BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

  • Published on
    10-Jan-2016

  • View
    28

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BAIMSIZ DENETM YNETMELNDE ZELLKL HUSUSLAR. Kamu gzetimi kurumu. 660 sayl Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 02.11.2011 tarihli Resmi Gazetede yaymlanmtr. Kamu Gzetimi Kurumu. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

PowerPoint Sunusu

BAIMSIZ DENETM YNETMELNDEZELLKL HUSUSLAR

1REFERANS

Kamu gzetimi kurumu660 sayl Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 02.11.2011 tarihli Resmi Gazetede yaymlanmtr.

2REFERANS

Kamu Gzetimi KurumuKHKnn amac, uluslararas standartlarla uyumlu Trkiye Muhasebe Standartlarn oluturmak ve yaymlamak, bamsz denetimde uygulama birliini, gerekli gveni ve kaliteyi salamak, denetim standartlarn belirlemek, bamsz deneti ve bamsz denetim kurulularn yetkilendirmek ve bunlarn faaliyetlerini denetlemek ve bamsz denetim alannda kamu gzetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun (KGMDK) kurulu, tekilat, grev, yetki ve sorumluluklarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

3REFERANSDaha nce SPK, TRMOB,BDDK gibi kurumlar tarafndan gerekletirilen denetim, bu Kararnameye dayanarak kurulan Kamu Gzetimi Kurumuna devredilmi ve Trkiyede denetim messesesi tek elde toplanmtr. Kurum, uluslararas denetim standartlarna uygun yasal dzenlemelerin (tebli, ynetmelik vs) almalarn yapmaktadr.

4REFERANS

Kamu Gzetimi Kurumu

Bamsz Denetimin Hukuki Anlam Finansal tablo ve dier finansal bilgiler dahil olmak zere denetime tabi konularn, belirlenmi kstaslara uygunluu hususunda hedef kullanclara gvence salamak amacyla, bamsz denetimin konusu hakknda, mesleki etik ilkelere bal kalmak ve mesleki phecilik iinde bulunmak suretiyle,Trkiye Denetim Standartlar erevesinde yeterli ve uygun denetim kanttoplanmas ve bu kantlara dayanarak ulalan sonu veyagrlerin rapora balanmasdr.

5REFERANS

Bamsz denetim:Denetimin amac, finansal tablolar ve dier finansal bilgiler dhil olmak zere denetime tabi konularn belirlenmi bir kstasa uyumlu olup olmad hususunda kullanclara TDS erevesinde gvence salayacak bir gr oluturulmasdr.

6REFERANSBamsz denetim:Denetim, kullanclara denetim konusunun denetim kstasna uyumuyla ilgili makul veya snrl gvence salar. Snrl olduu ilgili mevzuatnda veya denetim szlemesinde aka belirtilmemi ise denetim makul gvence verecek ekilde gerekletirilir. Makul ve snrl gvence seviyesinin gerektirdii denetimin kapsam TDS erevesinde belirlenir. 7REFERANS

Makul gvenceMakul gvence, bir btn olarak finansal tablolarn nitelik ve nicelik bakmndan nemli bir yanllk iermediine dair bir sonuca varmak iin yeterli ve uygun bamsz denetim kantnn toplanmasdr. Makul gvence bamsz denetimin tm aamalarnda gz nnde bulundurulur. nemlilik, kullanclarn kararlarn nemli derecede etkileyecek hususlarn varldr.

8REFERANS

Denetimin konusu

Denetimin konusunu, 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu, 660 sayl KHK ve dier mevzuat hkmleri uyarnca denetime tabi tutulan hususlar oluturur.

9REFERANS

Denetimin Konusu

6102 sayl Trk Ticaret Kanununda da denetimle ilgili hkmler yer almakta ve Ynetmelikte de bu hkmlere atfta bulunulmaktadr. Ynetmelikte, denetimin konusu, 6102 sayl Kanun hkmlerine gre denetlenmesi ngrlen finansal tablolar, yllk faaliyet raporlar, risklerin erken saptanmas ve ynetimine ilikin sistem ile dorudan veya dolayl olarak denetim kurulular ve denetiler tarafndan sair mevzuat uyarnca denetlenmesi, incelenmesi veya deerlendirilmesi ngrlen dier hususlar olarak tanmlanmtr.

10REFERANS

Riskin Erken Saptanmas Pay senetleri borsada ilem gren irketlerde, ynetim kurulu, irketin varln, gelimesini ve devamn tehlikeye dren sebeplerin erken tehisi, bunun iin gerekli nlemler ile arelerin uygulanmas ve riskin ynetilmesi amacyla, uzman bir komite kurmak, sistemi altrmak ve gelitirmekle ykmldr. Dier irketlerde bu komite denetinin gerekli grp bunu ynetim kuruluna yazl olarak bildirmesi hlinde derhl kurulur ve ilk raporunu kurulmasn izleyen bir ayn sonunda verir. 11REFERANS

Genel Kabul Grm Denetim Standartlar ilk olarak Amerikan Sertifikal Kamu Muhasebecileri Enstits (AICPA) tarafndan 1947 ylnda gelitirilerek kabul edilmi ve bu kabul daha sonra dier lkelere de yaylmtr.

12REFERANSGenel Kabul Grm Denetim StandartlarDenetinin her denetim faaliyetinde uymas gerekli olan kurallar dizisidir (standartlardr). Bu standartlar denetiye denetim faaliyetinde bir Klavuz olarak hizmet edecei gibi, denetim almasnn kalitesi de bu standartlara uygunluk derecesiyle llr. 13REFERANSGenel Kabul Grm Denetim StandartlarGenel Standartlar

a- Mesleki eitim ve yeterlilikb- Bamsz davranabilmec- Meslein gerektirdii dikkat ve zenin gsterilmesi

14REFERANSDenetinin mesleki kiiliini ve sorumluluunu hedef alan standartlardr. Gerekletirilecek denetim faaliyetinin kalitesinden emin olmak iin denetinin sahip olmas gereken zellikleri ve alnmas gereken nlemleri aklamaktadr. 15REFERANSGenel StandartlarDenetim Yapmaya Kimler YetkilidirYnetmelikte denetimin sadece Kurum tarafndan denetim yapma yetkisi verilmi denetim kurulular ve denetiler tarafndan yaplaca belirtilmitir. KAYKlerin ve faaliyet alanlar, iletme byklkleri, alan says ve benzeri ltlere gre Kurum tarafndan belirlenen iletmelerin denetimi ise yalnzca denetim kurulular tarafndan gerekletirilecektir.

16REFERANSGenel StandartlarKamu Yararn lgilendiren Kurulular (KAYK) Halka ak irketler, bankalar, sigorta, reassrans ve emeklilik irketleri, faktoring irketleri, finansman irketleri, finansal kiralama irketleri, varlk ynetim irketleri, emeklilik fonlar, 28/7/1981 tarih ve 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanununda tanmlanm olan ihralar ve sermaye piyasas kurumlar ile faaliyet alanlar, ilem hacimleri, istihdam ettikleri alan says ve benzeri ltlere gre nemli lde kamuoyunu ilgilendirdii iin Kurum tarafndan bu kapsamda deerlendirilen kurululardr.

17REFERANSGenel StandartlarDenetim Yapmaya Kimler YetkilidirDeneti Olabilmek in Gerekli artlar- Meslek mensubu olmak- Hukuk, siyasal gibi okullardan en az lisans seviyesinde mezun olmak- Trkiyede yerleik olmak- Medeni haklar kullanma ehliyetine sahip olmak- Uygulamal 3 yllk mesleki eitimi tamamlam olmak- Kurum tarafndan yaplan denetilik snavnda baarl olmakTrk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay bir yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da affa uram veya hkmn aklanmas geri braklm olsa bile devletin gvenliine kar sular , anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular ve casusluk, zimmet, irtikap, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkum olmamak.Faaliyet izninin daha nce Kurum tarafndan iptal edilmemi olmas.Bamsz denetim mesleinin gerektirdii eref ve haysiyete uymayan bir durumda bulunmamak

REFERANS18Genel StandartlarDenetim Yapmaya Kimler YetkilidirDaha nce alnan Bamsz Denetim Lisans Belgeleri ile, sigortaclk ve zel emeklilik alanlar hari dier alanlarda snav art aranmakszn bamsz denetim yaplabilecek. Sigortaclk ve zel emeklilik konularnda da bamsz denetim yapabilmek iin bu alana ilikin snavda baarl olunmas gerekmektedir.Yeminli Mali Mavirler ve 15 yllk SMMMler, yukarda saylan artlar tamalar kaydyla snav art aranmadan deneti olabilecekler. Ancak uygulamal mesleki eitime tabi tutulmamak iin eitim program yerine Kurumca yaplacak snava girebileceklerdir.

19REFERANSGenel StandartlarGenel StandartlarDenetim Yapmaya Kimler Yetkilidir

Bu Ynetmeliin yaym tarihi itibaryla, Yeminli Mali Mavir olmaya hak kazananlar ile Serbest Muhasebeci Mali Mavir olmaya hak kazanan 15 yllk mesleki tecrbeye sahip olanlar, 1/1/2014 tarihinden nce biten hesap dnemleri iin; 2012 hesap dnemine ilikin 3568 sayl Kanun uyarnca szleme imzalam olduklar mkellefleriyle snrl olmak ve 6102 sayl Kanun ile bu Ynetmelikte yer verilen kstlamalar sakl kalmak zere Kurumdan izin almak kaydyla bu Ynetmelik hkmleri erevesinde denetim yapabilirler. Bunlara Bamsz Deneti Belgesi, kimlii ve mhr verilmez. Bu hkm sz konusu hesap dneminden sonras iin kazanlm hak oluturmaz.

20REFERANSDenetim Yapmaya Kimler YetkilidirYnetmelik, Deneti olmak isteyenlerin en az 3 yl sreyle, finansal tablo denetimi dahil olmak zere mesleki konularda deneti yannda ya da denetim kuruluunda uygulamal eitim almalar artn getirmitir. 3568 sayl Kanun erevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geen sreler ile kamu kurum ve kurulularnda denetim yetkisini haiz olanlarn, bu kamu kurum ve kurulularnda geirdikleri sreler uygulamal mesleki eitim sresinden saylmaktadr. En az on be yl mesleki tecrbeye sahip olanlarda uygulamal mesleki eitim art aranmayacaktr.21REFERANSGenel StandartlarGenel StandartlarMesleki etik ilkelere uymaDenetim kurulular, denetiler ve denetime katlanlardan, her bir denetimden nce ve her halkarda ylda en az bir kez, bamszlk, tarafszlk ve sr saklamayla ilgili kurulu politika ve srelerine uygun davrandklarna ve davranacaklarna ilikin yazl taahht alr. 22REFERANSGenel StandartlarBamszlk

Denetim kuruluu ve denetiler, denetimleri esasen ve eklen bamsz olarak gerekletirir. a) Esasta bamszlk; denetinin drstlk, tarafszlk ve mesleki phecilik iinde hareket etmesini teminen, mesleki muhakemesini olumsuz etkileyebilecek tesirlerden ari olarak gr aklamasdr.b) ekilde bamszlk; denetim kuruluunun, denetinin veya bir denetim ekibi yesinin; konuya ilikin tm durum ve artlar deerlendiren makul ve bilgi sahibi nc kiilerde, drstlk, tarafszlk ve mesleki phecilikten dn verdii intiban oluturabilecek durum ve davranlardan saknmasdr.

23REFERANSBamszln korunmas Denetim kurulular ve denetiler, denetim almalarnda denetlenen kurulutan bamsz ve tarafsz olmak zorundadrlar ve hibir ekilde denetlenen kurulularn karar alma mekanizmalarna katlamazlar. 24REFERANSGenel StandartlarGenel StandartlarBamszln korunmas Denetim kuruluu veya denetilerde, bamszln zedelendiine dair kanaat olumas halinde bamszln ortadan kalkt kabul edilir. Bamszl zedeleyen veya ortadan kaldran baz durumlar unlardr:

25REFERANSGenel StandartlarBamszl Zedeleyen ya da Ortadan Kaldran Hususla