AVIZ TEHNIC - - Robineti si accesorii/Agremente/Agrement...آ  Prezentul agrement tehnic este valabil

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • @ ROMANIA

  MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

  AVIZ TEHNIC

  Inbaza procesului verbal nr. 2-83 din data de 08.12.2009 al Comisiei de avizare nr. 2 a asrementelor tehnice in constructii:

  CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

  AVIZEAZA TAVORABIL:

  agrementul tehnic nr. 016-05/33l3-200g, elaborat de ICECON BUCURESTI, pentru

  ROBINETE DE TRECERE CU OBTURATOR SFERIC, al cdrui producitor este

  VALVULAS ARCO SL SPANIA.

  Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pdni la data de 08.l2.20tL qi se poate

  prelungi in situafia in -care titularul face dovada menlinerii aptitudinii de utilizare a obiectului

  agrementului tehnic, conform prevederilor men{ionate la cap. ,,eel}dili_i" din agrementul tehnic.

  Agrementul tehnic este valabil pdni la data de 31.L2.20t2, pentru titular, produc[tor

  gi distribuitorii din anexa la agrementul tehnic gi nu line loc de certificat de calitate.

  SECRETAR DE STAT.

  PRESEDINTELE CONSILruLUI TEHNIC P ,RU CONSTRUCTII

  4g*jr)^4AN\ ry

  f\' lngtr.*\"' | fl"s.,;

  i

 • SECRETARIAT Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii

  n Afudronescu

 • Agrement Tehnic 016-05/3313-2009

  MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $I LOCUNTEI CONSILIUL TEHNIC PBRMANENT PENTRU CONSTRUCTII

  ROBI]YETE DE TRECERE C,U OBTURATOR SFERIC - ROBINETS A BOULET

  BALL VALVES KUGELVENTILEN

  cod 2.101

  PRODUCAIoR: vALVULAS ARC0 s.L. Avenida del Cid 8, E-46134 Foyos, SPANIA Tel. +34 96 I4 99 429, Fax. +34 96 I4 99 428

  TITULAR AGREMENT TEHNIC; ,S.C. SECPRAL PRO INSTALATII ^S.R.Z. Str. Vlad Tepe$ nr. 2, 400398 Cluj - It{apoca Tel. +40-0264-41 70 68, Fax: +40-0264-40 33 33

  ELABORATOR AGREMENT TEHNIC: ICECON S.A. Bucureqti Institutul de(ercetiri pentru Bchipamente qi Tehnologii in Construc{ii

  $os. Pantelimon 266, sector 2, Cod PoStal 021652, CP 3-33 Tel : +40-0 I -2 5 5.07. 34 ; + 40-0 I -2 5 5. 3 1.49, Fax: + 40-0 I 2 5 5. I 4. 20

  GRUPA SPECIALIZAT ANR. 05 Produse, procedee qi echipamente pentru instalaliile aferente construcliilor

  Prezentul agrement tehnic este valabil pdnd la data de 31.12.2012 numai tnsolit de AWZ(IL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construclii Si na line loc de certiJicat de colitate.

  AVIZ TEHNIC2.PDF AVIZ TEHNIC022.PDF AGREM0003.PDF