Arctic klizalište.PDF

 • Published on
  14-Feb-2016

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Arctic d.o.o.Mitutina Barada 5451000 Rijeka, Croatiatel +385 51 403 032fax +385 51 403 033mob +385 91 452 5980e-mail inf"e@."arcjS,hfwebotB

  uCIMruej-emilr5774041145

  PULA PARKING d.o.o.Prilaz kralja Salamona 4HR-52100 Pula

  PONUDA br.122-2A15 ZA NAJAM MOBILNOG A

  QF-NS4!r':ffi_A9-!.. /- fl, t I rNazivprojekta: otkrivenomobilnoklizaliste

  -Ju* 2c^ n.v #i1 ledc

  'rfwPeriodkori5tenja: 15J2.2015.-24.01.2016.Duljina: 30,00 m qtr..^ > n,-"'-Z.r r,J$^;:Duljina: 30,00 m .-itr.^ ) na, ,.i .r,, ,;J.,',-;- ------ r.lDuljina: 30,00 m ctfr." ) n, rc'Z{ln ;J*,, * . \Sirina, 15,00m l- - uo6\,of i *\MO*Povriina: +450 m2Kapacitet 130osoba t\-

  _ \ n)" ubl.\.*o,pUht'.^ - n'.;G;&^\t'6*' t$*n

  K-o#r-np-NEmfFonsHMEr-rlroBlLNoe:xlir+us"rd - - i

  (6)Nv l,1*rTi"r,

  Kompaktni lako prenosivi zradno hladeni rashladni uredaj 2 komada, kapaciteta 191 kw rashladnog udinka po Eurovent standardu,sastoji se od ku6iSta kontejnerskog tipa,kompresora, izmjenjivaEa topline, zradno[Tdndenzatora sa ventilatorima, elekropumpe zagfikol, iautomatike sa za6titama ielektronskim upravljanjem. Predvidena rashladna snaga dovoljna jeza potrebe stvaranja leda upodetku zalectivanja povr5ine pri vanjskoj temperaturi zraka do+8"C, dok se zaledena povr5ina formirane ledene plohe (debljine ca8 cm) zadrZava do +16'C,bez utjecaja vjetra. Elektro prikljudak; V 400/3/50, kW 29, A 54, kabel Cu lH mm { 2" ) Buka uredajadb(A) 64. + Elektro prikljudak; V 400/3/50, kW 38, A 75, kabel Cu 1gy ( 2" ) Buka uredaja 9$n) 0+

  '

  .J

  I.PODLOGA KLIZALISTA \-'- ' 450 m2Podloga klizali5ta je jedinstvena cjelina sastavljena od lce box modula u instalaciju apsorbcijsko-fleksibilnog izmjenjivada topline sapripadaju6im kolektorskim sabimim cijevima. Materijal od kojeg se pociloga izraduje je visokokvalitetni UV stabilizirani Epdm.ivleausolnim povezivanjem vi5e lce box modula dobiva se potrebna povriina mobilnog klizali5ta koja se jednostavno prilagoclavasvojim dimenzijama prema lokaciji postavljanja.

  2.PRIKLJUENI ELEMENTI 1 kplU prikljudne elemente ubrajaju se fleksibilna armirana crijeva izmedu kolektora podloge klizali5ta i rashladnog vanjski prenosivitankza glikol, potrebni materijal za spajanje i medusobno povezivanje.S.ZRACNO HLAOENI RASHLADNIK VODE 2 kom

  4.ZASTITNA OGRADA 9 0 mSamonosiva za$titna ograda, postavlja se na sve rubne djelove klizali$ta. lzradena je od nosive 6eli6ne konstrukcije za5ti6enetoplim cin6anjem na kojoj su udvr56eni drveni elementi i rukohvat. Postavljanje ograde u led obavlja se bez dodatnih buSenja iliukopavanja,i iime se podloga ne o5te6uje. U ogradu su ugradena vrata za ulazlizlaz klizada.Ukupna visina ograde iznosi 1,00 m.5.KLIZALJKE OPCIJA PONUDE 26,70 kn / par / t jedan ( 6 tj, )Klizaljke iz na5eg asortimana tipa Rental namijenjene su iznajmljivanju za potrebe rekreativnog klizanja.lzracfene su od dvrstogplasti-[nog kalupi sa ulo5kom od mekanih materijala, opremljene su sa bzostezaju6im kopdama za zakopdavanje sa microiegulacijom stezanja. Asortiman ponudenih brojeva kre6e se u rasponu od broja 26 do broja 50 i to u kolidini od 140 pari. Sveklizaljke namjenjene isporuci su prethodno nao5trene.lt$H$,ft{U}Stdlft*Sffi,pg NJF,t:"ffi$l.HiSJ[Ut{H6.ALUMINIJSKA RALICA 1 komAluminjska ralica je udinkovit rudni alat namjenjen za frekventno discenje ledene plohe. Njegovim kori5tenjem uklanja se snijeg saledenapovrsine iklizalista a redovitom uporabom ovog alata mogu6e je kvalitetno odriavati ledenu plohu tijekom cijelog periodakoriStenja klizaliSta.

  Arctic d.o.o. Ponuda N ! 122-2015

 • ZAGLADIVAC 1 komkonstruiran alat sa specijalnom namjenom zagladivanja ledene plohe do razine visoke glatko6e i kliznosti.Prije kori5tenja

  g zagladivada obavezno je prethodno ukloniti snijeg sa ledene plohe kori5tenjem aluminijske ralice. Vodeni zagladiva6cuie se brzom spojnicom i gumenim crijevom na vodovodni prikljudak a reguliranjem protoka voda se preko razdjelnika

  va na ledenu plohu. Finom dispezijom vode preko tkanine zaglafivada led se zagladuje do visoke kliznosti.,.POMAGALO ZA UCENJE KLIZANJA 8 KOM

  Sastoji se od aluminijske konstrukcije dimenzije 85 x90 x 75 cm, a namijenjeno je za pomo6 pri ufunju klizanja djece i odraslihosoba. Na prednjoj strani ima prihvat sa gumenim drZadima na kojise mo2e postaviti reklamna povr5ina.9.TRANSPORT OPCIJA PONUDE 3.800,00 kn/ kplUz ostale usluge nudimo mogu6nost transporta opreme u na$oj organizaciji pouzdano i precizno sukladno dogovorenim uvjetima.

  uaIfigw,lffiSva gore navedena oprema proizvedena je u europskim zemljama prema standardima odredenim za takvu vrstu opreme sukladnopravilnicima i zakonima o zaStiti okoli5a ,ekologije i zakona o zaStiti od buke. Najmodavac jamdi kvalitetnu izvedbu i ispravan radopreme po5tivaju6i vaZe6e propise i standarde.

  t#t*ffi glEpc=fti.u:-s"ffiffivNrJ.e,il$truffiPriprema podloge za postavljanje klizali5ta treba biti Sto ravnija a moie biti travnata,zemljana,betonska,asfaltirana ili drugauredena povr5ina.Ukoliko na povrSini postoje neravnine ili nagib najmoprimac treba izvr5iti nivelaciju povr5ine poravnavanjemterena do max.0,2%nagiba.Postupak poravnavanja povr5ine moZe se izvr5iti nasipavanjem rasutim materijalom ili polaganjemplodastih elemenata na drvenu podkonstrukciju.Ukoliko se radi o podlozi koja je nivelirana nekom vrstom podesta ili platformenosivost po 1m2 treba biti500 kg/m2.

  Rashladni uredaj se postavlja u bliziniklizali5ta na udaljenostiod 10-15m. Oko rashladnog uredaja potrebno je ostavitislobodanprostor sa svake strane za slobodan protok zraka, min. 1,5m. Za prikljudak rashladnog uredaja najmoprimac treba osigurati stru6neosobe i odgovarajudi elektro kabel specificiran u todki3. ponude. Prilikom nabave elektro kebela treba obratiti paZnju na udaljenostizvora napajanja i materijal elektro vodi6a.OdrZavanje ledene plohe klizali5ta obavlja se svakodnevno pomoiu alata i uredaja za odrZavanje ledene plohe. Kori5tenjemalata i uredaja obavlja se uklanjanje snijega sa ledene plohe i zegiadivanje vodom sa svrhom postizanja optimalnog stanja leda ivisoke razine kliznosti. Aluminijskom ralicom svakodnevno fiekventno se disti ledena ploha a ovisno o stanju nekoliko puta dnevnose ledena ploha zagladuje vodenim zagladivadem.Motornim uredajem sa benzinskim motorom ureduje se ledena ploha bruienjem. Dubina bru5enja leda pode5ava se na uredajuovisno o stanju povrSine ledene plohe.Bru5enje ledene plohe uretlajem obavlja se u pravilu jednom u 15 dana ili rijede.ObuEavanjenajmodavca.

  osoba koje odabere najmoprimac za potrebe redovitog pra6enja rada i odrZavanje ledaObuka podrazumijeva informiranje o pravilnom nadinu odrZavanja i postupanja u slu6aju

  obavljaju strudne osobeneispravnosti i zastoja u

  st ft S' .z\

  radu, a se paralelno tijekom postupka montaie i prilikom puStanja klizali5ta u rad.NAJMODAVAC OSIGURAVA:-dobava, montaZa opreme u cijelinu i dovodenje u funkciju rada-dobavu 100% koncentrata glikola-pu3tanje opreme u rad , balansiranje instalacije, pode5avanje parametara rada-strudne osobe za montaZu i demontaZu (1 -2 osobe)-zaledivanje do debljine leda od 1cm, nakon 6ega zaledivanje leda do konadne visine nastavlja obavljati najmoprimac-demontaZa opreme nakon uklonjenog leda ( odledene povr5ine )-obudavanje osoba koje odabire najmoprimac, za redoviti rad klizali5ta-24 sata online ili telefonsko deiurstvo tehnidara i montera za sludaj potrebe intervencijeNAJMOPRIMAC TREBA OSIGURATI :-transport opreme do i od lokacije najmoprimca-pripremu ravne povr5ine bez pada terena max. O,2o/o nagiba , izdrZljivosti optere6enja min.-slobodnu povrSinu za montaZu i prilaz kamionom do odabrane lokacije

  G/:1

  p -odgovaraju6i vilidar sa vilidaristom za istovar i utovar opreme, vili6ar kapaciteta dizanja tereta 2,0 t saI -prikljudak elektribne energ'rje i elektro kabel za napajanje do rashladnog agregata,prikap6anje rashla!

  500 k9/m2

  vil icamauredaja na elektro mreZu

  - -priklju6ak za vodu i gumeno crijevo dovoljne duZine sa mlaznicom, min. presjeka 7r"

  . -osobu ili vi5e njih koje ce nastaviti polijevati led nakon stvorene po6etne debljine od 1 cm do debljine potrebne za funkciju klizanja(6-8 cm),a sve prema instrukcijama i uputama strudne-otapanje i uklanjanje leda sa klizali5ta-pomo6nu radnu snagu za montaZu i demontaZu (2 osobe)-odledivanje povr5ine i uklanjanje leda sa povrSine k

  ,,, -policu osiguranja opreme kod prvorazredne osiguravajuce kude naslovljenu na vlasnika opreme,izradenu prema podacima i

  T uputama najmodavca ( preporudamo osiguravajude ku6e Triglav, Allianz, Croatia )-za5titarsko Euvarsku sluZbu na klizali5tu u periodu kada ono nije u funkciji V--omoguciti najmodavcu postavljanje svog reklamnog banera na ogradi klizaliSta

  Arctic d.o.o. Ponuda N I 122-2015