ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH 122.129.120.12/bahan/BPN - EDISI 5 ARAHAN-ARAHAN...ARAHAN-ARAHAN…

  • Published on
    04-Apr-2019

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>LEMBAGA PEPERIKSAAN </p> <p>DAN </p> <p>PENGANUGERAHAN SIJIL/DIPLOMA POLITEKNIK </p> <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI </p> <p>ARAHAN-ARAHAN </p> <p>PEPERIKSAAN </p> <p>DAN </p> <p>KAEDAH </p> <p>PENILAIAN </p> <p>Dikeluarkan Oleh : Bahagian Peperiksaan dan Penilaian Jabatan Pendidikan Politeknik </p> <p>EDISI 5, DIS 2015 </p> <p>ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN</p> <p>Edisi 5, DIS 2015i</p> <p>KANDUNGAN</p> <p>BAHAGIAN 1 : PENGENALAN</p> <p>1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 12. Tujuan 13. Hak Dan Tanggungjawab 14. Tafsiran 1</p> <p>BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN PEPERIKSAAN</p> <p>5. Penyelarasan Peperiksaan Politeknik 66. Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik 67. Tanggungjawab Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik 78. Unit Peperiksaan Politeknik 9</p> <p>BAHAGIAN 3 : PERATURAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN</p> <p>9. Syarat Kelayakan Untuk Menduduki Peperiksaan Akhir 1910. Kehadiran Semasa Peperiksaan Akhir 2111. Arahan-Arahan Am Peperiksaan Akhir 2212. Pelanggaran Peraturan Dan Arahan-Arahan Am Peperiksaan Akhir 24</p> <p>BAHAGIAN 4 : PERATURAN PENDAFTARAN KURSUS</p> <p>13. Mendaftar Kursus 2514. Kredit Kursus 2515. Pindahan Kredit Dan Pengecualian Kursus 2616. Menambah Kursus 2617. Menggugur Kursus 2618. Mengikuti Kursus 2619. Mengulang Kursus 2720. Memperbaiki Gred Kursus 27</p> <p>ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN</p> <p>Edisi 5, DIS 2015ii</p> <p>BAHAGIAN 5 : KAEDAH PENILAIAN</p> <p>21. Sistem Nilaian Mata 2822. Sistem Gred 2823. Pemberatan Penilaian Kerja Kursus Dan Peperiksaan Akhir 2924. Peraturan Am Kaedah Penilaian 2925. Kategori Keputusan Penilaian 3226. Peperiksaan Akhir Khas Dan Penilaian Khas 3227.28.29.30.31.</p> <p>Latihan IndustriTempoh PengajianSijil Dan Transkrip AkademikPenarikan Balik Atau Pembatalan SijilPengumuman Keputusan Penilaian</p> <p>3435363636</p> <p>BAHAGIAN 6 : RAYUAN KEPUTUSAN</p> <p>32. Rayuan 3733. Penyemakan Semula Skrip Jawapan Peperiksaan Akhir 37</p> <p>ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN</p> <p>Edisi 5, DIS 20151</p> <p>Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Menteri di bawah Peraturan 7, Peraturan-Peraturan Pendidikan (Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik) 1997[P.U.(A) 527/97], Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politekniktelah membuat panduan dan arahan-arahan berikut:</p> <p>BAHAGIAN 1 : PENGENALAN</p> <p>1. NAMA DAN TARIKH BERKUATKUASA</p> <p>Panduan ini adalah dinamakan Arahan-Arahan Peperiksaan dan Kaedah PenilaianPoliteknik Kementerian Pendidikan Tinggi dan hendaklah mula berkuatkuasa padaDis 2015.</p> <p>2. TUJUAN</p> <p>Panduan ini adalah bertujuan untuk memberi garis panduan bagi mewujudkankeseragaman kepada semua politeknik Kementerian Pendidikan Tinggi dalammengendalikan segala urusan yang berkaitan dengan peperiksaan atau lain-lain bentukpenilaian.</p> <p>3. HAK DAN TANGGUNGJAWAB</p> <p>Setiap politeknik adalah bertanggungjawab memberi panduan mengenai kaedahpembelajaran, penilaian, pengawalan dan perjalanan peperiksaan kepada pelajartertakluk kepada bidang kuasa masing-masing dan peraturan-peraturan yang diluluskanoleh Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik KementerianPendidikan Tinggi.</p> <p>4. TAFSIRAN</p> <p>Dalam panduan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain:-</p> <p>Cubaan Meniru bermakna memiliki bersamanya nota/maklumat/dokumen yangdisediakan sebelumnya dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara atau</p> <p>ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN</p> <p>Edisi 5, DIS 20152</p> <p>mendapatkannya dari mana-mana punca yang boleh membantu menjawab soalanpeperiksaan kursus yang sedang dijalankan.</p> <p>Gred bermakna satu tahap pencapaian penilaian dalam bentuk abjad bagimenunjukkan prestasi pelajar bagi sesuatu kursus.</p> <p>Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) bermakna Purata Nilaian Mata yang diperolehioleh seseorang pelajar di dalam semua peperiksaan yang diambilnya sehingga kini yangdikira seperti berikut:</p> <p>HPNM = Jumlah Mata Kredit yang diperolehi bagi semua semester hingga kiniJumlah Kredit yang diperolehi bagi semua semester hingga kini</p> <p>Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik bermakna satu badan di politeknik yangbertanggungjawab mengenai perjalanan proses penilaian dan peperiksaan sertamembuat keputusan penilaian bagi semua kursus.</p> <p>Keperluan Program bermakna suatu keperluan yang dikehendaki bagi sesuatuprogram yang perlu dipenuhi dan disempurnakan oleh seseorang pelajar untukmelayakkannya dianugerahkan Sijil.</p> <p>Ketua Jabatan Akademik bermakna seseorang pegawai yang dilantik oleh KetuaPengarah, Jabatan Pendidikan Politeknik bagi mengetuai sesebuah jabatan akademikdi politeknik.</p> <p>Kredit bermakna ukuran kuantitatif yang melambangkan beban pembelajaran untukmencapai hasil pembelajaran tertentu.</p> <p>Latihan Industri bermakna satu kursus yang dilaksanakan melalui pendekatanexperiential learning dengan menempatkan pelajar di sesebuah organisasi untukmenjalankan latihan praktikal yang diselia dalam industri yang dipilih, sama ada di luarataupun di dalam negara, dalam jangka masa yang ditetapkan sebelum mereka layakdianugerahkan pensijilan.</p> <p>Lembaga Peperiksaan bermakna Lembaga Peperiksaan dan PenganugerahanSijil/Diploma Politeknik, Kementerian Pendidikan Tinggi.</p> <p>Lulusan bermakna pelajar yang telah diperaku untuk dianugerahkan Sijil olehLembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik, KementerianPendidikan Tinggi.</p> <p>Kerja Kursus bermakna tugasan teori dan amali yang dilaksanakan oleh pelajar didalam atau di luar politeknik yang menyumbang kepada keputusan penilaiankeseluruhan yang dinilai berasingan dari peperiksaan akhir. Kerja Kursus bolehdilaksanakan secara individu atau berkumpulan.</p> <p>ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN</p> <p>Edisi 5, DIS 20153</p> <p>Kursus Elektif bermakna kursus yang fleksibel dari segi penawarannya danditetapkan bilangan kredit minimum sebanyak EMPAT (4) kredit yang perlu diambilpelajar untuk bergraduat.</p> <p>Kursus Pengkhususan bermakna kursus yang ditawarkan bagi program yangmempunyai pengkhususan dalam bidang tertentu.</p> <p>Kursus Teras bermakna kursus teras umum dan kursus teras disiplin bagi program.</p> <p>Kursus Wajib bermakna kursus yang wajib diambil bagi semua pelajar yangmendaftar di politeknik.</p> <p>Mata Kredit bermakna hasil darab Nilai Mata dengan Kredit bagi sesuatu kursus.</p> <p>Meniru bermakna menggunakan nota/maklumat/dokumen yang disediakansebelumnya dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara atau mendapatkannya darimana-mana punca bagi tujuan untuk menjawab soalan peperiksaan kursus yang sedangdijalankan.</p> <p>Memberi tiru bermakna bersubahat dengan pelajar yang lain dalam aktiviti-aktivitimeniru atau cubaan meniru.</p> <p>Nilai Mata bermakna suatu nilai dalam bentuk angka yang telah diberi ke ataskumpulan markah seperti yang terdapat di dalam Sistem Gred.</p> <p>Pelajar bermakna seseorang yang berdaftar untuk mengikuti secara sah pengajianakademik di sesebuah politeknik Kementerian Pendidikan Tinggi.</p> <p>Pelajar semester akhir bermakna pelajar yang sedang mengambil baki kursus yangdiwajibkan bertujuan melengkapkan jumlah kredit minimum yang disyaratkan ke atasnyabagi menamatkan sesuatu program.</p> <p>Pelanggaran Peraturan Peperiksaan bermakna apabila seseorang pelajar itudidapati melakukan perkara-perkara yang dilarang seperti yang disenaraikan di dalamBahagian 3 : Peraturan Peperiksaan dan Penilaian.</p> <p>Pemansuhan Markah Penilaian bermakna menarik balik gred yang telah diberikepada seseorang pelajar kerana melanggar peraturan peperiksaan. Pelajar tersebutkemudiannya akan diberi Gred F (Nilai Mata = 0.00) dan dikira telah mengambil dangagal kursus berkenaan. Nilai Mata ini akan diambil kira dalam pengiraan PNM danHPNM pada semester semasa.</p> <p>Penangguhan Pengajian bermakna pelajar boleh diberi status penangguhanpengajian dengan kelulusan Pengarah atas sebab-sebab tertentu. Tempoh tersebut tidakdiambil kira sebagai tempoh pengajian di politeknik.</p> <p>Penasihat Akademik bermakna pensyarah atau pegawai yang dilantik oleh KetuaJabatan Akademik di politeknik yang berperanan untuk membantu pelajar meningkatkan</p> <p>ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN</p> <p>Edisi 5, DIS 20154</p> <p>kemahiran dan mengatur strategi bagi mencapai kecemerlangan akademik, personaliti,sahsiah dan soft skills yang tinggi.</p> <p>Pengecualian Kursus bermakna kursus yang dikecualikan kepada seseorang pelajardalam program yang diikuti berdasarkan pengetahuan dan kemahiran dari pengalamanatau pembelajaran terdahulu. Pengecualian kursus tidak membawa sebarang nilai kreditbagi kursus yang dikecualikan.</p> <p>Penggantungan Pengajian bermakna seseorang pelajar boleh digantung pengajiansebagaimana dalam Akta 174. Penggantungan ini diambilkira sebagai tempoh pengajian.</p> <p>Penilaian bermakna apa jua cara pengukuran yang dijalankan pada bila-bila masasebagai suatu cara untuk mengetahui kemajuan, kebolehan akademik atau praktispelajar. Penilaian ini dibuat secara berterusan termasuk ujian, kuiz, tugasan, projek danpeperiksaan sama ada secara bertulis, lisan, pemerhatian atau pun amali.</p> <p>Penilaian Khas bermakna penilaian bagi kursus-kursus tertentu yang diadakan untukpelajar-pelajar semester akhir dan pelajar-pelajar yang akan menjalani kursus LatihanIndustri pada semester akhir termasuk pelajar yang mengikuti semester pendek yangmemenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.</p> <p>Pensyarah Kursus bermakna pensyarah yang bertanggungjawab mengajar danmembuat penilaian bagi sesuatu kursus.</p> <p>Peperiksaan Akhir Khas bermakna peperiksaan yang diadakan di luar tempohpeperiksaan akhir untuk pelajar-pelajar yang tidak menghadiri peperiksaan akhir dengansebab-sebab tertentu dan diluluskan oleh Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik.</p> <p>Peraturan Pemarkahan bermakna suatu panduan jawapan dan agihan markah bagisesuatu soalan peperiksaan.</p> <p>Pindahan Kredit bermakna kredit yang diberikan kepada pelajar yang telahmengambil kursus dalam sesuatu program pengajian terdahulu ke program yang sedangdiikuti sama ada dalam IPT yang sama atau IPT yang berbeza.</p> <p>Pra-syarat Kursus bermakna kursus yang perlu disempurnakan/lulus untukmembolehkan pelajar mengambil kursus diperingkat seterusnya.</p> <p>Purata Nilai Mata (PNM) bermakna Purata Nilai Mata Kredit seseorang pelajar bagisesuatu semester dan dikira seperti berikut:</p> <p>PNM = Jumlah Mata Kredit yang diperolehi di dalam semester semasaJumlah Kredit yang diambil di dalam semester semasa</p> <p>Rayuan bermakna permohonan pertimbangan semula ke atas sesuatu keputusan atauhukuman secara bertulis oleh seseorang pelajar.</p> <p>ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN</p> <p>Edisi 5, DIS 20155</p> <p>Semester Pendek bermakna satu tempoh pengajian selain daripada semester biasayang dinyatakan di dalam takwim akademik tahunan. Pelajar-pelajar boleh mengambilkursus-kursus yang ditawarkan dan tertakluk kepada peraturan penilaian sedia ada.Ianya tidak dikira dalam tempoh pengajian yang ditetapkan bagi sesuatu progam.</p> <p>Sijil bermakna anugerah dalam bentuk Sijil, Diploma, Diploma Lanjutan dan IjazahSarjana Muda yang diberikan kepada pelajar setelah berjaya memenuhi keperluanprogram.</p> <p>Skrip Jawapan bermakna naskah jawapan yang dihantar oleh pelajar bagi kursus-kursus yang ada peperiksaan akhir.</p> <p>Slip Pendaftaran Kursus bermakna penyata kursus-kursus yang telah didaftarkanoleh pelajar.</p> <p>Slip Pendaftaran Peperiksaan bermakna penyata kelayakan pelajar yangmengandungi butiran kursus yang didaftarkan bagi menduduki sesuatu peperiksaanakhir.</p> <p>Standard Bidang hendaklah dirujuk kepada garis panduan semasa yang sedangberkuat kuasa daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum, Jabatan PendidikanPoliteknik.</p> <p>ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN</p> <p>Edisi 5, DIS 20156</p> <p>BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN PEPERIKSAAN</p> <p>5. PENYELARASAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK</p> <p>5.1 Takwim Aktiviti Pentaksiran diwujudkan untuk menyelaras aktivitipeperiksaan setiap tahun berdasarkan kepada Kalender AkademikTahunan Politeknik.</p> <p>5.2 Garis Panduan Pengurusan Bank Item dan Peraturan PemarkahanPoliteknik diwujudkan untuk mengurus bank item.</p> <p>5.3 Garis Panduan Moderasi Pemeriksaan Skrip Jawapan diwujudkan untukmenyelaras pemarkahan dalam menentukan kebolehpercayaan dankesahan markah-markah pelajar bagi kursus-kursus yang ditawarkan dipoliteknik.</p> <p>6. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN POLITEKNIK</p> <p>Satu jawatankuasa yang dinamakan Jawatankuasa Peperiksaan Politeknikhendaklah diwujudkan bagi mengurus atau mengendalikan hal-hal yang berkaitandengan sistem peperiksaan, pengukuran, penilaian dan pentaksiran politeknik.</p> <p>6.1 Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik hendaklah dianggotai oleh:</p> <p>i. Pengarah (sebagai Pengerusi);</p> <p>ii. Timbalan Pengarah;</p> <p>iii. Pegawai Peperiksaan (sebagai Setiausaha);</p> <p>iv. Ketua Jabatan Akademik; dan</p> <p>v. Pegawai yang dilantik oleh Pengarah.</p> <p>6.2 Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik bertanggungjawab:</p> <p>i. menentukan dan melaksanakan segala dasar yang perlu berhubungdengan segala aktiviti peperiksaan;</p> <p>ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN</p> <p>Edisi 5, DIS 20157</p> <p>ii. memastikan peraturan-peraturan peperiksaan dipatuhi;</p> <p>iii. menentukan tindakan yang akan diambil ke atas pelajar yangmelanggar peraturan peperiksaan;</p> <p>iv. memutuskan kedudukan pencapaian akademik pelajar;</p> <p>v. mengumumkan keputusan peperiksaan bagi pihak LembagaPeperiksaan; dan</p> <p>vi. mempertimbang dan menyediakan laporan berkaitan dengan rayuanpelajar berhubung dengan keputusan peperiksaan untukdikemukakan kepada Lembaga Peperiksaan.</p> <p>7. TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PEPERIKSAAN POLITEKNIK</p> <p>7.1 Pengerusi Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik</p> <p>Pengerusi bertanggungjawab:</p> <p>i. mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik;</p> <p>ii. melantik mana-mana pegawai untuk menganggotai JawatankuasaPeperiksaan Politeknik;</p> <p>iii. melantik mana-mana daripada Ahli Jawatankuasa menjalankan tugasPengerusi semasa ketiadaannya;</p> <p>iv. bertanggungjawab secara keseluruhan mengenai semua masalahberkaitan dengan peperiksaan dan penilaian; dan</p> <p>v. mengemukakan rayuan pelajar untuk dipertimbangkan oleh LembagaPeperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik.</p> <p>7.2 Setiausaha Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik</p> <p>Setiausaha bertanggungjawab:</p> <p>i. memaklumkan ahli-ahli jawatankuasa untuk bersidang atasarahan Pengerusi;</p> <p>ii. memastikan semua dokumen yang berkaitan disediakan sebelumJawatankuasa Peperiksaan Politeknik bersidang; dan</p> <p>ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN</p> <p>Edisi 5, DIS 20158</p> <p>iii. mencatat minit mesyuarat dan mengambil tindakan susulan selepasJawatankuasa Peperiksaan Politeknik bersidang.</p> <p>iv. menasihati Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan peperiksaan.</p> <p>7.3 Ahli-ahli Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik</p> <p>7.3.1 Ketua Jabatan Akademik</p> <p>Ketua Jabatan Akademik bertanggungjawab:</p> <p>i. menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik;</p> <p>ii. mendapatkan maklumat daripada Pensyarah Kursus atauPenasihat Akademik mengenai kes-kes tertentu untukdipertimbangkan dalam mesyuarat;</p> <p>iii. menyemak dan mengesahkan Lembaran Markah bagi semuapelajar jabatannya sebelum dibentangkan dalam mesyuarat;</p> <p>iv. membentangkan keputusan peperiksaan jabatannya danmemba...</p>