Alexandru Odobescu

Embed Size (px)

Text of Alexandru Odobescu

BIBLIOTECA

COLARULUI

ODOBESCUDOAMNA CHIAJNA

Alexandru

LITERACHIINU 1998

2

Alexandru Odobescu

CZU 859.003 O 24

Textele au fost reproduse dup[ cartea: A. O d o b e s c u, Scene istorice. Pseudo-cynegeticos, edi\ie ]ngrijit[ =i note de G. Pienescu, prefa\[ =i tabel cronologic de Constantin Cuble=an. Edi\ia a II-a (rev[zut[). Colec\ia Biblioteca pentru to\i. Editura Minerva, Bucure=ti, 1984. Au fost f[cute o seam[ de redact[ri pur ortografice, date fiind rigorile unei edi\ii destinate tineretului studios.

Coperta: Isai C`rmu

ISBN 9975-904-60-2

LITERA, 1998

DOAMNA CHIAJNA +I ALTE PROZE

3

TABEL CRONOLOGIC1834 Iunie 23 }n casele p[rinte=ti de la Curtea-Veche, se na=te, la Bucure=ti, Alexandru I. Odobescu. 1844 Alexandru Odobescu devine elev al Colegiului Sf. Sava din Bucure=ti, reu=ind excelent la examen ]n fa\a lui Petrache Poenaru. 1850 Noiembrie Alexandru Odobescu pleac[ la Paris pentru des[v`r=irea studiilor =i devine elevul lui Alfred Dumesnil, ginerele lui Jules Michelet. 1851 Martie 17 A. I. Odobescu prezint[, la Paris, ]n cadrul Cercului rom`nilor, conferin\a Viitorul artelor ]n Rom`nia. Mai }n primul num[r al revistei Junimea rom`n[, ce apare la Paris, public[, nesemnat, articolul Muncitorul rom`n. 1852 Ianuarie Apare Calendarul popular..., editat de C.A. Rosetti =i Winterhalder, ]n paginile c[ruia va publica, f[r[ semn[tur[, fragmentul istoric Fecioara din Orleans. August 3 }nso\indu-l pe tat[l s[u, pleac[, ]ntr-un voiaj de o s[pt[m`n[ (p`n[ la 12 august), la Londra. 1853 Decembrie 1113 }=i sus\ine examenul de studii ob\in`nd men\iunea assez bien. 1854 Octombrie 8 }n drum spre \ar[, se opre=te la Kln, apoi la Dresda, Praga, trece prin Pesta =i, pe Dun[re, cu vaporul ajunge la Giurgiu (11 octombrie), de unde se ]ndreapt[ spre Bucure=ti cu birja. 1855 Mai 28 Public[ poezia Od[ Rom`niei, ]n paginile revistei Rom`nia literar[, ce ap[rea la Ia=i.

4

Alexandru Odobescu

Septembrie }n aceea=i Rom`nia literar[, public[ studiul Despre satira latin[, o demonstra\ie de erudi\ie pu\in obi=nuit[ ]n presa noastr[ literar[ la acea or[. Noiembrie Public[, ]n paginile Rom`niei literare, poezia }ntoarcerea ]n \ar[ pe Dun[re. 1856 Ianuarie 6 Pleac[ prin Craiova la Turnu Severin, ]nso\it de maiorul Racovi\[. 1857 Ianuarie 1 Este numit la Secretariatul de stat, =ef al biroului francez, av`ndu-l ca subordonat, printre al\ii, =i pe Grigore Alexandrescu. Aprilie }mpreun[ cu C. Cornescu face o excursie la C`mpulung, Pite=ti, Curtea-de-Arge=. August 11 Moare Ioan Odobescu. Octombrie }n revista Rom`nul public[ ]n foileton nuvela istoric[ Mihnea-Vod[ cel R[u. 1858 August 14 Alexandru Odobescu se c[s[tore=te cu Alexandra (Sa=a) Prejbeanu, fiic[ natural[ a lui Kiseleff, nepoat[, ]n linie matern[, a prin\ilor ru=i Bagration. Dup[ c`teva zile, pleac[ ]n voiaj de nunt[ pe un traseu ce atinge Dresda, Berlin, Paris. 1859 Februarie 21 Este numit procuror la sec\ia a II-a a Cur\ii de Apel. Iunie 10 }n aceea=i func\ie, trece la sec\ia I-a. 1860 Martie }ncepe publicarea nuvelei istorice Doamna Chiajna ]n Revista Carpa\ilor, condus[ de poetul G. Sion. Mai 25 Este numit membru al Comisiei documentare. Septembrie 22 Din ]ns[rcinarea lui V Boerescu, ministrul cultelor . =i instruc\iunii publice, formeaz[, ]mpreun[ cu A.T. Laurian, I. Maiorescu, I. Br[teanu, P Cern[tescu, Florian Aaron =i I. Eliade o . Comisie de adunare a materialelor pentru formarea unei istorii na\ionale. Comisia ]l va avea ca pre=edinte pe A.T. Laurian, iar ca secretar pe G. Sion. 1861 Aprilie Editeaz[ Revista rom`n[, ]mpreun[ cu G. Cretzianu, D. Berindey =i P Iatropol. .

DOAMNA CHIAJNA +I ALTE PROZE

5

1862 Februarie 1 Este numit de c[tre Alex. Ioan Cuza ]n func\ia de director ]n Ministerul Cultelor =i Instruc\iunii Publice pentru departamentul Valahiei. Apare C`teva ore la Snagov un fals jurnal de c[l[torie. Iulie 16, 17 =i 18 Particip[ la Bra=ov la sesiunea Astrei. Septembrie }n paginile Revistei rom`ne, ]ncepe publicarea romanului lui Nicolae Filimon Ciocoii vechi =i noi. 1863 Mai 26 Este numit ad-interim Ministru al Cultelor =i Instruc\iunii Publice, ]n urma demisiei lui Cristian Tell. Iulie 31 Este semnat decretul de numire ]n func\ia de Ministru al Departamentului Cultelor =i Instruc\iunii Publice. August 17 }n urma demision[rii lui Ioan Ghica din postul de ministru al treburilor str[ine, Al. Odobescu este desemnat ad-interim pe acest post, pe care ]l va ocupa p`n[ la 7 septembrie. Octombrie 12 Ne]mp[rt[=ind punctul de vedere al guvernului privind secularizarea averilor m[n[stire=ti pe care el le vedea destinate unor opere sociale =i culturale, Al. Odobescu demisioneaz[ din func\ia de Ministru al Cultelor =i Instruc\iunii Publice. 1865 Iulie 26 }n familia scriitorului Al. Odobescu se na=te o feti\[, c[reia i se d[ numele Ioana. 1867 Mai }nso\it de fiica =i so\ia sa, pleac[ la Paris pentru a definitiva pavilionul rom`nesc din cadrul Expozi\iei universale. El duce cu sine Tezaurul de la Pietroasa. }n drum trece prin Viena =i Mnchen. 1869 August }mpreun[ cu V A. Urechea, pleac[ la Copenhaga unde par. ticip[ la Congresul interna\ional de antropologie =i arheologie preistoric[. 1870 Aprilie Viziteaz[ Grecia, ]mpreun[ cu prietenul s[u C. Cornescu. Dup[ o =edere la Constantinopol se ]ndreapt[ spre Athos. Septembrie 10 Este ales membru al Societ[\ii Academice Rom`ne, la propunerea lui Al. Papiu-Ilarian. Octombrie 1 Fiind ]n Elve\ia cu Sa=a, hot[r[=te s[ plece singur ]n Italia. Dup[ ce traverseaz[ lacul Leman se ]nscrie pe itinerariul: St.-

6

Alexandru Odobescu

Maurice, Baveno, Milano, Monza, Bologna, Ravenna, Floren\a, Roma, Livorno, Pisa, Vene\ia, pentru ca, la 26 octombrie, s[ ajung[ la Viena, de unde cu vaporul se va ]ntoarce acas[. 1871 Iulie Ini\iaz[ publicarea unor cercet[ri asupra a=ez[mintelor antice din Rom`nia. }ncepe cu Noti\e despre localit[\ile ]nsemnate prin r[m[=i\e antice ]n districtul Dorohoi, tip[rit[ mai ]nt`i ]n Monitorul oficial, apoi preluat[ de Trompeta Carpa\ilor =i Rom`nul. Septembrie La propunerea sa, sunt ale=i membrii onorifici ai Societ[\ii Academice urm[torii c[rturari str[ini: Emil Egger (Fran\a), G. Capellini (Italia), E. Desjardins (Fran\a), Alexis Uvarov (Rusia), W. Frhner, Ferdinand de Lasteyrie, Charles de Linas, Fr. Bock =i A. Ubicini (Fran\a). 1872 Mai 15 }n revista Columna lui Traian, condus[ de B.P Hasdeu, ]ncepe . publicarea unei ample bibliografii a scrierilor relative la Dacia. 1873 Februarie 15 Public[ ]n revista Columna lui Traian pamfletul Fumuri arheologice scornite din lulele preistorice, coment`nd ironic unele pretinse descoperiri ale lui Cezar Bolliac. Decembrie 9 Devine membru-corespondent al Institutului Arheologic din Roma. I se ]nm`neaz[ diploma semnat[ de savan\ii Lepsius =i Mommsen. 1874 Preia conducerea Teatrului Na\ional din Bucure=ti. Aprilie Face parte, ]mpreun[ cu D.A. Sturdza, M. Kog[lniceanu, Th. Rosetti =i Ioan Slavici, din Comisia pentru publicarea documentelor Hurmuzachi. Iunie Apare una dintre cele mai importante lucr[ri ale sale: Pseudocynegeticos. August 2 }mpreun[ cu I.C. Massim, G. Sion =i I. Caragiani este numit ]n Comisia pentru examinarea traducerilor din autorii elini. Octombrie Ministrul Instruc\iunii, Titu Maiorescu, ini\iaz[ la Universitatea din Bucure=ti o serie de cursuri speciale, neprev[zute p`n[ atunci ]n programa de ]nv[\[m`nt. Astfel ]l invit[ pe Al. Odobescu s[ sus\in[ cursul de arheologie.

DOAMNA CHIAJNA +I ALTE PROZE

7

1875 }n bro=ur[, ]i apar basmele Jup`n R[nic[ Vulpoiu =i Tigrul p[c[lit. 1876 Februarie 28 I se confer[ medalia Bene merenti. 1877 Septembrie 15 I se acord[ premiul N[sturel pentru lucrarea recent ap[rut[, Istoria arheologiei. 1878 Martie 3 }mpreun[ cu B. P Hasdeu, V A. Urechea =i Th. Aman este . . investit cu Ordinul Steaua Rom`niei ]n grad de ofi\er. Iulie 3 I se decerneaz[ ordinul rusesc Sf. Stanislas. 1879 Mai 23 }mpreun[ cu membrii Societ[\ii Academice, Al. Odobescu ia parte la ]nfiin\area ca institu\ie de stat a Academiei Rom`ne. 1881 Octombrie Scriitorul este numit secretar de lega\ie la Paris. 1883 Iunie Este distins, pentru ]ntreaga activitate la lega\ia din Paris, cu gradul de comandor al Ordinului Steaua Rom`niei. 1885 Martie Demisioneaz[ din diploma\ie. Din cauza unor ]ncurc[turi de ordin financiar amploarea datoriilor este cople=itoare se vede nevoit s[ revin[ la Bucure=ti. 1888 Mai Pleac[ la Bologna pentru a participa, din partea Universit[\ii bucure=tene, la s[rb[torile universit[\ii locale. R[m`ne apoi la Paris, ]n urma interven\iei lui T. Maiorescu, care ]i ob\ine o burs[ necesar[ pentru terminarea volumului I din Tezaurul de la Pietroasa. 1889 Iulie Starea proast[ a s[n[t[\ii ]l oblig[ s[ se angajeze, pentru a preda lec\ii de istorie, la Liceul particular Sf. Gheorghe, condus de Anghel Demetriescu. Octombrie Cu ocazia s[rb[toririi a 25 de ani de la ]nfiin\area Universit[\ii bucure=tene, vorbe=te despre Petrache Poenaru, ob\in`nd un remarcabil succes. 1891 Octombrie Preia conducerea +colii Normale Superioare. 1892 Devin publice sentimentele sale pentru o alt[ persoan[ =i ]ncearc[ s[-i explice so\iei sale aceast[ stare critic[ prin care trece. Pasiunea sa se ]ndreapt[ spre Hortensia Keminger (adev[ratul morm`nt al inteligen\ei, al iluziilor, ba chiar al vie\ii mele, cum ]i va scrie el lui Anghel Demetriescu), care ]i va supravie\ui, murind ]n 1953.

8

Alexandru Odobescu

1893 Are repetate accese de gut[. Boala se agraveaz[. 1894 Iulie-august }ncerc`nd s[-=i amelioreze s[n[tatea, merge, prin Bra=ov Cluj Bistri\a, la S`ngeorz, unde va petrece zile mai lini=tite, f[c`nd excursii la Ronda =i Valea Vinului. Prin Vatra Dornei se ]ntoarce apoi la Bucure=ti. 1895 Ianuarie Aproape complet izolat, se retrage ]ntr-o locuin\[ din strada Cuza Vod[, nr.5, unde caut[ s[-=i afle lini=tea, afund`ndu-se ]n studii personale. Noiembrie 12 Ajuns la dis