Bachelor Thesis - Digital Holography - Vlček Pavel

 • View
  142

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • UNIVERZITA PALACKHO V OLOMOUCI

  PRODOVDECK FAKULTA

  Katedra optiky

  Pavel Vlek

  Digitln holografie

  Bakalsk prce

  Studijn obor: Pstrojov optika

  prezenn forma navazujcho studijnho programu N1701 - Fyzika

  Vedouc prce: RNDr. Frantiek Petr

  2014

 • Prohlauji, e jsem vytvoil tuto bakalskou prci samostatn pod vedenm pana

  RNDr. Frantika Petre a v seznamu pouit literatury jsem uvedl vechny zdroje,

  ze kterch bylo erpno pi zpracovn prce.

  V Olomouci dne 24. ervence 2014

  Podpis:.

 • Dkuji vedoucmu m bakalsk prce RNDr. Frantiku Petrovi za vekerou podporu,

  kterou mi pi psan prce poskytl v podob pipomnek rad a nmtu, za pomoc s hlednm

  zdrojovch materil a za as strven v laboratoi.

 • Anotace

  Tato prce je vnovna holografii, obecnmu seznmen se s problematikou a pedevm

  digitln holografii a zkladnm metodm nastaven, tedy metod in-line (osov) a off-axis

  (mimoosov), pro zznam interferogramu (tzv. hologramu), pomoc digitln kamery. Prce

  se tak zamuje na vlastnosti laserov diody v blzk infraerven oblasti, v naem ppad

  975 nm, v digitln holografii. Tato prce je zamena pedevm experimentln.

  Klov slova: holografie, digitln holografie, hologram, in-line, off-axis, interference,

  koherence, difrakce, infraerven, laser, foveon

 • Abstract

  This thesis deals with holography, a general explanation of the issue and especially

  digital holography and basic methods of setting, a method of in-line and off-axis for recording

  the interferogram (the hologram), using a digital camera. The work also focuses on the properties

  and use of a laser diode for digital holography in the near infrared region, in our case 975 nm.

  This work is focused experimentally.

  Keywords: holography, digitalholography, hologram, in-line, off-axis, interference, coherence,

  diffraction, infrared, laser, foveon

 • OBSAH

  VOD .............................................................................................................................................. 7

  1. Zkladn principy holografie ..................................................................................................... 8

  1.1 Popis svtla jako vlnn ......................................................................................................... 8

  1.2 Interference ............................................................................................................................ 9

  1.3 Koherence ............................................................................................................................ 10

  1.4 Difrakce ............................................................................................................................... 11

  1.5 Shannonv teorm ............................................................................................................... 11

  2. Holografie............................................................................................................................... 13

  2.1 Klasick holografie .............................................................................................................. 13

  2.2 Digitln holografie.............................................................................................................. 14

  3. Metody uspodn ................................................................................................................. 14

  3.1 Metoda In-line (osov) ........................................................................................................ 14

  3.2 Metoda Off-axis (mimoosov) ............................................................................................ 19

  4. Kamera HVDUO-10M Foveon X3 ..................................................................................... 23

  4.1 Senzor Foveon X3 ............................................................................................................... 25

  4.2 Rozlien .............................................................................................................................. 26

  4.2.1 Vlastnosti obrazovho snmae ....................................................................................... 26

  4.2.2 Rozloen optick soustavy ............................................................................................. 28

  5. Rekonstrukn program .......................................................................................................... 30

  5.1 Fresnelova difrakn metoda ............................................................................................... 30

  5.2 Konvolun metoda.............................................................................................................. 31

  5.3 Kirchhoffv-Helmholtzv rekonstrukn algoritmus .......................................................... 31

  5.4 Rekonstrukce metodou Fresnelovy difrakce v programu Matlab ....................................... 32

  6. Popis experimentu .................................................................................................................. 35

  6.1 Men koherenn dlky infraerven laserov diody 975 nm .......................................... 35

  6.2 Parametry laserov diody (975nm Fiber Bragg Grating Pump Laser) ............................... 36

  6.3 Uspodn in-line (osov) .................................................................................................. 38

  6.4 Zznam hologramu a rekonstrukce pro sestavu il-line ........................................................ 40

  6.5 Uspodn off-axis (mimoosov) ....................................................................................... 49

  6.6 Zznam hologramu a rekonstrukce pro sestavu off-axis ..................................................... 50

  Zvr .............................................................................................................................................. 51

  Pouit zdroje a literatura .............................................................................................................. 52

 • 7

  VOD

  Clem tto bakalsk prce byla snaha seznmit se s holografi veobecn a pedevm

  s digitln holografi a to jak teoreticky tak experimentln. Porovnat jednotliv metod

  pro zznam a rekonstrukci holografickho interferogramu (hologramu). Tak jsme se snaili

  experimentln ovit, jak monosti poskytuje nmi pouit laserov dioda pracujc v blzk

  infraerven oblasti. V naem ppad laserov dioda generuje zen o vlnov dlce 975 nm.

  Prce byla zamena pedevm experimentlnm smrem a pedstavuje velk mnostv asu

  strvenho v laboratoi. Prce se zabv zkladnmi teoretickmi poznatky z optiky,

  kter se tkaj jak veobecn holografie, tak digitln holografie. Jsou zde tak rozebrna

  zkladn optick uspodan, ktermi jsou In-line (osov), pro pedmty transparentn a Off-axis

  (mimoosov), pro netransparentn pedmty. Dle se prce zabv zznamem a zpracovnm

  obrazu prostednictvm digitln kamery. K rekonstrukci iterferogram byly pouity algoritmy

  z literatury.

 • 8

  1. Zkladn principy holografie

  1.1 Popis svtla jako vlnn

  Svtlo meme charakterizovat jako pn vlnn nebo jako elektromagnetickou vlnu.

  Nejastji se setkme s oznaenm , zastupujc vektor elektrick intenzity vlny, kter je

  odvozen z Maxwellovch rovnic:[1]

  ( ) ( ) (1.1)

  ve kter je polohov vektor, t as, e Eulerovo slo, i komplexn jednotka a hlov

  frekvence. Kad elektromagnetick vlna m dv sloky. Krom vektoru elektrick intenzity ,

  je zde vektor intenzity magnetick , kter je na nj kolm. Pro vektor magnetick intenzity plat

  vztah:

  ( ) ( ) (1.2)

  Svtelnou vlnu meme vyjdit i skalrn,

  ( ) ( ) (1.3)

  co je postaujc pro popis difrakce nebo interference, ale nezskme tak polarizan

  stav. Ve vztahu (1.3) je oddlena prostorov sloka ( ) od asov. ( ) je komplexn

  amplituda, kterou me takto rozepsat:

  ( ) ( ) (1.4)

  kde A zastupuje maximln amplitudu, vlnov vektor a poten fzi.

  Obecn nm intenzitu svteln vlny popisuje vztah:[2]

  | | (1.5)

 • 9

  1.2 Interference

  Interferenci meme definovat jako speciln typ superpozice dvou nebo vtho potu

  postupnch vln z diskrtn rozloench zdroj. Vsledkem tto superpozice je vlnn (vlnov

  pole) s asov stlmi maximy a minimy amplitudy vektoru elektrick intenzity. Dky tomu

  dochz k mstnmu zesilovn a zeslabovn intenzity u elektromagnetickho pole mluvme

  o konstruktivn a destruktivn interferenci [3].

  Svteln vlny spolu mou interferovat, mus vak splovat podmnky koherence

  (viz. kapitola 1.1 Koherence). Vsledn vlna je pak sloena z tchto dvou nebo vce vln.

  V tomto vslednm tzv. interferennm poli je pak intenzitn zaznamenn fzov rozdl vln

  pvodnch.

  Prvn lovk, kter experimentln prokzal vlnovou charakteristiku svtla, byl britsk

  fyzik Thomas Young, odtud Youngv experiment (obr. 1):

  Obr. 1 Youngv experiment interference vlny na dvou-trbin [O1]

  Rovinn vlna dopad na stntko s jednou trbinou, kde dochz k difrakci (viz. kapitola

  1.4 Difrakce), odtud se jako z bodovho zdroje svtla kulov vlnoplocha na stntko

  se dvma trbinami. Zde dochz k dal difrakci (ohybu) a nsledn interferenci na poslednm

  stntku. Vzorec pro interferenci dvou vln s rznmi intenzitami je: