Arel Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Nisan Ayı Aylık E-Bülten

 • Published on
  18-Mar-2016

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Arel Psikolojik Danma, Rehberlik Uygulama ve Aratrma Merkezi Nisan Ay Aylk E-Blten

Transcript

 • D E R N C ENisan 2013Arel Psikolojik Danma, Rehberlik Uygulama ve Aratrma Merkezi Aylk E-Blten

 • Genel olarak ders almaya balamakta glk ekildiinden ikayet edilir ama orada zm bellidir. Ya da iimizden geenler... almaya bir balayabilsem... Bazen de almann sr-drlemediinden ikayet edilir. Burada da yaplabilecek somut bir eyler var. Peki ya alt halde baarl olamayanlar? Burada durum biraz daha karmak. alyorum ama yapamyo-rum. Olmuyor, olmayacak, ne kadar alrsam boa diye dnenler. te ilerin en fazla skt nokta da burasdr. nce mitsizlik ker insann iine sonra da isteksizlik. almak istemez insan artk. Sonra da zaten beklenen ama istenmeyen sonu... nce duygulara mda-hale etmek gerekiyor, sonra da davranlara...

  RENMEY RENME

  Kiinin yapt almaya, kendini vermesi her eyden nce o iin s-tesinden gelecei konusunda ken-dine gvenmesini gerektirir. Yeter-sizlik duygular iindeki bir bireyin kendisini baarya ulatracak bir alma yapmas gtr. Bu yn ile verimli alma iin ncelikle kiinin kendine gvenmesi gerekmektedir. Gven eksiklii olan bir kiinin, yapa-

  ca ite kendine gven duymasnn en iyi yolu, o ii baaracana kendi-sini inandrmasdr. Bunun da en ko-lay yolu gemiteki baarlarn d-nlmesi, oradan hareket edilmesidir.

  Duygulardan sonra davranlarn dzenlenmesi daha kolay olacaktr. ncelikle ders alma konusundaki sorunlar inceleyelim. alma al-kanlnn edinilmemi olmas, yanl

  alma alkanl, temel bilgi eksik-liinden dolay dersleri anlayamama, bireysel sorunlar... Ders alma ko-nusunda sorunlar varsa ncelikle yu-karda sralanan sebeplerden hangisi yznden olduunu bulmak gerekli-dir. Yanl alma alkanlklarmzn farknda isek, sorunlarmz byk l-de zmlemiiz demektir.

  Derince

 • YANLI ALIMA DAVRANILARI

  alma ortamnzn sizin veriminizi ykseltecek bir biimde dzenlenmi olmas, o almadan daha fazla fay-dalanmanz salayacaktr. alma-nz mutlaka alma odanzda, eer alma odanz yoksa mutlaka srekli altnz bir alma kenizde yap-malsnz.

  Masanzn dzenli olmasna zen gstermelisiniz. Masanzn zerinde sadece altnz dersle ilgili ma-teryal bulunmal, gereksiz eyler kal-drlmaldr. Odanz temiz olmal, sk sk havalandrlmal ve dzenli olma-l. Dersler iin aradnz materyaller kolaylkla bulabileceiniz bir ekilde dzenlenmeli. alma odanzda ders alrken dikkatinizi databilecek

  sesler, mzik, resim vb. dikkat da-tc iitsel ve grsel uyarclar bulun-mamal. Odanz mmkn olduunca sade ve dzenli olmal. alma oda-nz yeterince scak veya souk olmal, iyi aydnlatlmal, k gzlerinizi yor-mamal.

  almanzda yeterince verim alabil-mek iin dengeli ve dzenli beslen-meli, zellikle sabah kahvaltnz d-zenli ve yeterli kaloriyi alacak ekilde yapmalsnz. Snavlara hazrland-nz dnemlerde zayflama rejimine girmeyi kesinlikle dnmemelisiniz. Uykunuzun dzenine dikkat etmeli, 7-8 saatlik uykunuzu almalsnz.

  alma odanzn havadar, masanzn temiz ve dzenli olmas alma veri-minizi ykseltecektir. alma masa-nzn zerini almaya balamadan nce toparlar ve sadece alacanz ders ile ilgili materyali brakrsanz a-lma srasnda dikkatiniz dalmaz, yalnzca dersle ilgilenebilirsiniz.

  Mzik dinlenen, radyo veya televiz-yonun ak bulunduu veya evre-den ok fazla grltnn geldii bir ortamda ders almak, almadan alnacak verimi drr. renme-nin en nemli koulu dikkattir. Bu tr ortamlarda ise dikkati derse youn-latrmak ok gtr. Ders almak iin gerekli olan dikkatin mzikle blnld durumlarda, ders al-mak iin ayrlan zamandan yeterince yararlanmak mmkn olmamaktadr.

  almadan verim alabilmek iin motive olmak ve dikkati younla-trmak gereklidir. almalarn al-ma masasnda yaplmas dikkatinizi toplamanza yardmc olur. Yatarak veya uzanarak bir materyali okuma-ya baladktan bir sre sonra geve-meye balarsnz ve dikkatiniz dalr. Bu ekilde gazete, roman, dergi oku-nabilir. Ancak renme kompleks bir olaydr ve yalnzca okumak renme iin yeterli deildir.

  Yatarak-Uzanarak alma Dank Ortamda alma

  Grltl Ortamda alma

  Ne Yaplmal?

  alar ERCENUzm. Psk. Danman

 • Derince

  Sadece kendi performansnz snamak ve bildiklerinizi, eksiklerinizi deerlendirmek iin bir deneme snavna girdiinizi dnn. Sabah evden karken rahatsnzdr. Snavdan sonra yapacaklarnz planlarsnz. Kata biterse eve kata dnerim ya da kta arkada-larmla bir eyler yapar myz diye dnrsnz. Rahatsnzdr nk kazanacanz ya da kaybedeceiniz bir ey yoktur. Peki, ayn snav hayatnza yn verecek veya ok istedi-iniz bir ie girmenizi salayacaksa yaadnz duygu ayn m olur dersiniz? Bunun ceva-b tabii ki de hayr olacaktr. nk sonular bizim iin nem tayan her olayda kaygmz ykselmektedir. Bu ok olaan ve herkesin yaad bir durumdur.

  SINAV KAYGISI

  Bizim iin nemli olan durumlarda dikkatimizi younlatrmamz, -renme kapasitemizin artmas, ren-diklerimizi uygulamaya geirmemiz ve zaman verimli kullanabilmemiz iin kayg yaamak durumundayzdr. nk kaygnn uyarc etkisi bulun-maktadr. Peki, nasl oluyor da faydal

  dediimiz bu kayg snavda hata yap-mamza, bildiklerimizi unutmamza, ders alamamamza hatta salm-zn bozulmasna sebep olabiliyor?

  Yaadmz kayg bizi kontrol alt-na almaya baladnda iler bizim aleyhimize dnmeye balar. Elimiz-

  de olmadan yaptmz hatalar artar, konsantre olamayz, biliyorum de-diklerimiz aklmza gelmez, snavdan ktktan sonra sorularn cevaplar bir bir zihnimizde belirir, en nemlisi de var olan potansiyelimizi kullanama-dmzdan durum beklemediimiz baarszlklarla sonulanabilir.

 • Girilen snavlar ou zaman ortak ol-masna ramen ve herkesin amacna ulamas iin nem tayan bu snav-larda kimileri kaygsn pozitif ynde kullanrken neden bazlarmz kayg-mza yenik dmekteyiz? Bunun ce-vab aslnda bizde sakl. nk herke-sin snava ykledii anlam farkllklar gstermekte.

  Snav kaygsnn en nemli nedeni felaket yorumlar ieren dncele-rimizdir. Bu dnceler olumsuzdur ve gereki deildir. Yeterince alp tekrar ettiimiz, konu eksiimizin olmad durumlarda bile kayg ya-ayabilmekteyiz. Kendimizi bir trl hazr hissedemeyiz ve belki de her-kesten ok daha fazla almzdr.

  Bu snavda baarl olamayacam, Ellerim terledi, btn bildiklerimi unutacam imdi, Aileme, arka-dalarma rezil olacam, Bu snav kazanamazsam mahvolurum gibi snav ncesinde ve snav esnasnda kapldmz dnceler, performan-smz olumsuz ynde etkilemektedir.

  Bu dncelerin yan sra zamanmz verimli kullanmadmz durumlarda da kaygmz ykselir. Bize uygun ve uygulayabileceimiz bir ders progra-m oluturmadmzda, snava sayl gnler kala konular skabilir ve hep-sini almak imknszlar. Hazr ol-madmz dndmz bir snav iin her zaman daha ok kayglanrz.

  Ayrca, snav dneminde uyku d-zensizlikleri, yeterli ve dengeli bes-lenememe, ar kafein(kahve) tke-timi, yeterince dinlememe de hem derslere alrken hem de snav esnasnda dikkatin younlamasn engelleyeceinden performansmz drp, kaygmz ykseltebilir.

  Snavlara alrken ya da snav es-nasnda bu belirtileri youn olarak deneyimliyorsanz snav kaygs ya-yorsunuz demektir.

  Fizyolojik Belirtiler: Kaslarda ger-ginlik, vcudun eitli yerlerinde ya-anan arlarn artmas ya da daha nce yaamadnz arlar. Ellerde

  titreme/terleme, kalp atnn hzlan-mas, terleme/me, ate basmas, ba dnmesi, ishal, sk tuvalete k-ma vb.

  Zihinsel Belirtiler: Dikkatini toparla-yamama, srekli tekrarlanan olumsuz dnceler, kendini ar gzlemle-me, okuduunu anlamama, konular hatrlamada glk vb.

  Duygusal Belirtiler: Gergin olma, sinirli olma, huzursuzluk, karamsarlk, hata yapmaktan korkma, endie, pa-nik, aresiz hissetme, normalden ok daha fazla heyecanlanma vb.

  Davransal Belirtiler: Ders alma-y ya da snav yarda brakma, al-may srekli erteleme, snava girme-me vb.

  Kayg kontrol altna alnd zaman performansmz artran bir durum-dur ve herkes nem verdii her olay-da kayg yaamaktadr. Youn olarak yaadmz kayglarla ba ettiimiz-de, baarmzn arttn ve kontroln bizim elimizde olduunu grrz.

  ncelikle snavlardan nce zama-nmz iyi organize edip, kendimize gre bir alma program hazrlama-lyz. Bakalarnn nasl ders altn, hangi konuda olduklarn bir kenara brakp kendimiz iin en doru al-ma eklini sememiz gerekmektedir. nceki deneyimlerimizden faydala-nabilir, hangi konularda zorluk ekti-imizi ve neye ne kadar zaman ayr-mamz gerektiini iyi analiz edebiliriz.

  Snav dneminde beslenme al-kanlklarmz gzden geirmemizde fayda olacaktr. zellikle snavn yak-lat dnemlerde daha ok ayakta kalmak iin gereinden fazla tketi-len kahve, ar uyarlm olan meta-bolizmamz olumsuz ynde etkile-mektedir. Yeterince alnmayan uyku ve dinlenmeye zaman ayrmamak, konsantrasyon problemlerine yol aabilecei gibi performansmz da nemli lde drecektir.

  Dzenli yaplacak olan fiziksel akti-viteler kaygmz azaltmamzda bize

  yardmc olacaktr. Her gn yaplan yryler ya da ilgilendiiniz bir spor kendinizi daha iyi hissetmeni-ze yardmc olur. Unutulmamaldr ki salam kafa salam vcutta bulunur!

  Gereki olmayan olumsuz dn-celer daha nceden de bahsedil-dii zere snav kaygsnn youn yaanmasna sebep olan en nemli faktrdr. Ailenin beklentileri, bizim kendimizden beklentilerimiz, snava yklediimiz anlam gzden geiril-melidir. Beklentilerimiz ne kadar ger-eki, evremizin beklentileri bizim iin ne kadar nemli, bir snavn kt gemesi hayatmzn sonu mu, en kt ne olabilir? Bu gibi sorulara bir dnp cevap vermekte fayda var. Dncelerimizin duygularmz ve davranlarmz etkiledii unutulma-maldr. Bu snavda baarl olama-yacam, mahvoldum! yerine Elim-den gelenin en iyisini yapacam, bu dnyann sonu deil, dncesini getirdiimizde kaygmzn azaldn greceiz. Bunun gibi birok olu-muz/gereki olmayan dnceleri-mizle ilevsel ve olumlu olanlar yer deitirmemiz gerekmektedir.

  Olumsuz ve gereki olmayan d-ncelerimizle ba etmek tahmin edildii kadar zor deildir. Kendimi-ze biraz zaman ayrmamz yeterlidir. Olumlu dnmeye balamak bize kendimizi daha iyi hissettirir. Unu-tulmamaldr ki burada bahsedilen polyannaclk oynamak deil, youn stres altnda olan zihnimizin gerek-leri gz ard etmesini engellemektir.

  Son olarak snav stresinin fizyolojik belirtilerini azaltmak iin nefes eg-zersizleri ve geveme egzersizlerin-den faydalanabiliriz.

  En nemlisi kayg yaamann ok do-al bir durum olduunu unutmayn. Heyecanlanmamam lazm, sakin olmam lazm dedike kaygmz yk-selecektir. Kaygnz bastrmayn, onu tanyn ve kabul edin.

  Snav kaygs ile ba edemediinizi dnyorsanz ve yardm almak is-tiyorsanz Arel Psikolojik Danmanlk ve Rehberlik Servisine bavurabilirsi-niz.

  Snav Kaygs Yaadmz Nasl Anlarz?

  Snav Kaygsyla Baa klabilir Mi?

  Neden Snav Kaygs Yayoruz?

  Neler Yapabiliriz?

  Glen TURNAPsikolog

Recommended

View more >