”Åtta steg för att införa nya ... - gupea.ub.gu.se Kristina... · 2006-05-30 ”Åtta steg för…

  • Published on
    18-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

2006-05-30

tta steg fr att infra nya affrssystem Hur vrdefulla r guidelines som fackpressen ger vid

infrande av nya affrssystem?

Abstrakt Affrssystem r en av de mest betydelsefulla investeringar av mjukvara idag och har blivit mycket viktig i dagens fretagsvrld vilket har lett till att mnga fretag gjort stora investeringar i affrssystem. Implementering av affrssystem r ett riskabelt och komplext projekt vilket har medfrt att mnga har misslyckats med infrandet. Mnga underskningar har gjorts fr att ta reda p varfr fretag misslyckats med infrandet och experter inom omrdet ger rekommendationer fr hur man ska g tillvga fr att f ett lyckat projekt och ett lyckat affrssystem. ven om det idag finns rd att finna s fortstter misslyckandet i form av exempelvis verbudgetering och att projekttiden blir lngre n planerad. Av denna anledning r det intressant att underska varfr detta r fallet genom att utg ifrn de rd och guidelines Computer Sweden (CS) har publicerat i artikeln, tta steg fr att infra nya affrssystem, och se hur vrdefulla dessa r. Forskningsfrgan blev drmed: hur vrdefulla r guidelines som fackpressen ger vid infrande av nya affrssystem? Fr att svara p frgan anvnde vi oss av en kvalitativ insamlingsmetod genom att gra djupintervjuer med fem personer som har kompetens inom omrdet. De guidelines som ges i fackpressen kan vara en bra klla att utg ifrn under frutsttning att dessa kompletteras med information frn andra kllor. Man br kritiskt granska dessa guidelines och bara vlja ut de delar av innehllet som ens projekt kan ha nytta av och r lmpliga fr den egna verksamheten. Nyckelord: Affrssystem, guidelines, rd, fackpressen, Computer Sweden Frfattare: Kristina Jelenic och Trairat Rattanajinda Handledare: Urban Nuldn Magisteruppsats, 20 pong

Gteborgs Universitet Kristina Jelenic Handelshgskolan Trairat Rattanajinda Institutionen fr informatik Magisteruppsats, 20 pong

2

Frord Nu nr uppsatsen r avslutad och vi tnker tillbaka p processen av att skriva den inser vi hur stor betydelse mnga personer har haft som gjort uppsatsen mjlig att utfra. Drfr vill vi visa vr uppskattning genom att tacka alla involverade. Vi vill frst tacka vr handledare Urban Nuldn fr hans stora engagemang och inspiration vilket har bidragit till att uppsatsen skert kunnat drivas framt. Vidare vill vi tacka de fem respondenter som tog sin tid till att hjlpa oss och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Utan dessa personer skulle denna uppsats inte varit mjlig att genomfra.

Gteborgs Universitet Kristina Jelenic Handelshgskolan Trairat Rattanajinda Institutionen fr informatik Magisteruppsats, 20 pong

3

Innehllsfrteckning

1 INTRODUKTION ...............................................................................................5

1.1 INLEDNING......................................................................................................5 1.2 SYFTE/FRGESTLLNING ................................................................................6 1.3 AVGRNSNING................................................................................................6 1.4 STRUKTUR P UPPSATSEN...............................................................................7

2 INFRANDE AV AFFRSSYSTEM ...............................................................8

2.1 AFFRSSYSTEM ..............................................................................................8 2.1.1 Implementering av affrssystem ................................................................9 2.1.2 Frdelar med affrssystem ......................................................................10 2.1.3 Nackdelar med affrssystem ....................................................................11 2.1.4 Strategiska frdelar och nackdelar..........................................................11 2.1.5 Projektledare............................................................................................12

2.2 COMPUTER SWEDEN, MAJ 2005, TTA STEG FR ATT INFRA NYA AFFRSSYSTEM ..13 2.2.1 Frstudien ................................................................................................14 2.2.2 Upphandling ............................................................................................14 2.2.3 Implementering ........................................................................................14 2.2.4 Utbildning ................................................................................................14 2.2.5 Drift och support......................................................................................15 2.2.6 Uppgradering...........................................................................................15 2.2.7 Lnsamma system ....................................................................................15 2.2.8 I praktiken ................................................................................................15

3 METOD ..............................................................................................................16

3.1 METODSAMMANFATTNING ...........................................................................16 3.2 KVALITATIV FORSKNINGSMETODIK ..............................................................16

3.2.1 Intervju.....................................................................................................17 3.2.1.1 Val av respondenter .........................................................................18 3.2.1.2 Utformning av pstenden och intervjumall....................................18

3.3 METODKRITIK...............................................................................................20 3.3.1 Kllkritik ..................................................................................................20

4 RESULTAT........................................................................................................21

4.1 FRSTUDIEN .................................................................................................21 4.2 UPPHANDLING ..............................................................................................24 4.3 IMPLEMENTERING .........................................................................................26 4.4 UTBILDNING .................................................................................................28 4.5 DRIFT OCH SUPPORT......................................................................................30 4.6 UPPGRADERING ............................................................................................32 4.7 LNSAMMA SYSTEM .....................................................................................34 4.8 I PRAKTIKEN .................................................................................................36

Gteborgs Universitet Kristina Jelenic Handelshgskolan Trairat Rattanajinda Institutionen fr informatik Magisteruppsats, 20 pong

4

5 SLUTSATS .........................................................................................................38

5.1 FRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING...........................................................39

6 REFERENSLISTA ............................................................................................40

7 BILAGA 1 - INTERVJUMALL.......................................................................41

Gteborgs Universitet Kristina Jelenic Handelshgskolan Trairat Rattanajinda Institutionen fr informatik Magisteruppsats, 20 pong

5

1 Introduktion I detta avsnitt introduceras uppsatsens mnesomrde och problembakgrund. Hr beskrivs ven syftet med uppsatsen och forskningsfrgan introduceras. Drefter beskrivs uppsatsens avgrnsningar. Sist i avsnittet ges en versikt av uppsatsens struktur.

1.1 Inledning Affrssystem r en av de mest betydelsefulla investeringar av mjukvara idag och har blivit mycket viktig i dagens fretagsvrld. Det har till och med antytts att fretagsvrldens anammande av affrssystem kan var den viktigaste utvecklingen av fretags anvndning av informationsteknologi.1 Under 90-talet fick affrssystem mycket uppmrksamhet och mnga fretag gjorde stora investeringar. Dessa investeringar gjordes utan att fretagen underskte hur vl systemen passande den egna verksamheten. Senare upptcktes att mer planering och analysering av systemen krvdes fr att f ett system som var flexibelt och lmpligt fr organisationen.2 Industriella rapporter har pvisat att ca 30 000 fretag vrlden ver har implementerat affrssystem3. De fretag som implementerat affrssystem frvntar sig betydande ekonomisk avkastning, genom lgre informationssystemskostnader och genom effektivisering av arbete.4 En implementering av ett affrssystem r ett riskabelt och komplext projekt vilket ofta leder till att problem uppstr som pverkar bde budget och tidsgrnser5. Det finns en mngd av misslyckade projekt varav mnga till och med lett till konkurs. 6 Det finns mnga olika anledningar till att fretag misslyckas med infrandet av affrssystem. Ofta handlar det om brist p kunskap om systemet samt brist p kompetens av att genomfra ett sdant komplext projekt. I mnga misslyckade fall har man ven haft fr brttom med att implementera systemet och inte allokerat tillrckligt med resurser och tid. Vid misslyckade fall av att infra affrssystem skyller fretag mnga gnger p tekniken men i sjlva verket handlar det ofta om mnniskors brist p kompetens och frmga att ha ett helhetstnkande. Det finns en brist hos fretag att p bsta stt f affrssystemen att samverka med organisationen, att tnka p helheten. Fretagens brister r allt frn att vlja fel person som ska leda projektet till att inte tilldela tillrckligt med resurser och tid. P grund av mnga misslyckade fall har en mngd underskningar gjorts fr att ta reda p varfr fretag misslyckas med infrandet. Detta har lett till att experter inom omrdet ger rekommendationer fr hur man p bsta stt ska g tillvga fr att f ett lyckat projekt och ett affrssystem som r vl integrerat med organisationen. Trots att det finns rd till hands fortstter misslyckandet n idag i form av exempelvis verbudgetering och att projekttiden blir 1 Davenport, Thomas H. (1998) 2 Olson, David L. (2004) 3 Beard, Jon W. & Sumner, Mary (2004) 4 Olson, David L. (2004) 5 Hermosillo Worley J., Chatha, K.A., Weston, R.H., Aguirre, O. & Grabot, B., (2005) 6 Davenport, Thomas H. (1998)

Gteborgs Universitet Kristina Jelenic Handelshgskolan Trairat Rattanajinda Institutionen fr informatik Magisteruppsats, 20 pong

6

lngre n planerad. Det finns studier som visar att 40 till 60 procent av affrssystemprojekten misslyckas7. Vid genomfrande av s stora och komplexa projekt som att infra affrssystem sker projektledare vgledning och rd som sger hur projektet p bsta stt ska genomfras fr att bli lyckat. De sker sig till olika tillvgagngsstt fr att lsa problem som uppstr och ju mer komplexa dessa r desto enklare lsningar sker de8. I vissa avseenden kan det vara bra fr projektledare att ta hjlp av experters rekommendationer och rd fr att lsa olika problem. Ofta r dock rekommendationerna generella och fr anpassas fr den egna verksamheten och specifika projekt. Nr vi brjade diskutera mnesomrden att studera kom vi snabbt fram till att bda var intresserade av affrssystem. D mnesomrdet var valt brjade vi granska material i bcker, vetenskapliga artiklar och ven i fackpressen. Det som vckte vr uppmrksamhet var att det fanns mnga rekommendationer om hur man ska g tillvga vid infrande av affrssystem. Dessa rekommendationer skulle ligga till grund fr lyckade projekt dr man fr ut maximal nytta av systemet. Dessvrre fortstter fretag att misslyckas med att infra affrssystem. En intressant artikel, som tar upp tidigare nmnda rekommendationer, fann vi i IT-tidningen Computer Sweden (CS), tta steg fr att infra nya affrssystem. Artikeln ger rd och guidelines fr hur ett affrssystemsprojekt p bsta stt skall genomfras. Vi tyckte att det vore intressant att underska hur vrdefulla dessa rd och guidelines som fackpressen publicerar upplevs i praktiken. Detta tnker vi underska genom att gra djupintervjuer med fem personer som medverkat praktiskt i affrssystemsprojekt.

1.2 Syfte/frgestllning Infrande av affrssystem r en komplex process som krver kunskap och vgledning. Fackpressen r en mjlig klla till kunskap fr denna process och vgledningen ges ofta i form av guidelines. Syftet med denna uppsats r att underska hur vrdefulla dessa guidelines upplevs vara i praktiken. Detta kommer att gras genom att verifiera och validera de guidelines som Computer Sweden ger i artikeln tta steg fr att infra nya affrssystem. Artikeln riktar sig bland annat till fretag som skall infra ett nytt affrssystem. Forskningsfrgan blir drmed fljande: Hur vrdefulla r guidelines som fackpressen ger vid infrande av nya affrssystem?

1.3 Avgrnsning Vi har valt att, p grund av begrnsad tid, intervjua fem personer med stor erfarenhet av att infra ett nytt affrssystem. Med fler intervjuer kan uppsatsen ha givit en mer rttvisande bild, men p grund av begrnsad tid anser vi att fem djupintervjuer ger studien tillrcklig forskningsgrund. Studien undersker personer som infrt affrssystem och inte sljare av affrssystem, vilket ven i detta fall kan ha gett ett

7 Olson, David L. (2004), sid 106 8 Barabba, Vincent, Pourdehnad, John & Ackoff, Russell L., (2002)

Gteborgs Universitet Kristina Jelenic Handelshgskolan Trairat Rattanajinda Institutionen fr informatik Magisteruppsats, 20 pong

7

annat resultat och en annan slutsats. Vi har ven valt att endast underska guidelines frn en fackpress klla, nmligen Computer Sweden, d denna anses vara en av Sveriges viktigaste facktidning fr dem som arbetar med IT. ven i detta fall grundar sig avgrnsningen i begrnsning av tid.

1.4 Struktur p uppsatsen Uppsatsen brjar med att forskningsmnet introduceras och en bakgrund ges till problemomrdet. Hr beskrivs ven uppsatsens syfte, frgestllning samt avgrnsning. Detta fljs av ett avsnitt som har i syfte att ge lsaren en vergripande kunskap om mnesomrdet, nmligen affrssystem. Hr introduceras och beskrivs ven de tta stegen i artikeln som Computer Sweden utgivit. Drefter fljer metodavsnittet som beskriver hur informationen har insamlats. Efter metodavsnittet presenteras, analyseras samt diskuteras resultatet av intervjuerna. Efter detta, under slutsats, besvaras forskningsfrgan och slutligen ges frslag till framtida forskning.

Gteborgs Universitet Kristina Jelenic Handelshgskolan Trairat Rattanajinda Institutionen fr informatik Magisteruppsats, 20 pong

8

2 Infrande av affrssystem Fr att f en bttre frstelse fr mnet som kommer att behandlas i denna uppsats, nmligen affrssystem, ger detta avsnitt lsaren en allmn kunskap om vad affrssystem innebr. Kapitlet brjar med...

Recommended

View more >