At the Bank - Busuu

 • Published on
  16-Nov-2015

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

at the bank

Transcript

 • Vocabulary and key phrases

  ginkou no buchou Watashi wa roon ni tsuite hanasu tameni, ginkouno buchou to uchiawase ga arimasu.

  the bank managerI have a meeting with the bank manager todiscuss a loan.

  ginkouin Ginkouin wa sono youshi ni kinyuusuru youniadibaisu shimashita.

  the bank clerkThe bank clerk advised me to fill out the form.

  zaiseisaabisu Zaiseisaabisu no jimusho wa kabu no kaitori nitsuite adobaisu shimasu.

  the financial servicesThe financial services office can give youadvice on buying stocks and shares.

  gaikadesuku Gaikadesuku ni indo no rupii wa arimasu ka.

  the foreign exchange deskDo they have Indian rupees at the foreignexchange desk?

  intaanettobankingu Intaanettobankingu de kono saabisu wa riyoudeskimasu ka.

  the internet bankingIs this service available on internet banking?

  shiten Anata no shiten no koodo wa nan desu ka.

  the branchWhat is the code number of your branch?

  ginkoukouza wo tsukuru Watashi wa musume no tameni ginkoukouza wotsukurimashita.

  to open a bank accountI opened a bank account for my daughter.

  touzayokin Watashi wa mainichi no shishutsu no tamenitouzayokin wo tsukaimasu.

  the current accountI use my current account for my day-to-dayexpenses.

  teikiyokin Watashi wa maitsuki no kyuuryou no juppaasentowo teikiyokin ni iremasu.

  the savings accountI put 10% of my salary in a savings accounteach month.

  yokin Watashi wa yachin wo harau tameniyokinshinakereba ikemasen.

  the depositI have to make a deposit to pay my rent.

  www.busuu.com - All rights reserved 1/5

 • hikidashi Watashi wa nihyakuyuuro hikidashitai no desu ga.

  to withdrawI would like to withdraw Eur200 please.

  ATMeetiiemu ATM Watashi ta eetiiemu de genkin wo hikidashimasu.

  the ATMI am going to withdraw cash from the ATM.

  kurejittokaado Anata no kurejittokaado no jougen wa ikura desuka.

  the credit cardWhat is the limit on your credit card?

  debittokaado Intaanetto deno shiharai ni debittokaado wotsukau koto ga dekimasu ka.

  the debit cardCan I use the debit card to pay via the internet?

  anshoubangou Anata no atarashii kaado no anshoubangou wayuubin de okuraretekimasu.

  the pin numberThe pin number of your new card will be sent toyou in the post.

  kogitte Moushiwakearimasen ga, watashitachi wa moukogitte wo uketsuketeimasen.

  the chequeI am sorry but we don't accept chequesanymore.

  akaji Anata no touzayokin ni akaji wa arimasu ka.

  the overdraftDo you have an overdraft facility in yourcurrent account?

  ginkoutegata Anata wa ginkoutegata ka kurejittokaado de haraukoto ga dekimasu.

  the bank draftYou can pay the fee by bank draft or creditcard.

  roon Watashi wa kuruma wo kau tameni roon wokumitai no desu ga.

  the loanI would like to take out a loan to buy a carplease.

  juutakuroon Anata wa kougakuna juutakuroon ga arimasu ka.

  the mortgageHave you got a big mortgage on your house?

  rishi Kono roon no rishi wa totemo takai desu.

  the interestThe interest rate on this loan is very high.

  www.busuu.com - All rights reserved 2/5

 • kouzahikiotoshi Watashi wa maitsuki koukyouryoukin wo harautame, kouzahikiotoshi wo tsukaimasu.

  the direct debitI use direct debit to pay my utility bills everymonth.

  jidoufurikae Watashi wa gakushuuroon wo harau tame,jidoufurikae wo tsukaimasu.

  the standing orderI use a standing order to pay off my studentloan.

  soukin Watashi wa kaimanairando no jibun no kouza nisoukinshitai no desu ga.

  the money transferI would like to send a money transfer to myaccount in the Cayman Islands please.

  ginkou no keisansho Anata wa maitsuki ginkou no keisansho wouketoru deshou.

  the bank statementYou will receive a monthly bank statement inthe post.

  www.busuu.com - All rights reserved 3/5

 • Dialogue

  Paul wa ginkou de roon nitsuite kiiteimasu.

  : Konnichiwa. Watashi wa fune wo kau tameni roon wokumitai no desu ga. : Ryoukai shimashita. Mite mimashou... Anata wa ookinaakaji ga arimaseu ne.: Hai, soudesu. Watashi wa ima shitsugyouchuu nanodesore ga hitsuyou desu. : Anata wa juutakuroon mo arimasu ne.: Hai, sonotoori desu. : Soshite, itsutsu no kurejittokaado ga jougen wokoeteimasu ne.: Hai. : Soshite, anata no teikiyokin nimo touzayokin nimo okanega arimasen ne. Moushiwakearimasen ga, anata wa roonwo kumu koto wa dekimasen. : Wakarimashita. Sore ga dekiru hokano ginkou woshitteimasu ka. : Eeto...

  Paul is at the bank asking for a loan.

  Paul: Hello. I would like to take out a loan please tobuy a boat.Bank manager: Ok. Lets take a look.... I see you havea large overdraftPaul: Yes. I have. I need it because I am out of work atthe moment.Bank manager: You also have a mortgage?Paul: Yes. That is right.Bank manager: And 5 credit cards used up to thelimit???Paul: Yes.Bank manager: And no money in your savings accountor in your current account??? I am sorry but I cannotgive you a loan.Paul: Ok. I understand. Do you know of any other bankthat will?Bank manager: Umm

  www.busuu.com - All rights reserved 4/5

 • Please choose the correct answer

  1. Naze Paul wa roon wo kumitai no desu ka.a. Kuruma wo kau tame.b. Fune wo kau tame.c. Ie wo kau tame.

  2. Naze Paul wa akaji ga arimasu ka.a. Nazenara kare wa genzai shitsuyouchuu dakara desu.b. Nazenara kare wa kuruma wo kau tame ni sore ga hitsuyou dakara desu.c. Nazenara kare wa fune wo kaitai kara desu.

  3. Paul no touzayokin to teikiyokin wa nan no mondai ga arimasu ka.a. Kare wa touzayokin ni okane ga arimasen.b. Kare wa sokoni okane ga arimaesn.c. Kare wa teikiyokin ni okane ga arimasen.

  Answers: 1(b): 2(a): 3(b)

  Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  www.busuu.com - All rights reserved 5/5

  http://www.tcpdf.org