Alam Sekitar Dan Kesihatan

  • Published on
    07-Dec-2015

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penerokaan alam sekitar semulajadi untuk aktiviti perbandaran telah menyumbang kepada merebaknya pelbagai jenis penyakit .

Transcript

<ul><li><p>ANEA 3306 </p><p>ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN </p><p>Tajuk: Aktiviti perbandaran menyumbang kepada merebaknya pelbagai jenis </p><p>penyakit.Bincangkan. </p><p>Fakulti Sastera dan Sains Sosial (FSSS) </p><p>Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar </p><p>Universiti Malaya </p><p>Kuala lumpur,Malaysia </p><p>Sesi 2011/2012 </p></li><li><p> Alam Sekitar &amp; Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306 </p><p>Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 2 </p><p>ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN </p><p>SESI 2011/2012 </p><p>1. SOALAN TUGASAN 1 </p><p>Bincangkan bagaimana aktiviti perbandaran menyumbang kepada merebaknya </p><p>pelbagai jenis penyakit. </p><p>Arahan: </p><p>1. 2000 2500 patah perkataan </p><p>2. Sertakan gambar atau carta aliran yang sesuai </p><p>3. Masukkan contoh-contoh kes (HINI, Bird flu, denggi dan sebagainya) </p><p>4. Pastikan penulisan ditulis mengikut aturan penulisan yang betul perlu ada </p><p>rujukan penulisan </p><p>5. Tulis rujukan di bahagian akhir. </p><p>6. TARIKH SERAHAN : MINGGU 9 </p></li><li><p> Alam Sekitar &amp; Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306 </p><p>Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 3 </p><p>2. PENGENALAN </p><p>Sistem alam sekitar semula jadi terdiri daripada empat komponen utama iaitu </p><p>komponen atmosfera, hidrosfera, litosfera dan biosfera, setiap komponen alam </p><p>sekitar ini saling bertindak balas antara satu sama lain dan mewujudkan satu sistem </p><p>alam sekitar yang seimbang dan memberi kesejahteraan kepada manusia ( merujuk </p><p>gambar rajah 1). Hal ini demikian kerana, alam sekitar amat penting kepada manusia </p><p>untuk hidup, manusia saling bergantung kepada alam sekitar bagi memenuhi </p><p>keperluan mereka dan keperluan manusia terbahagi kepada dua iaitu keperluan </p><p>biologi dan keperluan budaya. Keperluan biologi lebih merangkumi kepada satu </p><p>bentuk keperluan asas seperti makanan, minuman dan oksigen untuk bernafas, bagi </p><p>memenuhi keperluan biologi ini manusia tidak perlu melakukan perubahan terhadap </p><p>alam sekitar tetapi alam sekitar akan bertindak secara semula jadi. Bagi keperluan </p><p>budaya pula alam sekitar merupakan bukan satu keperluan asas tetapi lebih kepada </p><p>kepentingan dalam memenuhi keselesaan hidup, biasanya melibatkan pelbagai </p><p>aktiviti antaranya aktiviti yang berteraskan ekonomi, pendidikan dan pembangunan </p><p>infrastruktur. Alam sekitar pada masa ini akan mengalami perubahan kerana telah </p><p>diterokai oleh manusia. </p></li><li><p> Alam Sekitar &amp; Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306 </p><p>Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 4 </p><p>Gambar rajah 1: Menunjukkan perhubungan antara empat komponen alam </p><p> sekitar semula jadi. </p><p>Pada awalnya alam semula jadi ini merupakan satu kawasan yang asli dan masih </p><p>dara serta masih belum diteroka dan pada masa ini dikenali sebagai proses </p><p>determinism. Pada masa ini juga alam sekitar masih belum terjejas dan masih 100% </p><p>asli dan alam sekitar yang banyak mempengaruhi manusia. Banyak aktiviti manusia </p><p>pada masa ini adalah terhad kerana pengaruh faktor alam semula jadi, manusia </p><p>banyak menjalankan aktiviti yang hanya bagi memenuhi keperluan biologi mereka. </p><p>Namun, pada era manusia maju dan kaya dengan kemahiran teknologi maka </p><p>wujudnya konsep possibilisme di mana pada masa ini manusia yang banyak </p><p>mempengaruhi alam semula jadi. Manusia pada masa ini mula membangunkan alam </p><p>sekitar bagi memenuhi keperluan budaya mereka. Banyak kawasan alam semula jadi </p><p>sudah mula diteroka oleh manusia antaranya bertujuan bagi melakukan aktiviti </p><p>membangunkan kawasan bandar. </p><p>SISTEM LITOSFERA </p><p>SISTEM ATMOSFERA SISTEM HIDROSFERA </p><p>SISTEM BIOSFERA </p></li><li><p> Alam Sekitar &amp; Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306 </p><p>Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 5 </p><p>2.1 DEFINISI BANDAR DAN PERBANDARAN </p><p>Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun bagi menuju ke </p><p>arah negara yang maju, dalam mencapai taraf menjadi sebuah negara maju </p><p>Malaysia perlu mahir dan maju dalam pelbagai bidang bagi bersaing dengan negara </p><p>maju yang lain. Setiap negara yang menuju ke arah negara maju ini biasanya akan </p><p>mengalami proses perkembangan bandar yang pesat. Menurut seorang pengkaji </p><p>geografi bandar Khatimah Rostam (1988) telah mendefinisikan sesuatu bandar itu </p><p>dengan melihat dari segi aspek keadaan fizikal sesebuah bandar itu antaranya dari </p><p>segi jumlah penduduk, kepadatan penduduk bagi setiap 1 kilometer persegi dan </p><p>peratusan pekerja yang terlibat dalam pelbagai bidang dan sektor. Contoh situasi di </p><p>Malaysia yang telah menetapkan bagi setiap kawasan yang telah mencapai bilangan </p><p>penduduk seramai 10 000 orang maka kawasan ini boleh diiktiraf sebagai kawasan </p><p>bandar dan turut berlaku transformasi dari segi tahap sesebuah kawasan itu </p><p>daripada kawasan desa atau pekan berkembang dan berubah menjadi sebuah </p><p>kawasan bandar, proses ini boleh dikenali sebagai proses perbandaran. </p><p>Perbandaran adalah satu proses yang berlaku di sesuatu kawasan kerana </p><p>kawasan tersebut telah menjadi tumpuan penduduk, pembangunan dan juga </p><p>terdapat pelbagai keperluan dan juga kelengkapan kemudahan. Menurut Khatimah </p><p>Rostam (1988) dalam bukunya Pengantar Geografi Bandar telah mentakrifkan </p><p>perbandaran sebagai satu proses penumpuan penduduk yang mendiami sesuatu </p><p>kawasan yang dikenali sebagai bandar. Perbandaran juga merupakan proses yang </p><p>dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan penduduk, kadar migrasi penduduk desa ke </p><p>bandar, kawasan perniagaan. Perkhidmatan, industri dan juga keluasan bandar </p><p>tersebut menurut seorang pengkaji bandar T.G Mc Gee. </p></li><li><p> Alam Sekitar &amp; Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306 </p><p>Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 6 </p><p>Sulong Mohamad (1922) telah mendefinisikan bandar sebagai sebuah </p><p>kawasan penempatan yang mempunyai ciri ciri dari segi saiz kepadatan pekerjaan </p><p>dan juga fungsi fungsi dan nilai nilai masyarakat yang tertentu. Beliau juga turut </p><p>memberi beberapa kriteria tentang bandar iaitu: </p><p> Saiz minimum penduduk di sesebuah bandar. Contoh Malaysia saiz </p><p>minimum penduduk di sesebuah kawasan bandar adalah seramai 10 000 </p><p>orang </p><p> Mempunyai kepadatan penduduk. Contoh di India kepadatan </p><p>penduduknya adalah 385 orang bagi setiap 1 km persegi. </p><p> Peratusan pekerjaan bukan dalam sektor pertanian. Contoh di Amerika </p><p>Syarikat di mana peratusan penduduk yang bekerja dalam sektor lain </p><p>daripada pertanian adalah tinggi iaitu sebanyak 75 % daripada </p><p>keseluruhan penduduk. </p><p> Letakkan dan fungsi bandar sebagai kawasan pusat dari segi pelbagai </p><p>aspek antaranya adalah aspek ekonomi, pentadbiran , dan budaya. </p><p> Masyarakat di bandar gaya hidup lebih kepada pentingkan diri sendiri </p><p>(individualistik), formal dan mempunyai hubungan kekeluargaan yang </p><p>longgar </p><p> Kebanyakan kawasan yang asalnya dibangunkan sebagai kawasan </p><p>pertanian telah dibangunkan semula tapi bukan kegunaan untuk </p><p>pertanian. </p><p>Bandar menurut Melvin G. Marcus dan Thomas Detwyler adalah satu ciptaan </p><p>yang terdapat pengaruh manusia ke atas sumber alam semula jadi dan merupakan </p><p>tempat di mana manusia telah banyak melakukan perubahan terhadap pelbagai </p></li><li><p> Alam Sekitar &amp; Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306 </p><p>Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 7 </p><p>sumber seperti air, organisma dan udara. Bandar juga merupakan satu ruang </p><p>manusia memulakan dan mengawal perubahan yang berlaku dalam habitatnya. </p><p>Proses pembandaran yang dilakukan oleh manusia telah membentuk dan </p><p>mewujudkan satu ekosistem baru di mana terdapat interaksi antara manusia, </p><p>pekerjaannya dan alam semula jadi, interaksi yang wujud adalah bersifat kompleks. </p><p>3. AKTIVITI PERBANDARAN MENYUMBANG KEPADA PEREBAKAN </p><p>PELBAGAI JENIS PENYAKIT </p><p>Aktiviti perbandaran yang semakin pesat ini juga telah menyebabkan berlaku </p><p>perubahan terhadap keseimbangan alam sekitar. Perubahan yang berlaku ini juga </p><p>telah mendorong alam sekitar adaptasi perubahan yang dilakukan oleh manusia ini </p><p>yang bagi memenuhi keperluan biologi dan budaya manusia. Hal ini telah </p><p>menyebabkan pelbagai kesan yang akan timbul dan kesan tersebut sama ada kesan </p><p>positif, negatif mahupun kesan yang berskala kecil atau besar kepada manusia </p><p>kerana interaksi antara manusia dan alam sekitar. Pada kebiasaannya kesan negatif </p><p>adalah lebih banyak daripada kesan positif, antara kesan negatif seperti </p><p>menyumbang kepada pelbagai jenis penyakit sehingga dapat menggugat </p><p>kesejahteraan kehidupan manusia. </p><p>Alam sekitar bandar terdiri daripada tiga komponen utama iaitu alam sekitar </p><p>sosial ekonomi, alam sekitar pembangunan dan alam sekitar semula jadi (merujuk </p><p>gambar rajah 2). Komponen alam sekitar pembangunan merupakan komponen yang </p><p>paling besar dan yang mendominasi alam sekitar semula jadi di kawasan bandar. </p><p>Hal in telah menyebabkan komponen alam sekitar semula jadi yang terdiri daripada </p><p>empat komponen semakin mengecil dalam alam sekitar bandar. Aktiviti manusia di </p></li><li><p> Alam Sekitar &amp; Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306 </p><p>Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 8 </p><p>kawasan bandar yang telah mendorong kepada semakin besar skala alam sekitar </p><p>pembangunan di kawasan bandar. </p><p>Gambar rajah 2: Komponen alam sekitar bandar </p><p>Antara aktiviti yang terlibat dalam perbandaran adalah aktiviti perindustrian, </p><p>perkhidmatan, pengangkutan, pembangunan, penempatan, kemudahan infrastruktur </p><p>dan pelbagai lagi. Setiap aktiviti ini memberi kesan atas empat komponen alam </p><p>sekitar semula jadi dan juga sehingga menyebabkan merebaknya pelbagai jenis </p><p>penyakit dan menjejaskan kesihatan manusia. </p></li><li><p> Alam Sekitar &amp; Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306 </p><p>Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 9 </p><p>3.1 KOMPONEN ATMOSFERA </p><p>Ruang atmosfera di bandar dalamnya banyak mengandungi komposisi gas </p><p>dan zarah debu, dan dikatakan terdapat antara 4 hingga 1000 kali ganda lebih </p><p>banyak debu dalam ruang udara di bandar berbanding dengan kawasan luar bandar. </p><p>Kebanyakan gas dan debu ini terhasil akibat daripada aktiviti perindustrian dan </p><p>sistem pengangkutan yang terdapat di kawasan bandar. Antara bahan yang </p><p>terkandung dalam debu debu dan gas gas tercemar di kawasan bandar ini </p><p>adalah plumbum dan kebanyakan penduduk bandar mempunyai kandungan </p><p>plumbum yang tinggi dalam darah berbanding penduduk luar bandar dan komposisi </p><p>udara di bandar juga mempunyai 10 kali ganda lebih banyak micro-organisma </p><p>berbanding dengan komposisi udara di luar bandar. (Reid A. Bryson dan John E. </p><p>Ross 1985: Iklim Di Bandar).Ini menyebabkan udara yang kita sedut setiap hari </p><p>untuk bernafas mengandungi pelbagai bentuk bahan pencemar dan kebanyakan </p><p>dalam bentuk debu yang halus yang tidak lihat oleh penglihatan manusia sendiri. </p><p>Aktiviti perindustrian merupakan antara aktiviti yang banyak memberi kesan </p><p>ke atas komponen sistem alam sekitar semula jadi atmosfera. Kawasan industri </p><p>menyebarkan sehingga 4000 zarah mm-3 iaitu 1000 kali ganda lebih banyak debu </p><p>berbanding dengan jumlah debu yang terkandung dalam komposisi udara di luar </p><p>bandar. Atmosfera terdiri daripada beberapa lapisan dan setiap lapisan tersebut </p><p>mempunyai fungsinya yang tersendiri seperti lapisan troposfera merupakan lapisan </p><p>zon hidupan dan lapisan stratosfera pula merupakan lapisan yang terdiri daripada </p><p>ozon yang bertindak sebagai menghalang sinaran UV yang berbahaya daripada </p><p>matahari dari sampai ke permukaan bumi, kerana sinaran ini berbahaya kepada </p><p>semua hidupan di muka bumi terutama sekali manusia. Komponen atmosfera ini </p></li><li><p> Alam Sekitar &amp; Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306 </p><p>Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 10 </p><p>juga terdiri daripada komposisi - komposisi udara yang sentiasa beredar yang </p><p>sentiasa mengimbangi suhu bumi. Aktiviti perindustrian biasanya akan menghasilkan </p><p>bahan bahan tercemar terutama sekali aktiviti perindustrian yang melibatkan </p><p>pemprosesan seperti industri aerosol, industri foam dan pelbagai lagi dan aktiviti ini </p><p>dikatakan memberi kesan merebaknya pelbagai penyakit. Hal ini demikian kerana </p><p>aktiviti perindustrian akan menyalurkan bahan bahan tercemar seperti debu, asap </p><p> asap yang terdiri daripada gas- gas yang berbahaya seperti karbon monoksida, </p><p>sulfur dioksida dan pelbagai lagi melalui serombong asap. Gas gas ini akan </p><p>bergerak dalam ruang atmosfera terutama sekali apabila suhu panas di mana </p><p>keadaan udara yang kering dan ringan. </p><p>Gas gas berbahaya seperti karbon monoksida dan sulfur dioksida akan di </p><p>bawa oleh angin ke kawasan yang lebih jauh dan semakin jauh gas tersebut ditiup </p><p>semakin berbahaya gas tersebut kerana sepanjang peredaran itu gas tersebut boleh </p><p>bertindak balas dengan komponen gas dan partikel lain yang terdapat dalam udara, </p><p>dan secara tidak langsung akan menyebabkan gas tersebut menjadi semakin </p><p>berbahaya. Antara kesan yang timbul akibat daripada perlepasan gas gas </p><p>berbahaya ini daripada aktiviti perindustrian adalah akan menyebabkan peningkatan </p><p>penyakit yang berkaitan masalah saluran pernafasan dalam kalangan manusia, </p><p>seperti penyakit pneumonia atau radang paru paru, asthma, kanser paru paru, </p><p>bronkitis dan pelbagai lagi. Contoh penyakit Asthma adalah sejenis penyakit </p><p>pengecutan saluran pernafasan yang berpunca daripada radang saluran, dan paru </p><p>paru juga akan berubah menjadi mengecut kerana saluran pernafasan yang sensitif </p><p>terhadap bahan bahan pencemar atau bahan alergi yang ada di sekeliling seperti </p><p>asap daripada aktiviti pembakaran terbuka, kilang yang melepaskan asap yang </p><p>mengandungi gas gas pencemar seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida </p></li><li><p> Alam Sekitar &amp; Kesihatan (Sesi 2011/2012) ANEA 3306 </p><p>Jabatan Geografi dan Pengajian Alam Sekitar ,Universiti Malaya, Kuala Lumpur 11 </p><p>dan pelbagai lagi. Pada kebiasaannya, manusia yang jauh daripada kawasan </p><p>perindustrian kan mendapat kesan yang lebih teruk lagi berbanding kesan yang </p><p>diperoleh manusia yang tinggal berhampiran dengan kawasan perindustrian. </p><p>3.2 KOMPONEN HIDROSFERA </p><p>Air merupakan antara komponen penting dalam keperluan hidup. Manusia </p><p>menggunakan air untuk melakukan aktiviti domestik seperti membasuh, memasak </p><p>dan juga merupakan sumber minuman. Sumber air boleh didapati daripada tiga </p><p>sumber utama iaitu air permukaan seperti sungai dan tasik, lautan dan sumber air </p><p>bawah tanah. Pembangunan di kawasan bandar menyebabkan kebanyakan </p><p>permukaan tanah telah bertukar menjadi permukaan yang tidak serap air kerana </p><p>telah diturap dengan tar atau bitumen dan juga ada yang telah disimen. </p><p>Perkembangan bandar yang berlaku secara berperingkat demi peringkat akan </p><p>memberi kesan ke atas sistem hidrologi kerana pembangunan tanah di kawasan </p><p>bandar telah banyak mengubah keadaan fizikal permukaan tanah dan laluan saliran. </p><p>Bandar merupakan antara kawasan yang kerap menerima hujan kerana nukleus </p><p>pemeluwapan yang banyak akibat daripada pelbagai aktiviti manusia yang </p><p>dijalankan di bandar. Apabila berlaku hujan lebat akan menyebabkan berlaku </p><p>lebihan air larian permukaan...</p></li></ul>