Alecsandri Vasile - Despot Voda. Sanziana Si Pepelea

  • Published on
    09-Aug-2015

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>VA S I L E A L E C S A N D R I</p> <p>D E S P OT-V O D S N Z I A NA I P E P E L E A</p> <p>ISBN 9975-74-513-X ISBN 973-7916-19-0</p> <p> LITERA INTERNAIONAL, 2003 LITERA, 2003</p> <p>Tabel cronologic</p> <p>TA B E L C R O N O L O G I C1821 Iulie 21 S-a n[scut, conform opiniei majorit[\ii cercet[torilor, cel de-al doilea copil, Vasile, al medelnicerului Vasile Alecsandri =i al Elenei, n[scut[ Cozoni, ]n ora=ul Bac[u. Curnd familia viitorului scriitor se mut[ la Ia=i. (Conform altor surse, Alecsandri s-ar fi n[scut ]n 1819 sau chiar ]n 1818.) 1827 Vasile Alecsandri ia primele lec\ii de la dasc[lul maramure=ean Gherman Vida, profesor la Seminarul de la Socola. 1828-1834 Viitorul scriitor ]=i continu[ ]nv[\[tura ]n pensionul lui Victor Cunim, deschis ]n 1828 la Ia=i. Verile =i le petrece la Mirce=ti, unde tat[l s[u cump[rase mo=ia. 1834-1839 }mpreun[ cu al\i fii de boieri, Vasile Alecsandri ]=i face studiile la Paris. Dup[ trecerea bacalaureatului literar se preg[te=te s[ intre la medicin[, dar abandoneaz[. Urmeaz[ cursurile facult[\ii de drept, ]ns[ dup[ cteva luni renun\[. Tat[l s[u l-ar fi vrut inginer, dar ]i lipsea bacalaureatul ]n =tiin\e, pe care nu-l poate ob\ine. Se dedic[ literaturii, scriind primele versuri ]n limba francez[, ]ntre care poemul Zunarilla. 1839 }n drum spre Patrie Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie prin Italia. Viziteaz[ Floren\a, Roma, Padova, Vene\ia, Triest. Din aceast[ c[l[torie culege impresii necesare scrierii primelor opere ]n limba romn[ Buchetiera de la Floren\a =i Muntele de foc. 1840 }n revista Dacia literar[ (nr. 3, maiiunie) este publicat[ nuvela Buchetiera de la Floren\a. Este numit, ]mpreun[ cu C. Negruzzi =i M. Kog[lniceanu, director al Teatrului din Ia=i. Pentru nevoile scenei scrie vodevilul Farmazonul din Hrl[u, care se joac[ la 18 noiembrie.</p> <p>7</p> <p>Vasile Alecsandri</p> <p>1841 Pe scena teatrului ie=ean se joac[ piesa lui Vasile Alecsandri Modista =i cinovnicul. 1842 V Alecsandri c[l[tore=te prin mun\ii Moldovei, fapt care i-a prilejuit . descoperirea tezaurului poeziei populare. Sub influen\a acestora Vasile Alecsandri scrie primele sale poezii romne=ti Doinele. 1843-1844 Scriitorul ]ntreprinde lungi excursii prin mun\ii =i prin satele Moldovei, culegnd folclor. Din aceast[ perioad[ dateaz[ nuvela O primblare la mun\i. 1844 La 18 ianuarie are loc premiera piesei Iorgu de la Sadagura, primit[ de public cu deosebit[ c[ldur[. }mpreun[ cu Mihail Kog[lniceanu =i Ion Ghica, scriitorul se afl[ ]n fruntea revistei Prop[=irea. Aici sunt publicate o parte a doinelor sale, nuvelele O primblare la mun\i =i Istoria unui galben. Aflat pentru cur[ la Borsec, Vasile Alecsandri scrie nuvela Borsec. D[ la iveal[ fiziologia Ia=ii ]n 1844. 1845 Face cuno=tin\[ cu Nicolae B[lcescu =i cu al\i tineri munteni la mo=ia Mnjina a lui Costache Negri. Tot acum viziteaz[ Bucure=tii. Este epoca ]n care cre=te afec\iunea sa pentru Elena Negri, c[reia ]i dedic[ o seam[ de poeme (8 Mart =.a.). 1846-1847 Vasile Alecsandri o ]nso\e=te pe Elena Negri ]n str[in[tate, pentru ]ngrijirea s[n[t[\ii. Italia, Austria, Germania, Fran\a, apoi din nou Italia ]i prilejuiesc impresii profunde. }ns[ boala Elenei se agraveaz[, iubita poetului stingndu-se pe vapor la ]ntoarcere ]n Patrie. }n var[ se afl[ la odihn[ la Balta Alb[. Impresiile din aceast[ localitate =i-au g[sit expresia ]n nuvela Balta Alb[. 1847 Scrie piesa Piatra din cas[. 1848 Martie }ncepe mi=carea revolu\ionar[ din capitala Moldovei. Alecsandri scrie De=teptarea Romniei =i redacteaz[ ]mpreun[ cu al\i patrio\i peti\ia cuprinznd revendic[rile ce trebuiau aduse la cuno=tin\a domnitorului Mihail Sturza. Dup[ ]n[bu=irea mi=c[rii se refugiaz[ ]n mun\i, apoi trece la Bra=ov. Evocarea acestor ]ntmpl[ri o face ]n fragmentul de proz[ Un episod din anul 1848.</p> <p>8</p> <p>Tabel cronologic</p> <p>1849 Vasile Alecsandri redacteaz[ studiul Romnii =i poezia lor, sub forma unei scrisori c[tre A. Hurmuzachi, studiul fiind publicat ]n revista Bucovina. 1850 Aprilie 9 Are loc reprezenta\ia piesei Chiri\a ]n Ia=i sau Dou[ fete =-o neneac[. 1851 La ]ntoarcerea din Paris =i Londra, cu vaporul pe Dun[re, vasul e pe punctul de a se scufunda. }ntmplarea e povestit[ ]n episodul }necarea vaporului Seceni pe Dun[re, destinat public[rii ]n primul num[r al proiectatei reviste Romnia literar[. Episodul este mai trziu ]ncadrat ]n nara\iunea dramatizat[ Un salon din Ia=i. 1852 Aprilie Apare la Ia=i prima fascicul[ din colec\ia de opere folclorice: Poezii poporale. Balade (cntece b[trne=ti) adunate =i ]ndreptate de V. Alecsandri. Mai Se reprezint[ piesa Chiri\a ]n provincie. Octombrie Vasile Alecsandri scoate prima culegere din teatrul s[u, Repertoriu dramatic. La Paris, unde se g[sea ]nc[ din toamna precedent[, public[ primul volum de poezii originale, Doine =i l[crimioare, dispuse ]n trei cicluri: Doine, L[crimioare, Suvenire. La Ia=i apare cea de-a doua fascicul[ a Poeziilor poporale. Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie ]n sudul Fran\ei, ]n Spania =i ]n nordul Africii. Relatarea par\ial[ a acestei c[l[torii se cuprinde ]n ziarul de c[l[torie C[l[torie ]n Africa. Scriitorul intercaleaz[ ]n cursul relat[rii diverse episoade narative, ca Cel ]nti pas ]n lume (publicat ini\ial ]n 1841 ]n Albina romneasc[ sub titlul Pierderea iluziilor) =i Suvenire din Italia. Monte di fo, publicat tot acolo, ]n 1843. 1854 Moare tat[l scriitorului. Prelundu-=i mo=tenirea, Alecsandri elibereaz[ \iganii robi de pe mo=iile sale. 1855 Apare, sub conducerea poetului, revista Romnia literar[, ]n care se public[ poezia Anul 1855. Tot aici apar fragmente din C[l[torie ]n Africa =i nuvela Balta Alb[. 1856 Are loc congresul de pace de la Paris, decisiv pentru viitorul politic al Principatelor, care aspirau la unire. Alecsandri se dedic[ integral cauzei luptei pentru Unire.</p> <p>9</p> <p>Vasile Alecsandri</p> <p>}n Steaua Dun[rii, ziar condus de Mihail Kog[lniceanu, apare la 9 iunie Hora Unirii. 1857 Vede lumina tiparului culegerea de proz[ Salba literar[, con\innd povestiri, impresii de c[l[torie =i cteva scrieri dramatice. }n ziarul Concordia din Bucure=ti apare poezia Moldova ]n 1857. 1859 Dup[ alegerea ca domnitor a lui Cuza, scriitorul pleac[ ]ntr-o lung[ misiune diplomatic[ la Paris, Londra =i Torino, pentru a ob\ine recunoa=terea dublei alegeri a lui Cuza. La Paris ]i viziteaz[ pe Lamartine =i pe Mrime =i caut[ s[ c=tige bun[voin\a ambasadorului Rusiei, contele Kisseleff, fostul guvernator al Principatelor ]ntre 1829 =i 1834. 1860 Abandoneaz[ activitatea politic[ =i se retrage la Mirce=ti, ]n mijlocul familiei, unde se dedic[ scrisului, compunnd piese de teatru, printre care Rusaliile =i cteva cntecle comice. 1861 }ndepline=te o nou[ misiune diplomatic[, ]ncredin\at[ de Cuza. }n vederea recunoa=terii Unirii de c[tre puterile europene, Alecsandri viziteaz[ Parisul, Torino, Milano, iar un timp gireaz[ afacerile agen\iei diplomatice de la Paris, ]n locul fratelui s[u. Re]ntors la Mirce=ti, scrie piese =i cntecle comice. 1863 La Ia=i apare edi\ia a doua a volumului Doine =i l[crimioare cu ciclul M[rg[rit[rele. Apare partea a doua a Repertoriului dramatic, cuprinznd ultimele piese ale scriitorului. 1867 Apare ]ntr-un volum ]ntreaga colec\ie a Poeziilor populare. E numit membru al Societ[\ii literare romne pentru cultura limbii, care ]n 1879 avea s[ devin[ Academia Romn[. 1868 Public[, ]n Convorbiri literare, primele pasteluri: Sfr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. 1871 }=i d[ demisia din Societatea literar[ romn[, dup[ ce aceasta hot[rse s[ adopte principiul etimologic ]n scriere =i s[ publice dic\ionarul lui Laurian =i Massim. 1872 Apare studiul Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi, mai ]nti ]n "Convorbiri", apoi ca prefa\[ la volumul de scrieri ale lui Negruzzi scos de Editura Socec.</p> <p>10</p> <p>Tabel cronologic</p> <p>Scrie Dumbrava Ro=ie, pe care o cite=te la o =edin\[ a Junimii. 1874 Apare piesa Boieri =i ciocoi, fiind reprezentat[ pe scena teatrului ie=ean. 1875 Apar la Socec primele patru volume din seria Operelor complete, cu o prefa\[ a autorului. Ele cuprind crea\ia dramatic[. }n acela=i an apar urm[toarele trei volume, cuprinznd crea\ia poetic[. 1876 Apare volumul al optulea al Operelor complete: Proza. 1877 Mai 9 Proclamarea independen\ei \[rii ]n parlament. La aflarea ve=tii Alecsandri scrie poezia Balcanul =i Carpatul, cu care inaugureaz[ ciclul Osta=ii no=tri. 1878 Apare volumul Osta=ii no=tri. Se dedic[ lucrului la drama istoric[ Despot-Vod[. }n mai 1879 cite=te piesa la o =edin\[ a Junimii bucure=tene. Are loc reprezenta\ia piesei la Teatrul Na\ional din Bucure=ti. Este invitat s[=i reia locul la Academie =i s[ participe la lucr[rile anuale, fiind ales ]n comisia pentru modificarea ortografiei. 1880 Apare cel de al nou[lea volum din seria Operelor complete, cuprinznd Legende nou[ =i Osta=ii no=tri. Apare nuvela Vasile Porojan, sub forma unei scrisori c[tre Ion Ghica. Scrie feeria Snziana =i Pepelea. }n Albumul macedoromn al lui V. A. Urechi[ apare istorioara de ]nceput de amor Marg[rita, scris[ cu zece ani mai ]nainte, dar relatnd un episod de tinere\e, localizat ]n timp prin 18501852. 1881 I se decerneaz[ Marele premiu N[sturel-Her[scu al Academiei Romne pentru drama Despot-Vod[ =i poeziile din ultimul volum de Opere complete. 1883 }ntr-o =edin\[ a Junimii =i la Academie Alecsandri cite=te noua sa pies[ Fntna Blanduziei. 1884 Fntna Blanduziei este reprezentat[, cu mare succes, la Teatrul Na\ional. Scrie piesa Ovidiu. 1885 Este numit ministru plenipoten\iar al Romniei la Paris, post pe care ]l de\ine pn[ la moarte.</p> <p>11</p> <p>Vasile Alecsandri</p> <p>1886 Realizeaz[ o nou[ versiune a piesei Ovidiu. 1888 Scrie Plugul blestemat. Se ivesc primele semne ale bolii care avea s[-l r[pun[. 1890 August 22 Vasile Alecsandri se stinge din via\[ la Mirce=ti. Este ]nmormntat la 26 august ]n gr[dina casei, d[ruit[ ]n 1914 Academiei, de c[tre so\ia poetului. Deasupra mormntului a fost ridicat un mausoleu din ini\iativa Academiei, ]n 1928. }ntreg ansamblul a devenit muzeu memorial.</p> <p>12</p> <p>Despot-Vod[</p> <p>D E S P O T- V O D {LEGEND{ ISTORIC{ }N VERSURI5 acturi =i 2 tablouri</p> <p>13</p> <p>Vasile Alecsandri</p> <p>PERSONAJELEALEXANDRU L{PU+NEANU, Domn al Moldovei, 50 ani RUXANDRA DOAMNA, so\ia lui L[pu=neanu, 25 ani DESPOT-ERACLID, competitor la tronul Moldovei, 30 ani MO|OC VORNICUL, boier conspirator, 55 ani ANA, fiica lui, 20 ani MAICA FEVRONIA, sora lui Mo\oc, 50 ani TOM+A, boier neao=, 40 ani ILIA+, copilul lui Tom=a, 14 ani 35 ani SPANCIOC HARNOV boieri 45 ani 25 ani STROICI 25 ani TOROIPAN CIUB{R-VOD{, 45 ani ALBERT LASKI, palatinul Siradii, 55 ani CARMINA, so\ia lui Laski, 30 ani ROZEL, aventurier francez, 25 ani SOMMER, poet german, 25 ani ANTON SECUIUL, =eful secuimii din Ardeal, 30 ani PISOZKI, comandant al castelului de la Zips, 30 ani TOMA CALABAICANUL, om de ]ncredere al lui L[pu=neanu, 40 ani AHMED BAIRACTARUL, trimis al lui Soliman Sultanul, 40 ani LIMB{-DULCE, pl[ie=, 30 ani JUM{TATE, idem, 30 ani UN |{RAN O |{RANC{ |{RANI, T~RGOVE|I, BOIERI, OSTA+I ROM~NI, MERCENARI, UNGURI, FRANCEZI, LE+I, NEM|I etc., C{LUG{RI</p> <p>(Drama se petrece ]n anii 1558-1561)</p> <p>NOT{: Versurile precedate de semnul * pot s[ nu fie declamate ]n cursul reprezenta\iilor (V. A.)</p> <p>14</p> <p>Despot-Vod[</p> <p>ACTUL ICulmea Carpa\ilor ce desparte Bucovina de Transilvania. Un brad, ]n dreapta. Panorama de mun\i, ]n fund.</p> <p>SC ENA IJUM{TATE, LIMB{-DULCE</p> <p>JUM{TATE (rezemat de brad, c`nt[) Frunz[ verde de stejar, Sus pe munte, la hotar, Zi =i noapte stau p`ndar... LIMB{-DULCE (vine din st`nga, obosit, aduc`nd un fedele= pe um[r)</p> <p>Uf! Iat[-m[ pe culme cu fedele=u-n spate!JUM{TATE</p> <p>Venit-ai, Limb[-Dulce?LIMB{-DULCE</p> <p>Venit, m[i Jum[tate, Dar cad de oboseal[... +tii tu c[ dintr-un zbor Sunt zece mii de st`njeni de-aici p`n la izvor?JUM{TATE</p> <p>Or fi, dar apa-i bun[... Ian s-o cerc[m de-i rece?</p> <p>15</p> <p>Vasile Alecsandri</p> <p>LIMB{-DULCE (d`ndu-i fedele=ul)</p> <p>Na.JUM{TATE (bea)</p> <p>Ad[... A!!LIMB{-DULCE</p> <p>}\i place?JUM{TATE</p> <p>La inim[ chiar trece... Cu minte zicea tata: D[-mi, Doamne, orice-oi vrea, Iar mai cu seam[ ap[ u=oar[-n cale grea.LIMB{-DULCE</p> <p>Nu se temea de broasc[, era voinic mo= Tinc[, Dar tatii-i era groaz[ de ap[... =i-n opinc[. Iar bei?JUM{TATE</p> <p>}nc[ o du=c[... M[ arde setea-n piept.LIMB{-DULCE</p> <p>Be\iv mai e=ti!JUM{TATE</p> <p>G`nde=te... de ieri de c`nd te-a=tept! Pe ast[ culme goal[, ]ncredin\at[ nou[, M`nc[m r[bd[ri pr[jite =i bem numai c`nd plou[; C`t despre somn...LIMB{-DULCE</p> <p>Nici vorb[... P`ndarului e scris C-un ochi ]nchis s[ doarm[, =i cel[lalt deschis.(R[sun[ codrul de un bucium ]n st`nga.)</p> <p>16</p> <p>Despot-Vod[</p> <p>JUM{TATE</p> <p>Un bucium se aude ]n codri... Ce-o fi oare?LIMB{-DULCE</p> <p>Boierii din Suceava fac ast[zi v`n[toare. I-am ]nt`lnit devale cu patru ur=i bl[ni\i, De somnul cel mai vecinic tuspatru adormi\i, +i mai era cu d`n=ii... mult am mai r`s v[z`ndu-l... Un soi de hop-peoparte cu portul =i cu g`ndul, Numit Ciub[r =i Vod[. (Se ]ndreapt[ spre fund.)JUM{TATE</p> <p>+tiu, un nebun de soi Cu visuri de domnie, cum sunt mul\i pe la noi.LIMB{-DULCE</p> <p>Dar ce v[d colo-n vale, ]n \ara ungureasc[?JUM{TATE</p> <p>Ce vezi?LIMB{-DULCE</p> <p>O ceat[-ntreag[ cu hain[ husareasc[.JUM{TATE</p> <p>Mul\i-s?LIMB{-DULCE</p> <p>Mai mul\i de zece, mai mul\i =i vin merei... Dar ceata se opre=te... Iat[! doi dintre ei Descalec[ =i-n grab[ apuc[ pe c[rare La deal... ]i vezi?JUM{TATE</p> <p>V[d... Iat[-i ajun=i sub d`mbul mare... |in sfat =i iar[=i pleac[... Or fi niscai fugari Ce vor s[ treac[-n \ar[.</p> <p>17</p> <p>Vasile Alecsandri</p> <p>LIMB{-DULCE</p> <p>Ce-or fi, maghiari, t[tari, S[-i prindem.JUM{TATE</p> <p>Dar, s[-i prindem, c[ci noi suntem de paz[ Aici, la pragul \[rii... Feri, m[i, s[ nu te vaz[.LIMB{-DULCE</p> <p>+tii ce? Hai de pe culme pe ei s[ ne-arunc[m.JUM{TATE</p> <p>Ba nu; la p`nd[-aice mai bine s-a=tept[m. Vin cole, dup[ st`nc[.LIMB{-DULCE</p> <p>Ce p`nd[? Lupta-i dreapt[: Ei doi, noi doi!... nu-ncape nici p`nd[, nici...JUM{TATE (oprindu-l)</p> <p>A=teapt[, Nu fi n[t`ng, ascult[...LIMB{-DULCE</p> <p>Rom`ne, doi =i doi...JUM{TATE</p> <p>Ascult[,-\i zic.LIMB{-DULCE</p> <p>Ce?JUM{TATE</p> <p>Care-i mai mare dintre noi?</p> <p>18</p> <p>Despot-Vod[</p> <p>LIMB{-DULCE</p> <p>Tu... fie pe-a ta voie... a=a n-ar fi dreptate Cu doi voinici s[ lupte un om =i... Jum[tate.(Ies am`ndoi prin dreapta.)</p> <p>SCENA IID E S P O T, L A S K I</p> <p>LASKI (dup[ culme, ]n fund)</p> <p>Despot, ajuns-ai?DESPOT (s[rind pe culme)</p> <p>Iat[!LASKI (ivindu-se)</p> <p>Ha! iat[-m[ =i eu. Greu e sui=ul, frate!... D[-mi m`na.DESPOT</p> <p>|ine.LASKI (s[rind pe scen[)</p> <p>Greu! Uf!... Caldu-i!... de m-ai stoarce ai face, z[u, o balt[.(Se pune jos la r[d[cina bradului.)</p> <p>A fost un timp odat[ c`nd st`nca cea mai nalt[ Mi \i-o urcam eu, Laski, ca cerbul cel u=or. Acum simt ca o cange ]nfipt[ ]n picior, +i pare c[ m[ trage...</p> <p>19</p> <p>Vasile Alecsandri</p> <p>DESPOT</p> <p>La deal?LASKI</p> <p>Ba nu, la vale.DESPOT</p> <p>Oricum, e=ti verde ]nc[ =i ai o\el ]n =ale.LASKI</p> <p>A=a-i!... M[ simt, z[u, ]nc[ puternic c`t un tun. Mi-e drag[ lumea, frate, =i-mi place traiul bun. Eu nu sunt ca evreii ce zic c[ via\a-i lung[ Sau scurt[, m[sur`nd-o pe banii lor din pung[. Eu zic: Hei! deie Domnu...</p>