akta 605 tatatertib surcaj

Embed Size (px)

Text of akta 605 tatatertib surcaj

25/05/2011

SKOPTAKLIMATTatakelakuan Pegawai Badan Berkanun Prosedur Tindakan Tatatertib Jawatankuasa TatatertibKursus Induksi Modul Khusus UiTM

Hukuman Tatatertib dan Implikasi SurcajNusuhah Mohamad Pejabat Pendaftar1 2

TUJUANPERATURAN1. Mengawal dan mengelakkan

Tatakelakuan Pegawai Badan BerkanunTatakelakuan Secara Umum

Penyelewengan Penyalahgunaan kedudukan untuk kepentingan peribadi

2. 3. 4. 5.

Melahirkan pegawai yang sentiasa berusaha menjalankan tugas dengan cekap, jujur dan bertanggungjawab; Menjaga imej perkhidmatan awam; Meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan diri sendiri; dan Yang melakukan kesalahan / melanggar peraturan dikenakan hukuman.Larangan Secara Mutlak Boleh Dilakukan Dengan Kebenaran4

3

TATAKELAKUAN SECARA UMUM Peraturan 3

3.(1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa memberikan taat setianya yang tidak berbelah bahagi kepada Yang Di-Pertuan Agong, negara, Kerajaan dan badan berkanun.Pegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara, hormat dan patuh pada undangundang dan sentiasa berusaha untuk berbakti kepada negara.

5

6

1

25/05/2011

3.(2) Seseorang pegawai tidak boleh (a) membelakangkan kewajipannya kepada badan berkanun demi kepentingan peribadinya;Contoh Pelanggaran:Mengutamakan saudaramara atau orang yang rapat dengannya semasa menimbangkan sesuatu permohonan; Menguruskan perniagaan sendiri/isteri dalam waktu pejabat.7

(b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan kewajipannya kepada badan berkanun ;Contoh Pelanggaran:

Tidak mengelak dirinya daripada bergaul terlalu rapat dengan mereka yang jelas akan mendapat keuntungan daripada tugas rasminya; Mencampuri urusan pemilihan / pelantikan / kenaikan pangkat saudara mara8

(c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa(i) dia telah membiarkan kepentingan peribadinya bercanggahdengan kewajipannya kepada badan berkanun sehingga menjejaskan kebergunaanya sebagai seorang pegawai badan berkanun; atau

(ii) dia telah menggunakan kedudukannya sebagai seorang pegawai badan berkanun bagi faedahnya sendiri;

Contoh Pelanggaran:

Contoh Pelanggaran:

Tidak mengambil tindakan terhadap seseorang yang telah melanggar sesuatu peraturan dengan tujuan mendapat ganjaran daripadanya.9

Menggunakan kakitangan/ peralatan jabatan / kenderaan untuk urusan peribadi; Menggunakan kad minyak / Touch N Go jabatan untuk kegunaan sendiri10

(d) berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan atau mencemarkan nama badan berkanun;Contoh Pelanggaran: Disabitkan kesalahan jenayah/ mahkamah syariah (khalwat); Bersikap biadap atau kurang sopan dengan pelanggan yang berurusan di kaunter; atau Berada di tempat yang tidak sepatutnya dalam waktu bekerja11

(e) kurang cekap atau kurang berusaha;Contoh Pelanggaran:

Sering lewat hadir ke pejabat; Tidak berkebolehan dan terpaksa diarah sepanjang masa; Gagal melaksanakan tugas

12

2

25/05/2011

(f) tidak jujur atau tidak amanah;Contoh Pelanggaran:Membuat tuntutan palsu pembelian / perjalanan / kerja lebih masa; Mengetik kad perakam waktu (KPW) orang lain; Mengemukakan sijil sakit palsu / Meminda sijil sakit; Menggunakan kad minyak/TnG jabatan

(g) tidak bertanggungjawab;Contoh Pelanggaran:

Meniru tandatangan pegawai; Mengambil cuti rehat di saat perkhidmatannya sangat sangat diperlukan; Tidak hadir bertugas tanpa kebenaran; Gangguan seksual; Menyalahgunakan pelekat kenderaan jabatan14

13

(h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap badan berkanun, sama ada tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai lain badan berkanun;

(i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apaapa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah;Contoh Pelanggaran:

Contoh Pelanggaran:Meminta orang kenamaan atau ahli politik mempengaruhi pihak berkuasa universiti untuk bertukar tempat bertugas; menaikkan pangkatnya; atau bagi mendapatkan lainlain kemudahan. untuk

Membantah atau melawan arahan pegawai atasan; Tidak mematuhi peraturan universiti; Keluar negara tanpa kelulusan.

15

16

( j) cuai dalam melaksanakan tugas-tugasnya;Contoh Pelanggaran:Gagal memberitahu pihak berkuasa UiTM supaya memberhentikan gaji seseorang pegawai yang tidak hadir bertugas; Menghilangkan harta Badan Berkanun dalam simpanan/jagaan pegawai (komputer, LCD dll); Membuat bayaran tanpa menyemak sama ada kerjakerja telah siap ataupun belum.17

LARANGAN SECARA MUTLAK

18

3

25/05/2011

Peraturan 6: DADAHSeseorang pegawai tidak boleh menggunakan /mengambil / menagih /menyalahgunakan apaapa dadah berbahaya kecuali: Dipreskripsikan kepadanya oleh pegawai perubatan bagi maksud perubatan

Peraturan 8: KERAIANSeseorang pegawai tidak boleh memberi atau menerima apaapa jenis keraian, JIKAKeraian Itu Mempengaruhi Tugas Rasmi;

TINDAKANTindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja19

Tidak Sejajar Dengan Tatakelakuan

20

Peraturan 10: MENYENGGARA TARAF

Peraturan 11: MEMINJAM WANGTidak boleh pinjam /menjadi penjamin /meletak diri di bawah obligasi kewangan kepada mana mana orang JIKAInstitusi itu secara langsung di bawah kuasa rasminya; Akan menimbulkan skandal awam / menyalahgunakan kedudukan sebagai pegawai badan berkanun; Agregat hutang menyebabkan keterhutangan kewangan yang serius.22

KEHIDUPAN MELEBIHI EMOLUMEN DAN PENDAPATAN SAHMenguasai atau memiliki sumber kewangan atau harta, sama ada harta alih atau harta tak alih yang nilainya tidak seimbang atau tidak munasabah dengan emolumen/pendapatan yang sah.

21

Boleh pinjam dari: bank / institusi kewangan; syarikat insurans; syarikat kerjasama / koperasi; perjanjian sewa beli.

Peraturan 12: KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUSTanggungan hutang menyebabkan kesulitan kewangan yangserius:Agregat hutang/ tanggungan lebih 6 kali emolumen bulanannya (pendapatan bersih kurang daripada 40% emolumen bulanan); Penghutang penghakiman dan tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan; Seorang bankrap, selagi belum dilepaskan daripada kebankrapan.23 24

4

25/05/2011

Peraturan 14: MEMINJAMKAN WANGTidak boleh meminjamkan wang dengan faedah atau cagaran.

Peraturan 16: CABUTAN BERTUAH / LOTERITidak boleh mengadakan /mengelolakan /mengambil bahagian KECUALI untuk kebajikan

Peraturan 15: PASARAN NIAGA HADAPANTidak boleh terlibat di dalam pasaran niaga hadapan sama ada sebagai pembeli atau penjual

Peraturan 17: PENERBITAN BUKUTidak boleh menerbitkan /menulis buku,majalah,apaapa karya berasaskan maklumat terperingkat25 26

Peraturan 18(1): MEMBUAT PERNYATAAN AWAM

TIDAKBOLEHSAMAADASECARALISANATAU BERTULIS Membuat pernyataan yang boleh memudaratkan

Pernyataan awam?Apaapa pernyataan atau ulasan yangdibuat kepada pihak akhbar /orang ramai /semasa memberikan syarahan /ucapan awam /apaapa penyiaran /penerbitan

dasar/ rancangan/ keputusan UiTM/Kerajaan; Membuat pernyataan yang boleh memalukan

atau memburukkan nama UiTM/ Kerajaan; ulasan tentang kelemahan dasar/ rancangan/ keputusan UiTM/Kerajaan; Mengedarkan pernyataan/ulasan. Membuat

27

28

Peraturan 19: LARANGAN MENJADI PENYUNTINGTidak boleh menjadi penyunting /mengambil bahagian / memberi sumbangan dalam apaapa penerbitan akhbar/majalah/jurnal KECUALI:

Peraturan 20: MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM POLITIKKumpulanPengurusan dan Profesional tidak boleh mengambil bahagian di dalam politik / memakai apaapa lambang parti politik

penerbitan jabatan; penerbitan profesional; penerbitan organisasi sukarela / tidak bercorak politik; penerbitan yang diluluskan oleh Naib Canselor.

29

30

5

25/05/2011

Peraturan 22: TIDAK HADIR BERTUGASTIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI / TANPA KEBENARAN / TANPA SEBAB YANG MUNASABAH BOLEH DIKENAKAN TINDAKAN TATATERTIB . " TIDAK HADIR " Termasuk Tidak Hadir Bagi Apa-apa Jua Tempoh Masa Pada Masa Dan Di Tempat Pegawai Itu Dikehendaki Hadir Bagi Pelaksanaan Tugas-tugasnya.31 32

BOLEH DILAKUKAN DENGAN KEBENARAN

Peraturan 4: PEKERJAAN LUARBoleh membuat pekerjaan luar,bagi faedah diri sendiri,saudara mara,badan yangtidak mencari keuntungan SETELAH mendapat kebenaran bertulis dari KETUAJABATANPekeliling Pendaftar Bil.11/2009 Melakukan Pekerjaan Luar

SYARAT: tidak bercanggah dengan tatakelakuan di dalam peraturan 3; tidak dilakukan dalam waktu pejabat / semasa melaksanakan tugas rasmi; tidak menjejaskan kebergunaannya kepada badan berkanun; tidak bercanggah dengan kepentingan badan berkanun.33 34

LELAKI

Peraturan 5: ETIKA PAKAIANSemasa bertugas hendaklah sentiasa berpakaian dengan sepatutnya yangditentukan oleh kerjaaan melalui arahan yangdikeluarkan oleh badan berkanun. dikehendaki memakai seluar panjang beserta baju kemeja dengan warna yang sesuai dan jika baju tersebut berlengan panjang, tangan baju hendaklah jangan dilipatkan. dibenarkan memakai lounge suit atau bush jacket.

35

36

6

25/05/2011

DIBENARKANPakaian Baju Melayu lengkap dengan bersamping; atau pakaian baju yang mirip dengan potongan Baju Melayu dan dipakai dengan seluar panjang; Kasut kulit atau lainlain kasut yang sejenis dengannya. Capal boleh dipakai dengan pakaian Baju Melayu yang lengkap dan bersamping.

WANITAPakaian Kebangsaan atau pakaian kaum masing masing yang sesuai dipakai semasa bekerja termasuk pants suit/skirt suit. Semua staf wanita yang be