A...Web viewobveznik poreza na dohodak (vodi poslovne knjige sukladno Zakonu o porezu na dohodak) c) obveznik poreza na dohodak (paušalac) d) nije obveznik poreza na dohodak/dobit 1.4 OIB nositelja projekta 1.5 OIB odgovorne osobe M ...

  • Published on
    25-Apr-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Obrazac A.

Prijavni obrazac

TIP OPERACIJE 1.3.1. Razvoj i unapreenje poslovanja malih poljoprivrednika

LAG Petrova Gora

Molimo Vas da prije ispunjavanja Prijavnog obrasca paljivo proitate 1.3.1. Razvoj i unapreenje poslovanja malih poljoprivrednika objavljen na mrenoj stranici www.lag-petrova-gora.hr

Prijavni obrazac popunite paljivo i to je mogue jasnije kako bi se mogla utvrditi tonost podataka. Ako se podatci razlikuju od podataka navedenih u dokumentaciji, kao relevantni e se uzeti podatci navedeni u priloenoj dokumentaciji.

Obratite pozornost da prijavni obrazac nakon popunjavanja mora biti potpisan od strane odgovorne osobe i ovjeren (OPG koji nema ig ne treba ovjeravati).

Molimo da obrazac popunite koritenjem raunala.

I. Osnovni podaci

1. Osnovni podatci o nositelju projekta / odgovornoj osobi

1.1 Naziv nositelja projekta ( slubeni naziv iz registra u sluaju trgovakog drutva upisati o kojem je obliku rije npr. j.d.o.)

1.2 Organizacijski oblik ( podebljati-bold organizacijski oblik )

a ) trgovako drutvo

b) zadruga

c) obrt

d) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

1.3 Porezni status ( podebljati bold porezni status)

a) obveznik poreza na dobit

b) obveznik poreza na dohodak (vodi poslovne knjige sukladno Zakonu o porezu na dohodak)

c) obveznik poreza na dohodak (paualac)

d) nije obveznik poreza na dohodak/dobit

1.4 OIB nositelja projekta

1.5 OIB odgovorne osobe

1.6.Ime i prezime odgovorne osobe i dunost koju obavlja

1.7 Adresa odgovorne osobe

1.8 Spol odgovorne osobe ( oznaiti sa X )

M

1.9 MIBPG (poljoprivrednog gospodarstva)

1.10 MBO opine sjedita korisnika

1.11 MBO opine lokacije ulaganja

1.12 Datum i godina upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

1.13 Adresa elektronike pote ( ako je primjenjivo )

1.14 Poljoprivreda je glavna djelatnost (oznaite sa x):

DA

NE

1.15 Veliina poduzea:

(ispunjavaju svi organizacijski oblici poljoprivrednog gospodarstva: OPG, obrt, trgovako drutvo, zadruga, sukladno Izjavi o veliini poduzea; oznaiti sa x):

MIKRO

MALO

1.16 Da li je u sustavu PDV-a

DA

NE

1.17 Nositelj/odgovorna osoba gospodarstva je(podebljati-bold toan odgovor, ako je va odgovor ostalo navedite na to se odnosi npr. student) ) :

*zaposlen

*nije zaposlen

*u mirovini

*ostalo

2. Kontakt podaci o osobi koja je popunjavala prijavu

2.1 Naziv poduzea /osobe

2.2 Osoba za kontakt

2.3 Telefon

2.4 e-mail

3. KRATKI OPIS PROJEKTA

3.1.Navedite ope informacije o korisniku ukljuujui obrazovanje i profesionalno radno iskustvo. Opiite postojee stanje poljoprivrednog gospodarstva ukljuujui povrinu oranica kultiviranih kultura i broj stoke, trenutano stanje materijalne imovine (oprema mehanizacija, staje za stoku, ostale zgrade za proizvodnju itd.); trenutnu situaciju koja se tie zaposlenika/radnika, postojeu proizvodnju, prihod od prodaje, postojeu trinu situaciju, lokaciju, ekonomsku veliinu, itd.

3.2. Opiite ulaganje koje je predmet prijave za dodjelu potpore iz EPFRR-a . Posebno oznaite one aktivnosti koje se odnosi na ulaganja u prioritetne sektore ( voe, povre i stoarstvo)

3.3. Opiite trenutnu situaciju u vezi zaposlenika, opiite postojeu organizacijsku strukturu (ukljuujui i broj zaposlenika), te opiite eventualne izmjene radne strukture (ukljuujui i eventualne promjene u broju zaposlenika) uzrokovane ulaganjem koje je predmet Vaeg zahtjeva.

3.4. Ukupni iznos investicije ( ne vei od 741.880,00 kn)

3.5. Iznos PDV-a

3.6. Ukupan iznos potpore ( ne manji od 111.282,00) :

a. Udio sufinanciranja EU ( u % )

b. Udio sufinanciranja HR ( u % )

c. Teaj po kojem se radio izraun:

4. IZVORI FINANCIRANJA

4.1.Vlastita sredstva korisnika

4.2. Krediti

5. EKONOMSKA VELIINA GOSPODARSTVA (upisati vrijednost u EUR )

a. 2.000 3.999

b. 4.000 7.999

c. Vrijednost gospodarstva u prioritetnim sektorima

6. PODACI O SJEDITU GOSPODARSTVA

upanija

Opina

Mjesto i potanski broj

Ulica i broj

Telefon/faks

E-mail adresa

II. Kriteriji odabira ( oznaiti sa ''X'' odgovarajui kriterij)

Status zaposlenja korisnika

Zaposlen po osnovi sektora ulaganja

Zaposlen po drugoj osnovi sa ostalim nezaposlenim lanovima gospodarstva

U mirovini sa ostalim nezaposlenim lanovima gospodarstva

U mirovini bez nezaposlenih lanova gospodarstva

Ostalo (navesti to)

Provedba aktivnosti dovodi do zaposlenja

Provedba aktivnosti dovodi do zapoljavanja ( minimalno sezonsko zapoljavanje 6 mjeseci godinje )

Provedba aktivnosti ne dovodi do zapoljavanja

Minimalno 50% priloene ekonomske vrijednosti gospodarstva odnosi se na prioritetne sektore ( voe, povre, stoarstvo)

Ulaganje se odnosi na prioritetne sektore ( minimalno 50% ulaganja )

Voarstvo ( jabuka, kruka , ljiva, marelica, breskva, lijeska, trenja , vinja)

Voarstvo : malina, jagoda, kupina

Voarstvo : ostalo

Povrtlarstvo ( uzgoj u zatienim prostorima - sve kulture)

Povrtlarstvo uzgoj na otvorenom ( paprika, paradajz, salata, krastavac )

Povrtlarstvo uzgoj na otvorenom ( luk, enjak, grah, tikve )

Stoarstvo ( mlijene krave, mlijene ovce, mlijene koze )

Stoarstvo ( tov junadi , uzgoj janjadi zbog mesa )

Stoarstvo ostalo

Gospodarstvo je osnovano

10 godina i vie

5 godina i vie

2 godine i vie

Broj lanova ( zaposlenih ) gospodarstva ( pored nositelja)

1 lan

2 lana

3 i vie lanova

Ciljevi ulaganja

Modernizacija

Modernizacija i poveanje ekonomske vrijednosti gospodarstva

Poveanje ekonomske vrijednosti gospodarstva

UKUPNO ZATRAENO BODOVA u t.o. 1.3.1

Ciljevi ulaganja

Modernizacija:

Kratko opiite na koji nain i koje aktivnosti doprinose modernizaciji PG-a:

Modernizacija i poveanje ekonomske vrijednosti gospodarstva

Kratko opiite na koji nain i koje aktivnosti doprinose Modernizaciji i poveanju ekonomske vrijednosti gospodarstva:

Poveanje ekonomske vrijednosti gospodarstva

Kratko opiite na koji nain i koje aktivnosti doprinose poveanju ekonomske vrijednosti gospodarstva:

III. Struktura ulaganja i planirane aktivnosti:

Koliina( kg/kom/l )

Iznos( KN )

1) Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljita* (ukupne povrine u ha, k.o. i /ili naselje i /ili Opina )

0,00

0,00

Kratki opis aktivnosti br. 1) :

2) Kupnja domaih ivotinja, viegodinjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

0,00

0,00

a. Domae ivotinje ( kom)

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnost kupnje domaih ivotinja::

b. viegodinje bilje ( kom)

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnost kupnje viegodinjeg bilja:

c. Sjeme i sadni materijal ( kg)

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnost kupnje sjeme i sadni materijal:

3) Kupnja, graenje i/ili opremanje zatvorenih/zatienih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata ukljuujui vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu PG-a

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnost kupnje, graenja i/ili opremanje zatvorenih/zatienih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata ukljuujui vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu PG-a:

4) Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Upiite NOVO ili RABLJENO

0,00

0,00

1.

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

3.

0,00

0,00

4.

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnosti kupnje poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme:

5) Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojeih viegodinjih nasada

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnosti podizanja novih i/ili restrukturiranje postojeih viegodinjih nasada :

6) Ureenje i poboljanje kvalitete poljoprivrednog zemljita u svrhu poljoprivredne proizvodnje

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnosti ureenja i poboljanje kvalitete polj.zemljita u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

7) Graenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda ukljuujui i trokove promidbe

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnost graenja i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda ukljuujui i trokove promidbe:

8) Stjecanje potrebnih strunih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda*

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnosti :

9) *Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

0,00

0,00

Kratko opiite aktivnost operativnog poslovanja poljoprivrednog gospodarstva po iframa na koje se odnose 0901;0902;0903 :

UKUPNI IZNOS U KN

0,00

UKUPNI PRIHVATLJIVI IZNOS U KN

0,00

*Ulaganja pod tokom 8) i 9) ne mogu biti jedina aktivnosti u projektu

IV IZJAVE

Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornou:

( podebljati - bold toan odgovor )

1.

Da nisam ostvario potporu unutar podmjere 6.3.1. u programskom razdoblju 2014.-2020.

DA

NE

2.

Da u redovno izvjetavati LAG svakih 6 mjeseci o poduzetim aktivnostima iz Poslovnog plana

DA

NE

3.

Da sam upoznat da su svi podaci u Zahtjevu i prateoj dokumentaciji istiniti i toni, te da sam upoznat s posljedicama davanja netonih i krivih podataka (sukladno l.60 Uredbe EU br.1306/2013)

DA

NE

4.

Da se slaem s nainom prikupljanja i obrade podataka koji se upotrebljavaju za provedbu ovog natjeaja te s objavom osnovnih podataka ovog projekta za potrebe informiranja javnosti

DA

NE

5.

Da nisam i neu poduzeti radnje koje bi mogle dovesti do financiranja istih prihvatljivih aktivnosti koje su predmet ovog Zahtjeva za potporu iz ostalih EU fondova

DA

NE

6.

Da u najmanje 5 godina nakon konane isplate ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadrati poljoprivredno gospodarstvo te neu otii u likvidaciju ili steaj, izuzev vie sile i/ili izvanrednih okolnosti.

DA

NE

7.

Da sam upoznat s injenicom da Agencija za plaanja moe u sluaju potrebe temeljem odredbi iz l.47. Pravilnika izdati korisniku Odluku o povratu isplaenih sredstava te od korisnika zahtijevati povrat isplaenih sredstava

DA

NE

8.

Da u uvati svu dokumentaciju koja se odnosi na dodjelu sredstava iz EPFRR programa tijekom 5 godina od datuma konane isplate potpore

DA

NE

9.

Da u u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na potporu te dati na uvid cjelokupnu dokumentaciju vezanu za sufinancirane trokove djelatnicima/ vanjskim suradnicima LAG-a i nadlenih institucija (APPRRR, MP, ARPA, Europske komisije, OLAF i dr.)

DA

NE

10.

Da nisam podnio zahtjev za potporu i/ili da mi nisu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive aktivnosti iz poslovnog plana u okviru tipa operacije od strane sredinjih tijela dravne uprave, jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, te svake pravne osobe koja dodjeljuje dravne potpore ukljuujui i prijavu na natjeaj za dodjelu potpore.

DA

NE

11.

Da nisam odgovorna osoba u drugoj pravnoj osobi koja je podnijela zahtjev za potporu i /ili kojoj je odobren zahtjev za potporu za prihvatljive aktivnosti iz ovog Natjeaja ili Natjeaja za t.o 6.3.1 na nacionalnoj razini.

DA

NE

12.

Da nisam zapoeo provedbu prihvatljivih aktivnosti prije podnoenja zahtjeva za potporu.

DA

NE

13.

Da sam kao nositelj projekta u rangu mikro ili malog poduzea sukladno definiciji iz toke 2. Priloga 4. ovog natjeaja

DA

NE

14.

Da sam upoznat i suglasan sa sadrajem Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a i podmjere 19.4. Tekui trokovi i animacija unutar mjere 19 Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 2020 (NN br. 96/2017) i ovog Natjeaja te ostalim zakonskim i podzakonskim propisima i prateim regulativama

DA

NE

15.

Da nisam u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natjeaju iz bilo kojeg javnog izvora ( ukljuujui fondove EU-a).

DA

NE

16.

Da se nalazim na podruju LAG-a Petrova Gora te da u provoditi projekt na podruju LAG-a Petrova Gora

DA

NE

17.

Da doputam koritenje osobnih podataka (ime i prezime, OIB) i podataka o nositelju projekta iz slubenih evidencija (naziv trgovakog drutva, obrta, zadruge, OPG-a) u skladu s propisima koji ureuju zatitu osobnih i drugih podataka

DA

NE

U ________________ Datum: _________________

_________________________________________

(odgovorna osoba tiskano)

_________________________________________

(peat i potpis odgovorne osobe)

4

Recommended

View more >