Autocad osobine objekata

  • Published on
    15-Sep-2015

  • View
    20

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Autocad

Transcript

<ul><li><p>Pog</p><p>Op{te oso</p><p>Objekti u A</p><p>nekog objekta</p><p>slova, tip {rafu</p><p>z</p><p>boja kojom</p><p>z</p><p>tip linije k</p><p>z</p><p>razmera ti</p><p>z</p><p>lejer u koj</p><p>z</p><p>debljina li</p><p>z</p><p>visina obje</p><p>Kao {to u A</p><p>tipa linije, leje</p><p>teku}om bojom</p><p>da se op{te os</p><p>Bylayer</p><p>). Prom</p><p>drugi menjaju </p><p>Pode{avanje</p><p>zasebno. Op{te</p><p>promeniti kom</p><p>Napomena: Uosobine origin</p><p>10.1. Toolb</p><p>Veoma va`a</p><p>prostora i ima</p><p>komande gledalavlje 10.</p><p>bine objekata</p><p>utoCADu imaju op{te i pojedina~ne osobine. Pojedina~ne osobine su geometrija objekta ili osobina koja zavisi od vrste objekta: tipre, stil kotiranja kote itd. U op{te osobine objekata spadaju: </p><p> se objekat crta (eng. Color), ojom se objekat crta (eng. Linetype), pa linije (eng. Ltscale), em se objekat crta (eng. Layer), nije kojom se objekat crta (eng. Lineweight) i kta (eng. Thickness). </p><p>utoCADu postoji samo jedan teku}i crte`, tako se i za pojam boje,r pode{ava teku}e stanje (eng. Current). Svaki novi objekat se crta, tipom i debljinom linije, visinom i u teku}em lejeru. Preporu~uje seobine objekta (osim razmere tipa linije) pode{avaju u lejeru (eng.enom teku}eg lejera ili prebacivanjem objekta iz jednog lejera u</p><p>se op{te osobine objekta. teku}ih parametara je u daljem tekstu obja{njeno za svaku osobinu i pojedina~ne, geometrijske osobine objekta mogu}e je naknadno</p><p>andama: PROPERTIES, CHANGE, MATCHPROP itd.</p><p> slu~aju kada se objekat kopira, kopija zadr`ava op{te i geometrijskeala.ar Object Propertiesn toolbar za rad sa op{tim osobinama objekata nalazi se iznad radnog naziv Object Properties (sl. 10.1). Na njemu se nalaze slede}eno sleva na desno:</p></li><li><p>2 10.2. Layer</p><p>z</p><p>AI_MOLC</p><p> omogu}ava pode{avanje teku}eg lejera pokazivanjem na objekat,z</p><p>LAYER</p><p>Linetype P</p><p>z</p><p>Layer Con</p><p>padaju}oj z</p><p>LAYERP</p><p> z</p><p>Color Con</p><p>z</p><p>Linetype C</p><p>listi,z</p><p>Lineweigh</p><p>padaju}oj z</p><p>Plot Style</p><p>padaju}oj </p><p>Napomena: Nlinije dodeljujuse izmena ovih</p><p>10.2. Layer</p><p>AutoCAD</p><p> p</p><p>providnu foliju</p><p>namene. Broj l</p><p>zahteva korisn</p><p>crtaju objekti.</p><p>osobine: </p><p>z</p><p>jedna boja</p><p>z</p><p>jedan tip l</p><p>z</p><p>jedna debl</p><p>z</p><p>stil plotov</p><p>z</p><p>na~in plot</p><p>Pode{avanje</p><p>U arhitektur</p><p>jala ili po nam</p><p>unutra{nji zido</p><p>U ma{instvu</p><p>nameni objektaomogu}ava pode{avanje osobina lejera u dijalog prozoru Layer &amp;roperties,trol omogu}ava pode{avanje teku}eg lejera ili osobina lejera nalisti, omogu}ava vra}anje statusa lejera na prethodno stanje,trol omogu}ava pode{avanje teku}e boje na padaju}oj listi,ontrol omogu}ava pode{avanje teku}eg tipa linije na padaju}oj</p><p>t Control omogu}ava pode{avanje teku}e debljine linije nalisti i Control omogu}ava pode{avanje stila plotovanja objekata nalisti.</p><p>episano pravilo je da se osobine objekata boja, tip linije i debljina lejeru u dijalog prozoru Layer &amp; Linetype Properties. Ne praktikuje osobina na padaju}im listama na toolbaru Object Properties.</p><p>odr`ava rad sa lejerima. Lejer je najlak{e simboli~no objasniti kao na kojoj ili u kojoj korisnik crta objekte sli~ne funkcije, izgleda iliejera u teku}em crte`u je neograni~en i zavisi isklju~ivo od potreba iika. Samo jedan lejer mo`e biti teku}i (eng. Current) i u njemu se Svaki lejer ima naziv koji zadaje korisnik. Lejeru se dodeljuju</p><p> (eng. Color), inije (eng. Linetype), jina linije (eng. Lineweight), anja (eng. Plot Style) i ovanja (eng. Plot/No Plot) kojim se objekti crtaju.</p><p>m osobina lejera manipuli{e se objektima u teku}em crte`u. i i gra|evinarstvu po lejerima se raspore|uju objekti po vrsti materi-eni objekta. Na primer, spolja{nji zidovi se crtaju na jednom lejeru,vi se crtaju na drugom lejeru, stubovi na tre}em i drugo. po lejerima se raspore|uju objekti po razli~itoj vrsti linije ili po. Na primer, kote, osne linije, pomo}ne linije, {rafure i drugo.</p><p>Sl. 10.1 Ikone na toolbaru Object Properties</p></li><li><p>Op{te osobine objekata 3</p><p>Ako su svi lejeri uklju~eni (eng. </p><p>On</p><p>) i odle|eni (eng. </p><p>Thaw</p><p>), svi objekti teku}eg</p><p>crte`a se vide j</p><p>Pode{avanje</p><p>LAYER</p><p>, sistem</p><p>trol</p><p> na toolbaru</p><p>Komanda </p><p>L</p><p>10.2) i omogu</p><p>nalazi se na too</p><p>Komanda </p><p>pode{avanje osCommand: L</p><p>U dijalog p</p><p>parametre. Na </p><p>prikazuju u list</p><p>z</p><p>Show all l</p><p>z</p><p>Show all u</p><p>z</p><p>Show all X</p><p>crte`a (eng</p><p>z</p><p>Pritiskanje</p><p>u kojem j</p><p>lejera.</p><p>Invert filter</p><p>zadatih kriterij</p><p>Apply to Ob</p><p>pode{enog stan</p><p>toolbaru</p><p>.edan preko drugog. osobina i manipulacija lejerima je mogu}a komandama LAYER, skom promenljivom CLAYER ili pomo}u padaju}e liste Layer Con- Object Properties. </p><p>AYER se izvr{ava u dijalog prozoru Layer &amp; Linetype Properties (sl.}ava kreiranje i pode{avanje osobina lejera. Navedena komandalbaru Object Properties i padaju}em meniju Format&gt; Layer.LAYER izvr{ava se u komandnoj liniji i omogu}ava kreiranje iobina lejera zadavanjem razli~itih opcija.AYER </p><p>rozoru Layer Properties Manager mogu}e je promeniti razli~itepadaju}oj listi Named layer filters mogu}e je podesiti koji lejeri sei lejera. Mogu}e opcije su: </p><p>ayers svi lejeri u teku}em crte`u, sed layers svi lejeri u teku}em crte`u u kojima je ne{to nacrtano iREF dependent leyers svi kori{}eni lejeri umetnutog refrentnog. External Reference) u teku}em crte`u.m tastera sa tri ta~ke prikazuje se dijalog prozor Named layer filterse mogu}e zadati logi~ke kriterijume za prikazivanje lejera u listi</p><p> uklju~eni prekida~ omogu}ava prikazivanje lejera inverzijomuma. ject Properties toolbar uklju~eni prekida~ omogu}ava prikazivanjeja liste lejera na padaju}oj listi Layer Control na Object Properties</p><p>Sl. 10.2Izgled dijalogprozora LayerPropertiesManager za radsa lejerima</p></li><li><p>4 10.2. Layer</p><p>10.2.1. Kreiranje novog lejera u dijalog prozoruLa</p><p>Taster </p><p>New</p><p>novog lejera </p><p>slovom. Ostal</p><p>kreira se lejer n</p><p>lejera mo`e im</p><p>znakova. </p><p>Dozvoljeni z</p><p>slede}i znakov</p><p>lejera zadaje se</p><p>Nije mogu}</p><p>zadavanja nazi</p><p>kreira slede}i n</p><p>nutku pritiskan</p><p>sa istim osobin</p><p>^esto se ko</p><p>struku, u sklad</p><p>na primer, naz</p><p>gra|evinarstvu</p><p>koji se u lejeru</p><p>Naziv je mogu</p><p>primer: Zid_o</p><p>drugo. U ma{in</p><p>crta. Mogu}i n</p><p>tura, Pune, Tan</p><p>z</p><p>lejer je uk</p><p>z</p><p>odle|en (e</p><p>z</p><p>otklju~an </p><p>z</p><p>lejeru je d</p><p>z</p><p>kontinualn</p><p>z</p><p>teku}a deb</p><p>z</p><p>teku}i stil </p><p>z</p><p>osobina le</p><p>Naziv lejera</p><p>kanjem levog </p><p>tastera </p><p>Show</p><p>D</p><p>promene naziv</p><p>tastera F2. yer Properties Manageromogu}ava kreiranje novog lejera. U listi lejera prikazuje se naziv Layer1. Po~etno slovo naziva lejera automatski se ispisuje velikimi karakteri se pi{u malim slovom. Slede}im pritiskanjem tastera Newaziva Layer2. Zadavanje naziva lejera mogu}e je sa tastature. Naziv</p><p>ati do 255 slovnobrojnih karaktera sa praznim mestima i bez d`oker</p><p>nakovi u nazivu lejera su slova od A do Z, brojevi od nula do devet ii: znak za dolar ($), znak minus () i znak polo`ena crta (_). Naziv u skladu sa objektima koji se na zadatom lejeru crtaju. e zadavanje postoje}eg naziva lejera iz teku}eg crte`a. U trenutkuva lejera mogu}e je pritiskanje tastera sa znakom zarez (,). AutoCADovi lejer pod nazivom Layer i slede}im rednim brojem. Ako je u tre-ja tastera New selektovan neki lejer u listi lejera, novi lejer se kreiraama selektovanog lejera.risti zadavanje naziva sa prefiksom karakteristi~nim za odre|enuu sa objektima ili namenom objekata koji se crtaju u lejeru. Takvi, suivi: A_layer1 (arhitektura) ili M_layer1 (ma{instvo). U arhitekturi i lejeru se zadaje naziv u skladu sa namenom ili funkcijom objekata crtaju. Ti nazivi su: zidovi, stubovi, osnova, temelj, krov i sli~no.</p><p>}e zadati i u skladu sa materijalom objekata koji se crtaju u lejeru. Napeka, Zid_cigla, Zid_gips, Zid_blok i Plo~ice_keramika, Parket istvu naziv lejeru se zadaje u skladu sa tipom linije kojima se objekatazivi lejera su, na primer: Pomo}ne_linije, Kote, Osne_linije, Kon-ke, [rafura, Isprekidana_linija itd. Osobine novog lejera su: </p><p>lju~en (eng. On), ng. Thaw) u teku}em i svim ostalim prozorima (eng. Viewports), (eng. Unlock), odeljena bela boja (eng. White), i tip linije (eng. Continious),ljina linije (eng. Lineweight), plotovanja (eng. Plot Style) i jer se plotuje (eng. Plot On).</p><p> mogu}e je promeniti pokazivanjem na naziv lejera i tri puta pritis-tastera na mi{u. Drugi na~in promene naziva lejera je pritiskanjemetails i promenom naziva u polju za editovanje Name. Tre}i na~ina lejera je selektovanjem naziva lejera i pritiskanjem funkcijskog</p></li><li><p>Op{te osobine objekata 5</p><p>10.2.2. Lejer 0</p><p>U svakom c</p><p>kreiranje koris</p><p>nekim komand</p><p>za sen~enje i d</p><p>Naziv lejera</p><p>sadr`i: naziv c</p><p>teku}i crte` ko</p><p>naziv crte`a</p><p>Osim pode{</p><p>jati ostale osob</p><p>10.2.3. Bri</p><p>Taster </p><p>Delet</p><p>prozoru se prik</p><p>Nije mogu}</p><p>pamte karakte</p><p>objekat i lejer </p><p>komandom </p><p>PU</p><p>LAYMRG</p><p>.</p><p>10.2.4. PoLayer Prop</p><p>Taster </p><p>Curr</p><p>mogu}e pokaz</p><p>mogu}e zadati</p><p>na mi{u.</p><p>U polju </p><p>Cur</p><p>entnog crte`a </p><p>teku}i, prikazu</p><p>Pode{avanje</p><p>baru</p><p>Object</p><p>Pr</p><p>i komandom </p><p>A</p><p>Taster </p><p>Hide</p><p>detaljnim osob</p><p>ager</p><p> i obrnuto.</p><p>vi{e selektovan</p><p>listama ili priti</p><p>10.2.5. Lis</p><p>Svi lejeri u </p><p>prozora. Pode{rte`u postoji lejer 0. Ovaj lejer ima neka specifi~na svojstva bitna zani~kih simbola (eng. Block). Pored lejera 0, AutoCAD automatski uama kreira nove lejere. Takav je lejer Defpoints za kotiranje, Ashaderugi. Ove lejere i njihove osobine ne bi trebalo menjati. iz umetnutog referentnog crte`a (eng. External Reference) u sebirte`a|naziv lejera. Trajnim umetanjem lejera referentnog crte`a umandom XBIND naziv lejera se konvertuje u: $0$naziv lejera.</p><p>avanja za teku}i lejer, lejerima iz referentnog crte`a mogu}e je men-ine lejera.</p><p>sanje lejera u dijalog prozoru Layer Properties Managere omogu}ava brisanje jednog ili vi{e selektovanih lejera. U dijalogazuje broj selektovanih i broj obrisanih lejera. e brisanje slede}ih lejera: 0 (lejer nula), Defpoints (lejer u kojem seristi~ne ta~ke kote), teku}i lejer, kori{}eni lejer u kojem je nacrtankreiran u referentnom crte`u. Neiskori{}eni lejer mogu}e je obrisati i</p><p>RGE opcija Layers ili Express Tools komandama LAYDEL i</p><p>de{avanje teku}eg lejera u dijalog prozoruerties Managerent omogu}ava pode{avanje jednog teku}eg lejera. Pode{avanje jeivanjem na naziv lejera i pritiskanjem tastera Current. Teku}i lejer je i pokazivanjem na naziv lejera i dva puta pritiskanjem levog tastera</p><p>rent Layer ispisan je naziv teku}eg lejera. Zale|eni i lejeri iz refer-ne mogu biti teku}i. Ako se isklju~eni lejer (eng. Off) podesi zaje se poruka sa upozorenjem. teku}eg lejera mogu}e je i na padaju}oj listi Layer Control na tool-operties pokazivanjem na naziv lejera. Teku}i lejer je mogu}e zadatiI_MOLC. details/Show details omogu}ava prikazivanje dijalog prozora sainama lejera u donjem delu dijalog prozora Layer Properties Man- U donjem delu dijalog prozora mogu}e je podesiti osobine jednog iliih lejera zadavanjem parametara u poljima za editovanje, padaju}im</p><p>skanjem prekida~a.</p><p>ta lejera u dijalog prozoru Layer Properties Managerteku}em crte`u prikazani su u formi liste u sredi{njem delu dijalogavanje {irine kolone u listi lejera mogu}e je pokazivanjem na ver-</p></li><li><p>6 10.2. Layer</p><p>tikalne crte u zaglavlju kolona liste i pomeranjem kursora bez otpu{tanja levog tast-</p><p>era na mi{u u `</p><p>Selektovanje</p><p>je postavljanje</p><p>pritiskanjem d</p><p>padaju}em me</p><p>Opcije na pa</p><p>z</p><p>Make Cur</p><p>za teku}i,z</p><p>Select All</p><p>promenu nz</p><p>Clear All</p><p> z</p><p>Select all </p><p>osim teku}</p><p>Taster </p><p>Inver</p><p>jom, </p><p>Invert layer </p><p>dijalog prozoru</p><p>Layer filters</p><p>layers</p><p> svi le</p><p>crte`u u kojim</p><p>Show all XR</p><p>crte`a (eng. </p><p>Ex</p><p>Lejeri teku}</p><p>sora na naziv k</p><p>era na mi{u m</p><p>pokazivanjem </p><p>prikazuju abec</p><p>jem levog tast</p><p>na naziv kolon</p><p>rednom broju b</p><p>kanjem levog t</p><p>boji od 256 do</p><p>U listi lejera</p><p>erom </p><p>SHIFT</p><p> se</p><p>erom </p><p>CTRL</p><p> mo</p><p>Primer: U sl</p><p>1.</p><p>Komand</p><p>Osnova </p><p>2.</p><p>Komand</p><p>3.</p><p>U dijalo</p><p>novog le</p><p> eljenom smeru. ili deselektovanje lejera prikazanih u listi mogu}e</p><p>m kursora na naziv lejera ili u prazan prostor liste,esnog tastera na mi{u i izborom natpisa na</p><p>niju (sl. 10.3).daju}em meniju su slede}e:</p><p>rent omogu}ava pode{avanje selektovanog lejera</p><p> omogu}ava selektovanje svih lejera i posle togajihovih osobina, omogu}ava deselektovanje selektovanih lejera,</p><p>but current omogu}ava selektovanje svih lejeraeg i posle toga promenu njihovih osobina. </p><p>t selection omogu}ava selektovanje lejera inverzi-</p><p>filter omogu}ava selektovanje lejera inverzijom kriterijuma zadatih u Named layer filters, &gt; omogu}ava selektovanje lejera na osnovu kriterijuma: Show alljeri u teku}em crte`u, Show all used layers svi lejeri u teku}ema je ne{to nacrtano i </p><p>EF dependent leyers svi kori{}eni lejeri umetnutog refrentnogternal Reference) u teku}em crte`u. </p><p>eg crte`a prikazani su u listi po abecednom redu. Postavljanjem kur-olone Name, On, Lock, Color, Linetype itd. i pritiskanjem levog tast-ogu}e je promeniti redosled prikazivanja lejera u listi. Na primer,na naziv kolone Name i pritiskanjem levog tastera na mi{u lejeri seednim redom od A do Z, pa zatim po brojevima. Slede}im pritiskan-era na mi{u lejeri se prikazuju obrnutim redosledom. Pokazivanjeme Color i pritiskanjem levog tastera na mi{u lejeri se prikazuju pooje koja je dodeljena lejeru od broja 0 do broja 256. Slede}im pritis-</p><p>astera na mi{u lejeri se prikazuju obrnutim redosledom po dodeljenoj 0. mogu}e je koristiti tastere SHIFT i CTRL za selekciju lejera. Tast-lektuju se svi lejeri u listi izme|u dva pokazana naziva lejera. Tast-gu}e je selektovati vi{e lejera koji nisu susedni.</p><p>ede}em primeru se pokazuje kreiranje i brisanje lejera.</p><p>om OPEN otvoriti crte`: ../CDROM/CRTEZI/ ARHITEKTURA /porodicne kuce 001.DWG. om LAYER pokrenuti dijalog prozor Layer Properties Manager.g prozoru Layer Properties Manager pritisnuti taster New. Naziv jera je Stepeniste. Pritisnuti taster ENTER.</p><p>Sl. 10.3Padaju}i meni u listi lejera u dijalog prozoru Layer Properties Manager</p></li><li><p>Op{te osobine objekata 7</p><p>4.</p><p>U dijalog prozoru pritisnuti taster </p><p>New</p><p>. Zadati nazive nekoliko novih lejera </p><p>razdvoje</p><p>5.</p><p>U dijalo</p><p>nuti tast</p><p>prozoru </p><p>6.</p><p>Na pada</p><p>lejer je t</p><p>7.</p><p>Pomo}u</p><p>erties</p><p>) iz</p><p>teku}i.</p><p>Command: _Select obj</p><p>terasu.)Terasa is </p><p>10.2.6. Oso</p><p>Pode{avanje</p><p>On</p><p>/</p><p>Off</p><p>) mogu}</p><p>ica u koloni </p><p>O</p><p>ane lejere, k</p><p>prekida~a </p><p>On</p><p>isklju~eni lejer</p><p>ica (sl. 10.4). </p><p>Kada je leje</p><p>koji su u njemu</p><p>je mogu}e edi</p><p>kada je lejer </p><p>nacrtani ne vi</p><p>ogu}e ih je edi</p><p>tikuje. </p><p>Pode{avanje</p><p>baru</p><p>Object</p><p>Pr</p><p>Pode{avanje</p><p>OFF</p><p>.</p><p>Primer: U sl</p><p>lejera.</p><p>1.</p><p>Za otvor</p><p>2.</p><p>U dijalo</p><p>naziva le</p><p>ekranu.nih zarezom. Proba, Krov, Temelj i pritisnuti taster ENTER.g prozoru Layer Properties Manager pokazati na lejer Proba i pritis-er Delete. Lejer Proba je izbrisan iz liste lejera. Zavr{iti rad u dijalog tasterom OK.ju}oj listi Layer Control izabrati lejer Oznake prostorija. Izabrani eku}i. komande AI_MOLC (prva ikona s leve strane toolbara Object Prop-abrati liniju na terasi. Lejer na kojem je objekat nacrtan postaje </p><p>AI_MOLC ect whose layer will become current: (Izabrati now the current layer.</p><p>bina lejera On/Off osobine uklju~eno/isklju~eno (eng.e je pritiskanjem na simbol sijal-</p><p>n pored naziva lejera ili za selektov-ao i uklju~ivanjem/isklju~ivanjemu donjem delu dijalog prozora. Za prikazuje se simbol isklju~ena sijal-</p><p>r uklju~en, njegov sadr`aj (objekti nacrtani) vidi se na ekranu. Objekte</p><p>tovati, plotovati i drugo. I suprotno,isklju~en, objekti koji su u njemude se na ekranu. Samim tim nem-tovati niti plotovati. Teku}i lejer mogu}e je isklju~iti, {to se ne prak-</p><p> osobine On/Off mogu}e je i na padaju}oj listi Layer Control na tool-operties pokazivanjem na sijalicu lejera. osobine uklju~eno/isklju~eno mogu}e je i Express komandom LAY-</p><p>ede}em primeru se pokazuju komande za uklju~ivanje i isklju~ivanje</p><p>eni crte` Osnova porodicne kuce...</p></li></ul>