Aleksa Djilas Beco - Mojkovac

 • View
  21

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

knjiga

Transcript

 • Izvjetaj o utvrivanju kvaliteta

  Referenca: 04-1768/1Podgorica, 02.11.10 . god.

  Crna GoraZAVOD ZA KOLSTVO

  Sektor za nastavuOdsjek za utvrivanje kvaliteta

  JU O "Aleksa ilas Beo" - Mojkovac

  Broj: ____________________

  Podgorica, _____ _________

  obrazovno-vaspitnog rada

 • 1Te. koef.

  Aspekti utvrivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

  Komisije koju formiraju direktori i struni organi treba da podnose izvjetaje u pisanoj formi strunimorganima i kolskom odboru. Zapisnike treba voditi i ovjeravati propisno.

  Preporuke

  7.09 Opta procjena kvaliteta procesa nastave/uenja USPJENO

  1. Kvalitet upravljanja i rukovoenja ustanovom

  201513121212108

  Godinji plan i njegova realizacijaProgram razvojaRad strunih organaProces interne evaluacije radaRealizacija plana za unapreenje kvalitetaPedagoko-instruktivni rad direktora i saradnikaRad kolskog / Upravnog odboraVoenje pedagoke evidencije i dokumentacije

  78568878

  XX

  XXXXX

  X

  Obrazloenje

  Godinji plan i program rada, koji je razmatran na Nastavnikom vijeu, ali ne i na Savjetu roditelja, usvojen je nakolskom odboru, a kreirali su ga uprava kole, struni saradnici i nastavnici. Uglavnom je usklaen sa razvojnimciljevima i obuhvata elemente koji su potrebni za blagovremeno i nesmetano organizovanje obrazovno-vaspitnog rada.Realizacija Godinjeg plana i programa rada je dobro planirana, ali nije potkrijepljena izvjetajima, na osnovu kojih biNastavniko vijee donijelo svoje zakljuke a kolski odbor ih usvojio.Misija i vizija razvoja kole su istaknute dobro, jasno i pregledno i prvenstveno se odnose na modernizaciju obrazovno-vaspitnog procesa, unapreivanje kreativnosti uenika i njihove kljune uloge u nastavnom procesu, timski rad,obezbjeivanje materijalnih i radno-pedagokih uslova za ostvarenje prioritetnih ciljeva razvoja kakvi su izgradnjavlastitog sistema kvaliteta, unapreenje infrastrukture, nastave i uenja, podrka uenicima, ostvarivanje reformskihciljeva, kontinuirani profesionalni razvoj, opremanje kole, izgradnja sportskih terena i dogradnja potkrovlja. Ciljevirazvoja su mjerljiv, definisane su aktivnosti i okvirno vrijeme realizacije. O izvrenju se, u pisanoj formi, ne rade izvjetajikoji prate obim i dinamiku realizacije.Planovi i programi rada strunih organa sastavni su dio Godinjeg plana i programa rada kole i u skladu su saStatutom kole. Imaju uglavnom definisane programske ciljeve, ali oni nijesu kompatibilni sa realizovanimprogramskim sadrajima konstatovanim u zapisnicima sa sjednica strunih organa, to ukazuje na formalnost a nesutinu kvaliteta planiranja. Zapisnici sa sjednica strunih organa uglavnom su svedeni samo na konstatacije itabelarne prikaze. Kod zapisnika sa sjednica Nastavnikog vijea, koje radi u skladu sa Poslovnikom o radu usvojenim06. 04. 2004. godine, navedeni su zakljuci i aktivnosti koji treba da se realizuju, ali nedostaje informacija o njihovomizvrenju. Ima nepotpisanih i nepropisno ovjerenih zapisnika. Kvalitet rada komisija koje formiraju struni organi nijezapisniki konstatovan niti su prezentovani pisani izvjetaji koje podnose strunim organima i kolskom odboru.Internom evaluacijom su obuhvaeni samo pojedini aspekti rada kole ime se podstie analiza postignutih rezultata irad na predlozima mjera za poboljanje kvaliteta rada kole. Nije raen Izvjetaj o realizaciji u pisanoj formi.Plan za unapreivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada uraen je blagovremeno i na osnovu preporuka koje su datena eksternoj provjeri rada kole. U njemu su pregledno navedeni ciljevi, aktivnosti, mjerljivi pokazatelji, odgovorna lica ivrijeme realizacije. U zapisnicima nema konstatacija da je o realizaciji Plana za unapreivanje kvaliteta obrazovnovaspitnog rada podnoen izvjetaj Nastavnikom vijeu i kolskom odboru.Direktor, pomonik direktora i struni saradnici u svojim planovima i programima rada obuhvatili su, prije svega,pedagoku-instruktivnu funkciju koja se sastoji u davanju pedagoke pomoi nastavnicima u cilju to kvalitetnijegorganizovanja nastavnog procesa, profesionalnog razvoja i praenja novih tendencija u osavremenjavanju nastave.Raspored asova je u skladu sa nastavnim planom i zakonski definisanom optereenou uenika u realizacijinastavnih sadraja. U zapisnicima Nastavnikog vijea i strunih aktiva nije konstatovano da je vrena analiza izvjetajao evidenciji i realizaciji pedagoko-instruktivnog rada direktora, pomonika direktora i pedagoko-psiholoke slube.Plan i program rada kolskog odbora uglavnom obuhvata djelatnosti predviene Zakonom o osnovnoj koli i Statutomkole koje usmjeravaju na programiranje rada kole, materijalno-organizaciona pitanja, kadrovsku problematiku isaradnju sa drutvenom sredinom. Svoje aktivnosti kolski odbor zasniva na Poslovniku o radu, a njihovo ostvarivanjeje uglavnom usklaeno sa Godinjim planom i programom rada kole. Zapisnici su uredni, ali se svode samo nakonstatacije diskusija, bez zakljuaka, nosilaca aktivnosti i vremena realizacije.Pedagoka dokumentacija i javne isprave vode se kvalitetno i u skladu sa Pravilnikom o obliku i nainu voenjapedagoke evidencije i sadrini javnih isprava u kolama. Pedagoka dokumentacija se vodi preteno na papiru, adijelom i u elektronskoj formi. Pomonik direktora se stara o blagovremenosti i urednosti voenja pedagokedokumentacije.

  OPTI INDIKATORI VU U Z NZ

  5257 0

  Broj preporuke

  Brojindikatora

  Br. ind.

  5256

  5262

  5257

  5258

  5259

  5260

  5261

  5263

  52565262525752585259526052615263

 • 2Te. koef.

  Aspekti utvrivanja kvaliteta Procjena kvalitetaBodovi

  7.29 Opta procjena kvaliteta procesa nastave/uenja USPJENO

  2. Kvalitet kadrovskih, materijalnih, tehnikih i bezbjedonosnih uslova rada ustanove

  1815

  141211101010

  Struna zastupljenostOpremljenost ustanove sredstvima i materijalima za vaspitno-obrazovni radProfesionalni razvoj zaposlenihProstorno-tehniki i smjetajni usloviOpremljenost raunarimaKorienje raspoloivih resursaBezbjednosni uslovi rada (tehniko-normativni)Sanitarno-higijenski uslovi

  65

  888898

  X

  X

  XXXX

  X

  X

  Obrazloenje

  Kvalifikaciona struktura nastavnog osoblja u podrunim odjeljenjima razredne nastave Gojkovii i Polja nije u potpunostiu skladu sa propisanim nastavnim planovima i programima, kao i aktom o sistematizaciji radnih mjesta. Naime, unavedenim podrunim odjeljenjima, zbog nedostatka kadra, nastavu izvode profesori predmetne nastave. U matinojkoli nastava muzike kulture je takoe nestruno zastupljena, zbog nedostatka kadra, dok je u ostalim podrujimanastava struno zastupljena. Nastavni kadar je uglavnom stalan sa dugogodinjim radnim iskustvom.kolski prostor je uglavnom adekvatno opremljen i omoguava realizaciju kvalitetne nastave. Kabineti za nastavu fizike,hemije i muzike kulture nijesu opremljeni u skladu sa normativima. kolska biblioteka minimalno zadovoljava potrebeuenika i nastavnika za kolskom lektirom i strunom literaturom. Veina anketiranih uenika (56%) i nastavnika smatrada biblioteka ne zadovoljava potrebe uenika. Sala za fiziko vaspitanje nije uslovna za izvoenje predmetnogprograma, jer prokinjava a oprema je uglavnom dotrajala. Sportski tereni su u cjelini ureeni i opremljeni. Veinaanketiranih uenika smatra da kolski prostor i oprema pruaju odgovarajue mogunosti za realizaciju nastavnih ivannastavnih aktivnosti (60%). Slino miljenje ima i veina nastavnika, koji se sa navedenom tvrdnjom uglavnom slau(53,8%). Roditelji su neto suzdraniji, pa u vezi sa tim 17,6% anketiranih roditelja u potpunosti smatra da je kolskiprostor adekvatno opremljen, dok se 17,6%% anketiranih uglavnom slae sa takvom ocjenom. Raunarska oprema senedovoljno i neadekvatno koristi, u cilju postizanja kvaliteta u nastavi.Plan profesionalnog razvoja kole sadri jasne ciljeve i prioritete i zasnovan je na realnim potrebama kole. Plan jesainjen na osnovu samoevaluacije rada kole. Nastavno osoblje na osnovu samoevaluacije unapreuje profesionalnodjelovanje u koli. Evidencije pokazuju da kola redovno prati i analizira realizaciju plana. Direktor kole istie da sunastavnici sve vie motivisani za struno usavravanje. Sline tvrdnje su istakli i sami nastavnici u anketi. Naime, 69,2%anketiranih nastavnika istie da su zainteresovani za struno usavravanje. Prioritetne teme koje su obraivane nakolskim seminarima su inkluzija, ocjenjivanje i procjenjivanje u nastavi i ciljno planiranje. Takoe, esto se organizujuradionice o preventivnim programima u koli, kao i radionice o didaktiko-metodikim pitanjima u nastavi.Unutranji prostorno-tehniki uslovi u koli u cjelini pruaju dobre mogunosti za izvoenje razliitih oblika nastave.Ukupan prostor je prilagoen izvoenju datih programa u koli u odnosu na postojei broj uenika. U svojimpojedinanim komentarima veina uenika je navela problem nedostatka kabineta za fiziku, hemiju, muziku kulturu istrane jezike. Spoljanji kolski prostor je ureen i prua dobre mogunosti za realizaciju nastavnih i vannastavnihaktivnosti. Pjeaki prilaz koli je uredan. Dvorite je ureeno kao i sportski tereni. kola je u cjelini dobro opremljenanamjetajem koji je funkcionalan, zadovoljava potrebe uenika i zahtjeve nastave. Nedostaci u opremljenosti premastandardima izraeni su u nekim specijalizovanim uionicama/kabinetima.Opremljenost raunarima i prateom opremom je u skladu sa ICT standardima. Namjetaj u uionici je funkcionalan izadovoljava potrebe uenika i nastave. Informatika uionica je prozrana i higijenski uredna, u zimskom perioduzagrijana. kola ima internet koji je, prema miljenju uenika, nedovoljno dostupan. Slabost predstavlja nedovoljnokorienje raunara u nastavi, jer veina nastavnika nije obuena za rad na raunarima. U Godinjem i Razvojnomplanu ovo pitanje je definisano kao prioritetno za dalje unapreivanje. Veina anketiranih nastavnika istie da im jeomogueno korienje ra