Aktualności Będzińskie - Styczeń 2013

 • Published on
  24-Mar-2016

 • View
  217

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

www.bedzin.pl

Transcript

 • nr 1/13stycze urzd miejski w bdziNiedziaa w godziNach:poNiedziaki7.30 17.00

  pitki7.30 14.00

  pozostae dNirobocze 7.30 15.30

  nr 1/2013 stycze (1233) miesicznik egz. bezpatny nakad: 27.000 egz. ISSN 1233-5223

  reklamareklama

  KONKURSNa pierw

  sze 20 osb,

  ktre 10 i 11 styc

  zNia (czwartek

  i pitek), zadzwoN

  i do redakcji ab

  pod Numer tel. 32

  363 61 64 czekaj

  wyjtkowe kaleNd

  arze Na 2013 rok.

  kaleNdarze bd d

  o odbioru

  w siedzibie redakc

  ji ab

  w orodku kultur

  y

  przyWitalimynoWy rok

  Wielu mieszkacWbdzina jako miejsce

  zabaWysylWestroWej

  ponoWnie Wybraopark na dolnej

  syberce

  Po go da sprzy ja a wi to wa niu na wie -ym po wie trzu. B dzi ski park, jak rok te -mu, wy pe ni si miesz ka ca mi, kt rzyw szam pa skim na stro ju od go dzi ny 21.00ba wi li si naj pierw przy mu zy ce ze spo uNew Fac to ry, a na stp nie do p no cy pie -wa li naj bar dziej zna ne prze bo je ra zem zeSta chur skim. Wo ka li sta wy st pi z czte ro -oso bo wym ze spo em gra j cym na y wo,po ry wa jc, szcze gl nie w re fre nach,do wspl nej za ba wy. O p no cy przy szedczas na y cze nia, tak e te od pre zy den ta.A za raz po tem na nie bie roz by sy sztucz -ne ognie. Jesz cze przez go dzi n No we goRo ku do ta ca gra DJ.

  Zima sprzyja uprawianiu sportw typowychdla tej pory roku. Zapraszamy na bdziskielodowisko na terenie skateparku! Wstp symboliczna zotwka!

 • Wydarzenia2

  DrodzyCzytelnicyrok 2013 jestz nami od kilkudni. mamnadziej, etrzynastkaW dacie bdziedla pastWaszczliWa

  Mio byo mi przywita ten rokz wieloma z Pastwa, bawicymisi kolejny ju raz na plenerowymsylwestrze. Ale zanim pen parwkroczymy w rok 2013, w tymwydaniu AB znajdziecie Pastwosporo podsumowa rokuubiegego. By wany dla miasta,nie tylko dlatego, e byBdziskim Rokiem Kultury.Przynis te wiele inwestycji,wykonano mnstwo remontw.My, jako miasto, ale te jegoindywidualni mieszkacy,zdobylimy wiele nagrdw przernych dziedzinach. Niebrakuje bowiem w Bdzinie ludziaktywnych, z pomysami. Obokcaa plejada modych, zdolnych.To bdziscy stypendyci,o ktrych zapewne nie raz jeszczeusyszymy, a ja bd miaa okazjnapisa!

  C, pozostaje mi yczy Pastwudobrego roku i mie nadziej, ew kadym wydaniu AktualnociBdziski znajdziecie co, co Waszainteresuje! A jest w czymwybiera!

  Marta Sowiska-Kosowskaredaktor naczelna

  aktualNoci bdziskiewww.bedzin.plredakcja@okultura.bedzin.pl

  Adres redakcji: 42-500 Bdzin,ul. Maachowskiego 43tel. 32 363 61 64, fax 32 363 61 60Redaktor naczelna:Marta Sowiska-Kosowska,naczelna@okultura.bedzin.plRedaguje zesp.Wydawca: Orodek Kultury w Bdzinie, ul. Maachowskiego 43Skad: emildesignKorekta: Wioletta BagnickaDruk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.ul. Baczyskiego 25A, 41-203 Sosnowiec MilowiceNakad: 27 000 egz.ISSN 1233-5223

  Redakcja zastrzega sobie prawo dopoprawek i skrtw nadesanych tekstworaz nie zwraca materiaw niezamwionych. Za tre reklam redakcjanie ponosi odpowiedzialnoci.

  Ro man Go czo, na czel nik Wy -dia u Owia ty pod kre li, e ko -mi sja sty pen dial na po wni kli wejana li zie zgo szo nych wnio skw,uwzgld nia jc wy ma ga nia re gu -la mi no we za war te w uchwa le Ra -dy Miej skiej B dzi na, za pro po no -wa a przy zna nie sty pen diw23 uczniom szk pod sta wo wych,gim na zjal nych i po nad gim na zjal -nych za osi gni cia w na uce,5 uczniom za osi gni cia ar ty -stycz ne, 17 uczniom za osi gni -cia spor to we oraz 2 stu den tomza osi gni cia na uko we.

  Sty pen dy ci Mia sta B dzi -na mo g si po chwa li wy so ki mired ni mi ocen, a jed no cze nielicz ny mi suk ce sa mi na uko wy mi,ar ty stycz ny mi i spor to wy miw ska li wo je wdz twa, kra ju, a na -wet na are nie mi dzy na ro do wej.Wrd wy r nio nych sty pen diumw tym ro ku znaj du je si wik szani w po przed nich la tach gru pagim na zja li stw lau re atw i fi na -li stw wo je wdz kich kon kur swprzed mio to wych or ga ni zo wa nychprzez Ku ra to rium Owia ty w Ka -to wi cach. Ty tu em lau re ata i fi na -li sty mo e si po szczy ci a21 gim na zja li stw miesz ka -cw na sze go mia sta.

  Suk ce sy mo dych lu dzi sz ca pew no ci po wo demdo ra do ci i du my nie tyl ko ro -dzi cw, na uczy cie li, tre ne rw,ale rw nie dla wadz sa mo rz -do wych na sze go mia sta. Swo jpra co wi to ci, zdol no cia mi, ak -tyw n i kre atyw n po sta w te go -rocz ni sty pen dy ci Mia sta B -dzi na bu du j po zy tyw ny wi ze ru -nek mo dej lo kal nej spo ecz no -ci, przy czy nia j si tym sa mymdo pro mo wa nia B dzi na, wy sta -wia jc jak naj lep sze wia dec twoso bie i mia stu, w kt rym miesz -ka j.

  Naj wy sz na gro d dla wy -r nio nych mo dych lu dzi jestsa tys fak cja ze zre ali zo wa nychza mie rze. Jed nak do brze sidzie je, e mo li we jest te uho -no ro wa nie osi gni w for mieprzy zna nia sty pen dium. Z pew -no ci przy czy ni si to do dal -sze go roz wo ju za in te re so wai zdo by wa nia ko lej nych lau rww na stp nych la tach.

  Pre zy dent, dzi ku jc mo -dym b dzi nia nom za za an ga o -wa nie, ja kie wka da j w na uk,do da, e bio rc pod uwa g ichosi gni cia, za pew ne nierazjesz cze o nich usy szy my,

  a przy tym b dzie to pro mo cjanie tyl ko szk, do kt rychuczsz cza j, ale te pro mo cjana sze go mia sta. u kasz Ko mo -niew ski zwr ci si te do dy rek -to rw szk, na uczy cie li oraz ro -dzi cw, kt rzy te go dnia zna le lisi na sa li se syj nej wraz ze swo -imi po cie cha mi, by ode bra po -dzi ko wa nia za trud, ja ki na codzie wka da j w wy cho wa niedzie ci.

  W imie niu sty pen dy stw wy -st pi a Pau li na Mar kie wicz, kt -ra zwr ci a si do zgro ma dzo -nych ty mi so wy. Dzi ku j Pre -zy den to wi i Ra dzie Miej skiejza to za szczyt ne wy r nie nie.Jest ono dla nas r dem do dat -ko wej sa tys fak cji. () Cie szynas, e nasz trud wo o ny w na -uk, sport i sztu k zo sta przezwa dze miej skie za uwa o ny i do -ce nio ny. Ma my wia do mo, eotrzy ma nie sty pen dium zo bo -wi zu je. Dla te go obie cu je my, enie spo cznie my na lau rach i do -o y my wszel kich sta ra, aby nieza wie po ka da ne go w nas za -ufa nia. B dzie my na dal roz sa -wia imi na sze go mia sta, abyrw nie dzi ki nam B dzinwci by g r!

  stypendycigr!

  ostatnia W minionym roku sesja rady miejskiej miaa niezWykle uroczysty charakternie tylko ze Wzgldu na Witeczny czas i koldoWanie modych muzykW, uczniW

  bdziskiej pastWoWej szkoy muzycznej. na podstaWie zarzdzenia prezydentamiasta bdzina z dnia 27 listopada 2012 roku, podczas sesji stypendia miasta bdzina

  za osignicia W roku szkolnym lub akademickim 2011/2012, otrzymao 47 modychmieszkacW bdzina

  stypeNdia za osigNicia w Nauce dla uczNiw:Aleksandra Babicz uczennica kl. III Gimnazjum nr 4 (MZS nr 1)w BdziniePaulina Badys uczennica kl. III Gimnazjum nr 4 (MZS nr 1) w BdzinieKamil Babua ucze kl. II Gimnazjum nr 2 (MZS nr 2) w BdzinieMarianna Gajda ucze kl. III Gimnazjum nr 2 (MZS nr 2) w BdzinieKatarzyna Gruszka uczennica kl. III Gimnazjum nr 2 (MZS nr 2)w Bdzinieukasz Kita ucze kl. VI SP nr 11 w Bdzinie ukasz Kouszek ucze kl. II Gimnazjum nr 25 (ZS nr 15) w SosnowcuPrzemysaw Krzywdziski ucze kl. III Gimnazjum nr 1 w BdzinieDamian Latkowski ucze kl. III Gimnazjum nr 1 w BdzinieDawid Majchrowski ucze kl. III Gimnazjum nr 1 w BdziniePaulina Markiewicz uczennica kl. III Gimnazjum nr 1 w BdzinieKatarzyna Orze uczennica kl. III Gimnazjum nr 4 (MZS nr 1)w BdzinieDominika Rak uczennica kl. VI SP nr 2 (MZS nr 1) w BdzinieNatalia Sajdak uczennica kl. III Gimnazjum nr 25 (ZS nr 15)w Sosnowcu Hubert Sitko ucze kl. II Gimnazjum nr 25 (ZS nr 15) w SosnowcuAlicja Sowik uczennica kl. II Gimnazjum nr 25 (ZS nr 15) w SosnowcuAleksandra Socha uczennica kl. III Gimnazjum nr 4 (MZS nr 1)w BdzinieKacper Sperka ucze kl. VI SP nr 2 (MZS nr 1) w BdziniePiotr Walas ucze kl. III Gimnazjum nr 2 (MZS nr 2) w BdzinieKrystyna Wyjadowska uczennica kl. II Katolickiego NiepublicznegoGimnazjum nr 5 w SosnowcuKatarzyna Wyjadowska uczennica kl. II Katolickiego NiepublicznegoGimnazjum nr 5 w Sosnowcu Magdalena Wojtowicz uczennica kl. III Gimnazjum nr 4 (MZS nr 1)w BdzinieWiktoria Wojtowicz uczennica kl. III Gimnazjum nr 4 (MZS nr 1)w Bdzinie

  StyPeNDiA ARtyStyczNe DLA uczNiW:Julia Drd uczennica kl. IV SP nr 9 w Bdzinie oraz PSM w Bdzinie Kamila Drd uczennica kl. II I LO w BdzinieAleksandra Haaczkiewicz uczennica kl. VI POSM w Katowicach zuzanna Spyrka uczennica kl. II III LO w KatowicachMonika Pietranek uczennica kl. III I LO w Bdzinie

  STYPENDIA NAUKOWE DLA STUDENTWMicha Kaczmarek student II roku AGH w KrakowieKatarzyna Lewtak studentka IV roku U w Katowicach oraz III roku UEw Katowicach

  StyPeNDiA SPORtOWe DLA uczNiW:Dominika Badys uczennica kl. III III LO w Bdzinie Paulina Bryda uczennica kl. I I LO w BdziniePatrycja Bubak uczennica kl. I II LO w BytomiuJoanna chwa uczennica kl. III Gimnazjum nr 4 (MZS nr 1) w BdzinieKarolina cielar uczennica kl. III Gimnazjum nr 2 (MZS nr 2) w Bdziniezuzanna cielar uczennica Kl. V SP 13 (MZS nr 2) w BdzinieJoanna Gryma uczennica kl. II I LO w Bdzinieemilia Jagoda uczennica kl. II LO w ZSS w Dbrowie GrniczejAleksandra Jawiska uczennica kl. I Gimnazjum nr 24 w SosnowcuBartosz Katolik ucze kl. II gimnazjum w ZSS w Dbrowie GrniczejMateusz Kawalio ucze kl. III Gimnazjum nr 6 (MZS nr 4) w BdzinieKlaudia Klebach uczennica kl. I Gimnazjum Sportowe nr 24w SosnowcuOskar Matuszewski ucze II kl. gimnazjum ZSS w Dbrowie Grniczejemilia Patyna uczennica II kl. gimnazjum w ZSS w Dbrowie Grniczej Joanna Wtor uczennica kl. III Gimnazjum nr 6 (MZS nr 4) w BdziniePaulina Widera uczennica kl. II Gimnazjum nr 6 (MZS nr 4) w BdzinieAgata Sowiska uczennica kl. I II LO w Bdzinie

 • AKtuALNOci BDziSKie www.bedzin.pl stycze 2013 nr 1 3

  W po rzd ku ob rad zna la zo siuchwa le nie Wie lo let niej Pro gno -zy Fi nan so wej Mia sta B dzi -na na la ta 2013-2020, kt rej pro -jekt przed sta wi a Ur szu la Ru s