt. Vzw Gemeentelijke kinderopvang Dilbeek: rekening 2008. De raad neemt kennis van de rekening 2008 van de vzw Gemeentelijke kinderopvang Dilbeek. 21. punt. Vzw Gemeentelijke kinderopvang Dilbeek: begroting 2009. Met algemene stemmen wordt de begroting 2009 van de vzw Gemeentelijke kinderopvang Dilbeek ter kennisgeving aangenomen. 22. punt. Straatnaamgeving nieuwe wegenis in verkaveling Wolsemveld, zone 3, grondgebied Dilbeek. Met algemene stemmen keurt de raad voor de nieuwe wegenis in de...</p>