Anunt Concurs IEH

 • Published on
  04-Dec-2015

 • View
  1.057

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Anunt Concurs IEH

Transcript

 • \.1 Ii'iisTe n"|]t i1,fr\i-[il]|rrl, I;1r"If 11lilr-r-;";;,6s.,;;'
 • ;-\Ir:1,\ |

  KKW-.1 nrsPrs lafLrr n4rq,af L-I !--t

  -''-?*d=,r'!:Il f L IiiL ii!:r4.!-!ll l{;.ilitJl::1&i'Hll'lilil8l: i1tJ11raill! tf: l'lil.1 ri f l,\,i11!l

  g) sA nu fi fost condamnat/d definitiv pentru sdvAr;irea unei infracliuni contraumanitdlii, contra statului ori contra autoritAfi, de serviciu sau in legdturd cuserviciul, care impiedica infdptuirea.justiliei, de fals ori a unor fapte de corupliesau a unei infractiuni savArqite cu intenfie, care ar face-o incompatibild cuexercitarea functiei. cu excentia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  Condiliile specifice necesare in vederea participdrii la concurs gi a 'rcuparii

  func{iei contractuale sunt :I. Pentru functiile de conducere:r studii universitare de licenld absolvite cu diploma" respectiv studii superioare de

  lungd duratd absolvite cu diplomd de licenJd sau echivalentdr vechime in specialitatea studiilor minim 1 (un) an. vechime pe post similar minim 6 (qase) lunic cuno$tinle avansate de calcuiatorr cunoqterea unei limbi strdine de circulalie internalionalao cursuri de specialitate privind Norme etice qi de conduitd - implementarea SNA, (constitutie un avantaj )

  II. Pentru funcliile de execulieo diplom[ de licenld studii universitare de licenli absoivite cu diplornd, respectiv

  studii superioare de lungd duratd absolvite cu diplomd de licenld sau echivalentdo vechime in specialitate minim 1 (un) anr cuno$tite avansate de calculatoro cunosterea unei limbi strdine de circula{ie internalionala

  Tematicd si bibliografre de concurs.

  1 -

  post -Director in cadrul Direcliei Administrativd qi Centre-p erio add nedeterminatd-

  Tematici:a) Organizarea inventarierii bunurilor;b) Organizarea evidenlei tehnico-operative a personalului de pazd;c) Stabilirea criteriului de atribuire a contractelor de achrzilte;d) Receplia finald a lucrdrilor

  Insti{utul Eudoxiu Hurmuzachi ru rom{nii de pretriiindeniTet:-l{)li llli:{i9i{ .'.

  .

  firxr -0.111 lill l1-r{i -.1c- j}r1rir DdiLr{i i{l}..rili:rhrrk : r*vrr.lrrclwrl-r^rmlI naliut*d4:(;!rruf rr*rrai1i

  Calea Victariei, bii:" 118, ?,Sector l,Bucur:egfi

 • d,1 I i'{ I i"rf ti.l J t :'! i:hL I R I l-{) R i,:iTI li. :d I-

  l.rqP?k r'o.r rs FAr^ ra. L_)|-:r-*t*_-il"j{ J lTtl riL t.:r]]!:lIt-, I$.iti.i.1ri:"Ai)Jtr,:.sllir, nur&x:t nt: rrriti.'lt ltiiif ti

  Bibliografie:i. HGNr" 8 din 9 ianuarie 2013 privindorganrzarea qi funclionarea Vlinisteruiui AfacerilorExteme;2. HG nr.85712013 - organizarea si funclionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentruromdnii de pretutindeni;3. Legea nr.299 drn24"11.2007

  . privind sprijinul acordat rom6nilor de pretutindeni;

  4. Ordonanfa de Urgenld 3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie publica. acontractelor de concesiune de lucriri publice qi a contractelor de concesiune de serv'icii, cumodificirile gi completdrile ulterioare;5. Hotarare nr.925 din 19 iulie 2006 (*actualizatdf) pentru aprobarea normelor de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizilie publicata in Ordonan{a deurgenld a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie publica, acontractelor de concesiune de lucrdri publice qi a contractelor de concesiune de servicii.6. Ordinul ff. 286112009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privindorganizarca qi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. datoriilor qicapitalurilor proprii:7. I-ngeanr" 1212015 - Codul muncii:8.Hotdrdrea Guvernului nr.28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privindstabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacantcorespunzdtor funcliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepteprofesionaie imediat superioare a personaiului contractual din sectorul bugetar platit dinfonduri publice, cu modificirile gi completirile ulterioare:9. HotdrArea Nr. 1344 din 31 octombrie2007 privind normele de organrzare qi func{ionare acomisiilor de disciplind;10. OMFP 179212002

  - Ordin ALOP actuahzal - Norme metodologice privind angajarea"

  lichidarea, ordonan{area gi plata cheltuielilor instituliilor publice;li.Lege nr.2l3 din 17 noiembrie l99Sprivind proprietatea publica qi regimul

  .juridic alacesteia.12^ Ordinul ministrului finanlelor publice n.r. 94612005*) pentru aprobarea Coduluicontrolului intern/managerial, cuprinzAnd standardele de control intern/managerial laentitalile publice ;i pentru dezvoltarea sistemelor de control interrVmanagerial:1 3. Legea nr. 3 19 din 14 iulie 2006 privind securitatea ;i sdndtatea in muncd:14.Legea 33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si proteclia persoanelot,republicatS. Lege m. 333 12003 republicatd 2014:'15. Hotar6rea Nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conlinutului-cadru aldocumentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum qi a structurii gimetodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi{ii gi lucrdri deintervenlie.16. Regulamentul de organizare qi funcfionare a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentruromdnii de nretutindeni.

  Irrstitutul Eudoxiu Hurnuzachi penffu rominii de pretutindeni;,ffiffi Calea Victariei, hir. 118, Ei. 3, S*ctor L , Bucure;ti

  T*l:*i{}II ll0i$}6i'irx, *0,1:l 3it-r I i .i{tr-nririI l*iicij,it'h rr

  li.:rl$f k : !$1{ls.fu..lBdi.i.rn/iiintiulc!d!}i!!llunixrnilli'Lrai.'{rS& 'a fa,r,,llils

 • &,'i li{l5T[[.1,] | iifr\f il.l] {.lf:. rfiiil.aif

  Kiffiffi-

  l=-!;;;r,;e., , ;.Riqir,t|--*@L

  iiit l t i Li].riL t,I)i],\ tii ti).rs.ij,lr3.*i fiii"':i,i I 9li i;f)nlAl!lt li:: tr'lil,: I ri J ll,ililil.i

  l7.Codul etic qi de conduitd al Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romdnii depretutindeni;

  Tematicd si bibliografie de concurs

  - 1 post -Director in cudrul Direcliei Stiin(iJice Programe ;i Proiecte- perioadd nedeterminatd-

  Tematici:

  a) structura si atribu{iile Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru romdnii de pretutindenib) dezvoltarea strategici qi operalionala a institu{iei;.f analizareade oportunitali cle dezvoltare a instituliei;d) coordoneazd proiectarea ;i implementarea proiectelor din cadrul deparlamentului.e) stabileqte modalitdtile de selectare Ei pregdtire profesionald pentru personalul din

  deparlamentul pro grame "

  Bibliografie:

  1. HG Nr. 8 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea gi func{ionarea Ministerului AflacerilorExterne;2. HG nr.\SVDAB - organizarea qi funclionarea institutului "Eudoxiu Humuzachi" pentrurorninii de pretr.rtindeni;3. Legea nr.299 din24.II.20A7, privind sprijinul acordat romAnilor de pretutindeni:4.Regulamentul de Organrzare qi Func{ionare a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentmrom6nii de pretutindeni.4. Ordonanfa de Urgenld 3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie publica. acontractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, cumodificarile qi completdrile ulterioare;5. HotirAream. g25 din 19 iulie 2006 (+actualizatd*) pentru aprobarea normelor de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizilie publich din Ordonan{a deurgenla a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achrzilie publicd, acontractelor de concesiune de lucrdri publice qi a contractelor de concesiune de servicii.6.Lege nr.2l3 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publicd qi regimul juridic alacesteia.

  Institutul Eudr:xiu Hunnuz;rchi pentru rominii de pretutindeniCalea Yicttxiei, Nr. 118, Et. 3, Sect*r I , Bucureqli

 • \1 li"lilTilil.ll LtlIl{'r-}:ffii\1..!i.. lalI.{ ):i.

  , I 4.rr.E fl4.q6 cA'p.Ar L-I !::' --

  --1:J-]l i,j\ Ii l l.i i l rL lir l Dil S ti: lil :lil.,1ll11Aitllvtalil llll llOt1{!:} Uli lrliL 111 j lliillll

  T.Ordinul ministrului finanlelor publice ff. 94612005 pentru aprobarea Codului controluluiinternr'managerial, cuprinzand standardele de control intemlmanageflal la entitdtile publice qipentru dezv ollar ea si stemelor de contro I intern/m anagerial :8.Codul etic si de conduita atr Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru rominii depretutindeni:9. HotdrArea Nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conlinutului-cadru aldocumentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice. precum gi a struoturii qimetodologiei de eiaborare adevizului general pentru obiective de investilii Ei lucrdri deinterventii.

  Tematicd si bibliografie de concurs

  -l post Expert I A - S.C.M. -tn cadrul Direc(iei Administrative ;i Centre- perioadd nedeterminatd-

  Tematic[:a)Aqtivitatea de planifi care structurald ;i tnanagement organizatoric;b)Principii gi reguli bugetare;c)Bugetul in instituliile publice ( incadrarea cheltuielilor bugetare etc.);Particularitati privind cadrul legal qi organiza;ional, precum qi standardele demanagement/control intern la entitAtile publice: definirea controlului intern, instrumentarul decontrol intern, standardele de management/control intern la entitAtile publice. funcliilemanagementului, detalierea funcliei de control :d)Dispozi{ii de control financiar preventiv;e)Angajarea. lichidarea, ordonan{area qi plata cheltuielilor institu{iilor publiceflCodul Controlului intern/managerial;g)Codul privind conduita eticd:h)Atributii in atribuirea contractelor de achizilie publicd, a contractelor de cesiune de lucrhripublice pi a contractelor de concesiune de serviciii)Contractul individual de muncd

  Bibliografie:

  l.HotdrArea Guvernului 85712013 privind organizarca Ei funclionarea Institutului "EudoxiuHurmuzachi" pentru romdnii de pretutindeni;2.Legeanr.29912007 repubiicatf, privind sprijinul acordat romAnilor de pretutindeni3.Regulamentui de organizarc Ei funclionare al Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentruromdnii de pretutindeni;4.Codul etic qi de conduitd al Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pe