Ang Mga Pananaw Na Teoretikal

  • View
    471

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

filipino

Transcript

Ang Mga Pananaw na TeoretikalAng Pagtuturo at Pagkatuto ng WikaAno ang wika? Maraming depinisyon ang maikakapitsa wika. Bibigyang-kahulugan natin ito bilang siningng komunikasyon. Sa malawak na pananaw dito, ang wikaay hindi lamang nakatuon sa anyo nitong pasalita opasulat. Ayon kina Sampson et.al. (1995:4)ang wika ayisang obra maestro ni Picasso, isang komposisyon niBeethoven, o di kayay kahanga-hangang pagtatanghal ngmga dyimnast sa Olimpyada. Totoong ang wika aymakikita sa mga produkto ng pagsulat ng mga mag-aaral o maririnig sa kanilang pagsasalita ngunit higitpa rito ang nasasaklawan ng wika.Ang wika ay nakaugat sa ating karanasan. Ang mag-aaral na may sapat na kabatiran sa mga nagaganap sakanyang kapaligiran ay inaasahang magiging matataas sapaglalahad ng kanyang mga ideya o kaisipan tungkol sakapaligirang ito. Kaya sa pagtuturo ng wika, nararapatlamang na ihantad ang mga mag-aaral sa ibat ibangmakatotohanang gawain upang iparanas sa kanila angtunay na gamit ng wika. Maaaring bigyan sila ngmaraming babasahing aklat at mga magasin, palikhain ngtula na malalapatan ng himig, pasulatin ang isangmaikling dula, paguhitin ng magagandang tanawin,pasalihin sa mga interaktibong talakayan- lahat ng mgakaranasang itoy magsisilbing matibay na pundasyon sapagkakaroon ng mag-aaral ng isang maunlad na wika.Ang mga Batang Mag-aaral at ang Pagtuturo ng WikaSa mga talakayan sa larangan ng pagtuturo ngwika, maging Filipino o Ingles man, palagi nangnakasentro ang usapan sa mga guro ng wika at kungpaano sila nagtuturo. Mayroon ngang banggit tungkol samga mag-aaral subalit mga palipad hangin lamang. Sakatunayan mas mahalagang isipin muna natin ang tungkolsa mga batang ating tinuturuan:Sino sila?Saan sila galing?Ano ang alam nila?Anong mga motibasyon nila sa pag-aaral ng wika?Ano ang palagay nila sa wikang Filipino?Paano sila natututo ng wika?Samakatuwid, ang simula ng lahat ng pagsisikap sapagtuturo ng Filipino sa ating paaralan ay ang pag-unawa sa kalikasan at pagkakaiba-iba ng mga bata sapaaralan, pati na ang pagkakaroon ng kaalaman atlubusang pang-unawa kung paano natutuhan ang wika, unao pangalawang wika man, at ang mga proseso sapagkatuto nito.Napaniwala tayo ng popular na kaalaman na masmadaling matuto ng pangalawang wika ang mga bata kaysamay edad nang mag-aaral. Sa mga ganitong paniniwala,nararapat lamang ang ilang kwalipikasyon.Una, hindi totooong mas madaling matuto ngpangalawang wika ang mga bata. May mga patunay namarami rin silang mga pagsisikap na ginagawa upangmatutuhan ang kanilang una at pangalawangwika (Brown,1994). Ang kaibhan sa pagkatuto ng wika sa pagitan ngmga bata at may-edad na mag-aaral ay nababatay salikas at natural na paraan ng pagsasalita ng mga bataat kalimitang hindi nila binibigyang pansin ang anyong wikang sasabihin. Samantalang sa isang may edad nanag-aaral ng wika, tahasang binibigyan niya ng pokusang salitang bibigkasin at pinag-iisipang mabuti anganyo ng wikang kanyang sasalitain.Ikalawa, may mga pag-aaral na nagsasabi na angmay edad ay may higit na kakayahan sa pagtatamo ngpangalawang wika. Magagawa nilang makapagsaulo nghigit na maraming talasalitaan kaysa mga bata. Maarisilang gumamit ng mga prosesong deduktibo at bstraksyon sa pag-aaral ng balarila at iba pangkonseptong panlinggwistika kaya sa kabila ngotomatikong pagpoprosesong ginagamit ng mga bata sapagtatamo ng wika, maaaring magkaroon sila ng problemasa pag-aaral ng pangalawang wika.Ikatlo, hindi malinaw ang hangganan ng edad ngmga batang bago pa lamang magsalita sa mga batang pre-pubescent. Lumilitaw sa maraming pagkakataon na maymga batang totoong hirap sa pagtatamo ng pangalawangwika dahil sa maraming kadahilanan. Pangunahin sa mgakadahilanan ay may kinalaman sa mga salik napersonal, sosyal, kultural at politikal.Ang pagtuturo ng wika sa mga bata ay hindi bastanagaganap sa pamamagitan ng pagbibigay ng maramingkaranasang pangwika sa loob ng klasrum. Kailangan ngguro ng tanging kasanayan at intwisyon na kaiba kungmga may edad na mga mag-aaral ang tuturuan niya.Inilahad sa ibaba ang liamng kategorya na maykinalaman sa paglaki at pag-unlad ngmga mag-aaral namaaaring makatulong sa guro sa pagpili ng mgapraktikal na teknik at istratehiya sa pagtuturo ngwika.1.Intelektwal na Pag-unladDahil sa ang mga bata (humigit kumulanghanggang edad labinsiyam) sa ganitong edad aynasa yugto pa rin ng tinarawag ni Piaget naconcrete operations, dapat lamang na isaalang-alang ang kanilang mga limitasyon. Ang mgatuntunin at mga paliwanag tungkol sa wika aykailangang gamitin ng may ibayong pag-iingat.Hindi masyadong pinahahalagahan ng mga bata angganitong yugto ng paglaki ang nosyon ng mga edadng kawastuhan at lalong higit na hindi nilamauunawaan ang mga pagpapaliwanag ng tungko samga konseptong panlinggwistika. Ilang mgatuntunin para sa mabisang pagkaklase:Iwasan ang paggamit ng mga teknikal nasalita sa pagpapaliwanag ng ilang kaalamangpambalarila (e.g. ponolohiya, morpema atb.)Iwasan ang pagbibigay ng mga tuntunin namakalilito sa mga nag-aaral.2.Tagal ng Pagkawili (Attention Span)Isang kapansin-pansing kaibhan ng mga mayedad sa mga bata ay ang tagal ng panahon ngkanilang pagkawili. Mahalagang maunawaan ng guroang kahulugan ng tagal ng panahon ng pagkawili:Paupuin mo ang mga bata sa harapan ng TV na angpalabas ay ang paborito nilang cartoon at asahanwalang tatayo ni isa man sa kanila hanggang hindinatatapos ang palabas. Kayat hindi ka maaaringmagbigay ng isang paglalahat na maikli lamang angtagal ng panahon ng pagkawili ng mga bata.Mangyayari lamang ang maikling panahon ngpagkawili kung ang pagkaklase ay nakakasawa atwalang kabuhay-buhay. Dahil mahirap minsan angpaksang pinag-aaralan sa wika, tungkulin monggawin itong kawili-wili, buhay at masaya. Paanomo ito gagawin?Mag-sisp ng mga gawaing may kagyat nakawilihan para sa mga bata.Maglahad ng mga makabago at ibat ibanggawain.Gawing buhay ang pagkaklase at huwagmabahala na mag-oober-akting dahilkailangan ito ng mga bata para silaymaging gising at listo.

Tuklasin ang kiliti ng mga bata at gawinitong puhunan sa pagpapanatili ngkanilang kawilihan.Isaalang-alang ang pagiging palatanong okursyusidad ng mga bata upang mapanatiliang kanilang kawilihan.3.Pakilusin ang ibat ibang Pandamdam (SensoryInput)Maglaan ng mga gawaing magpapakilos sa mgabata tulad ng role play at mga laro.Gumamit ng ibat ibang kagamitang panturo namakatutulong sa pagpapatibay ng mga kaisipangnatamo.Isaalang-alang din ang paggamit ng sarilingmganon-verbal language.4.Mga Salik na Apektib (Affective Factors)Iparamdam sa mga mag-aaral na natural lamangna makagagawa sila ng pagkakamali sapagsasalita, pagbabasa at pagsulat habangnag-aaral ng isang wika.Maging mapagpaumanhin at ibigay ang lahat ngsuporta upang magkaroon ng tiwala sa sariliang bawat mag-aaral, ngunit maging tiyak samga inaasahang matatamo ng iyong mag-aaral.Maglaan ng mas maraming pakikilahok napasalita mula sa mga mag-aaral lalot higitiyong mga tahimik sa klase upang mabigyansila ng maraming pagkakataon na subukin angibat ibang gawain sa pag-aaral ng wika.5.Awtentiko, Makabuluhang WikaIwasan ang paggamit ng mga salitang hindiawtentiko at di makahulugan. Magaling ang mgabata sa paghalata ng wikang di awtentiko;dahil ditto, iwasan hanggat maaari ang mgade kahon o di natural na paggamit ng wika.Ang mga pangangailangang pangwika ng mga mag-aaral ay kailangang nakapaloob sa isangkonteksto. Gumamit ng mga kuwento,sitwasyon, mga tauhan at mga usapang pamilyarsa karanasan ng mga mag-aaral upangmapanatili ang kanilang atensyon at mapatatagang kanilang retensyon.Iwasan ang paghahati-hati ng wika sa maliliitnitong sangkap dahil mahihirapan ang mgabatang Makita ang kabuuan nito. Bigyang-diindin ang pag-uugnayan ng mga ksanayan sapakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat.Hindi biro ang maging epektibong guro ng wika.Inaasahang sa pagdaraan ng mga araw, makatutulong samga guro kahit bahagya ang mga inilahad na patnubaylalot higit sa mga baguhang guro sa paaralan.Ang mga ma Edad na Mag-aaral at ang Pagtuturo ng WikaBagamat maraming tuntunin sa pagtuturo ng mgabata na maaaring ilapat kung may edad na mag-aaral angtuturuan, dapat pa ring alalahanin na maramingpagkakaiba ang dalawang pangkat na ito ng mag-aaral nakailangang alam ng isang guro. Mas higit angkakayahang kognitibo ng mga may edadkaysa mga batangmag-aaral kayat maaaring mas magiging matagumpay silasa ilang mga gawaing pangwika sa loob ng klasrum.Mapapagalaw nila nang mabisa ang kanilangpandamdam(imahinasyon sa pagsamyo ng bulaklak vs.totoong amoy ng bulaklak) na hindi pa kaya ng mgabata. Maaaring pareho ang antas ng kanilang pagiging mahiyain pero higit na may tiwala sa sarli ang mga mayedad na mag-aaral. Kung may limang salik naisinasaalang-alang sa pagtuturo ng wika sa mga bata,mayroon ding mga mungkahing dapat isaalang-alang kungmay edad na mag-aaral ang tuturuan.a.May kakayahan na ang mga may-edad sa pag-unawang mga konsepto at mga tuntuning mahirapunawain. Pero kailangan pa rin ang pag-iingat.Maaaring kainisan ng mga ito ang masyadongmahirap o masyadong madali na paglalahat attuluyan silang mawalan ng gana sa pag-aaral.b.Maaaring mahaba ang kanilang panahon ngpagkawili subalit ang mga gawaing maikli at ayonsa kanilang interes ay hindi dapat kaligtaan.c.Hanggat maaariy gisingin ang lahat nilang mgapandamdam upang ang klasey maging masigla atlaging buhay.d.May taglay din silang kaunting tiwala sa sarlikayat hindi masyadong kritikal ang kanilangpagiging maramdamin. Subalit hindi dapat iwaksiang mga salik emosyunal na kaugnay ng kanilangpag-aaral ng wika.Implikasyon sa pagtuturo ng pag-alam ng pagkakaiba ngmga bata at may-edad na mag-aaral ng wikaa.Igalang ang mga damdaming emosyunal ng mga mag-aaral lalo na iyong medyo mahina sa pagkatuto.b.Huwag ituring na parang bata ang mga may edad namag-aaral(a.)Huwag silang tawagin na mga bata(b.)Iwasan ang pagkausap sa kanila na parangbata.c.Bigyan sila ng maraming pagkakataon paramakapamili at makapgbigay ng sariling desiyonhinggil sa kung ano ang maaari nilang gawin saloob at