Antologija - Pesnici Bit Generacije

 • Published on
  14-Apr-2018

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  1/42

  E S N B I T G E N E R A C I J Ek e n e t r e k s r o t j e n i b r u s . d z e k k e r o u a k

  l o r e n s f e r l i n g e t i , a l e n g i n z b e r g g e r i s n a j d e r

  k e n k i z l g r e g o r i k o r s o , p i t e r o r l o v s k i r o b e r t h a n t e r , m a j k l k l u r

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  2/42

  PESNICI BIT GENERACIJE

  Kenet ReksrotLeni BrusDek KerouakLorens Ferlingeti

  Alen GinzbergGeri SnajderKen KiziGregori KorsoPiter OrlovskiRobert Han terMajkl Mek Klur

  Izbor i prevod:

  Vladislav Bajac i Vojo indoli

  Beograd 1979.

  SVESKE1

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  3/42

  Izaju:

  Vladislav Bajac, ajkaka 27, 11000 Beograd

  Vojo indoli, Za Rokom 2, 50000 Dubrovnik

  Pokretaoi:

  David Albahari, Vladislav Bajac, Bora okovi,

  Dragan Simovi, Vojo indoli

  Nacrt korica:

  Milan Ristovi

  NAPOMENE UMESTO PREDGOVORA

  1.

  Sveska koja je pred nama ima nameru da na je-dnom mestu sakupi jedan ne-sluajan izbor proze ipoezije iz novi je am erike kn jiiev nos ti u utem na-zivu bit generadja (beat generation) koja je istovreme-tio i najznaajmji predstavnik novije, posleratne ante-rike knjiievnosti. Zbog toga stno nastojali da ovde do-

  neseni izbor poezije i proznih tckstova, iako izvaen iztnnotva raznolikih knjiga i asopisa, kako u o&nosu

  prem a vre menu tako i u odnosu prem a raznolikom iz-boru, sauva u sebi duh bit generacije, njenu pokreta-ku filozofiju i umetnost nopte. Zbog toga smo, tako-e, pri ovom izboru iskljuiH i svaku mogunost pri-kljuivanja kritikih eseja (kako stranih autora tako inaih) o samim autorima iz kruga bit generacije. Me-utim, nastojali smo sainiti to raz licitiji i raznovr-sniji izbor kako bi i sam poiaritet stvaralaca iz krugabit generacije govorio samo u prilog njenoj vieslojno-sti, vieznanosti i obuhva tnosti. Upravo stoga smo

  miljenja da ovom izboru treba dati okv ir jednog,istina relevantnog, znaenja zajednikog, panoramskogistupa (kojeg uostalom u veem izboru kod nas do sa-da nije ni bito).

  U o v o m izboru javlja sc deo onih najznaajmjihstvaralaca koji su vremenom i sami postali sinonim zahit generaciju, poput Alena Ginzberga, Dieka Kero-aaka, Geri Snajdera, Gregori Korsoa, Lorensa Ferlinge-

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  4/42

  tija, Kena Kizija, ili neto manje, Majkla Mek Klura iPitera Orlovskog, itd. Ali, takoe, u ovom izboru ja-vlja se i izvestan broj umetnika koje, bez velikih razti-ka, mozemo neposred.no ukljuiti u pripadnike bit generative. Jedni su, popnt Keneta Reksrota, pretee iu i te lji bit generacije; drugi su, mlai nastavljaitradicija bit generacije, popu t Roberta Hantera; doksu trei, mada nikada nisu bili direk tno ubra jani u bit ge-neraciju, pored uvenog umetnika LeniBru sasvojimzivotom, radom i sudbinom vrsto i duboko vezani uzduh, tradiciju i filozofiju bit generacije.

  2.

  to se tie svih uvrtenih prevodci zastupljenih au-tora u ovom izboru, ti obzir smo uzimali samo one pe-sme i proz.ne tckstove koji su nam pruiali zadovoljstvoda ih na naem jeziku otkrivamo itaocima. Dakle, tcse pesme i prozni tekstovi ovde po prvi put pojavljuju

  u prevodu na srpskohrvatskom jeziku. To je razlogzato u ovom izboru nema (ma koliko da smo bili u is-kuenju) pesama, iz na primer Ginzbergove knjige pe-sama Urlik (Howl), ili proznih odlomaka iz Keroua-kovog romana Na cesti (On the Road) ili Kizijevogromana Let iznad kukaviijeg gnezda (One FlewOver the Cuckoos Nest).

  3.

  Od uobiajenih biografskih belezaka o autorimasmo odustali, jer bi nekima trebalo posvetiti izuzetno

  mnogo paznje i prostora dok bi druge trebalo, moida,tek ovlai spomenuti. Za one itaoce koji se sa neto ve-im iarom i interesovanjem zanimaju za bit genera-ciju, sastavili smo veoma obiman i znaajan izbor izbibliografije svih autora koji su u ovom izboru zastu-

  plje ni (zato, opet, samo izbor iz bibliografjje? je-dnostavno zato to bi bilo, i pored najbolje volje, go-tovo nemogue po bro jati i navesti sve bibliografske

  podatke za takve stvaraoce kao to su Alen Ginzberg, Dtek Kerouak, ili ak Geri Snajder, kao i Kenet Rek-srot).

  4.

  Na kraju, verujemo da ovaj izbor ima i svojih pro-

  pusta i nedostataka, kao lo je, isto tako, ob ojen vla-stitim interesovanjima, sklonostima i prevodilakintmogunostima autora koji su izbor pripremili i pre-veli (ili, bolje, prepevali). Ali, na sledeim je isiraiiva-ima i prevodiocima bit generacije da svojim vlastitimpr istup om i izbo rom proire neke mogunusti ko je suovde samo nagovetene.

  Vladislav Bajac i Vojo indoli

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  5/42

  KENET REKSROT (Kenneth Rexroth)

  PESMA KOD PREA ZA VINOza Gary Snydera

  je sezone trganjaGroa. Kako je prijatno

  Tv oje prcbivalite , mate kolibiceOd prua u vinogradimaGde prebivaju berai groa.Adieu,paniers, veadanges sont faites.Pet meseci je minulo. Tu sam

  Jo jedan manastirskiVrt, jo jedan vodopad,I jo jedno verovanje,

  Smeteni na planinskom obronku,Gledaju vani preko maglom opkoljeneSanta Barbare. KaktusI kamen ulepavaju vrt,U njegovom srcu krupan krst.Iza samostana,Duboko u kanjonu, slapive vode, zelene i beleLomi ogoljene litice, krivudajuiKroz utu pearu stenjaka,Platane, hrastove, lovore,

  Javorove, borove.Jastrebj snivaju u letu, visoko

  Na svitajucem jutarnjem vazduhu,Kanjonski cari peva na uvenulojStabljici juke. Nad visokim kamenjaromPrekb potoka, mladunce risamirka u me za tren.Zadihana kouta silazi dole da pije.A tada isti vodeni drozdKojeg sam video oko Kjota.

  7

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  6/42

  Prolazei kroz isuenu dolinuKauukovog drvea, oni je ine mestomProlea, i lokve su puneVoe. Dubina priziva dubinuU grmljavinu proloma oblaka.Verna dobrota bdije iznadMene po danu a pesmaMe titi sve vreme kroz zvezanu no.

  Altai r i Vega su uZenitu veeri.Kauboj se vratioPreko Sumome reke.Mlada tkalja je trudnaBie i siedee godine. SvrajeKrilo most snova rasplinulo.Nove vinske sanje u buretu.Nisko nad pospanim morem,Morska koza promie ka suncu.Richard od St. Victora kae,Kontemplacija je moKoja koordinira beskrajnim

  Mnotvom percepcijaObuhvatajui sve to u ovekuIznutra, usmereno na uenju oBoanskim stvarima divljenju,Strahopotovan ju, uitku, zahvalnosti Nesavladivim, ali u miru.Vrabica je pronala sebi dom,Lastavica gnezdo za nju,Gde e moi uzgajati svoj porod.Kad smo pili aj u loi,Rasto-smei kaiifomijski ptiiKljucali su mrvice hleba oko naih nogu.Ptii su bili miljenici Indijanaca.Jo uvek se mogu prona i uPredelima starih raneva,Kako ekaju na decu daDou i nahrane ih kolaima od ira.Ba tako se lastavice jo uvek gnezdeU strehama svih zgradurinaNa gradilitu tronog

  neobinim,

  8

  Hrama u Jerusalimu.Nad nama iz gredaLoe vise dva drvenaMeksika anela; u njihovim guzovimaSu ptija gneza. Jesenje sunce

  Je zlatan tit na nebu.Breuljci ekaju na ranu kiuDa ih obue u blagoslove cvea.

  Praznik je RafaelaArhanela, i TobitaI odanog psa.

  9

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  7/42

  LENI BRUS (Lenny Bruce)

  AUTOBIOGRAFIJA (odlomak)

  Uzmimo, na primer, Hitchockov film Psycho,koji mora lose delovati na ljude. Tamo vidimo ludakaAnthony Perkinsa kako ubija zgodnu cum Jannet Leigh. Metod: kolje je u kadi, krv tee niz slivnik. Telozavija u zastor od tua i odnosi ga u movaru. Razlogaza to nema, ovee; to je samo smrt i destrukcija. Upo-redimo s tim filmom jedan pornografski film, onajosmomilimetarski to bi ga policija htela zapleniti, ianalizirajmo ga. ta radi onaj par koji vidimo na plat-nu? Nisam u takvim fitmovima nikad video nekoga ko

  je pretuen, nikoga ko je povreen, ranjen, udaren poustima, ubijen. amo mnogo grljen ja i ljubljenja. Aprvi put kad se pojavi jedino mogue sredstvo za ubi-

  janje jastuk ko jim bi mukarac mogao uguiti enu oni ga stave pod njenu stranjicu , i tu je krajfilma. Kaite mi molim vas, la tu ima pokvarenog? 0tom mi se filmu ne svia jedino to to je monoton,dosadan.

  10

  DEK KEROUAK (Jack Kerouac)

  BIBLIJA (zavrni odlomak)

  64 Mirisa o sam cvee u dvoritu, ikad ustadoh duboko udahnuh akrv jurnu u moj mozak i ja se trgohobamro na leima u travi. Oito sam se bioonesvestio, ili umirao, oko ezdeset sekimdi. Mojsused me video ali je pomislio da sam se ja upravoiznenada bacio u travu da bih uivao usuncu. Za vreme tog venog momenta nesvestiugledah zlatnu besmrtnost. Ugledahnebo .. . Zlatna je poticala od sunca u mojim onim

  kapcimaa besmrtnost od moje iznenadno-trenutnevizije kad sam ustao da sam upravobio tamo odakle sve to dolazi i gdese sve to vraalo... Kad mi se ponovo vratila svestoseao sam se tako bedno da sam imaotelo i misao iznenada otelotvorene Jaak nisam imao telo i misao i nitase nikada nije desilo i sve je u reduzauvek i zauvek i zauvek. O hvala tihvala ti hvala ti

  65 Ovo je prvo uenje ozlatnoj besmrtnosti

  66 Drugo uenje o zlatnoj besmrtnostije da nikad ni je postoja lo prvo uenjeo zlatnoj besmrtnosti. U to budite uvereni.

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  8/42

  MESEC NJEGOVO VISOANSTVO

  M e s e c-------Njegova arolija je

  Veliko tuno liceBeskonanosti.JecLna obasjana pokrivena lop taKoja iskazuje mnoge gospodske primedbe.On utira zvezu.Oblaci se sakupljaju u sabljasto oblijeDa ispune njegovu kolevku -----------Naopako bilo koje staro vreme.

  Moe i mesecu dozvoliti da te zaluiZamiljenim oran IoptamaBljeteeg zamiljenog svetla u strahu,Kao to one jabuice, ozleene i skupljene,

  Trepu pred trza jim a prizo raMalog veselog otayaKoji izbacuje bodlje svetlostiOko glatkog plavog balona,Lopte pune planina i meseca.

  Dubok kao okean,Visok kao mesec,Plitak kao najpliaRena laguna.Riba u katranuI uvueno jedro.Billy de Budd i Han Shan car

  I svi zini mesecopiljci odDaniel ----------Yeats vid i----------Pilje u meseev okean,Pazei lice.

  U nekim sluajevima, mesec je ti.U bilo kom sluaju----------Mesec.

  12

  (haiku)

  *

  Omaglica vrha sanSe nastavlja

  *

  Zvuk tiineje sva pouka

  Koju e dobiti

  *

  Tutanj u planinamagvozdena snaga

  Ljubavl nioje majke

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  9/42

  LORENS FERLINGETI(Lawrence Ferlinghetti)

  MORSKI PEJSA SA SUNCEM & ORLOM

  Slobodnijiod veine ptica

  jed an orao leti visokoiznad San Fransiska

  slobodniji od veine mestavisoko lebdi

  noen klizi visokou mirnim

  otvorenim prostorima

  doleteo sa planinanoen dole

  daleko nad okeanomgde se sumrak sputaogledalo samoga sebe

  On plovi visoko iznadobrui se i obrui

  gde se hidroavioni mogu okrenutigde ratni avioni mogu izgoreti

  On se okree oko isijavanjau crvenom suncu

  uzdie se i klizidvaput se okreui nazad

  oko sebe samasad iznad okeana

  sad iznad zemlje

  14

  visoko iznad suncobrana pobodenih u peskugde obiavaju da budu morske skije

  lebdei orao uokviruje sunce

  To ,|esve to je ostalo od nae divljine

  GOLEMA ZBRKA

  Dtigo dugo leim na pesku

  Zvuk vozova u morskoj peniu podzemnim eleznicama mora

  I i'iik vcdi podzemni zvukgoleme zbrke u svetu

  lutnjava i kripakao od nekog velikog stvorenja koje se

  okreeispod mora & zemlje

  bilion soto-voe glasova mrmijagolemo gundanje

  nadimajue mucanjeu okeanskim glasnicama

  nvctski glas-kutija se uje uz uvo prislonjeno napesak

  uasnuto odzvanjanjeuasavajui vrisak

  svih ivotnih glasova izgubljenih u noi

  15

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  10/42

  I snimak togasada se nekako brzajui vraa nazad

  kroz Moog Synthesizer vremenaHaos kovitlaca

  nazad do prvihharmonija

  I prvog svetla

  OLBERSOV PARADOKS

  uo sam uenog astronomaije ime bee Heinrich Olbers

  kako nam govori kroz vekoveo tome kako je golim okom promatrao

  kako je na nebu bilonekoliko veoma bliskih zvezda

  i to je due gledaosve vise ih je bilo

  sa beskrajnim brojem grozdovitih sazveau mirija di Mlenog Puta & mir ijadi maglina

  Dakle odatle moemo zakljuitida u beskonanim daljinama

  mora postojati mestomora postojati mesto

  gde sve je svetloi da svetlost sa tog visokog mesta

  gde sve je svetlo

  16

  zasad jednostavno nije stigla dovdezbog ega jo uvek imamo no

  All kada to svetlo konano stignekada konano bude ovde

  deo dana koji sada zovemo Noeimae belo nebo

  sa malim crnim takama na njemumalim crnim rupamagde su jednom bile zvezde

  A tada u tom simbolinomtako poetinom mestu

  koje e biti naebiemo nae vlastite istinske senke

  i nae vlastito osvetlenjeu sumraju zemlje

  Za Autoharfu (G ) & (C) akordi

  MAJKA SVETLOSNE MANTRE

  (C) Otac ljubavi

  Majka kie (G)

  Otac noi

  17

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  11/42

  Majka boli (C)

  Otac dana

  Majka svetlosti (G)

  Majka privienja (C)

  Majka privienja (G)

  Mrani vekovi su zavreni sada (C)

  Mran i vekov i su zavreni sada (G)

  Mrani stari tatica (C)

  Otac privienja (G)

  Majka svetlosti (C)

  Mran i vekov i su zavreni sada (G)

  Mrani stari tatica

  Covek kie igra & peva (C)

  SUSRET OCIJU U MEKSIKU

  Neoekivanogovori mipreko publikedok joj kazujem svoju pesmu

  18

  Moje oi susreu tvojeiznad ruljeSamo dva oka tamou dalekom fotosu licaudaljenih lampiu tamnom pejsausvetlucajuA oi govore kojim god jezikom

  Pesma zavravaOi nastavljajuda goreAplauz je tamokao na tamnom moruujem to iz udaljenostikao u morskoj koljci^komadii oduvana suneva svetla Kasnije poto tvoj glas stie kroz kojim god jezikom

  jedn o usplamtelo isp itivanjemoje pesme Odgovaram ti nazadpreko glava publikeOdgovaram

  tiTamne oi

  govore tiiznad njihovih glava

  TamnaNema nikoga

  kao to si timeu plesaima

  Te amo

  19

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  12/42

  SVEOPTA PESMA HUMANOSTI

  Na obali ilea gde je Neruda iveodobro je poznato da

  morske ptice esto kradupisma iz potanskih sanduia

  koja bi one elele da prisvojeiz raznoraznih razloga

  Da li da nabrojim razloge?Oni su posve jasni

  ak tiinom ptica datina tu temu

  (sem kad o tome priajumeu sobom

  izmeu cvrkuta)

  Pre svegaone kradu pisma jer

  oseaju da Sveopta Pesmabilo ijih rei

  skrivena u tim pismimamora zacelo do-nositi kljueve

  samom srcu humanostikoje ptice same

  nikad nisu bile u stanju da shvate(u stvari odravajui mnogo neizvesnosti

  da srca odistapostoje u Ifudima)

  Tek tada te ptice imaju dalja oseanjada njihova vlastita sveopta pesmamoe biti nekako obogaena

  tim stranim krikovima Ijudi(Kakva sudbonosna ideja ptijeg mozga

  da ih na kikot moe prosvetliti)Ali kad bi se kradomice udaljile

  sa Nerudinim pismima

  izvaenim iz njegovog potanskog sanduiana Isla Negrau

  one su u stvari ponovo kralesvoj vlastiti Sveopti Pev

  koji je on prvobitno sakupiood njih

  sa svojom prodrljivom & pomamnompoletnom vizijom

  Ali sada kad je Neruda mrtavtakve pesme se vie ne piu

  i one ih moraju ponovo svirati po sluhu veliku uzvienu pesmu

  u srcu nae krvi & tiine

  Cuernavaca, 26. oktobar 1975.

  OSAM LJUDI NA GOLF KURSU I PTICASLOBODE KOJA IH PRELECE

  Feniks leti sve vie & vieiznad osam elegantnih ljudi na kursu golfa

  koji su svoje glave zabili u pesakvelike klopkePrvi ovek podie glavu i vie

  Ja sam Predsednik Zemlje. Ja vladam.Vi ste me imapred izabrali, he-he. Panja!Drugi ovek podie svoju glavu.

  Ja sam Kr al j Automobila.Automobil je moje oruje. Sve vozim pre sebe.

  21

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  13/42

  Vi neete imati drugih bogova.Pazite. Dolazim kroz.

  Trei podie svoju glavu iz peska.Ja irim rel igiju. Ja sam tvoja duhovna glava.Nije vano koju religiju.Udaram dugu loptu. Saginjem se i udaram.Cetvrti zaklanja glavu u bunker.

  Ja sam General. Zahvaljujem na dodeljen im nagradama.Moj tenk to nee zaeleti. Ja sam...