ANALIZA TRANSPORTNIH MREŽA - Saobraćajni fakultet TRANSPORTNIH MREŽA Dr Dušan Teodorović, red.prof. Dr Milica Šelmić, docent Miloš Nikolić, asistent

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    221

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ANALIZA TRANSPORTNIHMREA</p><p>Dr Duan Teodorovi, red.prof.Dr Milica elmi, docentMilo Nikoli, asistent</p></li><li><p>I PREDAVANJE</p><p>Osnovne definicije</p><p>Izraunavanje stepena povezanostimreemree</p><p>Prikazivanje mrea u matrinoj formi</p></li><li><p>1. Uvod</p><p>Transportnu mreu moemo definisati kaoskup vorova i skup grana na kojima seodvija saobraajno-transportna delatnost.</p><p>vorovi: gradovi, raskrsnice ulica,aerodromi, eleznike stanice, vodnapristanita, autobuske stanice, potanskirobni terminali.</p></li><li><p>1. Uvod</p><p>vorovi u transportnoj mrei sumeusobno povezani odreenim vezama.</p><p>Grane: ulice, drumske saobraajnice,Grane: ulice, drumske saobraajnice,vazduni putevi, plovni putevi, eleznikepruge</p><p>GIS: izuzetno pogodan alat za uvanjeinformacija o transportnoj mrei.</p></li><li><p>1. Uvod</p><p>Slika 1: Transportna mrea</p></li><li><p>1. Uvod</p><p>Transportni zahtev: U pojedinimvorovima (ili na granama) se pojavljujuzahtevi za prevoenjem robe i putnika iliza prenoenjem odreenih informacija</p><p>Od projektovanja mree i organizacijeprevoenja na transportnoj mrei bitnozavise kako trokovi infrastrukture,tako i trokovi odvijanja saobraaja ikvalitet pruenih saobraajnih usluga.</p></li><li><p>1. Uvod</p><p>Kakav treba da bude oblik mree linijavazdunog saobraaja ili eleznikogsaobraaja u jednom regionu?</p><p>Da li sve gradove treba povezati direktnimDa li sve gradove treba povezati direktnimletovima ili treba saobraaj obavljati iletovima sa meusletanjem?</p><p>Kako treba da izgleda mrea linija javnogsaobraaja u jednom gradu?</p></li><li><p>1. Uvod</p><p>Kojim rutama treba da se kreu saobraajnasredstva prilikom snabdevanja prodavnica?</p><p>Kako organizovati sakupljanje smea ujednom gradu?Kako organizovati sakupljanje smea ujednom gradu?</p><p>Gde locirati saobraajni terminal, stanicuslube hitne pomoci, vatrogasnu brigadu,policijsku stanicu ili potu?</p></li><li><p>1. Uvod</p><p>Izraunati vrednosti saobraajnih tokovadu grana mree (Problem raspodelesaobracaja).</p><p>Odrediti skup najboljih ruta za slanjetereta od grupe izvornih ka grupi ciljnihvorova (Transportni zadatak)</p></li><li><p>1. Uvod</p><p>Osnovna podela problema:</p><p>Taktiki problemi:Odreivanje veliine voznog parka i veliineflote.Odreivanje veliine voznog parka i veliineflote.</p><p>Strategijski problemi:Odreivanje broja i lokacije objekata na mrei.</p><p>Operativni problemi:Projektovanje ruta saobracajnih sredstava;Projektovanje redova vonje i redova letenja.</p></li><li><p>1. Uvod</p><p>Prvi rad u kome je razmatran jedanproblem rutiranja objavio je LeonhardEuler (1707-1783).</p><p>Kroz grad Knigsberg protie reka Pregel.Dva rena ostrva povezana su sa obalamai meusobno sa ukupno sedam mostova.</p></li><li><p>1. Uvod</p><p>Slika 2:Mostovi u Knigsberg-u 1736 </p></li><li><p>1. Uvod</p><p>Euler-a je interesovao odgovor na sledeepitanje:Da li povorka ljudi moe da predje preko svihsedam mostova tano jedanput?</p><p>Euler je u svom radu pokazao da ne postojireenje razmatranog problema rutiranja.</p><p>Ovaj Euler-ov rad (St. Petersburg, 1736)predstavlja poetak razvoja teorije grafova.</p></li></ul>

Recommended

View more >