Bai 1_Bai Giang Tong Quan Ve May Tinh [Compatibility Mode]

  • Published on
    27-Oct-2014

  • View
    13

  • Download
    0

Transcript

www.proskills.vnMC TIU KHA HCNm c tng quan v my tnh PC v H iu hnh Windows Ci t , s dng mail bng Microsoft Outlook v s dng Internet hiu qu. Bit cch khai thc chng trnh ng dng Microsoft Word 2007. Bit cch khai thc chng trnh ng dng Microsoft Excell 2007.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnPHN I TNG QUAN V MY TNH V H IU HNH WINDOWSEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnCHNG ITNG QUAN V MY TNH PCEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCMY TNH L G ?Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC KHI NIM B nh my tnh, n v c s b nh my tnh. Hai loi b nh my tnh c bn. a my tnh, n v o dung lng a. Cc loi a my tnh thng dng.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) B nh my tnh l g ?Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) n v c s b nh l g ?Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) Cc n v o ln hn :Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) nh ngha s nh phn?S nh phn l s gm 2 ch s c bn l 0 v 1 ? VD: 00001, 00011, 00010.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) Cch i s thp phn sang s nh phn ?1- Ly s thp phn cn i chia cho 2, 2- Gi li s d(0,1). 3- Tip tc ly kt qu va chia, em chia tip cho 2, 4- Gi li s d(0,1) Quay li bc 3 cho n khi kt qu = 0; 5- Ly cc s d theo chiu t di ln ta c kt qu. Hy i cc s 6,9,16ra s nh phn.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) Cch i s nh phn ra s thp phn?Cho mt s nh phn c n bit. Cc i ra s thp phn nh sau : KQ= bitnx2n-1+bit(n-1)x2n-2 +bit(n-2)x2n-3++bit(nn)x20 VD: 10010 = 1x24+0x23 +0x22+1x21 +0x20 = 18Bitn : l v tr bit th n, tnh t phi sang tri.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) Hai loi b nh c bn trong my tnh RAM : Random Access Memory. ROM : Read Only Memory.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) B nh RAM (Random Access Memory)B nh truy cp ngu nhin B nh ny lu cc chng trnh phc v trc tip cho qu trnh x l ca CPU. B nh RAM ch lu tr d liu tm thi v d liu s b xo khi mt in.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) Cc loi RAM v CPU tng thchSDRAM : Synchronous Dynamic RAMEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) Cc loi RAM v CPU tng thchLu : DDR : Double Data Rate SDRAM. My P4 th tc DDR phi cao hn hoc bng 50% FSB ca CPU v c Main h tr ( DDR2 l DDR c tc x 2).Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) Mt v hnh nh RAM trong thc t :Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) Mt v hnh nh RAM trong thc t :Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) Mt v hnh nh RAM trong thc t :Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) Mt v hnh nh RAM trong thc t :Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) Mt v hnh nh RAM trong thc t :Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) B nh ROM (Read Only Memory) B nh ch c, y l b nh c nh. B nh ny dng np cc chng trnh BIOS (Basic Input Output System). D liu khng b xa khi mt in.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) Mt vi hnh nh b nh ROM thc t.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NH MY TNH (Memory) Mt vi hnh nh b nh ROM thc t.ROMEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PC A MY TNH a my tnh l g ? L thit b nh v lu tr d liu. D liu khng b mt i khi mt in.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PC A MY TNH Cc loi a my tnh thng dng : 1- a cng : 2- a mm : 3- USB : Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PC A MY TNH n v tnh dung lng a : n v tnh thng c s dng l MB (MegaByte). Ngy nay do s pht trin ca cng ngh ch to a nn ngi ta thng tnh bng GB(GigaByte).Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN PHN CNG MY TNH S khi my tnh Nguyn l hot ng c bn ca my tnh Tm hiu cc thnh phn phn cng Case v ngunEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCS KHI MY TNHL s dng hnh khi dng m t cc thit b trong h thng my tnh da trn chc nng chnh ca nhm thit b tng ng.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCNGUYN L HOT NG C BND liu u vo c a n b nh tm. Sau d liu c a n n v x l trung tm CPU. CPU thc hin mt s chc nng theo yu cu v tr kt qu x l. Sau kt qu x l s c xut ra theo yu cu mong mun.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCBI TP NHMCho mt b m 5bit m t bng ch ci nh bng 1. T cc bn t gii thiu tn mnh vi cc nhm khc theo bng m?Space 00000 F 00110 A B C D E 00001 G 00111 K L 01100 01101 Q R S T U V 10010 10011 10100 10101 10110 10111 X Y Z W 11000 11001 11010 11011 00010 H 01000 M 01110 00011 I 01001 00100 J 01010 00101 N O P 01111 10000 10001Bng 1Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN C BN CA MY TNH L G ?Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN C BN CA MY TNH my tnh c th hot ng tt cn c s phi hp ca rt nhiu b phn vi nhng chc nng ring bit. Da vo v tr lp t c th chia thnh : Thit b ni vi: Mainboard, CPU, Memory (RAM, ROM), HDD, CD-ROM Drive Thit b ngoi vi : Monitor, keyboard, mouse, printer, scannerEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN C BN CA MY TNH Thit b ni vi : Mainboard, CPU, Memory (RAM, ROM), HDD, CD-ROM DriveEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN C BN CA MY TNH Thit b ngoi vi: Monitor, keyboard, mouse, printer, scannerEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN C BN CA MY TNH my tnh c th hot ng tt cn c s phi hp ca rt nhiu b phn vi nhng chc nng ring bit. Da vo tnh nng s dng c th chia thnh 2 nhm : Thit b nhp (Inputs devices): Keys board, Scanner, Webcam Thit b xut (Outputs devices) : Monitor, Sound, printerEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN C BN CA MY TNH Cc thit b nhp (input devices) c bn gm : Keys board, Mouse, Scanner, WebcamEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN C BN CA MY TNH Cc thit b xut (Outputs) c bn gm : Monitor, Sound, printerEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN C BN CA MY TNH Ngoi ra cn c cc thit b khc (Other devices): TV, VGA & Sound Card, Case Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCMT CCH TNG QUT CC THNH PHN CA MY TNH GM :Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN C BN CA MY TNHMt cch TNG QUT cc thnh phn c bn ca my tnh gm : Thit b x l (Process devices): CPU Thit b nh v lu tr (Memory and Store devices) : ROM, RAM, HDD , USB Cc loi thit b khc (Other Devices) : VGA card, Sound Card, Mainboardthng qua cc khe cm m rng (Slot Expand) trn Mainboard.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN C BN CA MY TNH Cc thit b x l (Process devices): CPUEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN C BN CA MY TNH Cc thit b nh v lu tr (Memory&Store devices ) :Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN C BN CA MY TNH Cc thit b khc (Other devices ): TV, VGA & Sound Card, Mainboard, CaseEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCS DNG V CHUN ON LI CASE & POWER SUPPLY UNITEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCASE THNG MY. Dng gn kt v bo v cc thnh phn linh kin phn cng Gip cc thit b hot ng tt v an ton To v m quan cho h thng.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCASE THNG MY. Mt vi loi Case thng dng : Case ng, Case nm, Case miniEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCHUN ON V X L S C CASEChn on n nt Power hoc Kim tra cc nt Power v Reset Reset th my khi ng cc nt ny c b dnh vo thng my hay khng. li lin tc. S c Khc phc Sa cha hoc thay th.Nt Power v Reset Cc dy kt ni tn hiu b h, Kim tra dy v v tr kt ni. khng c tc dng. cha kt ni hoc kt ni sai. Kch ngun trc tip. Front USB & Audio Port Cc dy kt ni tn hiu b h, Kim tra dy kt khng c tc dng. cha kt ni hoc kt ni sai. ni v thit b kt Thit b USB & Headphone b li. ni.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NGUN POWER SUPPLY UNITMy tnh s khng hot ng nu khng c in, thit b cung cp in cho my tnh gi l b ngun. B ngun s bin i dng in AC thnh DC cung cp cho h thng. Ging nh Case my, B ngun cng c nhiu loi, ty thuc vo kch c v mc ch s dng m ta c cc loi b ngun khc nhau.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCB NGUN POWER SUPPLY UNITCc loi b ngun thng dng :Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCC THNH PHN B NGUNQut gii nhit Cng tc ngun Cng tc chuyn in p Jack cm ngun u cm ngun cho mainboardEmail : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCCHUN ON V X L S C NGUNS c Chn on Khc phcH thng i khi khi ng Ngun in khng n nh, S dng n p, thay th b ngun mi hoc sa b li lin tc khi vo giao din b ngun b st p, h t. ngun. Windows Logon. Ngun h thng khng c B ngun h hoc cha Kim tra b ngun v cc kch hot khi n nt Power. c cp ngun. Dy yu t c lin quan. ngun h, cng tc ngun cha c m hoc cc jack cm tip xc km. Khi cm thit b vo Front Ngun in khng USB Port, my tnh khi bo. Chm ngun. ng li hoc dump treo my. m Kim tra b ngun, USB port, i port, kim tra dy kt ni.Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PC1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.BI TP TNH HUNG n v thng tin c s ca b nh l g ? K tn cc thit b thuc khi ni vi, khi ngoi vi ? K tn cc thit b thuc khi nhp, xut ? K tn cc thit b x l ? K tn cc thit b thuc nhm b nh v lu tr ? K tn cc thit b khc trong my tnh ? Thit b no b mt d liu khi cp in ?Email : doquangtrang@gmail.comwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCMy tnh l mt thit b c cu to t nhiu b phn khc nhau. Thc hin a chc nng mt cch t ng thng qua cc chng trnh vit sn. Cc b phn ca my tnh c chia lm 2 nhm: thit b ni vi v thit b ngoi vi. c phn lm 4 khi c bn: khi nhp, xut, x l, nh. b sung cc tnh nng khc cho my tnh trn mainboard ngi ta thit k thm cc khe cm m rng. Cc thit b quan trng ca my tnh c bo v bng mt thng my chc chn. B ngun l thit b quan trng, cung cp nng lng cho my tnh hot ng.Email : doquangtrang@gmail.comTNG KT BI HCwww.proskills.vn www.proskills.vnTNG QUAN V MY TNH PCThank you !Email : doquangtrang@gmail.com