Archa - 2011 / 3 - Bambiriáda 2011

  • Published on
    07-Mar-2015

  • View
    462

  • Download
    17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Archa - 2011 / 3 - Bambirida 2011. Zpravodaj o vchov a vyuit volnho asu det a mldee.

Transcript

<p>Nae tma: Bambirida 2011</p> <p>ARCHA</p> <p>slo 3/2011</p> <p>foto Pavel Rakuan</p> <p>vodnk Mme se o co podlit?!Zpravodaj RDM o vchov a vyuit volnho asu dt a mldeeRegistrace Ministerstvem kultury: MK R 8135 Tematick skupina 13/A8, ISSN 1212 5016 Podvn novinovch zsilek povoleno eskou potou, s.p., odtpn zvod Peprava, .j. 1259 / 99 ze dne 29. 3. 1999 Redakce: Ji Majer vedouc redaktor Adresa redakce: esk rada dt a mldee, Senovn nmst 977/24, 116 47 Praha 1 tel.: 234 621 210 e-mail: archa@crdm.cz IO: 68379439Foto Marek Kraji: B a m b i r i d a 2 0 1 1</p> <p>Letos jsme se zase po roce seli na Bambirid, nejvt pehldce volnoasovch aktivit pro dti a mlde v R. Bambirida byla podna ve vech krajch a jej leton motto znlo: Mme se o co podlit.</p> <p>Chtli jsme tak jako v uplynulch roncch upozornit na to, e v oddlech, klubech, kmenech, druinch se neschzme pouze za elem hran her, i ty jsou nakonec peci jen prostedkem. Cl je jasn a na tom se vichni shodujeme. Schzme se proto, abychom se vzjemn rozvjeli v dovednostech, znalostech a schopnostech. Ti star, co toho umj vc, u ty mlad, stejn jako ti mlad u ty star trplivosti, ohleduplnosti, odpovdnosti. Sname se vytvet zajmav prosted a pozitivn formovat mlad lidi. To nen zas tak mlo! Rok 2011 Evropsk rok dobrovolnictv. Hodn lid se zaml nad motivac dobrovolnk pro jejich ponn. Kad lovk je jin. Nkdo je rd aktivn a nejvce mu vyhovuje, kdy me udlat nco pro druh. Nkoho zase uspokoj vra, e takovto innost je ctnostn. Nkdo teba hled jen program na steden odpoledne a vc se nad tm nezaml. Tyto lidi bychom nemli hodnotit podle motivace, ale podle</p> <p>toho, jak prospnou shledvme jejich prci. Prospnou svm dtem, sob, mstn komunit i celmu veejnmu prostoru. Jen ve sdruench dt a mldee pracuje pravideln celoron na dvacet est tisc dobrovolnk. V letnch mscch se pak jejich poet stle zvyuje. I proto se esk rada dt a mldee zasazovala o ustanoven roku 2011 Evropskm rokem dobrovolnictv. Vme, e i tento rok me pispt ke zviditelnn tchto, asto veejnosti skrytch, ale pesto nesmrn zajmavch a zslunch aktivit. Bambirida se snaila k tomu pispt i letos, ji po tinct.Ale Sedlek, pedseda esk rady dt a mldee</p> <p>Sazba a lito Michala K. Rocmanov, akad. mal. Tiskne REFOS, Praha Fotografie z archivu RDM a jejch lenskch sdruen. Vychz 6x za rok. Toto slo vylo v ervenci 2011. Zpravodaj Archa je nekomern tiskovinou, kter nen urena k prodeji. Podrobn informace ke zpravodaji Archa lze nalzt na internetov adrese archa.crdm.cz</p> <p>Tmata Archy na rok 2011slo tma1 2 3 4 5 6 Nejen podsady a kotlk Exempla trahunt pklady thnou Bambirida 2011 (dvojslo) Przdniny, jak maj bt Evropsk rok dobrovolnictv a dtsk sdruen S pomoc Bo</p> <p>uzvrka vychz21. 1. 18. 3. 10. 6. 26. 8. 23. 9. 4. 11. 11. 3. 29. 4. 28. 7. 6. 9. 31. 10. 5. 12.</p> <p>2</p> <p>Nae tma Zdravice, krtk proslovy a ocenn RDM pro generla Picka: Bambirida 2011 je tuZdravice poadatel Bambiridy 2011 i zstupc organizac, kter tuto akci vznamn podporuj, zaznly ped polednem 26. kvtna z pdia stojcho na Vtznm nmst v praskch Dejvicch.</p> <p>Poadatelsk esk rada dt a mldee (RDM) zrove vyuila slavnost chvle k pedn svho ocenn mimodn Ceny Pstav nelnkovi generlnho tbu Armdy R, armdnmu generlovi Vlastimilu Pickovi. Vyjdila tak uznn a svj dk za ptiletou spoluprci s nm, a to nejen pi pprav a zajiovn sv prestin akce. Pdiov entre tak zahjilo dal ronk nejvt pehldky volnoasovch aktivit pro dti v na republice. Sluncem prozen tvrtek byl prvnm ze ty dn, po kter v celkem 17 mstech ve vech krajch na vlasti mohou nvtvnci Bambiridy zdarma a vlastnm proitkem posoudit kvalitu program, kter se dtem nabzely v mnoha obanskch sdruench, domech dt a mldee i centrech volnho asu. Akce se tentokrt nesla v duchu hesla</p> <p>Mme se o co podlit, odkazujcho na leton Evropsk rok dobrovolnictv, vyhlen Evropskou komis. Pedseda RDM Ale Sedlek k vbru motta poznamenal: Dneska u vme, e se dlme o svj as, mon se nkte dl o sv penze to kdy si berou dovolen a bhem svho volna vykonvaj dobrovoln aktivity nkdo se dl o sv srdce a nkdo si mysl, e se dl o sv vdomosti. Ns ale zajm, co si mysl dti, dodal a upozornil na bambiridn anketu, kter zjiovala, jak vlastnosti jsou u dobrovolnch vedoucch dtskch oddl a klub oekvny. Akci pak z pdia pozdravil nmstek ministra kolstv Jan Kocourek: Bambirida se kon potinct a j se piznm, e to je jedin narstn sel a vku, kter m opravdu bav... Jsem</p> <p>rd, e Bambirida pispv k propagaci dobrovolnictv; pracujeme (na MMT) i na materilech, kter poskytneme vld R a veejnosti tak, abychom zdraznili, e dobrovolnictv a kvalitn trven volnho asu je dleit pro nai spolenost, podotkl. Na jeho slova navzala starostka M Praha 6 Marie Kousalkov; upozornila, e ednci na estce se sna o to, aby mly dti smysluplnou npl svho volna. Musme podkovat esk rad dt a mldee, e nm v tom hodn pomh, protoe domy dt a mldee samozejm svoji lohu pln, ale nestaily by a dobrovolnci (ze sdruen) jsou stran dleit a vznamn. k se, e dt, kter dostane npl a kter se m m zabavit, nezlob, vysvtlila s poukazem na vskyt sociln patologickch jev u mldee. Sname se, aby nae dti byly spokojen, sportovn, aby se nco nauily i mimo kolu a o to ve se staraj prv tyto organizace, kter jsou dnes u ns, na Praze 6, pronesla Marie Kousalkov. Tereza Sanjuan ze Zastoupen Evropsk komise v esk republice poukzala na ir ne republikov vznam akce, kdy podtrhla, e vzdlvn, podpora mldenickch organizac, obanskch sdruen a velmi smyslupln prce s dtmi jsou prioritami EK.</p> <p>Foto Ji Majer a Michala K. Rocmanov: nahoe zleva Tereza Sanjuan, Zastoupen EK v R, starostka M Praha 6 Marie Kousalkov, pedseda RDM Ale Sedlek, dole pohled na st arelu Bambiridy 2 011 v Praze</p> <p>3</p> <p>Nae tmaDnen den a Bambirida je nejlepm pkladem dobrovolnictv v oblasti mldee, pronesla Tereza Sanjuan s tm, e fenomn dobrovolnictv se objevuje i v ad dalch oblast. S odkazem na erstv informace pak jet uvedla, e dobrovoln aktivity vyvj na sto milion Evropan. Do mikrofonu krtce promluvil i zstupce generlnho partnera Bambiridy 2011 Frantiek Mare, nmstek generlnho editele Pojiovny esk spoitelny. Podkoval vem partnerm Bambiridy za jejich podporu a pze a pozval nvtvnky do stnku s logem ivotnho pojitn Flexi, kde mohly dti, ale teba i ti odrostlej, okusit radost z rychlch kol zvodnch aut. Zvr oficilnho zahjen patil pedn ve zmnn Ceny Pstav generlu Pickovi. Spolu s certifiktem osvdujcm jej udlen obdreli zstupci armdy jet symbolick ek na stku 2400 dolar. lo o vyslenou cenu humanitrn sbrky, uspodan RDM ve prospch dt v afghnsk provincii Lgar, kde psob nai vojci v zahranin misi. Chtli bychom vm moc podkovat, protoe vae humanitrn sbrka otevr naim vojkm v zahraninch operacch dvee u afghnskch obyvatel. Prostednictvm tchto sbrek si nai vojci zskvaj jejich dvru; sbrka jim otevr dvee k dal pomoci, kter pichz nejen od ns z esk republiky, ale i od aliannch partner, poznamenal generl Picek. Je mnoho lid ve svt, kte tu pomoc pravdu potebuj, a nejhe jsou na tom samozejm dti. Spousta dt nem anci t v takovm klidnm prosted jako dti v esk republice, dodal. Bambirida 2011 se konala v tchto mstech: esk Budjovice, FrdekMstek, Cheb, Chomutov, Chrudim, Ivanice, Jihlava, Liberec, Milovice, Nchod, Ostrava, Plze, Praha, Rychnov nad Knnou, Tinec, Zbeh na Morav a Zln. Celosttn ztitu nad Bambiridou 2011 pevzali pedseda vldy Petr Neas, ministr kolstv Josef Dobe, ministr obrany Alexandr Vondra a nelnk G AR armdn generl Vlastimil Picek.Tiskov zprva RDM</p> <p>Foto Radka Plenkov: zahjen Bambiridy 2011 v Praze</p> <p>ekli o BambiridFlexi ivotn pojitn je pedevm pojitnm rodinnm, proto pokldme za dleit podporovat rozvoj dt a mldee. Bambirida ukazuje dtem i jejich rodim irokou klu aktivit, kterm se dti mohou ve svm volnm ase vnovat a o kterch by se jinak nemuseli dozvdt. Jsme rdi, e tento projekt meme podpoit, a proto jsme letos opt jeho generlnm partnerem. Petr Zapletal, generln editel Pojiovny esk spoitelny Sname se dlouhodob poukazovat na to a Bambirida je k tomu nam hlavnm nstrojem e tady existuje obrovsk skupina lid, kte pracuj ve volnm ase s dtmi a mlde. Akoliv ve spolenosti panuje pedstava, e dobrovolnictv se odehrv hlavn v nemocnicch, p o seniory, nejvce dobrovolnk se ve skutenosti pohybuje v oblasti sportu a mldee. Aktivity prezentovan Bambiridou jsou o to cennj, e vtina dobrovolnk se do nich nezapoj jen nakrtko: nae innost je postavena na tom, e dobrovolnk pijme dlouhodob zodpovdnost za njakou skupinu, za prci s n, za chod organizace, kter se j vnuje. Ale Sedlek, pedseda RDM My si tto akce skuten velmi vme. Je pro ns toti uniktn monost, jak armdu, vojenskou profesi, to, co dlme a pro tady jsme, pedstavit mlad generaci, kter u v drtiv vtin nem pm kontakt s armdou.Mjr. Jan ulc, Generln tb Armdy R</p> <p>4</p> <p>Peji va akci a vem mstm, kde bude probhat, abyste mli krsn poas a hodn spokojench dt, kter by odchzely s smvem. A tak to, aby si rodie konen uvdomili zslunost vech tchto (dtskch a mldenickch) organizac a taky pro n nco udlali. Eva Hampejsov, MMT</p> <p>Nae tma Radost ze hryPi uspodn fotografick soute Bambirda Radost z her a tvoen spolupracovaly esk rada dt a mldee, dtsk server Alk.cz a nejvt foto a video album Raje.net. Soute se mohli zastnit nvtvnci letonho ronku Bambiridy, kte tam podili snmek i snmky dtte pi tvoiv innosti, jejich pestr nabdka je pro zmnnou akci typick. Do soute bylo pihleno celkem 29 alb. Na prvnch pti mstech se umstili: 1. msto Blanka Makoviov album Bambirida Kulak 2. msto Tereza Marianov album Radost ze hry 3. msto Ilona ernick album Bambirida Nchod 4. msto Jana Vackov album Bambirida esk Budjovice 5. msto Dagmar Michalov album Majdalenka Vzorek vtznch snmk si mete prohldnout zde, vechna alba pak na webu Raje.net.</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>Foto 1. Blanka Makoviov, 2. Tereza Marianov, 3. Ilona ernick, 4. Jana Vackov, 5. Dagmar Michalov</p> <p>5</p> <p>Nae tma Prask bambiridn zastaven</p> <p>Nov dominantaUprosted leton prask Bambiridy vyrostla smrem k oblakm rozhledna, ze kter jste mohli pohodln sledovat dn v celm arelu. Po obvodu rozhledny byly smrov ukazatele, kter kadho bezpen navedly k jednotlivm sdruenm a organizacm. Byl z n i komfortn vhled na asn pdiov vystoupen. Po obvodu rozhledny byly umstny velk panely vnujc vzpomnku pedchzejcm ronkm Bambiridy.Foto Marek Kraji a Radka Plenkov</p> <p>otzky a dv rzn koly smujc k hlubmu poznn. Co se sout na Bambirid te, pipraveny byly pro nvtvnky zpasy sumo a petahovn lanem.</p> <p>Vytote si v kole tst tbor s Dtmi bez hranicV magickm kole tst u stnku Dt bez hranic, obanskho sdruen dt, mldee a dosplch, kter bav podat tbory, vkendy a vlety, si mohly dti vytoit nejrznj ceny. Tou nejvt byla vhra pobytu na tboe s Dtmi bez hranic. Nkter z tbor Dt bez hranic jsou vlastn Zchrann mise, dti se bhem nich zbavnou formou nau, jak se chovat pi autonehod nebo kdy nkdo potebuje prvn pomoc, tedy praktick i teoretick znalosti zdravotnickho zchranstv. Krom tbor pod sdruen Dti bez hranic i pmstsk tbory v Praze. V rmci nich bu dti poznvaj krsy Prahy, nebo pi nepzni poas hraj hry v klubovn. Zajmav jsou i jednodenn akce, teba oblben pizza prty.</p> <p>Klub Pathfinderesk sdruen Klub Pathfinder je soust celosvtov organizace, kter m sv zastoupen tm ve vech zemch svta. Clem innosti je snaha podpoit rozvoj osobnosti mladch lid, a to jak v oblasti fyzick, tak i duchovn a mravn s drazem na vytven pozitivnho vztahu k prod, spolenosti i jednotlivm lidem v duchu kesanskch zsad. Klub nabz mnoho pleitost zamench na smyslupln vyuvn volnho asu od pravidelnch schzek po letn tbory. Sna se pozitivn ovlivovat sv leny pi vytven sprvnch ivotnch postoj k drogm, alkoholu, hracm automatm. Zajmavm projektem pro ty z vs, kte nemaj as jezdit na akce a chodit na pravideln schzky, je korespondenn povdn, kdy se dt vzdlv formou dopisovn si s klubovm vedoucm, kter mu odpovd na</p> <p>Udlejte si fyzikln pokusy s debrujryAsociace malch debrujr v R vznikla na zklad zkuenost z Kanady a pes Francii se dostala a k nm, kde psob u od roku 1992. Mon vm vrt hlavou, co to vlastn znamen ten debrujr? Je to slovo francouzskho pvodu a znamen ikovn nebo obratn. Jinak jsou debruji chlapci i dvky ve vku od pedkolk a po vysokokolky, kter bav poznvat nensilnou a zbavnou formou rzn fyzikln i chemick pokusy s ivou i neivou prodou. U stnku debrujr na Bambirid si zjemci mohli vyzkouet pokus s minc v lhvi, pokus s penosem zvuku, nebo zdolat nkter z hlavolam. Velk spch mly i pokusy s vodou, hlavn bublinda.</p> <p>Tancuj a nedrob, rad dtem obansk druen Dancing CrackersDancing Crackers je nejvt tanen skupina v R. M po cel republice 20 poboek a t zhruba 800 tanenk vech vkovch skupin. Tanc suenky vyuuj zbavnou formou vechny modern tanen styly hip hop, break dance, house dance i new style. Tanenci si u ns navc sami navrhuj oblee-</p> <p>6</p> <p>Nae tman, upozornila jedna z tanenic. A pro maj dti tancovat a nedrobit? Nzev kampan vychz z toho, e kad obas dl v ivot patn vci, neboli drobky, kter bohuel nejdou tak snadno vyluxovat jako bn drobky z koberce. Proto maj dti tancovat a nedrobit, tedy nedlat vci, kterch by mohly pozdji litovat. Tady na Bambirid si mohly dti zkusit ve stnku Dancing Crackers zatancovat nebo mohly v nedli vzt sv rodie a jt se podvat na tancujc suenky v akci. Zjistte si zkladn kontaktn daje na provozovatele tchto mst a mete se zat bavit. Navtivte proto www.kamchodit.cz a zjistte, kam chodit...</p> <p>Jac maj bt dobrovolnci, kte pracuj s dtmi?ti tak mohou pinet tmata nov, podle jejich zjmu, podle toho, co je prv trp, vysvtlila jedna z lenek projektu Kecejme do toho. Dky Kecejme do toho mohou studenti hlasovat a diskutovat o tmatech i konkrtnch nvrzch, kter potom spolen probraj s ednky, politiky a dalmi. Na Bambirid mohli dti a studenti hlasovat o tom, kter stanoviska se jim lb a vyhrt zajmav ceny teba frisbee, klenku, nebo nramek. Prezentace pionrskho projektu Umakni dtmi se konala ve vech 17 bambiridnch mstech! Po cel republice se schrnky plnily hlasovacmi lstky s odpovd na hlavn otzku prvn fze kampan: Jak je nejdleitj vlastnost dobrovolnka pracujcho s dtmi...?Z Bambiridnch novin (redakn upraveno) Foto Radka Plenkov, Marek Kraji a Adla Mandrykov</p> <p>Neviditeln svtNadace Leontinka pomh nevidomm a zrakov postienm dtem. Jednou z jejch aktivit je projekt Neviditeln svt. Osvtovou a informan formou se sna ukzat zdravm dtem, jak je to nevidt. Zdrav dti se na jejm stanoviti mohly seznmit se ivotem zrakov postiench vrstevnk a s hmatovou abecedou nebo vidt vcvik vodcho psa. Zrove mohly vyzkouet pomcky poskytovan Stedisky ran pe, je pomhaj zrakov postienm dtem v pedkolnm vku. Nadace Leontinka zajistila vem stediskm v cel R vozidla, dky nim te mohou konzultanti pracovat pmo v rodinch.</p> <p>Na Bambirid najde prezentaci portlu www.kamchodit.czHled partu kamard? Nev, co s volnm asem po kole? Nud se? Chce zat dobrodrustv? Pokud jste odpovdli na tyto otzky slvkem ANO, tak pesn pro vs je uren projekt esk rady dt a mldee Kamchodit.cz. Jedn se o interaktivn mapu, na kter mete lehce zjistit, kde v okol vaeho bydlit i koly mete trvit svj voln as. Vyhledvat mete klubovny nejrznjch sdruen, domy dt a mldee, matesk centra, ale tak sportovit, i veejn hit.</p> <p>Kecejme do toho, co ns trpProjekt Kecejme do toho aneb Strukturovan dialog mldee nabz mladm lidem monost vyjdit svj n...</p>