Algemene folder AV Zorggroep

  • Published on
    20-Mar-2016

  • View
    218

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De teksten van deze algemene informatiefolder over www.avzorggroep.nl zijn geschreven door Zinenzo tekst en concept. Het ontwerp is van Impact Reclame en Vormgeving (www.impactreclame.nl)

Transcript

<ul><li><p>WONEN, ZORG EN DIENSTVERLENING</p><p>Goede zorg en warme aandacht ZORGGROEP</p></li><li><p>Persoonsgerichte zorgIeder mens is gebaat bij aandacht, trouw en warmte. Ieder mens is, als dit nodig </p><p>is, ook gebaat bij goede </p><p>zorg. De zorgorganisatie </p><p>AV Zorggroep combineert </p><p>dit, en staat voor kwalita-</p><p>tief hoogwaardige zorg </p><p>met een menselijk gezicht. </p><p> De overheid stuurt aan op bedrijfsmatig beleid. Maar </p><p>ons uitgangspunt blijft dat we voor mensen werken. </p><p>Marcel Verboom, directeur AV Zorggroep</p><p>GraafzichtOpen Vensters</p><p>Emma Hof van Ammers</p><p>AV Zorggroep 32</p></li><li><p>code branche V&amp;V (Actiz). AV Zorggroep heeft er </p><p>voor gekozen breed verantwoording af te leggen </p><p>over het gevoerde beleid. Zo wordt verantwoor-</p><p>ding van het gevoerde beleid afgelegd in de ver-</p><p>gaderingen van de Raad van Toezicht en in het </p><p>Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. </p><p>| Centrale Clintenraad</p><p>De centrale clintenraad van AV Zorggroep be-</p><p>hartigt de belangen van clinten bij directeur/be-</p><p>stuurder en overheid. De leden van de raad ver-</p><p>gaderen regelmatig met elkaar en met de directie. </p><p>Naast de centrale raad is er ook een clintenraad </p><p>per locatie. Deze hebben een afvaardiging in de </p><p>centrale clintenraad.</p><p>| Raad van Toezicht</p><p>AV Zorggroep wordt bestuurd volgens het Raad </p><p>van Toezicht-model. Dat betekent dat de Raad van </p><p>Toezicht de directeur/bestuurder controleert op </p><p>fi nancieel en beleidsmatig gebied. De directeur/</p><p>bestuurder heeft de dagelijkse leiding van de or-</p><p>ganisatie. </p><p>| Ondernemingsraad</p><p>De ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en </p><p>medezeggenschapsorgaan binnen AV Zorggroep. </p><p>Zij bestaat uit werknemers die namens het perso-</p><p>neel overleg voeren met de werkgever over het </p><p>ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. </p><p>| Over AV Zorggroep</p><p>AV Zorggroep is op 1 september 2010 ontstaan </p><p>uit een fusie tussen Emma zorg &amp; welzijn en Zorg-</p><p>groep Alblasserwaard. De medewerkers van AV </p><p>Zorggroep zetten zich in voor de beste zorg voor </p><p>onze clinten. Naast een goede opleiding en prak-</p><p>tijkervaring vraagt dat een open en respectvolle </p><p>houding. Dit is precies wat onze klanten wensen: </p><p>herkenbare en vertrouwde zorg.</p><p>| Zorgbrede Governance Code</p><p>AV Zorggroep hanteert het Good Governance </p><p>AV ZorggroepAV Zorggroep is het vertrouwde adres voor zorg en dienstverlening in de Alblasserwaard en </p><p>Vijfheerenlanden. De woonzorgcentra Emma (Leerdam), Graafzicht (Bleskensgraaf), Hof van </p><p>Ammers (Groot-Ammers), Open Vensters (Ameide, tijdelijk Leerdam) behoren alle tot AV Zorg-</p><p>groep. </p><p>Daarnaast levert Present thuiszorg (ook onderdeel van AV Zorggroep) een uitgebreid pakket </p><p>thuiszorgdiensten. Kijk voor meer informatie op onze website www.avzorggroep.nl.</p><p>4 AV Zorggroep 5</p></li><li><p>| Present thuiszorg</p><p>Present thuiszorg, onderdeel van AV Zorggroep, </p><p>staat garant voor een uitgebreid pakket thuiszorg-</p><p>diensten. Bij Present staat persoonlijke, gerichte </p><p>zorg centraal.</p><p>Present thuiszorg biedt de volgende diensten aan: </p><p> Verzorging Verpleging Alarmering Overbruggingszorg Ondersteunende begeleiding Dagverzorging Huishoudelijke zorg Maaltijdservice Terminale zorg Volledig pakket thuis (VPT)</p><p>| Thuiszorg nodig?</p><p>Hebt u thuiszorg nodig, dan is een AWBZ- of </p><p>WMO-indicatie (bij huishoudelijke zorg) nodig. </p><p>Dit zijn besluiten waarin staat welke zorg u nodig </p><p>heeft en hoeveel. U kunt voor het verkrijgen van </p><p>een AWBZ-indicatie terecht bij het Centrum voor </p><p>Indicatiestelling (CIZ, www.ciz.nl, 0900-1404). </p><p>Voor een WMO-indicatie moet u aankloppen bij </p><p>het WMO-loket van uw gemeente.</p><p>Present thuiszorg helpt u graag met het aanvra-</p><p>gen van de benodigde indicatie. Als u hier meer </p><p>informatie over wenst, bel ons dan of stuur </p><p>een e-mail; telefoonnummer 088 - 40 80 500 of </p><p>info@presentthuiszorg.nl</p><p>| Woonzorgcentra</p><p>In onze woonzorgcentra staat het geven van </p><p>goede menswaardige zorg centraal, in een woon-</p><p>omgeving die voor de clint vertrouwd aanvoelt. </p><p>De locaties Graafzicht, Hof van Ammers en Open </p><p>Vensters hebben een christelijke identiteit.</p><p>Het zorgaanbod in de vier woonzorgcentra van </p><p>AV Zorggroep is breed. AV Zorggroep biedt de </p><p>volgende soorten zorg, verspreid over de vier lo-</p><p>caties:</p><p> Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg (PG en somatiek) - verpleegafdeling</p><p> - kleinschalig wonen</p><p> - kleinschalige zorg</p><p> - intensieve zorg</p><p> Kortdurend verblijf Dagverzorging</p><p>AV Zorggroep biedt de volgende diensten en </p><p>faciliteiten verspreid over de vier locaties: uit-</p><p>gebreid activiteitenaanbod, restaurants, ca-</p><p>tering, maaltijden aan huis (tafeltje-dek-je) en </p><p>faciliteiten als winkel, kapsalon, technische</p><p>dienst, etc.</p><p>| Wonen in onze locaties</p><p>Wilt u komen wonen in n van de locaties van </p><p>AV Zorggroep dan is een AWBZ-indicatie nodig. </p><p>Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig </p><p>heeft en hoeveel. U kunt voor het verkrijgen van </p><p>deze indicatie terecht bij het Centrum voor Indica-</p><p>tiestelling (CIZ, www.ciz.nl, 0900 - 1404).</p><p>6 AV Zorggroep 7</p></li><li><p>| Zorgvisie</p><p>AV Zorggroep heeft een weldoordachte visie op </p><p>zorg. Op beleidsniveau en bij de uitvoering van </p><p>het werk is deze visie leidend.</p><p>Wij zien de mens als uniek schepsel. Daarnaast </p><p>zien we de mens als iemand die in relatie staat </p><p>tot anderen. Daarom is de zorg die AV Zorggroep </p><p>biedt: respectvol, afgestemd op de persoon en ge-</p><p>richt op het bewerkstelligen van gemeenschaps-</p><p>zin.</p><p>Vanuit respect voor onze medemens wil AV Zorg-</p><p>groep kwalitatief hoogwaardige zorg leveren. De </p><p>behoeften van onze clinten in de woonzorgcen-</p><p>tra en de thuiszorg zijn leidend. Betrokken aan-</p><p>dacht voor hen staat centraal.</p><p>| Klachtenregeling</p><p>Onze zorgorganisatie zet in op het leveren van </p><p>zeer goede zorg. Soms kan er helaas iets misgaan. </p><p>Daarom heeft AV Zorggroep een klachtenregeling.</p><p>Hebt u kritiek of een klacht, maak deze dan ken-</p><p>baar. Bespreek het met de betreffende medewer-</p><p>ker of met een leidinggevende.</p><p>Wij willen er alles aan doen uw klacht op te lossen.</p><p>| Meer informatie</p><p>Het kan natuurlijk dat u nog meer wilt weten. Mis-</p><p>schien heeft u vragen. Bel ons of stuur een e-mail; </p><p>de contactgegevens staan achterop deze folder.</p><p>8 AV Zorggroep 9</p></li><li><p>Stuk voor stuk mensenBewoners en clinten zijn voor AV Zorggroep </p><p>geen nummers. Nee, het zijn stuk voor stuk </p><p>mensen die gedijen bij goede zorg en warme </p><p>aandacht. Dat krijgt u dan ook bij AV Zorggroep.</p><p>Ik geloof in de eigen kracht van al onze locaties. Ik vraag altijd: </p><p>Hoe groot moet je zijn om klein te blijven? Marcel Verboom, directeur AV Zorggroep</p><p>Stuk voor stuk mensen</p><p>10 AV Zorggroep 11</p></li><li><p>| Contactgegevens</p><p>Postadres:</p><p>Postbus 33</p><p>4233 ZG Ameide</p><p>T 088 - 40 80 000</p><p>F 088 - 40 80 001</p><p>www.avzorggroep.nl</p><p>info@avzorggroep.nl ZORGGROEP</p></li></ul>