Aktualności Będzińskie - czerwiec 2015

 • Published on
  22-Jul-2016

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

www.bedzin.pl

Transcript

 • nr 6/15czerwiec

  nr 6/ czerwiec (1262) miesicznik egz. bezpatny nakad: 27.000 egz. ISSN 1233-5223

  Kryszta PR-u za kampani promocyjn Bdzin:) tu mi si podoba!.Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartociowychinicjatyw jednostek samorzdw terytorialnych

  2 Fotorelacja z festynuz okazji Dnia Dziecka 9

  1-6

  8-12, 16

  Miasto / inwestycje

  kultura / rozrywka

  turystyka / sport / ekologia

  7, 13-15Kolejne Dni Bdzina ju w ten weekend. Do miasta znw przyjedzie plejada gwiazdpolskiej sceny muzycznej

  16

  Kolejna oPinia Prawna z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego Miaa zaKoczy sPr. starosta nie zjawi si jednaKna wczeniej uMwionyM sPotKaniu w budynKu tdz. aKtorzy nie dali za wygran i ruszyli do starostwa, gdzie sPdzili Ponaddob w oczeKiwaniu na wice decyzje dotyczce ich zawodowej Przyszoci

  Pracownicy teatru wywalczyli porozumienie

  Spra wa te atru jest na j zy kachod kil ku ty go dni. 10 czerw capo wie lo go dzin nych dys ku sjachpod pi sa no dwa owiad cze nia, kt -re po sfi na li zo wa niu za war tych tamtre ci po zwo l wr ci te atro wi do nor -mal ne go funk cjo no wa nia.

  28 ma ja, w przed dzie pierw sze gospo tka nia w mu rach te atru, pi smoO ra tu nek dla Te atru Dzie ci Za g biaw B dzi nie wy sto so wa za rzd Zwiz -ku Ar ty stw Scen Pol skich. Na stp ne godnia, ju w B dzi nie, po ja wi si pre zesZASP -u Ol gierd u ka sze wicz. Je go ar -gu men ty nie by y jed nak w sta nie prze -m wi do Sta ro sty Ar ka diu sza Wa to -y, kt ry upar cie po wta rza sfor mu o wa -nie ta umo wa jest uom na.

  TDZ jest wsp fi nan so wa ny przezMia sto B dzin w 55 pro cen tach i Po wiatB dzi ski w 45 pro cen tach. Rocz ny bu -det, zresz t je den z naj ni szych w kra -ju, to oko o 1 700 000 zo tych. Je sien newy bo ry sa mo rz do we zmie ni y rz dz -cych w po wie cie, a no we wa dze za kwe -stio no wa y za sad no umo wy o wsp -fi nan so wa niu. Tej sa mej, na mo cy kt -

  rej te atr wsp fi nan so wa y wszyst kiepo przed nie po wia to we za rz dy. 12 ma -ja te go ro ku za rzd po wia tu pod j de -cy zj o wy po wie dze niu za war tej z gmi -n umo wy z 1 lu te go 1999 ro ku na pro -wa dze nie i wsp fi nan so wa nie TDZ,pod pie ra jc si tu ma cze niem, eprzed la ty nie zo sta o ono za twier dzo neprzez ra d po wia tu.

  O tym, e to wa nie po wiat prze jte atr z mo cy pra wa, za wiad cza rw nieLi sta sa mo rz do wych in sty tu cji kul tu ryprze j tych przez jednostki samorzduterytorialnego w dniu 1 stycz nia 1999 r.,kt ra jest za miesz czo na na stro nie Mi -ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -do we go. Na niej pod nr 288 za pi sa nyjest Te atr Dzie ci Za g bia im. Ja na Do -rma na ze wska za niem, i to Po wiat B -dzi ski sta no wi szcze bel ad mi ni stra cji,kt ry prze j t in sty tu cj 1 stycz -nia 1999 ro ku.

  Sy tu acja po ru szy a ro do wi sko ar ty -stw. 25 ma ja apel do ak to rw scen re -gio nu wy sto so wa a Ewa Le niak Prze -wod ni cz ca Za rz du ka to wic kie go Od -dzia u ZASP -u. ro do wi sko ak tor skie

  od po wie dzia o na apel, zja wia jc siw B dzi nie w pit ko we po u dnie 29 ma -ja. Nie bo j si uy wa tak gr no lot -nych sw, e to kul tu ra pol ska utra ci takwa n in sty tu cj. () m wi a wzbu -rzo na Ewa Le niak. Wrcz da my te -go, by utrzy ma t in sty tu cj, kt ra jesttak znacz na dla kul tu ry pol skiej do da -a, za pra sza jc do mi kro fo nu Ol gier dau ka sze wi cza, kt ry przy je cha spe cjal -nie na pi kie t. Ja ko pre zes zwiz ku,kt ry ogar nia swo j od po wie dzial no -ci, re flek sj, my l wszyst kie sce nyw kra ju, chc Wam po wie dzie, e je ste -my za nie po ko je ni tym, co si tu taj dzie -je, a nasz nie po kj ma, jak wi da, pod -sta wy. Fun da ment, na kt rym zo sta azbu do wa na pol ska dzia al no kul tu ral -na w la tach 91-98, tu taj zo sta je pod wa -a ny. My wszy scy mie li my na dzie j, eprze ka za ne sa mo rz dom in sty tu cje kul -tu ry, znaj d swo ich opie ku nw, wo da -rzy, or ga ni za to rw, kt rzy kul tu r uzna -j za swj prio ry tet. To, co si dzie jew tej chwi li, m wi tu na pod sta wie na -ra dy, kt ra z mo jej ini cja ty wy od by a siu Wo je wo dy l skie go, jest pr b re in -

  ter pre ta cji, zej in ter pre ta cji re for my, kt -ra si do ko na a w la tach 91-98. De par ta -ment praw ny Wo je wo dy l skie go roz -strzy gn, e pod no szo ne przez do rad cpraw ne go sta ro sty ar gu men ty, nie ma jtu taj za sto so wa nia. To by au to mat prze -ka za nia te go te atru i in nych in sty tu cjido sa mo rz dw. () m wi Ol gierdu ka sze wicz.

  Pre zy dent przez ca y czas sta po stro -nie pra cow ni kw, pod kre la jc, e mia -sto nie wy co fu je si z umo wy, kt -ra przez szes na cie lat funk cjo no wa a.

  Naj wy sza po ra prze rwa t po li ty -k dez in for ma cji, ma j c na ce lu wpro -wa dze nie za m tu, obu rze nia i nie za do -wo le nia spo e cze stwa m wi pod czaspierw sze go spo tka nia Sta ro sta. Na dru -gim spotkaniu ju si nie poja wi

  Dys ku sja, kt ra od by a si 29 majapo so wach wy po wie dzia nych przedwej ciem do te atru, nie przy nio sa jed -nak re zul ta tu. Na wnio sek Ol gier da u -ka sze wi cza na pocztku czerw ca w War -sza wie od by o si ko lej ne spo tka nie. 8czerwca Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie -dzic twa Na ro do we go wy da o ko lej n

  opi ni. Wy da wa o si wic, e spo tka nieza pla no wa ne na wto rek 9 czerw ca b -dzie tyl ko for mal no ci. Oka za o si jed -nak, e sta ro stwo mia o zbyt ma o cza suna ana li z opi nii praw nej, a rzecz nik tejin sty tu cji, kt ry ja ko je dy ny zo sta do te -atru od de le go wa ny, po in for mo wao zmianie ter mi nu spo tka nia ze sta ro st.Ak to rzy mie li nie od par te wra e nie, e togra na zwo k. Ru szy li wic do sie dzi bysta ro stwa, gdzie naj pierw przez kil ka -dzie sit mi nut to czy li si na ko ry ta rzuprzed po ko jem sta ro sty, by prze nie sido sa li se syj nej, gdzie jak si p niejoka za o przy szo im sp dzi noc. Niemo e my od pu ci! grzmia a Ewa Le -niak, zbul wer so wa na spo so bem za a -twia nia spra wy. Wa dze po wia tu do go -dzi ny 19 twier dzi y, e cze ka j na czon -kw za rz du, by pod j wi ce de cy -zje, aby wie czo rem prze o y roz strzy -gni cie na 10 ra no dnia na stp ne go (10 czerw ca).

  Osta tecz nie owiad cze nia zo o neprzez Za rzd Powiatu B dzi skie go orazPre zy den ta Mia sta B dzi na pod pi sa now ro d 10 czerw ca oko o go dzi ny 13.

  W po nie dzia ek 1 czerw ca w sie dzi bieWo je wdz kie go Fun du szu Ochro nyro do wi ska i Go spo dar ki Wod nejw Ka to wi cach pod pi sa na zo sta a umo -wa na bu do w ka na li za cji sa ni tar nejna te re nie dziel ni cy Gro dziec, umo li -wia j cej prze kie ro wa nie cie kw sa ni -tar nych z ca ej dziel ni cy na oczysz czal -ni cie kw w B dzi nie.

  Pra ce obej muj po u dnio w czdziel ni cy Gro dziec w B dzi nie i te re nypo o o ne wzdu uli cy Wol no ci, na od -cin ku od ulicy Mic kie wi cza do skrzy o -wa nia z ulic wier czew skie go. cie kizdziel ni cy Gro dziec b d od pro wa dza ne

  do pla no wa ne go przy ulicy Ko ta ja ze -spo u pom pow ni i zbior ni ka re ten cyj ne -go. Na stp nie z pom pow ni cie ki b dto czo ne ru ro ci giem doko lek to ra gra wi -ta cyj ne go, usy tu owa ne go wzdu ulicyWol no ci, skd tra fi do ist nie j cej pom -pow ni cie kw Zam ko wa, a da lej sys te -mem ka na li za cyj nym do oczysz czal nicie kw wB dzi nie. Pom pow nia Zam ko -wa pro jek to wa naby a, by do ce lo wo prze -j cie ki po cho dz ce z dziel ni cy Gro -dziec i po sia da re zer w w za kre sie prze -pu sto wo ci. Na tra sie pla no wa ne go ko -lek to ra tocz ne go znaj du je si dro ga kra -jo wa nr86 zKa to wic doWar sza wy. In we -

  sty cja b dzie usy tu owa na w s siedz twiedwch rzek Bry ni cy (od wscho du)i Czar nej Prze mszy (od za cho du).

  W su mie in we sty cja obej mu -je 7,02 km ka na li za cji, na kt r ska dasi bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej orazdesz czo wej. cz nie prze wi du je sipod cze nie 1843 miesz ka cw.

  Jest to jak do tych czas naj wik szain we sty cja re ali zo wa na na te re nieGrod ca m wi pre zy dent B dzi -na u kasz Ko mo niew ski. Do td by ato do za po mnia na cz mia sta,o kt rej nie ste ty nie pa mi ta y wcze -niej sze wa dze. Dla te go tym bar dziej

  cie sz si, e uda o nam si po zy skanie ba ga tel na kwo t 11 225 410,30 zo -tych na pod nie sie nie ja ko ci y ciamiesz ka cw tej dziel ni cy. Wsku tek re -ali za cji przed si wzi cia na st pi zwik -sze nie za si gu i prze pu sto wo ci sie cika na li za cyj nej, co po zwo li na pod -cze nie no wych od bior cw usug, w tymin sty tu cjo nal nych. War to pod kre li, eda to mo li wo ge ne ro wa nia no wychprzy cho dw do bu de tu mia sta orazpo pra w sta nu go spo dar ki lo kal nej.Jed nak nie mniej wa na jest po pra waja ko ci oczysz cza nia cie kw i po pra -wa sta nu ro do wi ska na tu ral ne go.

  Dofinansowanie do najwikszej inwestycji w Grodcu

  dotacji

  ponad

  11mln z

  Pikieta przed TDZ zorganizowana 29 maja. Obradom przewodniczyprezes ZASP-u Olgierd ukaszewicz

  By unaoczni zarzdowi powiatu absurdalno dziaania, zdesperowaniaktorzy wywiesili przed budynkiem Starostwa Powiatowego transparenty

  Dyrektor TDZ Gabriel Gietzky oraz pracownicy teatru omawiaj strategidziaania, czekajc na przyjazd czonkw zarzdu powiatu 9 czerwca

 • MIASTO 2

  aktualnoci Bdziskiewww.bedzin.plredakcja@okultura.bedzin.pl

  Adres redakcji: 42-500 Bdzin,ul. Maachowskiego 43tel. 32 724 99 47Redaktor naczelna:Marta Sowiska-Kosowska,redakcja@okultura.bedzin.plRedaguje zesp.Wydawca: Orodek Kultury w Bdzinie, ul. Maachowskiego 43Skad: emildesignKorekta: Wioletta BagnickaDruk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.ul. Baczyskiego 25A, 41-203 Sosnowiec MilowiceNakad: 27 000 egz.ISSN 1233-5223

  Redakcja zastrzega sobie prawo dopoprawek i skrtw nadesanych tekstworaz nie zwraca materiaw niezamwionych. Za tre reklam redakcjanie ponosi odpowiedzialnoci.

  urzd Miejski w Bdzini