AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI bip. ?· AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ-…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UYTECZNOCI PUBLICZNEJ-

GIMNAZJUM W BRZEZINACH W ramach zadania inwestycyjnego pn.

Ekologiczna modernizacja rde ciepa w Brzezinach

dla przedsiwzicia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008

Adres budynku: Bohaterw Warszawy 4 95-060 Brzeziny powiat: brzeziski wojewdztwo: dzkie

Wykonawca audytu: Audytor Energetyczny Robert Gregorczyk

Numer opracowania: 301/2016

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Bohaterw Warszawy 4, 95-060 Brzeziny

1. STRONA TYTUOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj

budynku 1.2 Rok budowy owiatowy, szkolnictwa wyszego, nauki -

szkolno-owiatowy 1967

1.3 Inwestor 1.4 Adres budynku Miasto Brzeziny Sienkiewicza nr 16 kod: 95-060 miejscowo: Brzeziny tel. 46 874-27-93 fax: .. PESEL

Bohaterw Warszawy 4 kod: 95-060 miejscowo: Brzeziny powiat: brzeziski wojewdztwo:dzkie

(nazwa lub imi i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tosamoci)

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujcego audyt:

ERBUD Obsuga Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk Matejki nr 13 kod: 27-400 miejscowo: Ostrowiec witokrzyski REGON: 290689755

3. Imi, nazwisko, adres audytora koordynujcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Audytor Energetyczny Robert Gregorczyk Matejki nr 13 kod: 27-400 miejscowo: Ostrowiec witokrzyski kwalifikacje: 103/Pk/09 podpis:

4. Wspautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imi i nazwisko Zakres udziau w opracowaniu audytu

5. Miejscowo: Ostrowiec witokrzyski, data wykonania opracowania: 19-09-2016

Aterm 2015 1.0.0.4 - www.cieplej.pl 3/79

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Bohaterw Warszawy 4, 95-060 Brzeziny

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane oglne Stan przed termomodernizacj

Stan po

termomodernizacji

Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna z elementami

uprzemysowionymi

tradycyjna z elementami

uprzemysowionymi

1.

Liczba kondygnacji 3 3 2.

Kubatura czci ogrzewanej [m] 9098,40 9098,40 3.

Powierzchnia netto budynku [m] 2745,24 2745,24 4.

Powierzchnia ogrzewana podstawowej czci budynku [m] 2745,24 2745,24 5.

Powierzchnia ogrzewana dodatkowej czci budynku [m] 0 0 6.

Liczba lokali 2 2 7.

Liczba osb uytkujcych budynek 350 350 8.

Sposb przygotowania ciepej wody uytkowej centralne przygotowanie

centralne

przygotowanie 9.

Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne ogrzewanie

centralne

ogrzewanie 10.

Wspczynnik A/V [1/m] 0,65 0,65 11.

Inne dane charakteryzujce budynek . . 12.

2. Wspczynniki przenikania ciepa przez przegrody budowlane [W/(mK)] Stan przed termomodernizacj

Stan po

termomodernizacji

GRUPA ciana zewntrzna 0,246 0,246 0,246 1.

GRUPA stropodach 0,227 0,227 0,227 2.

GRUPA dach 0,220 0,220 0,220 3.

GRUPA podoga na gruncie 0,442 0,442 0,108 4.

GRUPA podoga na gruncie 0,357 0,357 0,357 5.

GRUPA ciana zewntrzna 0,938 0,938 0,199 6.

GRUPA stropodach 0,271 0,271 0,124 7.

GRUPA stolarka 1,650 1,650 0,900 8.

GRUPA stolarka 2,600 2,600 1,500 9.

3. Sprawnoci skadowe systemu grzewczego i wspczynniki uwzgldniajce przerwy w ogrzewaniu

Sprawno wytwarzania [-] 0,93 0,93 1.

Sprawno przesyu [-] 0,80 0,90 2.

Sprawno regulacji i wykorzystania [-] 0,77 0,90 3.

Sprawno akumulacji [-] 1,00 1,00 4.

Uwzgldnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] (obliczono zgodnie z norm PN-EN ISO 13790:2009)

1,00 1,00 5.

Uwzgldnienie przerw na ogrzewanie w cigu doby [-] (obliczono zgodnie z norm PN-EN ISO 13790:2009)

1,00 1,00 6.

4. Sprawnoci skadowe systemu przygotowania ciepej wody uytkowej

Sprawno wytwarzania [-] 0,91 0,98 1.

Sprawno przesyu [-] 0,60 0,80 2.

Sprawno regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00 3.

Sprawno akumulacji [-] 1,00 1,00 4.

5. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna 1.

Aterm 2015 1.0.0.4 - www.cieplej.pl 4/79

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Bohaterw Warszawy 4, 95-060 Brzeziny

Sposb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacja realizowana

przez okresowe przewietrzanie pomieszcze za pomoc stolarki

okiennej

wentylacja realizowana

przez nawiewniki do

pionw

wentylacyjnych

2.

Strumie powietrza zewntrznego [m/h] 6083,14 6083,14 3.

Krotno wymian powietrza [1/h] 0,67 0,67 4.

6. Charakterystyka energetyczna budynku

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 380,69 349,43 1.

Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepej wody uytkowej [kW]

13,75 8,25 2.

Roczne zapotrzebowanie na ciepo do ogrzewania budynku (bez

uwzgldnienia sprawnoci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

860,50 750,53 3.

Roczne obliczeniowe zuycie energii do ogrzewania budynku (z

uwzgldnieniem sprawnoci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

1502,06 996,33 4.

Roczne obliczeniowe zuycie energii do przygotowania ciepej wody

uytkowej [GJ/rok] 145,64 60,86 5.

Zmierzone zuycie ciepa na ogrzewanie przeliczone na warunki

sezonu standardowego (suce weryfikacji przyjtych skadowych

danych obliczeniowych bilansu ciepa) [GJ/rok]

brak danych - 6.

Zmierzone zuycie ciepa na przygotowanie ciepej wody uytkowej

(suce weryfikacji przyjtych skadowych danych obliczeniowych bilansu ciepa) [GJ/rok]

brak danych - 7.

Wskanik rocznego zapotrzebowania na ciepo do ogrzewania

budynku (bez uwzgldnienia sprawnoci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mrok)]

87,07 75,94 8.

Wskanik rocznego zapotrzebowania na ciepo do ogrzewania

budynku (z uwzgldnieniem sprawnoci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mrok)]

151,99 100,81 9.

Udzia odnawialnych rde energii [%] 0,00 0,00 10.

7. Opaty jednostkowe (obowizujce w dniu sporzdzania audytu)

Koszt za 1 GJ ciepa do ogrzewania budynku [z/GJ] 45,34 45,34 1.

Koszt 1 MW mocy zamwionej na ogrzewanie na miesic [z/(MW m-c)]

8979,44 8979,44 2.

Koszt przygotowania 1 m ciepej wody uytkowej [z/m] 19,17 14,42 3.

Koszt 1 MW mocy zamwionej na przygotowanie ciepej wody uytkowej na miesic [z/(MW m-c)]

8979,44 8979,44 4.

Miesiczny koszt ogrzewania 1 m powierzchni uytkowej [z/(m m-c)]

3,31 2,51 5.

Miesiczna opata abonamentowa - ogrzewanie [z/m-c] 0,00 0,00 6.

Miesiczna opata abonamentowa - ciepa woda uytkowa [z/m-c] 0,00 0,00 7.

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiwzicia termomodernizacyjnego

Planowana kwota kredytu [z]

895344,06 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na

energi [%]

35,84

Planowane koszty

cakowite [z] 895344,06 Premia

termomodernizacyjna [z]

63899,99

Roczna oszczdno kosztw energii [z/rok]

31949,99

Aterm 2015 1.0.0.4 - www.cieplej.pl 5/79

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Bohaterw Warszawy 4, 95-060 Brzeziny

Dla budynku skadajcego si z czci o rnych funkcjach uytkowych naley poda wszystkie

dane oddzielnie dla kadej czci budynku. Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzdzeniem dotyczcym sporzdzania wiadectw, jako udzia odnawialnych rde energii w rocznym zapotrzebowaniu na energi kocow dostarczan do

budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepej wody uytkowej. Opata zmienna zwizana z dystrybucj i przesyem jednostki energii. Staa opata miesiczna zwizana z dystrybucj i przesyem energii.

Aterm 2015 1.0.0.4 - www.cieplej.pl 6/79

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Bohaterw Warszawy 4, 95-060 Brzeziny

3. DOKUMENTY I DANE RDOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa

Archiwalna dokumentacja projektowa

3.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontw - Dz. U. Nr 223, poz. 1459

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzenia 2015 r. zmieniajce

rozporzdzenie w sprawie szczegowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czci

audytu remontowego, wzorw kart audytw, a take algorytmu oceny opacalnoci

przedsiwzicia termomodernizacyjnego

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pniejszymi

zmianami) w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkw

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czci budynku oraz wiadectw charakterystyki energetycznej

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 Elementy budowlane i czci budynku. Opr cieplny i wspczynnik przenikania ciepa. Metoda oblicze

Polska Norma PN-EN ISO 13370 Waciwoci cieplne budynkw - Wymiana ciepa przez grunt -

Metody obliczania

Polska Norma PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspczynnik przenikania ciepa - Metody uproszczone i wartoci orientacyjne

Polska Norma PN-EN 12831:2006 Insta