Ancol Este Axit Andehyt

  • Published on
    17-Oct-2015

  • View
    150

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> https://www.facebook.com/ducanh0215 </p><p>CHUYN 3: DN XUT HALOGEN-ANCOL-PHENOL </p><p>Cu 1 : S ng phn ca C4H9Br l A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. </p><p>Cu 2: S ng phn dn xut halogen bc I c CTPT C4H9Cl l A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. </p><p>Cu 3: S ng phn mch h (k c ng phn hnh hc) ca cht c CTPT l C3H5Br l A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. </p><p>Cu 4: Mt hp cht hu c Z c % khi lng ca C, H, Cl ln lt l : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%. CTPT ca Z l </p><p>A. CHCl2. B. C2H2Cl4. C. C2H4Cl2. D. mt kt qu khc. Cu 5: Dn xut halogen khng c ng phn cis-trans l </p><p>A. CHCl=CHCl. C. CH3CH=CBrCH3. </p><p>B. CH2=CH-CH2F. D. CH3CH2CH=CHCHClCH3. </p><p>Cu 6: Danh php IUPAC ca dn xut halogen c cng thc cu to : ClCH2CH(CH3)CHClCH3 l A. 1,3-iclo-2-metylbutan. C. 1,3-iclopentan. </p><p>B. 2,4-iclo-3-metylbutan. D. 2,4-iclo-2-metylbutan. </p><p>Cu 7: Cho cc cht sau: C6H5CH2Cl ; CH3CHClCH3 ; Br2CHCH3 ; CH2=CHCH2Cl. Tn gi ca cc cht trn ln lt l </p><p>A. benzyl clorua ; isopropyl clorua ; 1,1-ibrometan ; anlyl clorua. B. benzyl clorua ; 2-clopropan ; 1,2-ibrometan ;1-cloprop-2-en. C. phenyl clorua ; isopropylclorua ; 1,1-ibrometan ; 1-cloprop-2-en. D. benzyl clorua ; n-propyl clorua ; 1,1-ibrometan ; 1-cloprop-2-en. </p><p>Cu 8: Cho cc dn xut halogen sau : C2H5F (1) ; C2H5Br (2) ; C2H5I (3) ; C2H5Cl (4) th t gim dn nhit si l </p><p>A. (3)&gt;(2)&gt;(4)&gt;(1). B. (1)&gt;(4)&gt;(2)&gt;(3). C. (1)&gt;(2)&gt;(3)&gt;(4). D. (3)&gt;(2)&gt;(1)&gt;(4). Cu 9: Nh dung dch AgNO3 vo ng nghim cha mt t dn xut halogen CH2=CHCH2Cl, lc nh. Hin tng xy ra l </p><p>A. Thot ra kh mu vng lc. C. khng c hin tng. </p><p>B. xut hin kt ta trng. D. xut hin kt ta vng. </p><p>Cu 10: a. Sn phm chnh ca phn ng tch HBr ca CH3CH(CH3)CHBrCH3 l A. 2-metylbut-2-en. B. 3-metylbut-2-en. C. 3-metyl-but-1-en. D. 2-metylbut-1-en. </p><p>b. Sn phm chnh to thnh khi cho 2-brombutan tc dng vi dung dch KOH/ancol, un nng A. metylxiclopropan. B. but-2-ol. C. but-1-en. D. but-2-en. </p><p>Cu 11: un nng 13,875 gam mt ankyl clorua Y vi dung dch NaOH, tch b lp hu c, axit ha phn cn li bng dung dch HNO3, nh tip vo dd AgNO3 thy to thnh 21,525 gam kt ta. CTPT ca Y l </p><p>A. C2H5Cl. B. C3H7Cl. C. C4H9Cl. D. C5H11Cl. Cu 12: S tch hiro halogenua ca dn xut halogen X c CTPT C4H9Cl cho 3 olefin ng phn, X l cht no trong nhng cht sau y ? </p><p>A. n- butyl clorua. B. sec-butyl clorua. C. iso-butyl clorua. D. tert-butyl clorua. Cu 13: Cho hp cht thm : ClC6H4CH2Cl + dung dch KOH (long, d, to) ta thu c cht no ? </p><p>A. HOC6H4CH2OH. B. ClC6H4CH2OH. C. HOC6H4CH2Cl. D. KOC6H4CH2OH. Cu 14: Cho hp cht thm : ClC6H4CH2Cl + dung dch KOH (c, d, to, p) ta thu c cht no ? </p><p>A. KOC6H4CH2OK. B. HOC6H4CH2OH. C. ClC6H4CH2OH. D. KOC6H4CH2OH. Cu 15: Thy phn dn xut halogen no sau y s thu c ancol ? </p><p>(1) CH3CH2Cl (2) CH3CH=CHCl (3) C6H5CH2Cl (4) C6H5Cl A. (1), (3). B. (1), (2), (3). C. (1), (2), (4). D.(1), (2), (3), (4). </p><p>Cu 16: a. un si dn xut halogen X vi nc mt thi gian, sau thm dung dch AgNO3 vo thy xut hin kt ta. X l </p><p>A. CH2=CHCH2Cl. B. CH3CH2CH2Cl. C. C6H5CH2Br. D. A hoc C. b. un si dn xut halogen X vi dung dch NaOH long mt thi gian, sau thm dung dch AgNO3 vo thy xut hin kt ta. X khng th l </p><p>A. CH2=CHCH2Cl. B. CH3CH2CH2Cl. C. C6H5CH2Cl. D. C6H5Cl. Cu 17: Khi un nng dn xut halogen X vi dung dch NaOH to thnh hp cht anehit axetic. Tn ca hp cht X l </p><p>A. 1,2- ibrometan. B. 1,1- ibrometan. C. etyl clorua. D. A v B ng. </p><p>23</p></li><li><p>Cl 2 ,500 C NaOH </p><p>Cu 25: Cho s sau : C2H5Br A B C. C c cng thc l </p><p> https://www.facebook.com/ducanh0215 </p><p> Cu 18: Hp cht X c cha vng benzen v c CTPT l C7H6Cl2. Thy phn X trong NaOH c (to cao, p cao) thu c cht Y c CTPT l C7H7O2Na. Hy cho bit X c bao nhiu CTCT ? </p><p>A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. Cu 19: Cho s phn ng sau: </p><p>CH3 Br2/as X Br2/Fe, to Y </p><p>dd NaOH Z </p><p>NaOH n/c, to, p T </p><p> X, Y, Z, T c cng thc ln lt l </p><p>A. p-CH3C6H4Br, p-CH2BrC6H4Br, p-HOCH2C6H4Br, p-HOCH2C6H4OH. B. CH2BrC6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-HOCH2C6H4Br, p-HOCH2C6H4OH. C. CH2Br-C6H5, p-CH2Br-C6H4Br, p-CH3C6H4OH, p-CH2OHC6H4OH. D. p-CH3C6H4Br, p-CH2BrC6H4Br, p-CH2BrC6H4OH, p-CH2OHC6H4OH. </p><p>Cu 20: Cho s phn ng sau : CH4 X Y Z T C6H5OH. (X, Y, Z l cc cht hu c khc nhau). Z l </p><p>A. C6H5Cl. B. C6H5NH2. C. C6H5NO2. D. C6H5ONa. Cu 21: X l dn xut clo ca etan. un nng X trong NaOH d thu c cht hu c Y va tc dng vi Na va tc dng vi Cu(OH)2 nhit thng. Vy X l </p><p>A. 1,1,2,2-tetracloetan. B. 1,2-icloetan. C. 1,1-icloetan. D. 1,1,1-tricloetan. Cu 22: Cho 5 cht : CH3CH2CH2Cl (1) ; CH2=CHCH2Cl (2) ; C6H5Cl (3) ; CH2=CHCl (4) ; C6H5CH2Cl (5). un tng cht vi dung dch NaOH long, d, sau gn ly lp nc v axit ho bng dung dch HNO3, sau nh vo dung dch AgNO3 th cc cht c xut hin kt ta trng l </p><p>A. (1), (3), (5). B. (2), (3), (5). C. (1), (2), (3), (5). D. (1), (2), (5). Cu 23: Cho s chuyn ho : Benzen A B C A axit picric. B l </p><p>A. phenylclorua. B. o Crezol. C. Natri phenolat. D. Phenol. 0 </p><p>Cu 24: Cho s phn ng : XY ancol anlylic. Hi X l cht no sau y ? A. Propan B. Xiclopropan. C. Propen. D. Propin. </p><p>Mg,ete CO 2 HCl </p><p>A. CH3COOH. B. CH3CH2COOH. C. CH3CH2OH. D. CH3CH2CH2COOH. Cu 26: Cho bt Mg vo ietyl ete khan, khuy mnh, khng thy hin tng g. Nh t t vo etyl bromua, khuy u th Mg tan dn thu c dung dch ng nht. Cc hin tng trn c gii thch nh sau: </p><p>A. Mg khng tan trong ietyl ete m tan trong etyl bromua. B. Mg khng tan trong ietyl ete, Mg phn ng vi etyl bromua thnh etyl magiebromua tan trong </p><p>ete. C. Mg khng tan trong ietyl ete nhng tan trong hn hp ietyl ete v etyl bromua. D. Mg khng tan trong ietyl ete, Mg phn ng vi etyl bromua thnh C2H5Mg tan trong ete. </p><p>Cu 27: Cho s bin ho : </p><p>C 2 H 2 A B D C 6 H 5 N H 2 </p><p>Cc cht A, B, D ln lt l A. C6H6, C6H5NO2, C6H5NH3Cl. C. C6H12, C6H6, C6H5NO2. </p><p>Cu 28: Cng thc dy ng ng ca ancol etylic l </p><p>B. C6H6, C6H5Cl, C6H5NO2. D. C6H6, C6H5NO2, C6H4(NO2)2. </p><p>A. CnH2n + 2O. B. ROH. C. CnH2n + 1OH. D. Tt c u ng. Cu 29: Cng thc no di y l cng thc ca ancol no, mch h chnh xc nht ? </p><p>A. R(OH)n. B. CnH2n + 2O. C. CnH2n + 2Ox. D. CnH2n + 2 x (OH)x. Cu 30: un nng mt ancol X vi H2SO4 c nhit thch hp thu c mt olefin duy nht. Cng thc tng qut ca X l (vi n &gt; 0, n nguyn) </p><p>A. CnH2n + 1OH. B. ROH. C. CnH2n + 2O. D. CnH2n + 1CH2OH. Cu 31: Tn quc t ca hp cht c cng thc CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 l </p><p>A. 4-etyl pentan-2-ol. C. 3-etyl hexan-5-ol. </p><p>B. 2-etyl butan-3-ol. D. 3-metyl pentan-2-ol. </p><p>Cu 32: Mt ancol no c cng thc thc nghim l (C2H5O)n. CTPT ca ancol c th l A. C2H5O. B. C4H10O2. C. C4H10O. D. C6H15O3. </p><p>Cu 33: Ancol no, n chc c 10 nguyn t H trong phn t c s ng phn l A. 5. B. 3. C. 4. D. 2. </p><p> 24</p></li><li><p> https://www.facebook.com/ducanh0215 </p><p> Cu 34: Mt ancol no n chc c %H = 13,04% v khi lng. CTPT ca ancol l </p><p>A. C6H5CH2OH. B. CH3OH C. C2H5OH. D. CH2=CHCH2OH. Cu 35: Mt ancol no n chc c %O = 50% v khi lng. CTPT ca ancol l </p><p>A. C3H7OH . B. CH3OH. C. C6H5CH2OH. D. CH2=CHCH2OH. Cu 36: C bao nhiu ru (ancol) bc 2, no, n chc, mch h l ng phn cu to ca nhau m phn t ca chng c phn trm khi lng cacbon bng 68,18% ? </p><p>A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 37: C bao nhiu ng phn c cng thc phn t l C4H10O ? </p><p>A. 6. B. 7. C. 4. D. 5. Cu 38: C bao nhiu ancol bc III, c cng thc phn t C6H14O ? </p><p>A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Cu 39: C bao nhiu ancol thm, cng thc C8H10O ? </p><p>A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Cu 40: C bao nhiu ancol thm, cng thc C8H10O khi tc dng vi CuO un nng cho ra anehit ? </p><p>A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 41: C bao nhiu ancol C5H12O khi tch nc ch to mt anken duy nht ? </p><p>A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Cu 42: S ng phn ancol ng vi CTPT C5H12O l </p><p>A. 8. B. 7. C. 5. D. 6. Cu 43: S ng phn ancol ti a ng vi CTPT C3H8Ox l </p><p>A. 4. B. 5. C. 6. D. khng xc nh c. Cu 44: X l ancol mch h c cha 1 lin kt i trong phn t. khi lng phn t ca X nh hn 60. CTPT ca X l </p><p>A. C3H6O. B. C2H4O. C. C2H4(OH)2. D. C3H6(OH)2. Cu 45: A, B, D l 3 ng phn c cng cng thc phn t C3H8O. Bit A tc dng vi CuO un nng cho ra andehit, cn B cho ra xeton. Vy D l </p><p>A. Ancol bc III. C. Cht c nhit si thp nht. </p><p>B. Cht c nhit si cao nht. D. Cht c kh nng tch nc to anken duy nht. </p><p>Cu 46: X, Y, Z l 3 ancol lin tip trong dy ng ng, trong MZ = 1,875MX. X c c im l A. Tch nc to 1 anken duy nht. C. Cha 1 lin kt trong phn t. </p><p>B. Ha tan c Cu(OH)2. D. Khng c ng phn cng chc hoc khc chc. </p><p>Cu 47: Ancol X n chc, no, mch h c t khi hi so vi hiro bng 37. Cho X tc dng vi H2SO4 c un nng n 180oC thy to thnh mt anken c nhnh duy nht. X l </p><p>A. propan-2-ol. B. butan-2-ol. C. butan-1-ol. D. 2-metylpropan-2-ol. Cu 48: Mt ancol n chc X mch h tc dng vi HBr c dn xut Y cha 58,4% brom v khi lng. un X vi H2SO4 c 170oC c 3 anken. Tn X l </p><p>A. pentan-2-ol. B. butan-1-ol . C. butan-2-ol. D. 2-metyl propan -2-ol. Cu 49: Mt cht X c CTPT l C4H8O. X lm mt mu nc brom, tc dng vi Na. Sn phm oxi ha X bi CuO khng phi l anehit. Vy X l </p><p>A. but-3-en-1-ol. B. but-3-en-2-ol. C. 2-metylpropenol. D. tt c u sai. Cu 50: Bc ca ancol l </p><p>A. bc cacbon ln nht trong phn t. C. s nhm chc c trong phn t. </p><p>Cu 51: Bc ancol ca 2-metylbutan-2-ol l </p><p>B. bc ca cacbon lin kt vi nhm -OH. D. s cacbon c trong phn t ancol. </p><p>A. bc 4. B. bc 1. C. bc 2. D. bc 3. Cu 52: Cc ancol c phn loi trn c s </p><p>A. s lng nhm OH. C. bc ca ancol. </p><p>B. c im cu to ca gc hirocacbon. D. Tt c cc c s trn. </p><p>Cu 53: Cc ancol (CH3)2CHOH ; CH3CH2OH ; (CH3)3COH c bc ancol ln lt l A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 2. C. 2, 1, 3. D. 2, 3, 1. </p><p>Cu 54: Cu no sau y l ng ? A. Hp cht CH3CH2OH l ancol etylic. B. Ancol l hp cht hu c trong phn t nhm -OH. C. Hp cht C6H5CH2OH l phenol. D. Tt c u ng. </p><p>25</p></li><li><p> https://www.facebook.com/ducanh0215 </p><p> Cu 55: Ancol etylic tan tt trong nc v c nhit si cao hn hn so vi ankan v cc dn xut halogen c khi lng phn t xp x vi n v </p><p>A. Trong cc hp cht trn ch c ancol etylic tc dng vi Na. B. Trong cc hp cht trn ch c ancol etylic c lin kt hiro vi nc. C. Trong cc hp cht trn ch c ancol etylic c lin kt hiro lin phn t. D. B v C u ng. </p><p>Cu 56: A, B, C l 3 cht hu c c cng cng thc CxHyO. Bit % O (theo khi lng) trong A l 26,66%. Cht c nhit si thp nht trong s A, B, C l </p><p>A. propan-2-ol. B. propan-1-ol. C. etylmetyl ete. D. propanal. Cu 57: Ancol etylic c ln mt t nc, c th dng cht no sau y lm khan ancol ? </p><p>A. CaO. B. CuSO4 khan. C. P2O5. D. tt c u c. Cu 58: Phng php iu ch ancol etylic t cht no sau y l phng php sinh ha ? </p><p>A. Anehit axetic. B. Etylclorua . C. Tinh bt. D. Etilen . Cu 59: Anken thch hp iu ch 3-etylpentan-3-ol bng phn ng hirat ha l </p><p>A. 3, 3-imetyl pent-2-en. C. 3-etyl pent-1-en. </p><p>B. 3-etyl pent-2-en. D. 3-etyl pent-3-en. </p><p>Cu 60: Hirat ha 2-metyl but-2-en thu c sn phm chnh l A. 2-metyl butan-2-ol. C. 3-metyl butan-2-ol. </p><p>B. 3-metyl butan-1-ol. D. 2-metyl butan-1-ol. </p><p>Cu 61: Hirat ha propen v mt olefin A thu c 3 ancol c s C trong phn t khng qu 4. Tn ca A l </p><p>A. etilen. B. but-2-en. C. isobutilen. D. A, B u ng. Cu 62: X l hn hp gm hai anken ( th kh trong k thng). Hirat ha X c hn hp Y gm 4 ancol (khng c ancol bc III). X gm </p><p>A. propen v but-1-en. C. propen v but-2-en. </p><p>B. etilen v propen. D. propen v 2-metylpropen. </p><p>Cu 63: Hirat ha 2 anken c hn hp Z gm 2 ancol lin tip trong dy ng ng. t chy hon ton 0,53 gam Z ri hp th ton b sn phm chy vo 2 lt dung dch NaOH 0,05M c dung dch T trong nng ca NaOH l 0,025M (Gi s th tch dung dch thay i khng ng k). Cng thc cu to ca 2 anken l </p><p>A. CH2=CH2 v CH2=CHCH3. B. CH2=CHCH3 v CH2=CHCH2CH3. C. CH2=CHCH3 v CH3CH=CHCH3. D. CH2=CHCH3 v CH2=C(CH3)2. </p><p>Cu 64: Mt chai ng ancol etylic c nhn ghi 25o c ngha l A. c 100 ml nc th c 25 ml ancol nguyn cht. B. c 100 gam dung dch th c 25 ml ancol nguyn cht. C. c 100 gam dung dch th c 25 gam ancol nguyn cht. D. c 75 ml nc th c 25 ml ancol nguyn cht. </p><p>Cu 65: Pha a gam ancol etylic (d = 0,8 g/ml) vo nc c 80 ml ancol 25o. Gi tr a l A. 16. B. 25,6. C. 32. D. 40. </p><p>Cu 66: Dy gm cc cht u tc dng vi ancol etylic l A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xc tc). B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH. C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xc tc). D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xc tc), (CHCO)2O. </p><p>Cu 67: Cho cc hp cht sau : (a) HOCH2CH2OH (b) HOCH2CH2CH2OH (c) HOCH2CH(OH)CH2OH (d) CH3CH(OH)CH2OH (e) CH3CH2OH (f) CH3OCH2CH3 </p><p>Cc cht u tc dng c vi Na, Cu(OH)2 l A. (a), (b), (c). B. (c), (d), (f). C. (a), (c), (d). D. (c), (d), (e). </p><p>Cu 68: a. Cho s chuyn ha sau (mi mi tn l mt phng trnh phn ng) : Tinh bt X Y Z metyl axetat. Cc cht Y, Z trong s trn ln lt l A. CH3COOH, CH3OH. C. C2H5OH, CH3COOH. </p><p>B. C2H4, CH3COOH. D. CH3COOH, C2H5OH. </p><p>b. Cho s chuyn ho : Glucoz X Y CH3COOH. Hai cht X, Y ln lt l A. CH3CH2OH v CH=CH. C. CH3CHO v CH3CH2OH. </p><p>B. CH3CH2OH v CH3CHO. D. CH3CH(OH)COOH v CH3CHO. </p><p> 26</p></li><li><p>Cu 77: Khi un nng butan-2-ol vi H2SO4 c 170 C th nhn c sn phm chnh l </p><p>Cu 85: Cho s chuyn ha : But-1-en A H 2 4 c , 170 C SO </p><p> https://www.facebook.com/ducanh0215 </p><p> Cu 69: Cho Na tc dng va vi 1,24 gam hn hp 3 ancol n chc X, Y, Z thy thot ra 0,336 lt kh H2 (kc). Khi lng mui natri ancolat thu c l </p><p>A. 2,4 gam. B. 1,9 gam. C. 2,85 gam. D. khng xc nh c. Cu 70: Cho 7,8 gam hn hp 2 ancol n chc k tip nhau trong dy ng ng tc dng ht vi 4,6 gam Na c 12,25 gam cht rn. l 2 ancol </p><p>A. CH3OH v C2H5OH. C. C3H5OH v C4H7OH. </p><p>B. C2H5OH v C3H7OH. D. C3H7OH v C4H9OH. </p><p>Cu 71: 13,8 gam ancol A tc dng vi Na d gii phng 5,04 lt H2 ktc, bit MA &lt; 100. Vy A c cng thc cu to thu gn l </p><p>A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H6(OH)2. D. C3H5(OH)3. Cu 72: C hai th nghim sau : TN 1: Cho 6 gam ancol no, mch h, n chc A tc dng vi m gam Na, thu c 0,075 gam H2. TN 2: Cho 6 gam ancol no, mch h, n chc A tc dng vi 2m gam Na, thu c khng ti 0,1 gam H2. A c cng thc l </p><p>A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H7OH. Cu 73: Cho 12,8 gam dung dch ancol A (trong nc) c nng 71,875% tc dng vi lng Na d thu c 5,6 lt kh (ktc). Cng thc ca ancol A l </p><p>A. CH3OH. B. C2H4 (OH)2. C. C3H5(OH)3. D. C4H7OH. Cu 74: Ancol A tc dng vi Na d cho s mol H2 bng s mol A dng. t chy hon ton A c mCO2 = 1,833mH2O. A c cu to thu gn l </p><p>A. C2H4(OH)2. B. C3H6(OH)2. C. C3H5(OH)3. D. C4H8(OH)2. Cu 75: un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (c H2SO4 c lm xc tc) n khi phn ng t ti trng thi cn bng thu c 11 gam este. Hiu sut ca phn ng este ho l </p><p>A. 55%. B. 50%. C. 62,5%. D. 75%. Cu 76: Khi thc hin phn ng este ho 1 mol CH3COOH v 1 mol C2H5OH, lng este ln nht thu c l 2/3 mol. t hiu sut cc i l 90% (tnh theo axit) khi tin hnh este ho 1 mol CH3COOH cn s mol C2H5OH l (bit cc phn ng este ho thc hin cng nhit ) </p><p>A. 0,342. B. 2,925. C. 2,412. D. 0,456. o </p><p>A. but-2-en. B. ibutyl ete. C. ietyl ete. D. but-1-en. </p><p>Cu 78: Khi un nng 2 trong s 4 ancol CH4O, C2H6O, C3H8O vi xc tc, nhit thch hp ch thu c 1 olefin duy nht th 2 ancol l </p><p>A. CH4O v C2H6O. B. CH4O v C3H8O. C. A, B ng. D. C3H8O v C2H6O. Cu 79: Khi tch nc ca ancol C4H10O c hn hp 3 anken ng phn ca nhau (tnh c ng phn hnh hc). Cng thc cu to thu gn ca ancol l </p><p>A. CH3CHOHCH2CH3. B. (CH3)2CHCH2OH. C. (CH3)3COH. D. CH3CH2CH2CH2OH. Cu 80: Hp cht hu c X c cng thc phn t l C5H12O, khi tch nc to hn hp 3 anken ng phn (k c ng phn hnh hc). X c cu to thu gn l </p><p>A. CH3CH2CHOHCH2CH3. B. (CH3)3CCH2OH. C. (CH3)2CHCH2CH2OH. D. CH3CH2CH2CHOHCH3. </p><p>Cu 81: Khi un nng hn hp ancol etylic v ancol isopropylic vi H2SO4 c 140oC c th thu c s ete ti a l </p><p>A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. Cu 82: Khi un nng hn hp gm C2H5OH v C3H7OH vi H2SO4 c 140oC c th thu c s ete ti a l </p><p>A. 6. B. 4. C. 5. D. 3. Cu 83: un nng hn hp gm 3 ancol l AOH, BOH v ROH vi H2SO4 c 140oC th thu c ti a bao nhiu ete ? </p><p>A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Cu 84: un nng hn hp n ancol n chc khc nhau vi H2SO4 c 140oC th s ete thu c ti a l </p><p> A. </p><p>n(n 1...</p></li></ul>