Akademski studijski program Menadžment u alati u projektnom planiranju pomorskih luka 11. Marketing…

  • Published on
    09-Apr-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE Menadment u pomorstvu (Ph.D.) Izborni predmeti (kandidat bira pet predmeta) 1. Tranja i ponuda brodarskih usluga 2. Odluivanje u brodarskoj organizaciji 3. Logistiki centri u lukama Supply Chain Management 4. Metodologija planiranja i projektovanja lukih sistema 5. Ekonomska efikasnost i racionalnost 6. Institucionalna ekonomija 7. Pomorsko-pravna regulativa 8. Etika i internet 9. Menadment promjena 10. Softverski alati u projektnom planiranju pomorskih luka 11. Marketing logistika pomorskih luka VI godina

Zimski semestar Ljetnji semestar 1. Izborni predmet 2. Izborni predmet 3. Izborni predmet 4. Izborni predmet

6. Izborni predmet 7. Istraivaki rad u meunaro- dnom asopisu

VII godina

Zimski semestar Ljetnji semestar 8. Istraivaki semin. rad podrazumi- jeva javnu prezentaciju i odbranu pred Komisijom od tri lana 9. Polazna istraivanja

10. Prijava i izrada teze 11. Istraivaki rad referat i izlaganje na naunom sku- pu, okruglom stolu i/ili dio nauno-istraivakog projekta

VIII godina

Zimski semestar Ljetnji semestar Izrada doktorske disertacije

Priprema i odbrana doktorske disertacije

Fakultet za pomorstvo u Kotoru je visokokolska ustanova koja pri-pada Univerzitetu Crne Gore. Osnovan je 1959. kao Via pomorska kola. Pratei narastajue potrebe luke, brodarske i pomone uslune infrastrukture u Crnoj Gori (spoljna trgovina, logistika, agencije, pedi-cija, osiguranje, arterovanje, carinjenje i dr.), ova obrazovna ustanova, poznata irom tadanje Jugoslavije, prerasla je 1981.u Fakultet za pomorstvo. Njegov cilj je bio obrazovanje specijalizovanih kadrova iz menadmenta na etvorogodinjim studijama (smjer: Upravljanje u po-morstvu), kao i pomorskih kadrova na dvogodinjim studijama (smje-rovi Brodomainstvo, Nautika i Pomorska elektrotehnika). U skladu sa Bolonjskom deklaracijom, danas na Fakultetu postoje dva akademska studijska programa: - Menadment u pomorstvu: osnovne studije traju 3 godine, postdip-lomske studije traju 2 godine, od ega specijalistike studije traju jednu godinu, magistarske takoe jednu godinu i doktorske studije traju tri godine, - Pomorske nauke: sa istom strukturom studijskih programa. Primijenjene studije ine Nautika i Brodomainstvo. Fakultet za pomorstvo u Kotoru je prva visokokolska ustanova u Crnoj Gori koja je ve 2000. sertifikovana u skladu sa sistemom kvali-teta ISO 9001. Provjeru primjene sistema kvaliteta i obnovu sertifikata obavlja Lloyd Registar. Misija Fakulteta je da nastavnim sadrajima, uz primjenu savremenih metoda i tehnika, kroz edukaciju i istraivaki proces obrazuje studente i stvara kvalitetne strunjake u oblasti tehnikih i drutvenih nauka (ob-last menadmenta u pomorstvu), koji e biti sposobni da kreativnim ra-dom pomau privredni i drutveni razvoj svoje drave i prilagoavanje savremenim evropskim trendovima.

Adresa: Dobrota 36, 85 330 Kotor

Tel: +382 32 303 188

Dekanat: Tel. / Fax: +382 32 303 184

Studentska sluba: Tel: +382 32 325 600 (lok. 12) / Fax: +382 32 322 635

E-mail: fzpkotor@t-com.me / fzp@ac.me

Web: www.fzpkotor.com

UNIVERZITET CRNE GORE

Akademski studijski program Menadment u pomorstvu

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE Menadment u pomorstvu (Ph.D.) Izborni predmeti (kandidat bira pet predmeta) 1. Tranja i ponuda brodarskih usluga 2. Odluivanje u brodarskoj organizaciji 3. Logistiki centri u lukama Supply Chain Management 4. Metodologija planiranja i projektovanja lukih sistema 5. Ekonomska efikasnost i racionalnost 6. Institucionalna ekonomija 7. Pomorsko-pravna regulativa 8. Etika i internet 9. Menadment promjena 10. Softverski alati u projektnom planiranju pomorskih luka 11. Marketing logistika pomorskih luka VI godina

Zimski semestar Ljetnji semestar 1. Izborni predmet 2. Izborni predmet 3. Izborni predmet 4. Izborni predmet

6. Izborni predmet 7. Istraivaki rad u meunaro- dnom asopisu

VII godina

Zimski semestar Ljetnji semestar 8. Istraivaki semin. rad podrazumi- jeva javnu prezentaciju i odbranu pred Komisijom od tri lana 9. Polazna istraivanja

10. Prijava i izrada teze 11. Istraivaki rad referat i izlaganje na naunom sku- pu, okruglom stolu i/ili dio nauno-istraivakog projekta

VIII godina

Zimski semestar Ljetnji semestar Izrada doktorske disertacije

Priprema i odbrana doktorske disertacije

Fakultet za pomorstvo u Kotoru je visokokolska ustanova koja pri-pada Univerzitetu Crne Gore. Osnovan je 1959. kao Via pomorska kola. Pratei narastajue potrebe luke, brodarske i pomone uslune infrastrukture u Crnoj Gori (spoljna trgovina, logistika, agencije, pedi-cija, osiguranje, arterovanje, carinjenje i dr.), ova obrazovna ustanova, poznata irom tadanje Jugoslavije, prerasla je 1981.u Fakultet za pomorstvo. Njegov cilj je bio obrazovanje specijalizovanih kadrova iz menadmenta na etvorogodinjim studijama (smjer: Upravljanje u po-morstvu), kao i pomorskih kadrova na dvogodinjim studijama (smje-rovi Brodomainstvo, Nautika i Pomorska elektrotehnika). U skladu sa Bolonjskom deklaracijom, danas na Fakultetu postoje dva akademska studijska programa: - Menadment u pomorstvu: osnovne studije traju 3 godine, postdip-lomske studije traju 2 godine, od ega specijalistike studije traju jednu godinu, magistarske takoe jednu godinu i doktorske studije traju tri godine, - Pomorske nauke: sa istom strukturom studijskih programa. Primijenjene studije ine Nautika i Brodomainstvo. Fakultet za pomorstvo u Kotoru je prva visokokolska ustanova u Crnoj Gori koja je ve 2000. sertifikovana u skladu sa sistemom kvali-teta ISO 9001. Provjeru primjene sistema kvaliteta i obnovu sertifikata obavlja Lloyd Registar. Misija Fakulteta je da nastavnim sadrajima, uz primjenu savremenih metoda i tehnika, kroz edukaciju i istraivaki proces obrazuje studente i stvara kvalitetne strunjake u oblasti tehnikih i drutvenih nauka (ob-last menadmenta u pomorstvu), koji e biti sposobni da kreativnim ra-dom pomau privredni i drutveni razvoj svoje drave i prilagoavanje savremenim evropskim trendovima.

Adresa: Dobrota 36, 85 330 Kotor

Tel: +382 32 303 188

Dekanat: Tel. / Fax: +382 32 303 184

Studentska sluba: Tel: +382 32 325 600 (lok. 12) / Fax: +382 32 322 635

E-mail: fzpkotor@t-com.me / fzp@ac.me

Web: www.fzpkotor.com

UNIVERZITET CRNE GORE

Akademski studijski program Menadment u pomorstvu

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE Menadment u pomorstvu (Ph.D.) Izborni predmeti (kandidat bira pet predmeta) 1. Tranja i ponuda brodarskih usluga 2. Odluivanje u brodarskoj organizaciji 3. Logistiki centri u lukama Supply Chain Management 4. Metodologija planiranja i projektovanja lukih sistema 5. Ekonomska efikasnost i racionalnost 6. Institucionalna ekonomija 7. Pomorsko-pravna regulativa 8. Etika i internet 9. Menadment promjena 10. Softverski alati u projektnom planiranju pomorskih luka 11. Marketing logistika pomorskih luka VI godina

Zimski semestar Ljetnji semestar 1. Izborni predmet 2. Izborni predmet 3. Izborni predmet 4. Izborni predmet

6. Izborni predmet 7. Istraivaki rad u meunaro- dnom asopisu

VII godina

Zimski semestar Ljetnji semestar 8. Istraivaki semin. rad podrazumi- jeva javnu prezentaciju i odbranu pred Komisijom od tri lana 9. Polazna istraivanja

10. Prijava i izrada teze 11. Istraivaki rad referat i izlaganje na naunom sku- pu, okruglom stolu i/ili dio nauno-istraivakog projekta

VIII godina

Zimski semestar Ljetnji semestar Izrada doktorske disertacije

Priprema i odbrana doktorske disertacije

Fakultet za pomorstvo u Kotoru je visokokolska ustanova koja pri-pada Univerzitetu Crne Gore. Osnovan je 1959. kao Via pomorska kola. Pratei narastajue potrebe luke, brodarske i pomone uslune infrastrukture u Crnoj Gori (spoljna trgovina, logistika, agencije, pedi-cija, osiguranje, arterovanje, carinjenje i dr.), ova obrazovna ustanova, poznata irom tadanje Jugoslavije, prerasla je 1981.u Fakultet za pomorstvo. Njegov cilj je bio obrazovanje specijalizovanih kadrova iz menadmenta na etvorogodinjim studijama (smjer: Upravljanje u po-morstvu), kao i pomorskih kadrova na dvogodinjim studijama (smje-rovi Brodomainstvo, Nautika i Pomorska elektrotehnika). U skladu sa Bolonjskom deklaracijom, danas na Fakultetu postoje dva akademska studijska programa: - Menadment u pomorstvu: osnovne studije traju 3 godine, postdip-lomske studije traju 2 godine, od ega specijalistike studije traju jednu godinu, magistarske takoe jednu godinu i doktorske studije traju tri godine, - Pomorske nauke: sa istom strukturom studijskih programa. Primijenjene studije ine Nautika i Brodomainstvo. Fakultet za pomorstvo u Kotoru je prva visokokolska ustanova u Crnoj Gori koja je ve 2000. sertifikovana u skladu sa sistemom kvali-teta ISO 9001. Provjeru primjene sistema kvaliteta i obnovu sertifikata obavlja Lloyd Registar. Misija Fakulteta je da nastavnim sadrajima, uz primjenu savremenih metoda i tehnika, kroz edukaciju i istraivaki proces obrazuje studente i stvara kvalitetne strunjake u oblasti tehnikih i drutvenih nauka (ob-last menadmenta u pomorstvu), koji e biti sposobni da kreativnim ra-dom pomau privredni i drutveni razvoj svoje drave i prilagoavanje savremenim evropskim trendovima.

Adresa: Dobrota 36, 85 330 Kotor

Tel: +382 32 303 188

Dekanat: Tel. / Fax: +382 32 303 184

Studentska sluba: Tel: +382 32 325 600 (lok. 12) / Fax: +382 32 322 635

E-mail: fzpkotor@t-com.me / fzp@ac.me

Web: www.fzpkotor.com

UNIVERZITET CRNE GORE

Akademski studijski program Menadment u pomorstvu

Svaki novi istorijski i razvojni period zahtijeva promjene uenja, naina razmiljanja i ponaanja, koje se svode, pored ostalog, na prilagoa-vanje civilizacijskim normama, dostignuima i savremenim izazovima. Tehnoloke inovacije brzo mijenjaju svijet u kojem ivimo. Tehnoloku superiornost prate savremene organizacione sposobnosti, menadment i marketing znanja i veliko irenje sektora usluga. Zaposlenost u uslu-nom sektoru razvijenih drava odavno premauje 70%, kao i njegovo uee u stvaranju BDP. Empirijska istraivanja su dokazala da je za odriv ekonomski razvoj, pored strukturnih i institucionalnih promjena, potreban porast nivoa obrazovanja. Da bi odgovorio tom imperativu vremena i zahtjevima privrede u pogledu forsiranja uslunih djelatnosti, akademski studijski program Menadment u pomorstvu je profilisao nazive dva nova studijska modula i inovirao strukturu i broj naunih disciplina. Pri tome je smanjen njihov broj na osnovnim akademskim studijama sa 34 na 28, a na specijalistikim studijama sa 10 na est predmeta. To e doprinijeti atraktivnosti naih studija i brem zapolja-vanju diplomiranih studenata. Akademski studijski program Menadment u pomorstvu je multidisci-plinarnog karaktera. Ima 32-godinju tradiciju. Akreditovan je za ma-tinu lokaciju u Kotoru i za odjeljenje u Cetinju. Nastava i polaganje ispita su organizavani u skladu sa Bolonjskim procesom. Studentima se nudi sticanje temeljnih, konkretna i kompetentnih upravljakih ekonom-skih, pravnih, organizacionih, logistikih, spoljnotrgovinskih, informacio-nih i drugih znanja, kako teorijskih, tako i praktinih. Navedena znanja su oblikovana u udbenicima i prezentacijama u skladu sa svjetskim standardima i savremenim zahtjevima akademskog obrazovanja me-nadera i uspjenog voenja velikog broja uslunih poslova, koji su tijesno povezani za brodarsku i luku djelatnost, kao i pratei meu-narodni biznis. U teorijsko-metodolokom pogledu, studenti e se obuiti za ekonom-ski, institucionalni, pravni i logistiki nain razmiljanja, strategijsko up-ravljanje i prilagoavanje promjenama u okruenju, organizovanje vre-mena, kadrova i procesa u poslovnim sistemima, razumijevanje svih osnovnih i pomonih menadment funkcija, analizu i rjeavanje svako-dnevnih poslovnih problema, kompetentno donoenje odluka i rukovo-enje u uslovima promjena i rizika. U pra-tinom pogledu, studenti e se osposobiti za primjenu konkretnih ekonomskih, pravnih, menadment i marketing znanja i tehnika, biznis i logistikih strategija, kao i znanja iz informatike, ekologije, poslovnih komunikacija, carinskog poslovanja, arterovanja, osiguranja, pedicije, spoljnotrgovinskog i agencijskog i finansijskog poslovanja, izrade biznis planova i investicionih programa, metoda optimizacije, lukih sredstava i njihovog iskoriavanja, intermodalnih transportnih sistema, ekonomije znanja, preduzetnitva, projekt menadmenta, matematikog modelira-nja, planiranja i razvoja pomorskog transporta, upravljanja kvalitetom i engleskog jezika. Nastava iz dva modulska usmjerenja: Carine, pedicija i osiguranje i Pomorski transport realizuje se na 3. godini osnovnih akademskih studija i na 4. godini specijalistikih akademskih studija. Navedena pro-filacija studija treba da omogui diplomiranim studentima lake i bre zapoljavanje i vee zadovoljenje njihovih obrazovnih preferencija. Pomorstvo je sloena privredna djelatnost. U akademskom studijskom programu Menadment u pomorstvu pomorstvo je redukovano i ori-jentisana na naune discipline koje pokrivaju samo brodarske i luke uslune aktivosti. Modul Carine, pedicija i osiguranje je sutinski ori-jentisan na spoljnotrgovinske i logistike privredne djelatnosti, a modul Pomorski transport na tehnike aspekte lukih i brodarskih transpor-tnih sistema. Navedeni moduli svojom profesionalnom i obrazovnom profilacijom omoguuju diplomiranim studentima zapoljavanje u i-rokom polju privrednih i neprivrednih djelatnosti sa velikim brojem konkretnih zanimanja, posebno u firmama koje su dominantno usluno orijentisane.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE Menadment u pomorstvu (B.Sc.)

I godina: naziv predmeta (predavanja+vjebe)

I semestar II semestar 1 Ekonomija za men. (4+2) 6 Matematika (4+4) 2 Poslovno pravo (3+1) 7 Marketing usluga (3+1) 3 Raunari i inform.(2+2) 8 Org. pom. preduzea (3+1) 4 Pomorstvo (2+1) 9 Teorija menad. (2+1) 5 Engleski jezik I (2+4) 10 Sociologija (2+0)

II godina

III semestar IV semestar 11 Pomorsko pravo (4+2) 16 Strategijski menadment (3+2) 12 Menadment u pom. (4+2) 17 Vjerovat. i statist. u pom. (2+4) 13 Menad. ljudskim resursima

u pomorstvu (3+1) 18 Pomorske tehnologije

transporta (3+2) 14 Engl. jez. II p. termin.(0+4) 19 Ekoloki menadment (3+1) 15 Izborni predmet (3+1)

- Brodarsko poslovanje - Ekonomija luka - Menadment luka - Poslovne komunikacije

20 Ekonomske integracije i EU (3+1)

III godina - Modul 1: Carine, pedicija i osiguranje

V semestar VI semestar 21 Pomorsko osigur.(3+1) 25 Meunar. menadment (3+1) 22 Engl. jezik III pomorska

korespodencija (1+2) 26 Marketing u pomo...