Analiza Sistemului Bancar Din Republica Moldova Evolutia Sistemului Bancar.[Conspecte.md]

 • Published on
  02-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/10/2019 Analiza Sistemului Bancar Din Republica Moldova Evolutia Sistemului Bancar.[Conspecte.md]

  1/10

  Analiza sistemului bancar din

  Republica Moldova

  Evolutia sistemului bancar al

  Republicii Moldova

  Sistemul bancar reprezinta o sfera dintre cele mai importante ale economiei nationale. De aceeaastazi, n conditiile trecerii economiei la principiile de piata ,capata o deosebita importantastudierea sistemelor bancare din tarile straine dezvoltate n vederea utilizarii experienteilor valoroase. Totusi, o imitare servila a tehnologiilor si metodelor politicii lor monetare side credit, pentru a extinde relatiile economice externe ale Republicii Moldova, pare sa fieinoportunt, data fiind incomparabilitatea conditiilor economice si sociale din RepublicaMoldova si din tarile respective.

  n procesul tranzitiei de la un sistem administrativ de comanda spre unul bazat pe principiileeconomiei de piata, acum ! ani Republica Moldova a initiat reformarea sistemului financiar"

  bancar, obiectivul de baza al careia consta ndeterminarea ratelor de schimb si a dobnzilor decatre piata, administrarea lichiditatii sistemului bancar prin intermediul operatiunilor de piata,

  precum si nasigurarea institutionala necesara n scopul elaborarii si implementariistabilitatii macroeconomice si programelor de reforme structurale. #mplementarea acestormasuri a cerut o coordonare strnsa cu masurile de dezvoltare ale pietei hrtiilor devaloare destat si celei valutare. De asemenea, s"a cerut dezvoltarea altor functii ale bancii

  centrale, inclusiv celor legate de reglementarea sistemului de plati,contabilitatii si audituluiintern n banca centrala, reglementarii si supravegherii activitatii bancilor comerciale.Sistemul

  bancar moldovenesc a fost creat la nceputul anilor nouazeci, odata cu stabilirea RepubliciiMoldova ca stat independent si este format din doua niveluri$ %anca &ationala a Moldovei'reorganizata din (iliala din RSSM a %ancii de stat a )RSS* pe primul nivel si bancilecomerciale 'initial, unele fiindreorganizate din fostele banci specializate de stat, astfel ca$+romstroiban,Sberban, -gropromban etc., iar altele formate ca banci noi* la nivelulaldoilea. &umarul bancilor comerciale din Moldova a crescut n perioada //"

  //!,nsa relativ moderat. 0a sfrsitul anului // operau 1 banci comerciale, numarul caroraspre sfrsitul anului //2 a a3uns la 44. Dupa ce o serie de banci au ncetat sa mai existe'%asarabia, #ntreprizban, %ancosind, %ucuria, Sucursala %ancii Rom5ne 6Dacia (elix7,8uineea, 9ias, #:% 'Moldova* si %anca Turco"Rom5n'%TR*;2>1 din cele < banci comerciale existente'o banca era n proces de lichidareconform hotarrii luate de proprietari* 1 au fost formate n urma reorganizarii fostelor

 • 8/10/2019 Analiza Sistemului Bancar Din Republica Moldova Evolutia Sistemului Bancar.[Conspecte.md]

  2/10

  banci specializate de stat, iar banci snt banci nou create 'dintre care la o banca, n luna maianul 4>> milioane lei*

  n iunie // +arlamentul Republicii Moldova a adoptat legislatia bancara'0egea cu privire la%anca &ationala'de Stat* a Moldovei si 0egea cu privire la banci si activitatea bancara*.0egile date au stimulat, ntr"o prima faza, aparitia unui sistem bancar novator, favorabiltranzitiei la economia de piata si au servit drept baza a unui sistem similar cu celeexistente n ma3oritatea statelor dezvoltate,inclusiv n statele membre ale )@.

  #n epoca contemporana locul si rolul bancilor n economie snt strns legate decalitatea lor deintermediar principal n relatia economii"investitii relatie hotartoare n createrea

  economica durabila.0ocul si rolul bancilor n economie, structura lor, snt determinate si decreatiamonetara, factor specific al functionalitatii bancilor n economie.-vnd n vedere rolul si importanta pe care le au bancile la buna func ionare a unit ilor economice i a economiei n ansamblu, s"a impus ca n perioada de tranzi ie la economia de pia , sa se creeze un sistem modern, capabil sa ofere o gam larg de produse

  iservicii bancare de un nivel calitativ superior care s satisfac exigentele tuturor categoriilor de agen i economici 'clien i* din economia de pia .@xist un

  poten ial considerabil de cre tere i dezvoltare a activit ii bancare,att n domeniul clien ilor persoane 3uridice, ct i, pe termen lung n domeniulclien ilor persoane fizice . n acest context, imediat dup //, la nceputul perioadei de tranzi ie, nactivitatea

  bancar din Republica Moldova s"au produs o serie de schimb riesen iale. n leg tur cu modific rile care au avut loc n economia Moldovei n perioada anilor//"//1, totodat lund n considera ie obliga iunile luate de Moldova ncalitate de membru al organismelor financiare interna ionale '(ondulMonetar #nterna ional, %anca Mondial .a.* sau n cadrul :onven iilor interna ionale la careMoldova este parte, n anii //1"//< legisla ia bancar a fost modificat esen ial. &oua legisla ie con ine un ir de elemente noi, care sunt ndreptate spre nt rirearolului b ncii centrale n reglementarea pie elor monetare, de credit i valutare, precum i creeaz condi ii favorabile pentru men inerea concuren ei

  libere ntre b nci i asigur independen a 3uridic , opera ional , financiar i administrativ aacestora.n condi iile tranzi iei la economia de pia %&M a fost i este unul dintre promotorii

  principali a reformelor.n aceast perioad au fost adoptate un ir de m suri eficiente n vedereastabiliz rii situa iei monetare, de credit i valutare.%anca &a ional a Moldovei a fost fondat prin Decretul +re edintelui Republicii Moldova nr. 44 din A iunie //.

 • 8/10/2019 Analiza Sistemului Bancar Din Republica Moldova Evolutia Sistemului Bancar.[Conspecte.md]

  3/10

  %&M este persoan public autonom , independent de autorit ile executive ale statului i este responsabil fa de +arlament. -ctivitatea % ncii &a ionale este reglementat prin 0egea cu privire la %anca &a ional a Moldovei nr. 1AB"C## din 4 iulie //1;=.(iind unicul organ de emisie n stat, obiectivul principal al %&M constnasigurarea i men inerea stabilit ii pre urilor. ( r pre3udicierea obiectivului s ufundamental, %anca &a ional promoveaz i men ine un sistem financiar bazat

  pe principiile pie ei i spri3in politica economic general a statului;, art.A=.-tribu iile de baz ale %&M stabilite de 0egea cu privire la %&M snt similarema3orit ii b ncilor centrale, cele de baz fiind$ elaborarea i implementarea politicilor monetare, creditare i valutare autorizarea

  i supravegherea institu iilor financiare func ia de bancher i agent fiscal al statului etc.;, art.1=+entru exercitarea atribu iilor sale privind politica monetar , de credit

  i valutar , %&M ia diverse m suri, inclusiv$ efectueaz pe pie ele financiaretranzac ii cu crean e emise de stat, de c tre %&M sau cu orice alte crean e

  princump rarea, p strarea i vnzarea lor efectueaz opera iuni valutare acord credite b ncilor stabile te cerin e minime fa de capital i fa de rezervele obligatorii aleinstitu iilor financiare etc. 9eriga a doua a sistemului bancar oreprezint < b nci comerciale, inclusivdou sucursale ale b ncilor str ine.:adrul legislativ de baz al activit ii b ncilor pe teritoriul Moldovei l reprezint 0egeainstitu iilor financiare nr. 11>"C### din 4 iulie //1, care a intratn vigoare pe ianuarie //2.4>>A.ncepnd cu iulie //>< pe teritoriul Moldovei activau ase b nci "categoria E:E'%anca Social , 9ictoriaban, Moldova -groindban,Mobiasbanc , Moldindconban,%anca de @conomii* i nou b nci cu autoriza iade categoria E%E ':omer ban, @urocreditban, )niban, (incomban, @ximban,#nvestprivatban, )niversalban,@nergban, %anca :omercial Rom5n :hi in u*.

 • 8/10/2019 Analiza Sistemului Bancar Din Republica Moldova Evolutia Sistemului Bancar.[Conspecte.md]

  4/10

  n baza 0egii institu iilor financiare, cuantumul capitalului minim necesar estestabilit nm rime de >> milioane lei. #ndicele dat a fost modificat de cteva ori pe parcursul ultimilorani, n noiembrie 4>>2 fiind ultima decizie privind ma3orareaacestuia de la 24 la 1> milioane leia3ung5nd la cuantumul actual. Decizia %&M privind ma3orarea cuantumului minimal capitalului b ncilor constituie un instrument important n procesul consolid riisectorului bancar din Moldova.:uantumul capitalului minim necesar este stabilit pentrucapitalul de gradul #, pe care banca trebuie s "l de in i s "l men in ,

  pentru a efectua activit i financiare prev zute de art. 4< al 0egii institu iilor financiare.

  n Republica Moldova, sistemul bancar s"a dezvoltat rapid, n condi iileuneiinfla ii mari i a instabilit ii generate a mediului macroeconomic, factori care au

  permis b ncilor o cre tere rapid volumului activit ii lor. Sectorul bancar dinRepublica Moldova a avansat cel mai mult 'n compara ie cu alte sectoare* nreformarea

  sa, n preluarea i aplicarea standardelor interna ionale i europene n activitatea sa.0eulmoldovenesc, din //1, a devenit valut convertibil 'conform art. 9### al -rticolelor(ondului Monetar #nterna ional*, acceptndu"se liberalizarea total a opera iilor

  pe contul curent al %alan ei de +l i. n anii F/> elementul cel mai important n politica monetarl constituiaatingereastabiliz rii macroeconomice prin metode restrictive.ns planificareadur i, n multe privin e, formal a masei monetare, f r a lua n considera ie asemenea componente ca numerarul n valut str in i nepl ile, a condus la pierderea mi3loacelor circulante la ntreprinderi, a surselor internedeacumulare ila cre terea ratei dobnzii, dep ind limitele reale acceptabile innd cont derentabilitatea agen ilor economici. Dac s ne adncim mai mult n rela iile ntre agen ii economici 'mai ales reprezentan ii micului business* i sistemul bancar, atunci

  putem men iona treietape de baz n formarea acestor rela ii i anume$

  #n prima etap 'anii //>"//2* multe b nci se creau de c tre ntreprinderi de propor ii, nnaceea i perioad se observ i o apari ie n mas a ntreprinderilor noi. Multe dinacestea r mneau nc nenregistrate, activau instabil, nu de ineau o istoriecreditar .

  +rincipiile bazei legislative, ct i a celei bancare abia se ntemeiau.n aceast perioad ntreprinderile de talie mic nu prezentau un interes

  pentru b nci n calitate de clien i, practic pentru lot spectrul de produse i servicii bancaregenerau un risc ma3or. 0a acel moment nu att b ncile se luptau pentru clien i, ct poten ialii clien i ale acestora concurau ntre ei pentru accesul la serviciile i produsele

  bancare i n special la resurse creditare. -nume pentru perioada dat se atribuie

 • 8/10/2019 Analiza Sistemului Bancar Din Republica Moldova Evolutia Sistemului Bancar.[Conspecte.md]

  5/10

  reclama iile n mas ale ntreprinderilor mici la refuzul b ncilor de a le deservi,fiind limitat la maximum creditarea acestui sector.n etapa a doua 'anii//A"//1* crearea sistemului bancar n general luasesfr it.ntre b nci ap ruse primele simptoame de concuren bancar . %azalegislativ a activit ii bancare, n general, era de3a elaborat . n aceast perioad b ncile ncep selectiv s conlucreze cu subiec i ai micului

  business din unelesectoare ale economiei mai profitabile i n special cuntreprinderile din comer iservicii.n etapa a treia 'dup anul //1* concuren a ntre b nci a sporit brusc, ceea cea contribuit la intensificarea a dou tendin e n dezvoltarea sistemului bancar$concentrarea capitalului

  bancar i specializarea b ncilor, precum i l rgireaspectrului de servicii bancare. -cest fapt a condus la schimb ri importante nrela iile dintre b nci i ntreprinderi. +rocesul concentr rii i al specializ rii capitalului bancar a creat una din condi iilenecesare pentru creditarea sectoruluireal.:onform datelor statistice bancare, circa

  !>? din activele sistemului bancar sunt concentrate n capitala republicii,mun.:hi in u, o parte esen ial a acestoraeste concentrat n municipiile % l i, Grhei, Hnce ti, :ahul, )ngheni etc.. -cest fapt reflect , pe de o parte, caracterulfiresc al concentr rii resurselor financiare n capital , iar pe de alt parte, caracteristica sistemului bancar al republicii n ceea ce prive te capitalizarea din resurseleagen ilor economiei, i nu a popula iei. :arezultat, se poate urm ri o dezvoltaremai rapid a business"ului n ora e mari, ceea ce conduce la dispropor ii regionaleesen iale.n ce prive te cooperarea sistemului bancar cu ntreprinderile mici i mi3locii, b ncile

  mari dispun de posibilit i mai bune de conlucrare dect alte organiza ii demicrofinan are, deoarece acestea pot economisi la cheltuieli administrative, care nlucrul cuacest sector se m resc, i ele prezint o mai mare siguran n finan area de lungdurat . % ncile au o posibilitate mai larg n men inerea lichidit ii mprumuta ilor i ofer condi ii mai flexibile n realizarea contractelor de credit.Dup anul //1 i pn la momentul de fa s"a stabilit o tendin de concentrare aactivelor sistemului bancar al RM n cteva dintre cele mai mari

  b nci, procesul de concentrare a activelor fiind nso it de intensificarea concuren ei ntre b nci pentrualocarea capitalului n sectoarele nalt profitabile ale economiei. (unc io nareaunui sistem bancar stabil, capabil s presteze servicii moderne i competitive, s

  prote3eze interesele clien ilor b ncilor este unul din factorii deimportan ma3or pentru dezvoltarea durabil a economiei na ionale i aceasta ncondi iile cnd sistemul bancar a

  parcurs un drum anevoios, cu falimentespectaculoase i depun tori dezam gi i.Dup //, sistemul bancar s"a dezvoltat rapid, num rul b ncilor comercialea crescut de la < 'n //* la 4> la sfr itul anului ///. 0a sfr itul anului 4>>B, num rul acestora s"a

 • 8/10/2019 Analiza Sistemului Bancar Din Republica Moldova Evolutia Sistemului Bancar.[Conspecte.md]

  6/10

  redus la

 • 8/10/2019 Analiza Sistemului Bancar Din Republica Moldova Evolutia Sistemului Bancar.[Conspecte.md]

  7/10

  interna ional n scopulasigur rii concuren ei loiale pe pia a de capital, accesibilit ii agen ilor economici corporativi i individuali la surse creditare ieftine, de lung durat i eficiente pentru dezvoltarea sectorului real al economiei na ionale. Sistemul

  bancar na ionaltrebuie pus n serviciul intereselor dezvolt rii economiei na ionale i nu

  doar ninteresele unor grupuri corporative nchise.Srguin a autorit ilor ntreprinse n ultimii ani n ceea ce prive terestructurarea bancar a fost apreciat pozitiv de c tre exper i att interni, ct i externi, ns eforturi i mai mari r mne nc de f cut.

  n afarde un mediumacroeconomic stabil, crearea unui sistem bancar s n tos i eficient va necesita pentru viitorul apropiat privatizarea b ncii aflate nc n proprietatea statului prin proceduri transparente menite s l rgeasc premisele unui management solid.-vanta3ele generate de privatizarea b ncii snt urm toarele $

  :rearea unui mediu bancar concuren ial, un mediu competitiv din ce nce mai accentuat+erfec ionarea managementului b ncii i, n par...