AVTALET FRSKRAR 2011 - ? Praktiska anvisningar fr TGL-KL 22 Hur fr man ersttning frn TGL-KL?

  • Published on
    03-Jul-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

AVTALET FRSKRAR2011Fr kommun- och landstings/regionanstllda med fleraNedanstende webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade frskringarna.www.forsakradviajobbet.se/KL Webbplats om avtalsfrskringar som r framtagen av AkademikerAlliansen, Kommunal, OFR och SKL i samarbete med AFA Frskring.www.afaforsakring.se AFA Frskrings webbplats.www.forsakringskassan.se Frskringskassans webbplats.www.kpa.se KPA Livs webbplats.www.pensionsmyndigheten.se Pensionsmyndighetens webbplats.www.minpension.se Webbplatsen dr du kan f en prognos om din framtida samlade pension.Den hr skriften ger en versikt ver de kollektivavtalade frskringar som gller fr dig som r anstlld hos kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anstllningsvillkor.Genom kollektivavtal r du frskrad bland annat vid sjukdom, arbets-skada och ddsfall. Dessa frskringar har arbetstagarorganisationerna p den kommunala sektorn frhandlat fram och slutit avtal om med arbetsgivaren. Varje enskild arbetsgivare r skyldig att teckna: Avtalsgruppsjukfrskring (AGS-KL) Avgiftsbefrielsefrskring Trygghetsfrskring vid arbetsskada (TFA-KL) Tjnstegrupplivfrskring (TGL-KL) KollektivAvtalad Pension (KAP-KL)Om en arbetsgivare, som r skyldig att teckna en frskring inte har gjort det, finns det en garantibestmmelse. Den innebr att du eller dina efterlevande nd alltid har rtt till ersttning enligt frskringsvillkoren.AVTALET FRSKRARBroschyren erstter p inget stt frskringsvillkoren.3InnehllINNEHLLAVTALET FRSKRAR 3FRKORTNINGAR OCH BASBELOPP 5AGS-KL, AVTALSGRUPPSJUKFRSKRING 6Ersttningar vid sjukdom 6 Enligt lag 6 Enligt kollektivavtal 7 Sjukln enligt Allmnna bestmmelser (AB) 7 Avtalsgruppsjukfrskring, AGS-KL 7Allmnt om AGS-KL 7 Kvalifikationstid 7 Frskringsgrundande anstllningstid 7 Efterskydd 7Ersttningar frn AGS-KL 8 Under tid med sjukpenning 8 Under tid med sjukersttning/ aktivitetsersttning 8Praktiska anvisningar fr AGS-KL 8 Hur fr du ersttning frn AGS-KL? 8 verklagande 9 Vill du veta mer? 9AVGIFTSBEFRIELSEFRSKRING FR KAP-KL 10S fungerar Avgiftsbefrielsefrskringen 10 Nr trder Avgiftsbefrielsefrskringen in? 10 Placering av pensionsavgiften 10Praktiska anvisningar fr Avgiftsbefrielse- frskringen 10 Anskan 10 verklagande 11 Vill du veta mer? 11TFA-KL, TRYGGHETSFRSKRING VIDARBETSSKADA 12Ersttningar vid arbetsskada 12 Enligt lag 12 Enligt kollektivavtal 13Allmnt om TFA-KL 13 Nr gller TFA-KL? 13Ersttningar frn TFA-KL under akut sjukdomstid 14 Ersttning fr inkomstfrlust 14 Ersttning fr kostnader 14 Ersttning fr sveda och vrk* 14Ersttning frn TFA-KL vid invaliditet 15 Ersttning fr framtida inkomstfrlust 15 Ersttning fr lyte och men* samt fr srskilda olgenheter 15 Ersttning fr framtida kostnader 16 Ersttning vid rehabilitering 16Ersttning frn TFA-KL vid ddsfall 16Mer om TFA-KL 17 Vrdeskring 17 Preskription 17Praktiska anvisningar fr TFA-KL 17 Hur fr du ersttning frn TFA-KL? 17 Att tnka p vid anmlan av arbetsskada 17 verklagande 18 Vill du veta mer? 18TGL-KL, TJNSTEGRUPPLIVFRSKRING 19Allmnt om TGL-KL 19 Nr gller TGL-KL? 19 Frskringsskydd vid frnvaro under anstllning 19 Allmnt efterskydd 19 Srskilt efterskydd 20Ersttning frn TGL-KL 20 Grundbeloppstabell 21 Barnbeloppstabell 21Mer om TGL-KL 22 Makefrskring 22 Frmnstagare 22 Srskilt frmnstagarfrordnande 22Praktiska anvisningar fr TGL-KL 22 Hur fr man ersttning frn TGL-KL? 22 verklagande 23 Vill du veta mer? 23LDERSPENSION 24Pension enligt lag 24KAP-KL KollektivAvtalad Pension 25KAP-KL innehller fljande frmner 25 Avgiftsbestmd lderspension 25 Frmnsbestmd lderspension 25 Livrnta 25 Srskild avtalspension 26 Pension till efterlevande vuxen och barn 26 Infr din pension 264FrkortningarAB Allmnna bestmmelserAGS-KL Avtalsgruppsjukfrskring fr anstllda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan med fleraITP Industrins och handelns tillggs- pensionKAP-KL KollektivAvtalad Pension fr anstllda hos kommuner, landsting/regioner med fleraKTP Kooperationens tillggspensionPFA Pensions- och frskringsavtal (fre-gngaren till KAP-KL) fr arbetstagare hos kommuner, landsting/region, Svenska kyrkan med fleraSFB Socialfrskringsbalk (SFS 2010:110)SGI Sjukpenninggrundande inkomstSjLL Lag (1991:1047) om sjuklnTFA-KL Trygghetsfrskring vid arbetsskada fr anstllda hos kommuner, landsting/region, Svenska kyrkan med fleraTGL-KL Tjnstegrupplivfrskring fr anstllda hos kommuner, landsting/region, Svenska kyrkan med flera BasbeloppInkomstbasbeloppet ligger bland annat till grund fr att:Bestmma hgsta pensionsgrundande inkomst i det allmnna pensionssystemet, som r 7,5 gnger inkomstbasbeloppet.-sion i KAP-KL.Basbeloppen faststlls av regeringen fr ett r i taget.Inkomstbasbeloppet fr 2011 r 52 100 kronor.Prisbasbeloppet ligger bland annat till grund fr att:inkomst (SGI), som r 7,5 gnger prisbas-beloppet.frskringsfrm ner och vissa pensioner.Prisbasbeloppet fr 2011 r 42 800 kronor.FRKORTNINGAR PRISBASBELOPP5AGS-KL AVTALSGRUPPSJUKFRSKRINGAGS-KL kompletterar den sjukpenning som du har rtt till enligt Socialfrskringsbalken (SFB).AGS-KL AVTALSGRUPPSJUKFRSKRINGEnligt lagNr du r arbetsofrmgen p grund av sjukdom har du rtt till sjukln frn arbetsgivaren enligt Lag om sjukln (SjLL) under de frsta 14 dagarna i varje sjukperiod.Frsta sjukdagen r karensdag och d utbetalas ingen ersttning.Frn och med dag 2 till och med dag 14 i sjukperioden fr du 80 pro-cent av lnebortfallet i sjukln frn arbetsgivaren.Frn och med dag 15 i sjukperioden fr du sjukpenning p normalniv frn Frskringskassan enligt SFB. Sjukpenning p normalniv r c:a 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) och utbetalas under 364 sjukdagar inom en ramtid p 450 dagar.Efter 364 dagar med sjukpen-ning p normalniv upphr den att utbetalas. Fr att f sjukpenning ven drefter mste du sjlv anska om att f sjukpenning p fortstt-ningsniv hos Frskringskassan. Den sjukpenningen r cirka 75% och utbetalas lngst under ytterligare 550 sjukdagar. Vid vissa allvarliga sjuk-domar kan du efter 364 dagar med sjukpenning p normalniv anska om ytterligare dagar med sjukpen-ning p normalniv. Ingen tidsgrns finns fr hur lnge du kan f den ersttningen.Ersttningar vid sjukdomNr dina sjukpenningdagar tagit slut och du inte lngre kan f ersttning frn Frskringskassan kan du vnda dig till Arbetsfrmedlingen dr du har mjlighet att delta i programmet Arbetslivsintroduktion. Programmet kan pg i upp till tre mnader. Som deltagare fr du aktivitetsstd, men om du r berttigad till ersttning frn arbetslshetskassa fr du aktivitets-std motsvarande arbetslshetser-sttningen (dock lgst 320 kronor per dag). Efter arbetslivsintroduktionen har du mjlighet att f fortsatt std av Arbetsfrmedlingen, men det finns ven mjlighet att terg till erstt-ning frn sjukfrskringen. Fortstter du hos Arbetsfrmedlingen s r du berttigad till aktivitetsstd s lnge du deltar aktivt.Om sjukskrivningen har varat en lngre tid och bedms bli bestende fr framtiden kan Frskringskassan besluta att byta ut din sjukpenning mot sjuk ersttning eller aktivitetser-sttning.Fr mer information kontakta Frskringskassan eller ls mer i Handbok 2011, frskringar genom lag och avtal.Fr en sammanstllning av ersttning vid sjukdom enligt lag och kollektivavtal se bild p sidan 27.6Kval.tid90dagarFrskrings-grundande anst. tidFrskringengllerEfterskydd720dagarAGS-KL AVTALSGRUPPSJUKFRSKRINGEnligt kollektivavtalDe kollektivavtal som reglerar ersttning vid sjukdom r Allmnna bestmmelser (AB) och Avtalsgrupp-sjukfrskring (AGS-KL).Sjukln enligt Allmnnabestmmelser, ABFrn och med dag 15 till och med dag 90 i sjukperioden har du rtt till sjukln frn arbetsgivaren med 10 procent av lnebortfallet. Tillsam-mans motsvarar sjukln och sjukpen-ning p normalniv cirka 90 procent av lnebortfallet.Du fr sjukln ocks fr inkomstde-lar ver 7,5 prisbasbelopp. Sjuklnen fr dessa inkomstdelar motsvarar cirka 90 procent av lnebortfallet.Avtalsgruppsjukfrskring,AGS-KLAGS-KL r en kollektivavtalad sjukfrskring som ger ersttning fr inkomstfrlust under den tid Frsk-ringskassan betalar: dag 91360, ersttning.Allmnt om AGS-KLKvalifikationstidFrskringen brjar glla efter 90 da-gars anstllning. Du mste dock vara arbetsfr till minst 25 procent under en vecka innan skyddet trder i kraft.Vid berkning av kvalifikationstiden fr du tillgodorkna dig ven anstll-ningstid hos tidigare arbetsgivare som tecknat frskring om AGS-KL, AGS, ITP eller KTP under frutsttning att du innehaft anstllningen senast under de tv r som nrmast fregtt anstllningen. Anstllningstid som endast delvis faller inom tvrs-perioden medrknas i sin helhet.Frskringsgrundande anstll-ningstidFrskringen gller under anstllnings tiden efter fullgjord kvalifikationstid. Om du r borta frn arbetet mer n sex mnader utan ln p grund av andra orsaker n sjukdom eller ledighet fr vrd av barn s r den tiden inte frsk-ringsgrundande.EfterskyddOm du blir arbetsls eller om du slu-tar din anstllning av annat skl r du nd frskrad. Frutsttningen r att du har kvar rtten till sjukpen-ninggrundande inkomst (SGI) enligt SFB, dvs att du inom tre mnader frn anstllningens upphrande r anmld till arbetsfrmedlingen och str till arbetsmarknadens frfo-gande. I s fall har du ett s kallat efterskydd i AGS-KL.Detta efterskydd gller under 720 dagar efter det att din anstllning eller frskringsgrundande anstll-ningstid har upphrt. Ditt efterskydd frlngs om du blir sjuk under efterskyddstiden och d fr sjukln enligt SjLL, sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersttning enligt SFB.7I tabellerna ser du ngra exempel p mnadsersttning. Storleken p denna mnadsersttning beror p hur hg SGI du hade vid insjuknandet.Mnadsersttningen r skatteplik-tig och vrdeskras enligt srskilda regler.Mnadsersttning betalas frn AGS-KL ven fr inkomstdelar ver 7,5 prisbasbelopp enligt fljande tabell.Ersttningar frn AGS-KL utbetalas lngst till 65 rs lder.Rtten till AGS-KL upphr om du fre 65 r fr rtt till srskild lders-pension enligt PFA eller motsva-rande frmn enligt andra pensions-bestmmelser. Om du fr en srskild avtalspension enligt KAP-KL upphr dock inte rtten till AGS-KL.Praktiska anvisningar fr AGS-KLHur fr du ersttning frnAGS-KL?Fr att du ska f ersttning mste en anmlan skickas till AFA Frskring. Anmlan ska bde du och arbets-givaren fylla i.Anmlningsblanketter finns hos arbetsgivaren, facket, Frskringsin-formatren eller hos AFA Frskring.AGS-KL AVTALSGRUPPSJUKFRSKRINGSjukpenninggrund-ande inkomst (kronor) vid insjuknandetSjukpenninggrund-ande inkomst (kronor) vid insjuknandetMnadsersttning frn AGS-KL (kronor)(Gller sjukfall pbrjade 2001-05-01--2009-06-30)Mnadsersttning frn AGS-KL (kronor)(Gller sjukfall pbrjade 2009-07-01 eller senare)0 - 70 000160 000220 000260 000321 0000 - 132 000160 000220 000260 000321 000752 1652 8503 2503 459752 0002 7503 2504 013Inkomstunderlagi prisbasbeloppMnadsersttningfrn AGS-KL7,5 20 65% 20 30 32,5%==Ersttningar frn AGS-KLUnder tid med sjukpenningDu fr dagsersttning frn AGS-KL frn och med sjukdag 91 lngst till och med sjukdag 360. Dagserstt-ningen r under tid med sjukpenning p normalnivn 12,887 procent av densamma och under tid med sjuk-penning p fortsttningsnivn13,746 procent av densamma. Ersttningen motsvarar i bda fallen 10 procent av inkomsten upp till 7,5 prisbasbelopp.Regeringen har aviserat ndringar i hur SGI ska berknas. I vntan p dessa har riksdagen beslutat att SGI ska multipliceras med 0,97 innan sjukpenning berknas, vilket minskar sjukpenningen ngot.Under tid med sjukersttning/aktivitets ersttningOm Frskringskassan beviljar dig sjukersttning eller aktivitetserstt-ning, har du ocks rtt till mnads-ersttning frn AGS-KL.8==AGS-KL AVTALSGRUPPSJUKFRSKRINGDet r du sjlv som mste se till att anmlan skickas inDet r aldrig fr sentatt gra anmlan.Du kan ven hmta anmlnings-blanketter p www.afaforsakring.se och www.forsakradviajobbet.se/KLAFA Frskring behver ha fljande handlingar:-gruppsjukfrskring.-vnda en kopia av lkarintyget till Frskringskassan).du bara in en kopia av lkarintyget.aktivitets ersttning i stllet fr sjukpenning ska du snda en kopia av Frskringskassans beslut om detta.verklagandeOm du inte r njd med AFA Fr-skrings beslut om ersttning, kan du kontakta Klagomlsansvarig p AFA Frskring som kan rekommen-dera skadeavdelningen att ndra sitt beslut. Klagomlsansvarig ska ocks fnga upp problem och missnje med t.ex. handlggningstid och bemtande Om skadeavdelningen inte ndrar sitt beslut kan du begra omprvning hos AFA Frskrings Omprvningsavdelning. Omprv-ningsavdelningen har en sjlvstndig stllning inom AFA Frskring och gr en ny prvning av beslutet. Din begran om omprvning ska vara skriftlig och du ska ange vad du vill ha omprvat och hur du vill att beslutet ska ndras.Om du fortfarande r missnjd med beslutet efter denna omprv-ning kan du i sista hand begra prvning i Skiljenmnden. Innan Skiljenmnden tar upp rendet till prvning mste du betala en avgift p 4% av prisbasbeloppet. Avgiften gller fr renden anmlda till AFA Frskring efter 30 september 2007.Ett alternativ fr den som r miss-njd med ett beslut r att stmma AFA Frskring i allmn domstol.Frskringskassans beslut om ersttning kan du verklaga skrift-ligt hos Frskringskassan inom tv mnader efter det du ftt del av beslutet. Nsta instans r Frvalt-ningsrtten.Vill du veta mer?Ytterligare upplysningar om avtals-gruppsjukfrskringen AGS-KL kan du f genom: 0771-88 00 999AVGIFTSBEFRIELSEFRSKRING FR KAP-KLAvgiftsbefrielsefrskringen fr KAP-KL brjade glla frn 1 januari 2008 och den omfattar frskringsfall intrffade efter detta datum. Sedan 1998 finns en avgifts-befrielsefrskring som fortstter glla fr tidigare intrffade frskringsfall.S fungerar Avgifts- befrielsefrskringenAvgiftsbefrielsefrskringen vertar i vissa situationer arbetsgivarens betalningsansvar av pensionsavgiften fr din avgiftsbestmda lderspen-sion enligt KAP-KL. Frskringen kan betala in pensionsavgiften tidi-gast frn 21 r.Du omfattas av frskringen frn frsta anstllningsdagen under fr-utsttning att du d r arbetsfr till minst 25%.Nr trder Avgiftsbefrielse-frskringen in?aktivitets ersttning och samtidigt uppbr mnadsersttning frn AGS-KL. Efter 1 januari 2008 kan frskringen trda in ven om du inte uppfyller kraven fr mnads-ersttning frn AGS-KL.-rnta frn FrskringskassanDetsamma gller om din anstllning upphr medan du r sjukskriven med sjukpenning eller om du insjuknar under Avgiftsbefrielsefrskringens efterskyddstid p 90 dagar. Om sjuk-skrivningen leder till sjukersttning betalas pensionsavgiften s lnge som du r sjukskriven.Avgiftsbefrielsefrskringen AVGIFTSBEFRIELSEFRSKRINGbetalar pensionsavgiften i frhl-lande till arbetsofrmgan. Om du t.ex. arbetar heltid och fr sjuker-sttning p 50% vertar frskringen inbetalningarna p 50% av pensions-avgiften.Placering av pensionsavgiftenPensionsavgiften som betalas av Avgiftsbefrielsefrskringen av-stts till den pensions- eller fond-frskring som du har valt fr din avgiftsbestmda lderspension. Om du inte har gjort ngot aktivt val av pensions frvaltare, placeras avgiften hos KPA Pensionsfrskring AB.Om du r anstlld inom Svenska kyrkan kan du inte vlja pensions-frvaltare utan pensionsavgiften placeras i Kyrkans pensionskassa.Praktiska anvisningar fr Avgiftsbefrielse- frskringenAvgiftsbefrielsefrskringen adminis-treras av AFA Frskring.AnskanBlanketterna fr anskan om er-sttning frn AGS-KL respektive TFA-KL fungerar samtidigt som anskningsblankett fr Avgiftsbefri-elsefrskringen.10verklagandeOm du inte r njd med AFA Fr-skrings beslut om ersttning kan du kontakta Klagomlsansvarig p AFA Frskring som kan rekom-mendera skadeavdelningen att ndra sitt beslut. Klagomlsansvarig ska ocks fnga upp problem och miss-nje med t.ex. handlggningstid och bemtande.Om du fortfarande r missnjd med beslutet efter denna prvning kan du verklaga till den rdgivande nmnden fr Avgiftsbefrielsefrsk-ringen, i vilken ingr representanter fr bde arbetsgivare och arbetstaga-re. Nmnden kan rda AFA Frsk-ring att ndra sitt beslut. I sista hand kan du verklaga hos en srskild skiljenmnd.Vill du veta mer?Ytterligare upplysningar om Avgiftsbefrielsefrskringen kan du f genom: 0771-88 00 99 telefon 020-650 50011TFA-KL TRYGGHETSFRSKRING VID ARBETSSKADATFA-KL ger kompletterande ersttning till det som Socialfrskringsbalken (SFB) ger dig vid arbetsskada.Skadas du i arbetet eller p vg till eller frn arbetet kan du ha rtt till ersttning. Denna rtt regleras dels genom lagar och dels genom kollektiv avtal mellan de fackliga or-ganisationerna och arbetsgivarna.Ersttningar vid arbetsskadaEnligt lagSFB omfattar alla frvrvsarbetande och vissa studerande.Om du drabbas av en arbetsskada ska din arbetsgivare omedelbart underrttas om detta. Om du inte kan arbeta p grund av skadan, ska sjukanmlan gras till arbetsgivaren p vanligt stt.Arbetsgivaren r enligt lag skyldig att anmla skadan till Frskrings-kassan om skadan medfr, eller kan antas medfra, sjukskrivning eller lkarbesk. Anmlan ska ocks gras om skadan lett till ett lyte eller stadig varande men.Arbetsgivaren ska samrda med skyddsombudet vid ifyllandet av skade anmlan och skyddsombudet br med sin namnunderskrift bekrfta att han tagit del av uppgifterna i an-mlan. Du ska d ocks, om mjligt, ta del av uppgifterna i anmlan.Som arbetsskada rknas:arbetet(arbetssjukdom)rtt till samma ersttning frn Fr-skringskassan som vid vanlig sjuk-dom. Nr du r arbetsofrmgen p grund av sjukdom har du enligt Lag om sjukln (SjLL) rtt till sjukln frn arbetsgivaren under de frsta 14 dagarna i varje sjukperiod.Frsta sjukdagen r karensdag och d betalas ingen ersttning. Frn och med dag 2 till och med dag 14 i sjukperioden fr du 80 procent av lnebortfallet i sjukln.Frn och med dag 15 fr du sjuk-penning p normalniv frn Frsk-ringskassan. Sjukpenning p normal-niv motsvarar 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Efter 365 dagars sjukskriv-ning kan du anska om sjukpenning p fortsttningsniv. Ersttningen r 75 procent av SGI och r inte tidsbe-grnsad vid arbetsskada.Frskringskassan kommer endast att prva om arbetsskada frelig-ger nr det blir frga om att lmna ersttning enligt SFB.Vanligen blir detta aktuellt frst TFA-KL TRYGGHETSFRSKRING VID ARBETSSKADA12om du har ftt en bestende nedstt-ning av arbetsfrmgan, det vill sga nr ett framtida inkomstbortfall ska kompenseras med en livrnta. Vid tandskada erstter Frskringskassan hela tandvrdskostnaden.Kostnader fr sjukvrd p grund av arbetsskada erstts p samma stt som vid vanlig sjukdom, vilket innebr att du fr betala patientav-gifter p vanligt stt.Vid ddsfall p grund av arbets-skada utbetalas begravningshjlp och eventuell livrnta till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo och barn. Beloppet till barn utbetalas till och med 18 rs lder (20 r om barnet studerar).Enligt kollektivavtalDe kollektivavtal som reglerar erstt-ning vid arbetsskada r Allmnna be-stmmelser (AB) och Trygghetsfr-skring vid arbetsskada (TFA-KL).TFA-KL beskrivs i resten av detta kapitel. Sjukln enligt AB gller p samma stt vid arbetsskada som vid annan sjukfrnvaro (ls mer p sid 7).Allmnt om TFA-KLNr gller TFA-KL?Frskringen omfattar samtliga anstllda och gller vid personskador som orsakas av:arbetet. Fr att ha rtt till erstt-ning fr du inte avvika frn den vanliga frdvgen undantag kan gras fr till exempel lmning och hmtning p frskola eller fritids-hem. Om skadan tcks av trafikfr-skringen omfattas dock inte frdolycksfallen av TFA-KL.n 180 dagar och har godknts av Frskringskassan eller AFA Frskring. Det kan till exempel vara sjukdomar i rygg, leder och muskler, hrselskador, allergier samt stressjukdomar. Dessutom omfattas arbetssjukdomar som framkallats av smitta enligt en srskild frteckning.Exempel p skadliga faktorer i arbets miljn som kan leda till arbets-sjukdomar r: eller arbetsstllninghllandenArbetssjukdomen anses ha intrffat den dag d skadan visat sig.Efterskydd gller om arbetssjuk-domen visat sig frst nr anstllningen har upphrt under frutsttning att du inte uppntt 65 rs lder. Fr cancersjukdom orsakad av asbestex-ponering i arbetet, som visats efter den 31 december 2008, finns ingen ldersgrns.TFA-KL TRYGGHETSFRSKRING VID ARBETSSKADA13Ersttningar frn TFA-KL under akut sjukdomstidSom akut sjukdomstid rknas tiden frn och med den dag skadan intrf-fat eller visat sig och till dess du an-tingen tillfrisknat eller ftt bestende besvr av skadan.Ersttning fr inkomstfrlustVid olycksfall i arbetetVid arbetsolycksfall som medfrt sjukskrivning mer n 14 dagar kom-penseras du fr hela inkomstfrlusten under den frsta sjukskrivnings-dagen, samt fr 20 procent av frlusten vid sjukpenning p normal-niv och fr 25 procent av frlusten fr tid sjukpenning p fortsttnings-niv. Hela frlusten p lnedelar ver 7,5 prisbasbelopp erstts ocks.Vid frdolycksfallInkomstfrlust vid frdolycksfall erstts inte frn TFA-KL.Vid arbetssjukdomHuvudregeln vid arbetssjukdom r att inkomstfrlusten inte erstts un-der akut sjukdomstid. Du kan dock f ersttning fr hela inkomstfrlus-ten retroaktivt om du kan visa att arbetsgivaren vllat skadan genom vrdslshet enligt skadestndslagen.Fr att vllandefrgan ska prvas vid arbetssjukdom krvs att sjukdomen r godknd som arbetsskada av Frsk-ringskassan eller AFA Frskring.Vld och misshandelHar skadan uppkommit till fljd av vld eller misshandel eller i vissa fall till fljd av hot om vld eller misshandel i samband med arbete, lmnas full kompensation fr in-komstfrlust om arbetsofrmgan varar minst 8 dagar.Ersttning fr kostnaderHuvudregelOm din skada har medfrt lkarbe-sk erstts kostnader fr till exempel lkarvrd, sjukgymnastik, medicin och skadade glasgon. Om skadan har medfrt mer n 14 dagars sjuk-skrivning kan du ocks f ersttning fr skadade klder, hemhjlpskostna-der och dylikt.Fr kostnadsersttningar gller en karens p 500 kronor. Belopp som understiger 100 kronor utbetalas inte, varfr de sammanlagda kost-naderna mste uppg till minst 600 kronor fr att ngon ersttning ska kunna utbetalas.Vid vld och misshandelFr skador som orsakats av vld eller misshandel eller i vissa fall av hot om vld eller misshandel och franlett minst 8 dagars arbetsofrmga, gl-ler inte ngon karens.Ersttning fr sveda och vrk*Om du r arbetsofrmgen mer n 30 dagar p grund av ett olycksfall, fr du ersttning fr sveda och vrk. I vissa speciella situationer kan du f ersttning ven vid kortare sjuk-skrivningstid till exempel vid vissa TFA-KL TRYGGHETSFRSKRING VID ARBETSSKADAAll ersttning frkostnader r skattefri.*Fysiskt och psykiskt lidande av vergende natur14kross-, slit- och brnnskador.Vid arbetssjukdom visad efter 31 oktober 2003 utbetalas sveda och vrk endast om det kan visas att arbetsgivaren varit vllande. Vid arbetssjukdom med diagnosen mesoteliom, som r anmld efter den 31 december 2008, lmnas lpande ersttning fr sveda och vrk utan att vllande behver pvisas.Hur stor ersttning du fr beror p skadans art, typ av behandling, lkningstid m m. Berkningen sker enligt normer som grundar sig p skadestndsrttsliga regler. Belop-pen fljer normalt ndringen av prisbasbeloppet.Ersttningen r 3 900 kronor/mnad vid sjukhusvrd och 2 300 kronor/mnad vid vrd i hemmet under de frsta 12 mnaderna. Drefter blir beloppet lgre.Ersttningar frn TFA-KL vid invaliditetInvaliditet betyder att din arbetsskada eller arbetssjukdom medfr best-ende besvr/funktionsnedsttning.Vid invaliditet r det i vissa fall svrt att fr all framtid rtt faststlla de olika ersttningarna. Omprvning kan drfr ske om frutsttningarna i det enskilda fallet har frndrats Ersttning fr sveda och vrk rskattefri och betalas som regel uti form av ett engngsbelopp vid den akuta sjukdomstidens slut.TFA-KL TRYGGHETSFRSKRING VID ARBETSSKADALivrntan r skattepliktig. Om du fr ett engngsbelopp istllet fr en livrnta, r 40 procent av beloppet skattefritt.*Fysiskt och psykiskt lidande av bestende artvsentligt och om frndringen r bestende.Ersttning fr framtida inkomst-frlustTFA-KL erstter inkomstfrlust om den rliga frlusten uppgr till mindre n en femtondel (1/15-del) av rsinkomsten. Det innebr att TFA-KL tcker sdan inkomstfrlust som aldrig kan tckas av livrnta enligt SFB.Frn TFA-KL kan du ocks f ersttning fr framtida inkomstfr-lust fr den del av inkomsten som verstiger 7,5 prisbasbelopp.TFA-KL ger dig ersttning i form av en mnadsvis utbetald livrnta eller ett engngsbelopp som motsva-rar vrdet av livrntan.Ersttning fr lyte och men* samt fr srskilda olgenheterFrn och med 2002 lmnas erstt-ningen fr lyte och men enligt nya tabeller som ger hgre ersttning n vid skadefall som intrffat fre 2002. Orsaken r att ersttning fr anspn-ning i arbetet och privatlivet (som tidigare ersattes separat) numera ingr i ersttningen fr lyte och men.Ersttningens storlek beror p den medicinska invaliditetsgraden, ldern och om den skadade tergr i arbete efter skadan.15 MEDICINSK INVALIDITET 25-RING 50-RING 65-RING25 % 212 400 167 800 118 00015 % 133 900 106 700 75 90010 % 97 400 78 200 56 200 5 % 38 000 30 200 21 400 MEDICINSK INVALIDITET 25-RING 50-RING 65-RING25 % 290 900 214 800 118 00015 % 212 400 153 700 75 90010 % 164 100 118 200 56 200 5 % 57 600 41 900 21 400Tabellen gller fr den som inte tergr i arbete efter skadan.Tabellen gller fr den som tergr i arbete efter skada.TFA-KL TRYGGHETSFRSKRING VID ARBETSSKADAErsttning fr lyte och men ochsrskilda olgenheter r skattefri.Ersttning fr framtidakostnader r skattefri.Ersttning frrehabilitering r skattefri.Ersttning vid rehabiliteringOm du inte kan terg till dina tidigare arbetsuppgifter utan mste omskolas, erstter TFA-KL de kostnader som kan uppkomma, om de inte erstts frn annat hll. Det kan till exempel glla kostnader fr resor, vernattning och litteratur.Ersttning frn TFA-KL vid ddsfallDdsboet fr ersttning fr skliga begravningskostnader som inte erstts frn annat hll, till exempel frn Frskringskassan enligt SFB.Ersttning fr srskilda olgenheter kan lmnas i svra skadefall om ska-dan har medfrt mycket hg anspn-ning i arbetet eller i privatlivet. An-spnningen ska allts klart verstiga vad som ingr i ersttningen fr lyte och men.Ersttning fr framtida kostnaderDu kan f ersttning frn TFA-KL fr kostnader som inte tcks frn annat hll, till exempel genom allmn frskring eller frn kom-mun eller landsting. Det kan glla kostnader fr till exempel lkarvrd, sjukgymnastik, hemhjlp, ombygg-nad av din bostad s att den blir handikapp vnlig eller bidrag till inkp av handikapp fordon.16TFA-KL TRYGGHETSFRSKRING VID ARBETSSKADADe efterlevande har rtt till er-sttning frn TFA-KL fr frlust av underhll om de helt eller delvis var beroende av den avlidne fr sin frsrjning. ven en nka eller nkling som har egen inkomst kan ha rtt till denna ersttning. Man tar hnsyn till familjeinkomsten fre skadan och den eller de efter-levandes ekonomiska situation efter ddsfallet. De efterlevande ska i princip kunna bibehlla sin tidigare levnadsstandard.Vid ddsfallsskada som intrffar frn och med 2002 gller ven att en person som sttt den som avlidit srskilt nra och som ftt en psykisk chock eller andra psykiska besvr till fljd av ddsfallet kan f ersttning fr detta. Exempel p ersttningsbe-rttigade enligt denna regel r frmst make, registrerad partner, sambo, barn och frlder.Mer om TFA-KLVrdeskringLivrntor frn TFA-KL som faststlls frn och med 2004 vrdeskras den 1 januari varje r med frndringen i prisbasbeloppet.PreskriptionFr att ha rtt till ersttning frn TFA-KL fr sveda och vrk, lyte och men samt srskilda olgenheter mste anskan om ersttning ha skett till AFA Frskring senast tio r frn den dag skadan visade sig. Kommer anskan in senare r rtten till ersttning frlorad.Nr det gller ersttning fr inkomstfrlust, ddsfall samt annan ersttning ska anskan ske inom sex r. Kommer anskan in senare kan AFA Frskring endast lmna erstt-ning sex r tillbaka frn ansknings-tillfllet.Praktiska anvisningar fr TFA-KLHur fr du ersttning frn TFA-KL?Anmlan av skada ska gras till AFA Frskring p blanketten Skadean-mlan TFA/TFA-KL Trygghetsfrsk-ring vid arbetsskada.Det r mycket viktigt att hndelse-frloppet och annat kring skadan be-skrivs noga. Skicka om mjligt med en kopia av den anmlan som snts till Frskringskassan. Bifoga ocks lkarintyg och kvitton p kostnader.Att tnka p vid anmlan av arbetsskadaDet r viktigt att fljande klart fram-gr av anmlan:Kontakta skyddsombudetp din arbetsplats s snart enarbetsskada intrffat!17TFA-KL TRYGGHETSFRSKRING VID ARBETSSKADA-andra p arbetsplatsen och om s varit fallet vilka skadefrebyg-gande tgrder hade vidtagits med undvikas och i s fall hur eller p inspektionen, fretagshlsovrden eller polisen utrett den anmlda verklagandeOm du inte r njd med AFA Fr-skrings beslut om ersttning, kan du kontakta Klagomlsansvarig p AFA Frskring som kan rekom-mendera skadeavdelningen att ndra sitt beslut. Klagomlsansvarig ska ocks fnga upp problem och miss-nje med t.ex. handlggningstid och bemtande Om skadeavdelningen inte ndrar sitt beslut kan du begra omprvning hos AFA Frskrings Omprvningsavdelning. Omprv-ningsavdelningen har en sjlvstndig stllning inom AFA Frskring och gr en ny prvning av beslutet. Du har sex mnader p dig att begra omprvning hos Omprvningsavdel-ningen frn det att AFA Frskring meddelat dig att de tagit slutlig stllning i rendet. Din begran om omprvning ska vara skriftlig och du ska ange vad du vill ha omprvat och hur du vill att beslutet ska ndras.Om du fortfarande r missnjd med beslutet efter denna omprvning kan du i sista hand begra prvning i Skiljenmnden. Innan Skiljenmnden tar upp rendet till prvning mste du betala en avgift p 4% av prisbas-beloppet. Avgiften gller fr renden anmlda till AFA Frskring efter 30 september 2007.Ett alternativ fr den som r miss-njd med ett beslut r att stmma AFA Frskring i allmn domstol.Frskringskassans beslut om er-sttning enligt SFB kan du verklaga skriftligt till Frskringskassan inom tv mnader efter det du ftt del av beslutet.Vill du veta mer?Ytterligare upplysningar om Trygg-hetsfrskring vid arbetsskada TFA-KL, kan du f genom: 0771-88 00 9918TGL-KL TJNSTEGRUPPLIVFRSKRINGTjnstegrupplivfrskringen TGL-KL r en avtalsfrskring som ger ett ekonomiskt skydd till efterlevande vid ddsfall.I de allmnna socialfrskringarna finns ingen motsvarighet till den ekonomiska trygghet som en liv-frskring ger. Det finns dremot i detta kollektivavtal, dr parterna har avtalat om en frskring som ger efterlevande ersttning vid ddsfall. Den frsta verenskommelsen om tjnstegrupplivfrskring trdde i kraft 1963 och drefter har frsk-ringsskyddet stegvis frbttrats.Allmnt om TGL-KLTjnstegrupplivfrskringen TGL-KL r en kollektivavtalad frskring som ger ekonomisk hjlp vid dds-fall. Ersttningen betalas i form av engngsbelopp.Nr gller TGL-KL?Fr dig som r anstlld, avlnad och arbetsfr gller TGL-KL i princip frn den frsta arbetsdagen. Fr-skringsskyddet upphr normalt vid 67 rs lder men kan fortstta att glla om du fortfarande arbetar efter denna lder.Om din genomsnittliga arbetstid understiger 20 procent av heltid, gl-ler TGL-KL endast under de dagar d du utfr arbete.Frskringsskydd vid frnvaro under anstllningI vissa situationen har du frsk-ringsskydd ven om du r borta frn arbetet. Det gller bland annat om du r frnvarande med sjukpenning eller sjuk-/aktivitetsersttning och om du r frldraledig med frldra-penning. Dessutom gller TGL-KL nr du har semester eller annan beviljad ledighet, ledighet fr facklig utbildning eller ledighet utan ln fr fackligt frtroendemannauppdrag.Fr lrare gller TGL-KL ven vid arbetsuppehll under lov och ferier.ven under frnvaro som inte r godknd ledighet kan TGL-KL glla enligt samma villkor som gller fr rtt till allmnt efterskydd.Allmnt efterskyddDet allmnna efterskyddet innebr att du kan fortstta att omfattas av frskringsskyddet i TGL-KL under 6 mnader. Frutsttningen r att du omfattas av TGL-KL nr din anstllning upphr. Du ska ocks ha varit anstlld minst 12 mnader hos arbetsgivaren och arbetat minst 12 av de 13 sista veckorna.TJNSTEGRUPPLIVFRSKRING19Srskilt efterskyddOm du har varit anstlld i minst fem dagar har du rtt till frskrings-skydd ven om din anstllning skulle upphra p grund av att du blir lngtidssjuk. Arbetsofrmgan mste styrkas med intyg.Vid arbetslshet gller efterskyd-det lika mnga veckor som du har varit anstlld och arbetat under de senaste tv ren innan anstllningen upphrde. Efterskyddet gller ocks vid vergng till ny anstllning, om din nya arbetsgivare inte har likvr-dig tjnstegrupplivfrskring eller om anstllningen upphrt och du uppbr hel frldrapenning enligt Socialfrskringsbalken (SFB). Efter skyddet gller i dessa situationer lika lnge som vid arbetslshet.TGL-KL gller ven om du avgtt med lderspension enligt KAP-KL eller ldre pensionsavtal alter- nativt visstidspension enligt PA-KL, dock lngst till 67 r.TJNSTEGRUPPLIVFRSKRINGErsttningar frn TGL-KLDe ersttningar som betalas ut frn frskringen grundar sig p din lder, sysselsttningsgrad samt kretsen av efterlevande.Ersttningarna r knutna till pris-basbeloppet (42 800 kronor 2011). Vid berkningen utgr man frn det prisbasbelopp som gller fr det r d frskringsfallet intrffar.0,5 prisbasbelopp till ddsboet om ddsfallet intrffar fre 67 rsida) betalas ut om ngon av fl-jande efterlevande finns:* Make/maka/registrerad partner* Sambo eller* Barn under 20 r som enligt lag har arvsrtt efter digsida) betalas ut om du avlider och vid ddsfallet inte* fyllt 67 r samt efterlmnar arvs-berttigat barn under 20 reller* om varken sdant barn eller make/maka/registrerad partner/sambo finns, arvsberttigat syskon under frutsttning att syskonet inte har frlder i livet.20Den frskradeslder vid ddsfalletArbetstid om minst 40%av heltid (antal prisbasbelopp)Arbetstid om minst 20% men inte40% av heltid (antal prisbasbelopp)54 r eller yngre 6,00 3,0055 r 5,50 2,7556 r 5,00 2,5057 r 4,50 2,2558 r 4,00 2,0059 r 3,50 1,7560 r 3,00 1,5061 r 2,50 1,2562 r 2,00 1,0063 r 1,50 0,7564 men inte 67 r 1,00 0,50Barnets/syskonets ldervid frskringsfallets(ddsfallets) intrffandeArbetstid om minst40% av heltid(antal prisbasbelopp)Arbetstid om minst 20%men inte 40% av heltid(antal prisbasbelopp)inte fyllt 17 r 2,00 1,00fyllt 17 r men inte 19 r 1,50 0,75fyllt 19 r men inte 20 r 1,00 0,50TJNSTEGRUPPLIVFRSKRINGGrundbeloppstabell1. Hgsta grundbelopp 6,00 respektive 3,00 prisbasbelopp betalas alltid ut oavsett den frskrades lder vid ddsfallet om efterlevande r make/maka, registrerad partner, sambo om det samtidigt finns ett eller flera gemensamma barn varvid minst ett inte fyllt 17 r eller endast barn av vilka minst ett inte fyllt 17 r.2. Om du bara efterlmnar barn som har fyllt 20 r, betalas hlften av grund-beloppet, dock lgst 0,5 prisbasbelopp.BarnbeloppstabellBarnbelopp enligt tabellen betalas fr varje barn eller syskon.21TJNSTEGRUPPLIVFRSKRINGMer om TGL-KLMakefrskringAvlider din make/maka/registrerad partner eller sambo, som sjlv inte omfattas av en tjnstegrupplivfr-skring och det finns hemmavarande barn under 17 r, betalas ersttning i form av begravningshjlp med 0,5 prisbasbelopp till ddsboet.Till varje barn under 17 r utbe-talas dessutom ett barnbelopp p 1 prisbasbelopp. Frutsttningen r bland annat att du har en arbetstid p minst 40 procent av heltid.FrmnstagareFrmnstagarfrordnandet anger vilka som har rtt till frskrings-belopp frn TGL-KL. (Detta gller grund- och barnbelopp. Begravnings-hjlp betalas inte ut till en person utan till ddsboet.)Grundbelopp utbetalas till ngon av nedanstende frmnstagare enligt fljande ordning standard-frordnande:halva grundbeloppet till barnen)Med arvsberttigat barn avses ven sdant utlndskt barn som arbetstagaren med socialnmndens medgivande tagit emot i sitt hem hr i landet fr vrd och fostran i adoptionssyfte. Fr att efterlevande ogift livspartner ska rknas som er-sttningsberttigad sambo, ska ni ha bott ihop under minst sex mnader i ett stadigvarande parfrhllande med gemensamt hushll. KPA Livfr-skring AB gr dock en bedmning i varje enskilt fall.Srskilt frmnstagar-frordnandeOm du vill att grundbeloppen ska tillfalla annan n vad som sgs under rubriken Frmnstagare, mste du anmla ndringen skriftligen till KPA Liv. Anvnd den srskilda blankett fr ndring av frmnstagare som kan bestllas frn KPA Liv. ven ord-ningsfljden mellan frmnstagarna kan ndras i ett frmnstagarefr-ordnande.Fr att ett srskilt frmnstagare-frordnande ska f verkan, och er-sttning kunna betalas ut, mste det vid ddsfallet nd finnas anhriga enligt standardfrordnandet.Glm inte att se ver ditt frmns-tagarfrordnande ibland. Beroende p hur din familjesituation ndras, kan du behva ndra eller terkalla det srskilda frordnandet.Praktiska anvisningar fr TGL-KLHur fr man ersttning frnTGL-KL?Fr att ersttning ska kunna beta-las ut, mste arbetsgivaren/tidigare arbetsgivare gra anmlan och den/de efterlevande ska ocks fylla i vissa 22Rtten till ersttning frn TGL-KL gr frlorad om anmlan inte grs inom tio r.TJNSTEGRUPPLIVFRSKRINGI pensionsavtalet KAP-KL och ldre pensionsavtal finns bestmmelser om pension till efterlevande.Kontrollera drfr om ersttning ven enligt dessa regler kan betalas vid ddsfall.uppgifter p speciella blanketter. Blanketten kan bestllas hos KPA Liv eller hmtas p www.kpa.se.verklagandeOm en efterlevande inte r njd med beslutet om ersttning kan hon/han begra omprvning hos KPA Liv, som d gr en ny prvning. Den som fortfarande r missnjd med beslutet efter denna prvning kan verklaga till en srskild partssammansatt skiljenmnd. Fre avgrandet iskiljenmnden prvas frgan i en partssammansatt rdgivande nmnd.Vill du veta mer?Ytterligare upplysningar om tjnste-grupplivfrskringen TGL-KL kan du f genom:23Pension enligt lagDet svenska allmnna lders-pensionssystemet bestr idag av inkomstpension, premiepension, tillggspension och garantipension. Det trdde i kraft 1999 och ersatte det tidigare systemet som byggde p folkpension och ATP.Alla delar i det nya pensionssys-temet frutom garantipensionen grundas p arbetsinkomstens storlek under hela ditt yrkesverksamma liv. Garantipensionen, som ska utgra en slags grundpension, beror dremot p antal bosttningsr i Sverige.Har du en arbets-/frvrvsinkomst intjnad i Sverige tillgodorknas du rligen en s kallad pensionsrtt. Hur stor din pensionsrtt blir beror p storleken av din pensionsgrun-dande inkomst. Endast inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp (under 2011 motsvarar det 32 563 kr/mn) tillgodorknas i det allmnna pen-sionssystemet.Pensionsrtten fr varje r mot-svaras av en sammanlagd lderspen-sionsavgift p 18,5 procent av din rliga pensionsgrundande inkomst.16 procentenheter avstts till inkomstpensionen och resterande 2,5 procentenheter avstts till den fond du sjlv vljer i premiepen-sionen (PPM). Du tjnar ven in pensionsrtt under tid du har sm barn, studerar, fullgr plikttjnst eller har sjuk- eller aktivitetsersttning frn Frskringskassan.Pensionsrtt i form av inkomstpen-sion och premiepension tjnar du in om du r fdd 1938 eller senare. Fr att f en smidig vergng till det nya systemet ges en del av den intjnade pensionen som tillggspension till dem som r fdda 19381953. Tillggspensionen berknas i huvudsak enligt tidigare regler fr folkpension och ATP.Du som r fdd 1954 eller senare omfattas m.a.o. helt av systemet med inkomstpension och premiepension.Du som r fdd 1938-53 fr en viss andel av din pension frn det gamla systemet med folkpension och ATP s.k. tillggspension och en del frn det nya systemet, inkomstpension och premiepension.Du som r fdd 1937 eller tidigare fr ingen premiepension. Din pen-sion berknas istllet helt enligt det gamla pensionssystemet.Fr mer information om den allmnna pensionen kontakta Pensionsmyndig-heten, www.pensionsmyndigheten.se, kundtjnst 0771-776 776 LDERSPENSIONI Sverige omfattas de allra flesta anstllda av tv av varandra oberoende pensions-system, dels det allmnna lagstadgade pensionssystemet dels en kollektivavtalad tjnstepension.LDERSPENSION2424KAP-KL KollektivAvtalad PensionKAP-KL, som trdde i kraft den 1 januari 2006, r ett kollektivavtal om pensioner fr anstllda hos kom-munal arbetsgivare. Med kommunal arbetsgivare avses kommun, lands-ting, region, medlem i Arbetsgivar-frbundet Pacta samt annan av den av parterna tillsatta Pensionsnmn-den godknda arbetsgivare.KAP-KL innehller fljande frmner:Avgiftsbestmd lderspensionFrn tidigast 21 r brjar arbetsgi-varen att betala pensionspremier till din avgiftsbestmda lderspension. Premien r 4,5% av hela din brut-toln. Du ska sjlv vlja hos vilken frvaltare du vill placera pensions-premien och i vilken frskrings-form, traditionell frskring eller fondfrskring.Din arbetsgivare eller ditt fack-frbund kan informera dig om vilka valbara frskringsbolag/fondbolag som finns. Om du inte vljer aktivt placeras dina pensionspremier i en traditionell frskring hos KPA Pension.Den avgiftsbestmda lderspen-sionens storlek vid pensionstillfllet beror p hur mycket premier som inbetalts samt p hur dessa pengar frrntats.Frmnsbestmd lderspensionFrmnsbestmd lderspension innebr att det i frhand r knt hur stor pensionen kommer att bli i fr-hllande till ln och anstllningstid.I KAP-KL r det du som har ln ver 7,5 inkomstbasbelopp som tjnar in en frmnsbestmd lders-pension p lnedelar som verstiger denna grns (32 563 kr/mn under r 2011). Fr att f full pension krvs att du varit anstlld och drmed tjnat in pensionsrtt under 30 r rknat tidigast frn 28 rs lder. Om du jobbat frre r minskar den frmnsbestmda lderspensionen proportionellt till detta.Pensionen berknas p ett medel-vrde av dina sista rsinkomster medelvrdet gller faststllda pen-sionsniver beroende p vilket r du r fdd.Fr fdda 1946 och tidigare gller 62,5% / 32,5%, nivn snks sedan successivt fram till fdda 1967 eller senare dr nivn r 55% / 27,5%. Pensionsniverna 62,5% och 55% gller p inkomstdelar frn 7,5 20 inkomstbasbelopp och 32,5 % resp. 27,5% gller p inkomstdelar mellan 20 30 inkomstbasbelopp.LivrntaOm du slutar din anstllning fre 61 rs lder omvandlas din intjnade frmnsbestmda lderspension till en vrdeskrad s.k. livrnta. Den berknas i huvudsak p samma stt som frmnsbestmd lderspension.LDERSPENSION2525Srskild avtalspensionI KAP-KL finns srskild avtalspen-sion i tv former: 1) Du och din arbetsgivare kan komma verens om en srskild avtals-pension som innebr att du kan sluta din anstllning helt eller delvis med pension. Ni mste komma verens om vad den srskilda avtalspensionen ska innehlla i form av pensionsniv i procent, utbetalningstid, inbetal-ning av pensionsavgifter till lders-pensionen m.m.Kontakta ditt fackfrbund infr en verenskommelse fr rd om inne-hllet.2) Om du arbetar som brandman i utryckningsstyrka har du rtt att f srskild avtalspension frn 58 r. En frutsttning r att du jobbat minst 30 r i kommunal rddningstjnst, varav minst 25 av dessa i utryck-ningstjnst. Innehllet i avtalspen-sionen r fastlagt i pensionsavtalet med bl.a. en pensionsniv p 73,5% av pensionsunderlaget upp till 7,5 inkomstbasbelopp.Pension till efterlevande vuxen och barnPension till dina efterlevande betalas ut om du avlider under tiden du r anstlld, inom sex mnader efter att an-stllningen upphrt, under tid med srskild avtalspen-sion eller under tid med ersttning frn AGS-KL.Pension till efterlevande vuxen betalas under fem r och pension till efterlevande barn betalas ut tills barnet fyller 18 r eller om de studerar till 20 r.Infr din pensionTnk p att du mste meddela din arbetsgivare minst tre mnader innan du vill g i pension och dess-utom kontakta ditt valda frsk-ringsbolag.Har du frgor som rr din pension eller vill du ha mer information om KAP-KL kontakta ditt fackfrbund, din arbetsgivare eller din arbets-givares pensionsadministratr som fr nrvarande kan vara KPA Pension, SPP eller Skandia.www.kpa.sewww.spp.sewww.skandia.seLDERSPENSION26Ersttning vid sjukdom enligt lag och kollektivavtal.KarensdagDAG12-1415-9091-360361-365+550LNGST TILL 65 RSjuklnenligt lag80%Frn Frskringskassan:sjukpenning p normalnivn cirka 80% av SGIFrn Frskringskassan:sjukpenning p normalnivn cirka80% av SGIEfter anskansjukpenning p fortstt-ningsnivncirka 75%av SGIMnadsersttning frn AGS-KLSjukersttning/ aktivitetsersttning enligt SFBSjukln enl. kollektivavtal 10%Dagsersttning AGS-KL 10%Lnedel ver 7,5 prisbas-beloppLnedel upp till 7,5 pris bas-beloppSjuklnenligt lag80%Mnadsersttning frn AGS-KL 65% / 32,5%Sjukln enligt kollektivavtal cirka 90%Sjukln enligt kollektivavtalcirka 80%Sjukln enligt kollektivavtalcirka 75%Sjuk-pen-ning p nor-mal-nivn cirka80%av SGIAvtalet frskrar beskriver de frskringar som gller fr dig som r anstlld hos kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anstllningsvillkor. Fljande frskringar tas upp:Avtalsgruppsjukfrskring (AGS-KL)AvgiftsbefrielsefrskringTrygghetsfrskring vid arbetsskada (TFA-KL)Tjnstegrupplivfrskring (TGL-KL)KollektivAvtalad Pension (KAP-KL)Skriften som uppdateras rligen r framtagen av OffentliganstlldasFrhandlingsrd (OFR), Kommunal och AkademikerAlliansen.OFR r en uppdragsstyrd frhandlings- och serviceorganisation fr fjorton fackliga organisationer med medlemmar inom den offentliga sektorn.OFRs medlemsfrbund r: Lrarfrbundet, Fackfrbundet SKTF, Vrdfrbundet, Fackfrbundet ST, Lrarnas Riksfrbund, Akademiker- frbundet SSR, Sveriges lkarfrbund, Polisfrbundet, Ledarna, Officers- frbundet, Legitimerade Sjukgymnasters Riksfrbund, Frsvarsfrbundet, Tull-Kust, Teaterfrbundet.