Arkham Horror Pravidla Cz

 • Published on
  26-Dec-2015

 • View
  24

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pravilda AH cesky

Transcript

 • PRAVIDLA

 • 2HRAC PLN (Game Board)

  Pe se rok 1926 a nastv vrchol boulivch let dvac-

  tch. Mlde a do svtn tancuje v neleglnch loklech

  plnch cigaretovho koue a popj alkohol potajmu

  opaten paerky a mafi. Je to oslava uzavrajc

  vechny oslavy konce vlky, je mla bt koncem vech

  vlek.

  Avak v mst Arkham roste temn stn. V nezmrn

  przdnot mezi asem a prostorem se skrvaj nezemsk

  bytosti znm jako Prasta ekajc na pleitost

  pekonat brny mezi svty. Tyto brny se prv zaaly

  otevrat a mus bt uzaveny dve, ne Prasta projdou

  branami na n svt a uin z nj sv panstv smrti, prachu

  a popela.

  Jen hrstka odvnch vyetovatel stoj proti nezmr-

  nm hrzm ohroujcm Arkham. Dokou ale uspt?

  Arkham Horror, i t Hrza v Arkhamu, je hra

  uren pro 1 a 8 hr (doporuujeme vm ale hrt ve

  3 a 5 hrch), jej hern doba jsou 2 a 4 hodiny. Hra je

  zasazena do fiktivnho msteka Arkham v Massachusetts,

  kter ve sv imaginaci vytvoil famzn spisovatel H. P.

  Lovecraft a poslze ho proslavil ve svch dlech o mtech

  Cthulhu.

  Na nsledujcch dcch je uveden pehled nejrznjch

  hernch komponent obsaench ve he Arkham Horror.

  Tento pehled by vm ml pomoci nauit se poznvat

  jednotliv hern komponenty a porozumt, k emu jsou ve

  he ureny.

  Na hracm plnu je zachyceno msto Arkham a Jin

  svty, kter mohou vyetovatel v prbhu hry navtvit.

  Pro podrobnj popis se podvejte na stranu 20 do sekce

  Popis hracho plnu, kde je ve detailn rozebrno.

  ETON PRVNHO HRE (First Player Marker)Tento eton dostv ten hr, kter

  v danm kole zan hrt jako prvn. Na

  konci kadho kola ped hr, kter

  zanal hrt jako prvn,

  eton prvnho hre hri po sv levici.

  KOSTKY (Dice)Hri hz kostkami, aby otestovali sv dovednosti,

  bojovali v bitvch nebo urili vsledek rznch

  dalch udlost.

  KARTY A ETONY VYETOVATEL

  (Investigators Sheets and Markers)

  Kad hr dostane na zatku hry jednu

  kartu vyetovatele, na n jsou popsny

  schopnosti, dovednosti a poten vyba-

  ven vyetovatele, kterho hr ve he

  pedstavuje. Kad hr rovn dostane

  jeden pslun eton vyetovatele, jen

  slou k uren pozice vyetovatele na

  hracm plnu. Pro podrobnj popis se

  podvejte na stranu 20 do sekce Popis karty

  vyetovatele.

  v tomto kole

  V zatcch hry se vyetovatel sna vyhbat silnjm

  nestvrm a prochzej mstem, aby zskali zbran,

  kouzla, stopy a dal pedmty, je by jim mohly bt v jejich

  boji uiten.

  Pozdji se vyetovatel sna uzavt tolik bran, kolik jen

  bude mon, a trvale zapeetit ty, kter jsou nejvce aktivn.

  V zvru, jakmile je ji nkolik bran bezpen zapeetno

  a vyetovatel zskali dostaten poet stop a mocn

  zbran, kouzla i uiten spojence, se mohou konen

  odhodlat k poslednmu zoufalmu toku a pokusit se

  zapeetit nkolik poslednch zbvajcch bran. Bu ve

  svm snaen uspj a svt bude zachrnn ped zkzou,

  nebo selou, Prastar procitne ze svho eny dlouhho

  spnkua nastane zvren bitva o budoucnost lidskho

  rodu.

  Bute ve stehu: Procitne-li Prastar ze svho spnku,

  vyetovatel s nm mus bojovat o hol ivot!

  Ped svoj prvn hrou z plat opatrn vyloupejte vechny

  etony a znaky tak, aby se nepokodily. Dle nasute

  16 plastovch podstavc na spodn hranu 16 eton

  vyetovatel. Dvejte pozor, aby vechny sti hry byly

  mimo dosah malch dt a zvat.

  Ve he Arkham Horror pomalu procit straliv bytost

  sdlc za hranicemi asu a prostoru a sna se do naeho

  svta dostat dimenzionlnmi branami, kter se otvraj po

  celm mst. Vichni hri mus spojit sv sly, aby

  dokzali uzavt tyto brny dve, ne se Prastar pln

  probud a vtrhne na n svt. Pokud hri Prastarmu

  v tomto nerovnm boji podlehnou, ve v Arkhamu bude

  odsouzeno k zhub.

  Hri, je jsou ve he pedstavovni skupinou vye-

  tovatel, mus vzjemn spolupracovat na zavrn

  otevench dimenzionlnch bran, jejich trvalm

  zapeetn nebo, pokud ve svm konn selou, v pokusu

  porazit Prastarho, kter procitne ze sv dmoty.

  V balen hry Arkham Horror je mon nalzt nsledujc

  hern komponenty:

  1 kniha pravidel (Rulebook)

  1 hrac pln (Game Board)

  1 eton prvnho hre (First Player Marker)

  5 kostek (Dice)

  16 karet vyetovatel (Investigator Sheets)

  16 eton vyetovatel (Investigator Markers)

  16 plastovch podstavc (Plastic Investigator Stands)

  196 stavovch eton vyetovatel (Status Tokens)

  56 eton penz (Money Tokens)

  34 etony petnosti (Sanity Tokens)

  34 etony zdrav (Stamina Tokens)

  48 eton stop (Clue Tokens)

  24 ukazatele dovednost (Skill Sliders)

  189 karet pro vyetovatele (Investigators Cards)

  44 karty bnch pedmt (Common Items Cards)

  39 karet uniktnch pedmt (Unique Items Cards)

  40 karet kouzel (Spell Cards)

  20 karet dovednost (Skill Cards)

  11 karet spojenc (Ally Cards)

  35 zvltnch karet (Special Cards)

  8 karet zloha (Retainer Cards)

  8 karet lenstv v Li Stbrnho Soumraku (Silver Lodge Membership Cards)

  8 karet pjky od banky (Bank Loan Cards)

  8 karet poehnn/proklet (Blessing/Curse Cards)

  3 karty pro zstupce erifa (Deputy Cards)

  8 karet Prastarch (Ancient Ones Sheets)

  20 eton zkzy (Doom Tokens)

  179 karet pro Prastar (Ancient One Cards)

  63 karty lokac (Location Cards)

  67 karet mt (Mythos Cards)

  49 karet bran (Gate Cards)

  60 eton nestvr (Monster Markers)

  16 eton bran (Gate Markers)

  3 etony aktivity (Activity Markers)

  3 etony przkumu (Explored Markers)

  1 eton rovn strachu (Terror Track Marker)

  6 eton uzaven (Closed Markers)

  Ve he Arkham Horror prozkoumvaj vyetovatel

  msto a setkvaj se s msty, lidmi i bytostmi, kter mohou

  bt zcela bn, ale i naprosto se vymykajc naemu

  chpn. Bhem tchto dobrodrustv se vyetovatel

  sna zskat stopy a prostedky potebn k pekaen pln

  a konen porce mtick hrozby Prastarho.

  VTEJTE V ARKHAMU!

  PEHLED ST HRY

  CL HRY

  STI HRY A JEJICH PPRAVA

  PRBH HRY

  Poznmka pekladatele: Peklad tchto pravidel

  vychz z druh edice hry Arkham Horror opraven

  o errata ve verzi 1.2.

 • 3Bn

  pedmty

  lenstv

  v Li

  Stbrnho

  soumraku

  Uniktn

  pedmty

  Pjka

  od banky

  Lokace

  Strana pohybu Bojov strana

  Mty

  Brny

  Dovednosti

  Zloha

  Kouzla

  Zstupce

  erifa

  Spojenci

  Poehnn/

  Proklet

  STAVOV ETONY VYETOVATEL(Investigator Status Tokens)

  Stavov etony se pouvaj k oznaen aktuln hodnoty

  dovednost, petnosti, zdrav, penz a potu zskanch

  stop.

  Ukazatel dovednost ve he ukazuj aktuln

  vi dovednost vyetovatele. Bhem hry

  vyetovatel provdj hody na dovednosti,

  kter uruj vvoj jejich dobrodrustv.

  etony petnosti pedstavuj aktuln

  duevn stav vyetovatele.

  etony zdrav pedstavuj aktuln fyzick

  stav vyetovatele

  etony stop pedstavuj ivotn dleit

  znalosti a informace, kter vyetovatel zskal

  ped hrou nebo i bhem n. Vyetovatel

  mohou pout etony stop, aby zskali bonusy

  pi hodech na dovednosti nebo trvale

  zapeetili brny.

  etony pen pedstavuj aktuln finann

  majetek vyetovatele. Je mon je utratit za

  nkup vybaven, zaplacen pokut a dalch.

  KARTY PRO VYETOVATELE(Investigator Cards)

  Mal karty, kter se nachzej ve he Arkham Horror, se

  nazvaj karty pro vyetovatele. Tyto karty pedstavuj

  uiten spojence, s nimi se vyetovatel mohou setkat,

  a rozlin pedmty, je mohou v prbhu hry zskat.

  Existuje est rznch druh karet pro vyetovatele:

  Bn pedmty jsou obyejn (ovem uiten) ped-

  mty denn poteby, kter mohou pomoci vyetovatelm

  v jejich snaen.

  Uniktn pedmty jsou neobvykl, asto velice

  bizardn a obas i magicky aktivn pedmty, kter mohou

  bt vyetovatelm velmi uiten. Starodvn symboly,

  pomoc kterch jde trvale zapeetit brny, jsou soust

  prv tohoto balku.

  Dovednostn karty pedstavuj zvltn schopnosti

  vyetovatel. Dovednostn karty obvykle bu pidvaj

  njak bonus k urit dovednosti, nebo umouj

  vyetovateli pi uritch druzch hod tyto hody pehodit.

  Zisk dovednostnch karet ve he je velice nron a drah

  zleitost.

  Kouzla jsou magick rituly a zaklnadla, kter me

  vyetovatel provdt za pouit dovednosti vdomosti.

  Spojenci jsou lid, kte vyetovatelm nabdli pomoc

  v jejich dobrodrustvch. Spojenci pat k nejsilnjm

  kartm pro vyetovatele a lze je zskat v Mmin hotlku

  (Mas Boading House), co je lokace nachzejc se na

  hracm plnu, a nebo pi setknch v nkterch nebezpe-

  njch a nestlch lokacch v Arkhamu.

  Zvltn karty pedstavuj uniktn vhody nebo

  povinnosti, co jsou napklad zlohy, lenstv v Li

  Stbrnho soumraku, pjky od banky, poehnn,

  proklet a karty zstupce arkhamskho erifa. Zvltn

  karty maj vysokou pestrost ink.

  Na rubu kadho etonu zkzy se nachz malba

  starodvnho symbolu. Kdy se vyetovateli poda

  spn pout starodvn symbol, aby trvale zapeetil

  brnu, z potadla zkzy Prastarho se vezme eton zkzy,

  oto se a stranou se starodvnm symbolem se polo na

  lokaci, v n byla brna zapeetna. Zapeetn brny za

  vyuit eton stop nijak nesniuje poet eton zkzy na

  potadle zkzy Prastarho. Pro vce informac, jak

  zapeetit brny a ji s vyuitm starodvnch symbol,

  nebo eton stop, se podvejte na stranu 16.

  KARTY PRO PRASTAR (Ancient One Cards)Velk karty, kter se nachzej ve he Arkham Horror, se

  nazvaj karty pro Prastar. Tyto karty pedstavuj

  udlosti, kter se vyetovatelm mohou pihodit

  v Arkhamu nebo Jinch svtech. Existuj ti rzn druhy

  karet pro Prastar:

  KARTY PRASTARCH (Ancient One Sheets)Na zatku kad hry si hri

  nhodn zvol, kter z Prasta-

  rch bude ohroovat msto. Na

  kart Prastarho jsou uve-

  deny bojov statistiky, sly,

  ktermi disponuje, a uctvai

  spojen s kadou z tchto

  nepozemskch bytost. Pro

  bli informace se podvejte

  na stranu 19 do sekce Popis

  karty Prastarho, kde je ve

  podrobn popsno.

  ETONY ZKZY (Doom Tokens)etony zkzy se umsuj na potadlo zkzy na kart

  Prastarho pokad, kdy se v Arkhamu oteve nov brna.

  Jakmile je cel potadlo zkzy zaplnn etony zkzy,

  Prastar procit ze svho spnku a nastv konen bitva!

  eton

  zkzy

  eton

  starodvnho

  symbolu

  Lokace jsou karty pedstavujc udlosti, kter se vyeto-

  vatelm mohou pihodit na rznch mstech v Arkhamu.

  Kad z devti arkhamskch tvrt nachzejcch se na

  hracm plnu je piazen balek sedmi karet a na kad

  z nich jsou uvedeny popisy setkn pro lokace vyskytujc se

  v dan tvrti. Pro podrobnj informace o lokacch nebo

  jednotlivch tvrtch se podvejte na stranu 21.

  Brny jsou karty pedstavujc udlosti, kter se vyeto-

  vatelm mohou pihodit v Jinch svtech. Narozdl od

  karet lokac, kter se rozdluj do zvltnch balk podle

  jednotlivch tvrt, se karty bran nachzej vechny

  v jednom balku. Pro vce informac o Jinch svtech se

  podvejte na strany 8 a 21.

  Mty jsou karty popisujc dleit udlosti, kter se

  pihodily v Arkhamu. V kadm kole ve fzi mtu je

  vytaena jedna karta mtu. Karta mtu vn do hry

  rozlin jevy: Uruje lokaci, v n se oteve brna, ovlivuje

  pohyb nestvr v Arkhamu a popisuje udlosti, kter

  mohou ovlivovat vyetovatele. Na mnoha kartch mt

  je rovn uvedeno, kde se objevila stopa, kter by

  vyetovatelm mohla pomoci.

  ETONY NESTVR (Monster Markers)

  etony nestvr pedstavuj nestvry potulujc se po

  ulicch Arkhamu. Kad eton m dv strany: stranu

  pohybu a bojovou stranu. Dokud se nestvra jen pohybuje

  po hracm plnu, nehte jej eton otoen stranou pohybu

  vzhru. Jakmile vak zane vyetovatel s nestvrou

  bojovat, otote eton nestvry bojovou stranou vzhru.

  Hri se samozejm mohou podvat na ob strany etony,

  kdykoli se jim jenom zachce. Pro vce informac se

  podvejte na stranu 20 do sekce Popis etonu nestvry.

  ETONY BRAN (Gate Markers)

  Tyto etony se pokldaj na hrac pln, aby oznaily msta,

  kde se otevely dimenzionln brny vedouc do Jinch

  svt. Na kadm etonu brny je uvedeno, do jakho

  Jinho svta brna vede. Krom toho je na etonu uveden

  modifiktor obtnosti uzaven tto brny.

 • 4ETONY AKTIVITY A PRZKUMU(Activity and Explored Markers)

  PPRAVA HRY

  eton aktivity eton przkumu

  etony aktivity uruj oblasti na hracm plnu, kde se dje

  nco neobvyklho. eton przkumu se umst pod eton

  vyetovatele v okamiku, kdy se odvn vydal skrze

  dimenzionln brnu do Jinho svta a vrtil se iv

  a zdrav zpt do Arkhamu.

  ETONY STRACHU (Terror Markers)Tento eton se umsuje na potadlo strachu

  a zna duevn stav a morlku obyvatel

  Arkhamu. Jak se rove strachu ve mst

  zvyuje, obchodnci zavraj sv krmky a lid

  prchaj z msta, umoujc tak stvrm zcela

  zamoit ulice.

  ETONY UZAVEN (Closed Markers)Tyto etony se pokldaj na msta, kter jsou

  uzavena, a je to ji zpsobeno strachem ve

  mst nebo specifickou udlost danou hrou. Do

  uzavench lokac nemohou vstoupit ani

  vyetovatel, ani nestvry.

  Na jednu stranu hracho plnu

  polote vechny komponenty

  souvisejc s mty:

  9 balk lokac

  Balek bran

  Balek mt

  Kartu Prastarho

  a etony zkzy

  etony bran

  etony nestvr

  (v neprhlednm zsobnku)

  etony stop

  etony aktivity,

  uzaven a przkumu

  Na druhou stranu hracho

  plnu polote vechny

  komponenty souvisejc

  s vyetovateli:

  Balek spojenc, bnch

  pedmt, uniktnch

  pedmt, kouzel a dovednost

  Balek zvltnch karet

  Nepouit etony

  zdrav a petnosti

  Nepouit etony penz

  Kad hr si vezme kartu a eton svho vyetovatele a pot si

  nabere tolik eton zdrav a petnosti, kolik je jeho maximln

  mez zdrav a petnosti. Dle si kad hr vezme poten

  majetek, kter je zaznamenn v kart vyetovatele. pln

  nakonec hr vezme eton svho vyetovatele a umst ho na

  hrac pln do domovsk lokace vyetovatele.

  Dejte eton prvnho hre

  hri, kterho vyberete, e

  bude hrt jako prvn. eton

  prvnho hre se na konci

  kadho kola posune doleva.

  Na kadou z 11 nestlch

  lokac (oznaench ervenm

  kosotvercem) polote jeden

  eton stopy.

  K pprav hran hry Arkham Horror postupujte podle

  nsledujcch krok:

  1. PPRAVA HERN PLOCHYRozlote hern pln a umstte jej do stedu hern plochy.

  Ujistte se, e kolem hracho plnu je dostatek msta na

  karty vyetovatele a vechny balky karet. Rozlote kolem

  hernho plnu vechny potebn etony a kostky, jak je

  zachyceno na obrzku uvedenm ne. eton strachu

  polote na potadlo strachu na pole oznaen 0.

  2. UMSTN POTENCH STOPNa kadou lokaci nachzejc se na hernm plnu a oznae-

  nou ervenm kosotvercem polote jeden eton stopy.

  tyto lokace se oznauj jako nestl a pedstavuj msta, kde

  se mohou otevt dimenzionln brny a objevit nestvry.

  Lokace lze poznat podle kruhovch ilustrac pekrvajcch

  mstsk pln Arkhamu.

  3. VBR PRVNHO HRENhodn vyberte jednoho z hr. Tento hr bude prvn

  hr, kter bude hru zanat. Dejte tomuto hri eton

  prvnho hre.

  4. VBR VYETOVATELPrvn hr promch vech 16 karet vyetovatel. Potom,

  ani by se na n dval, nhodn rozd kadmu hri

  (vetn sebe samho) jednu kartu vyetovatele.

  Alternativn si hri rovn mohou svho vyetovatele

  vybrat pmo, piem vybrat zan prvn hr a dle se

  s vbrem pokrauje po smru hodinovch ruiek, dokud

  nemaj vichni hri svho vyetovatele.

  5. ODHALEN PRASTARHOPrvn hr promch vech 8 karet Prastarch. Potom, ani

  by se na n dval, nhodn vybere jednu kartu a polo ji

  lcem vzhru vedle hracho plnu. Vybran karta uruje

  Prastarho, kter v tto he bude ohroovat Arkham.

  M-li Prastar njak schopnosti, kter ovlivuj zatek

  hry (jako je napklad Nyarlathotepova schopnost Tisce

  podob), projev se prv v tto chvli.

  Hri si rovn mohou pmo zvolit, jakmu Prastarmu

  se postav tv v tv. To je asto uiten, pokud je hra

  omezena asem i z jinch dvod (napklad Yig dl hru

  mrn krat, zatmco Cthulhu pedstavuje opravdovou

  vzvu).

  6. ROZTDN KARETRoztite vechny karty pro vyetovatele a Prastar do

  pslunch balk a umstte je vedle hracho plnu, jak

  je ukzno na obrzku uvedenm ne.

  PPRAVA HRY

 • 7. VBR ZKLADNHO MAJETKUNa vtin z karet vyetovatel se mohou nachzet

  pedmty nadepsan jako zkladn majetek. Kad hr,

  ponaje prvnm hrem a dle po smru hodinovch

  ruiek, zskv vechny pedmty oznaen na kart

  vyetovatele jako zkladn majetek. Prvn hr by ml

  v kartch pro vyetovatele vyhledat pslun pedmty

  a rozdat je jednotlivm hrm podle toho, jak vybaven

  jim pslu.

  8. PROMCHN KARET PRO VYETOVATELE

  Hri promchaj balky...