Archa - 2011 / 3 - Bambiriáda 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Archa - 2011 / 3 - Bambiriáda 2011. Zpravodaj o výchově a využití volného času detí a mládeže.

Text of Archa - 2011 / 3 - Bambiriáda 2011

Nae tma: Bambirida 2011

ARCHA

slo 3/2011

foto Pavel Rakuan

vodnk Mme se o co podlit?!Zpravodaj RDM o vchov a vyuit volnho asu dt a mldeeRegistrace Ministerstvem kultury: MK R 8135 Tematick skupina 13/A8, ISSN 1212 5016 Podvn novinovch zsilek povoleno eskou potou, s.p., odtpn zvod Peprava, .j. 1259 / 99 ze dne 29. 3. 1999 Redakce: Ji Majer vedouc redaktor Adresa redakce: esk rada dt a mldee, Senovn nmst 977/24, 116 47 Praha 1 tel.: 234 621 210 e-mail: archa@crdm.cz IO: 68379439Foto Marek Kraji: B a m b i r i d a 2 0 1 1

Letos jsme se zase po roce seli na Bambirid, nejvt pehldce volnoasovch aktivit pro dti a mlde v R. Bambirida byla podna ve vech krajch a jej leton motto znlo: Mme se o co podlit.

Chtli jsme tak jako v uplynulch roncch upozornit na to, e v oddlech, klubech, kmenech, druinch se neschzme pouze za elem hran her, i ty jsou nakonec peci jen prostedkem. Cl je jasn a na tom se vichni shodujeme. Schzme se proto, abychom se vzjemn rozvjeli v dovednostech, znalostech a schopnostech. Ti star, co toho umj vc, u ty mlad, stejn jako ti mlad u ty star trplivosti, ohleduplnosti, odpovdnosti. Sname se vytvet zajmav prosted a pozitivn formovat mlad lidi. To nen zas tak mlo! Rok 2011 Evropsk rok dobrovolnictv. Hodn lid se zaml nad motivac dobrovolnk pro jejich ponn. Kad lovk je jin. Nkdo je rd aktivn a nejvce mu vyhovuje, kdy me udlat nco pro druh. Nkoho zase uspokoj vra, e takovto innost je ctnostn. Nkdo teba hled jen program na steden odpoledne a vc se nad tm nezaml. Tyto lidi bychom nemli hodnotit podle motivace, ale podle

toho, jak prospnou shledvme jejich prci. Prospnou svm dtem, sob, mstn komunit i celmu veejnmu prostoru. Jen ve sdruench dt a mldee pracuje pravideln celoron na dvacet est tisc dobrovolnk. V letnch mscch se pak jejich poet stle zvyuje. I proto se esk rada dt a mldee zasazovala o ustanoven roku 2011 Evropskm rokem dobrovolnictv. Vme, e i tento rok me pispt ke zviditelnn tchto, asto veejnosti skrytch, ale pesto nesmrn zajmavch a zslunch aktivit. Bambirida se snaila k tomu pispt i letos, ji po tinct.Ale Sedlek, pedseda esk rady dt a mldee

Sazba a lito Michala K. Rocmanov, akad. mal. Tiskne REFOS, Praha Fotografie z archivu RDM a jejch lenskch sdruen. Vychz 6x za rok. Toto slo vylo v ervenci 2011. Zpravodaj Archa je nekomern tiskovinou, kter nen urena k prodeji. Podrobn informace ke zpravodaji Archa lze nalzt na internetov adrese archa.crdm.cz

Tmata Archy na rok 2011slo tma1 2 3 4 5 6 Nejen podsady a kotlk Exempla trahunt pklady thnou Bambirida 2011 (dvojslo) Przdniny, jak maj bt Evropsk rok dobrovolnictv a dtsk sdruen S pomoc Bo

uzvrka vychz21. 1. 18. 3. 10. 6. 26. 8. 23. 9. 4. 11. 11. 3. 29. 4. 28. 7. 6. 9. 31. 10. 5. 12.

2

Nae tma Zdravice, krtk proslovy a ocenn RDM pro generla Picka: Bambirida 2011 je tuZdravice poadatel Bambiridy 2011 i zstupc organizac, kter tuto akci vznamn podporuj, zaznly ped polednem 26. kvtna z pdia stojcho na Vtznm nmst v praskch Dejvicch.

Poadatelsk esk rada dt a mldee (RDM) zrove vyuila slavnost chvle k pedn svho ocenn mimodn Ceny Pstav nelnkovi generlnho tbu Armdy R, armdnmu generlovi Vlastimilu Pickovi. Vyjdila tak uznn a svj dk za ptiletou spoluprci s nm, a to nejen pi pprav a zajiovn sv prestin akce. Pdiov entre tak zahjilo dal ronk nejvt pehldky volnoasovch aktivit pro dti v na republice. Sluncem prozen tvrtek byl prvnm ze ty dn, po kter v celkem 17 mstech ve vech krajch na vlasti mohou nvtvnci Bambiridy zdarma a vlastnm proitkem posoudit kvalitu program, kter se dtem nabzely v mnoha obanskch sdruench, domech dt a mldee i centrech volnho asu. Akce se tentokrt nesla v duchu hesla

Mme se o co podlit, odkazujcho na leton Evropsk rok dobrovolnictv, vyhlen Evropskou komis. Pedseda RDM Ale Sedlek k vbru motta poznamenal: Dneska u vme, e se dlme o svj as, mon se nkte dl o sv penze to kdy si berou dovolen a bhem svho volna vykonvaj dobrovoln aktivity nkdo se dl o sv srdce a nkdo si mysl, e se dl o sv vdomosti. Ns ale zajm, co si mysl dti, dodal a upozornil na bambiridn anketu, kter zjiovala, jak vlastnosti jsou u dobrovolnch vedoucch dtskch oddl a klub oekvny. Akci pak z pdia pozdravil nmstek ministra kolstv Jan Kocourek: Bambirida se kon potinct a j se piznm, e to je jedin narstn sel a vku, kter m opravdu bav... Jsem

rd, e Bambirida pispv k propagaci dobrovolnictv; pracujeme (na MMT) i na materilech, kter poskytneme vld R a veejnosti tak, abychom zdraznili, e dobrovolnictv a kvalitn trven volnho asu je dleit pro nai spolenost, podotkl. Na jeho slova navzala starostka M Praha 6 Marie Kousalkov; upozornila, e ednci na estce se sna o to, aby mly dti smysluplnou npl svho volna. Musme podkovat esk rad dt a mldee, e nm v tom hodn pomh, protoe domy dt a mldee samozejm svoji lohu pln, ale nestaily by a dobrovolnci (ze sdruen) jsou stran dleit a vznamn. k se, e dt, kter dostane npl a kter se m m zabavit, nezlob, vysvtlila s poukazem na vskyt sociln patologickch jev u mldee. Sname se, aby nae dti byly spokojen, sportovn, aby se nco nauily i mimo kolu a o to ve se staraj prv tyto organizace, kter jsou dnes u ns, na Praze 6, pronesla Marie Kousalkov. Tereza Sanjuan ze Zastoupen Evropsk komise v esk republice poukzala na ir ne republikov vznam akce, kdy podtrhla, e vzdlvn, podpora mldenickch organizac, obanskch sdruen a velmi smyslupln prce s dtmi jsou prioritami EK.

Foto Ji Majer a Michala K. Rocmanov: nahoe zleva Tereza Sanjuan, Zastoupen EK v R, starostka M Praha 6 Marie Kousalkov, pedseda RDM Ale Sedlek, dole pohled na st arelu Bambiridy 2 011 v Praze

3

Nae tmaDnen den a Bambirida je nejlepm pkladem dobrovolnictv v oblasti mldee, pronesla Tereza Sanjuan s tm, e fenomn dobrovolnictv se objevuje i v ad dalch oblast. S odkazem na erstv informace pak jet uvedla, e dobrovoln aktivity vyvj na sto milion Evropan. Do mikrofonu krtce promluvil i zstupce generlnho partnera Bambiridy 2011 Frantiek Mare, nmstek generlnho editele Pojiovny esk spoitelny. Podkoval vem partnerm Bambiridy za jejich podporu a pze a pozval nvtvnky do stnku s logem ivotnho pojitn Flexi, kde mohly dti, ale teba i ti odrostlej, okusit radost z rychlch kol zvodnch aut. Zvr oficilnho zahjen patil pedn ve zmnn Ceny Pstav generlu Pickovi. Spolu s certifiktem osvdujcm jej udlen obdreli zstupci armdy jet symbolick ek na stku 2400 dolar. lo o vyslenou cenu humanitrn sbrky, uspodan RDM ve prospch dt v afghnsk provincii Lgar, kde psob nai vojci v zahranin misi. Chtli bychom vm moc podkovat, protoe vae humanitrn sbrka otevr naim vojkm v zahraninch operacch dvee u afghnskch obyvatel. Prostednictvm tchto sbrek si nai vojci zskvaj jejich dvru; sbrka jim otevr dvee k dal pomoci, kter pichz nejen od ns z esk republiky, ale i od aliannch partner, poznamenal generl Picek. Je mnoho lid ve svt, kte tu pomoc pravdu potebuj, a nejhe jsou na tom samozejm dti. Spousta dt nem anci t v takovm klidnm prosted jako dti v esk republice, dodal. Bambirida 2011 se konala v tchto mstech: esk Budjovice, FrdekMstek, Cheb, Chomutov, Chrudim, Ivanice, Jihlava, Liberec, Milovice, Nchod, Ostrava, Plze, Praha, Rychnov nad Knnou, Tinec, Zbeh na Morav a Zln. Celosttn ztitu nad Bambiridou 2011 pevzali pedseda vldy Petr Neas, ministr kolstv Josef Dobe, ministr obrany Alexandr Vondra a nelnk G AR armdn generl Vlastimil Picek.Tiskov zprva RDM

Foto Radka Plenkov: zahjen Bambiridy 2011 v Praze

ekli o BambiridFlexi ivotn pojitn je pedevm pojitnm rodinnm, proto pokldme za dleit podporovat rozvoj dt a mldee. Bambirida ukazuje dtem i jejich rodim irokou klu aktivit, kterm se dti mohou ve svm volnm ase vnovat a o kterch by se jinak nemuseli dozvdt. Jsme rdi, e tento projekt meme podpoit, a proto jsme letos opt jeho generlnm partnerem. Petr Zapletal, generln editel Pojiovny esk spoitelny Sname se dlouhodob poukazovat na to a Bambirida je k tomu nam hlavnm nstrojem e tady existuje obrovsk skupina lid, kte pracuj ve volnm ase s dtmi a mlde. Akoliv ve spolenosti panuje pedstava, e dobrovolnictv se odehrv hlavn v nemocnicch, p o seniory, nejvce dobrovolnk se ve skutenosti pohybuje v oblasti sportu a mldee. Aktivity prezentovan Bambiridou jsou o to cennj, e vtina dobrovolnk se do nich nezapoj jen nakrtko: nae innost je postavena na tom, e dobrovolnk pijme dlouhodob zodpovdnost za njakou skupinu, za prci s n, za chod organizace, kter se j vnuje. Ale Sedlek, pedseda RDM My si tto akce skuten velmi vme. Je pro ns toti uniktn monost, jak armdu, vojenskou profesi, to, co dlme a pro tady jsme, pedstavit mlad generaci, kter u v drtiv vtin nem pm kontakt s armdou.Mjr. Jan ulc, Generln tb Armdy R

4

Peji va akci a vem mstm, kde bude probhat, abyste mli krsn poas a hodn spokojench dt, kter by odchzely s smvem. A tak to, aby si rodie konen uvdomili zslunost vech tchto (dtskch a mldenickch) organizac a taky pro n nco udlali. Eva Hampejsov, MMT

Nae tma Radost ze hryPi uspodn fotografick soute Bambirda Radost z her a tvoen spolupracovaly esk rada dt a mldee, dtsk server Alk.cz a nejvt foto a video album Raje.net. Soute se mohli zastnit nvtvnci letonho ronku Bambiridy, kte tam podili snmek i snmky dtte pi tvoiv innosti, jejich pestr nabdka je pro zmnnou akci typick. Do soute bylo pihleno celkem 29 alb. Na prvnch pti mstech se umstili: 1. msto Blanka Makoviov album Bambirida Kulak 2. msto Tereza Marianov album Radost ze hry 3. msto Ilona ernick album Bambirida Nchod 4. msto Jana Vackov album Bambirida esk Budjovice 5. msto Dagmar Michalov album Majdalenka Vzorek vtznch snmk si mete prohldnout zde, vechna alba pak na webu Raje.net.

1

2

4

5

3

Foto 1. Blanka Makoviov, 2. Tereza Marianov, 3. Ilona ernick, 4. Jana Vackov, 5. Dagmar Michalov

5

Nae tma Prask bambiridn zastaven

Nov dominantaUprosted leton prask Bambiridy vyrostla smrem k oblakm rozhledna, ze kter jste mohli pohodln sledovat dn v celm arelu. Po obvodu