Bai 20 Mang May Tinh(Day Du Nhat)

  • Published on
    27-Jul-2015

  • View
    1.273

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1. Bi 20. Mng my tnh 2. Ti sao phi ni mng my tnh? 3. Sao chp, truyn d liu 4. Chia s ti nguyn (thng tin,thit b...) 5. TO THNH H THNG TNH TON ln 6. Sao chp mt lng ln d liu t my ny sang my khc trong thi gian ngn. Sao chp, truyn d liu DL DL cha my ny Copy DL </p> <ul><li>1. MNG MY TNH L G? </li></ul> <ul><li><ul><li>a)Li ch ca mng my tnh: </li></ul></li></ul> <p>D liu 7. b)Khi nim mng my tnh: L mt tp hp cc my tnh c kt ni theo mt phng thc no , sao cho chng c th trao i d liu v dng chung thit b. My in Server My vn phng on My phng Gio vin My phng Tin hc MNG CC B TRNG HC 8. Mng my tnh bao gm 3 thnh phn: </p> <ul><li>Cc thit b mng m bo kt ni cc my tnh vi nhau </li></ul> <ul><li>Cc my tnh </li></ul> <p>c) Cc thnh phn ca mng my tnh: </p> <ul><li>Phn mm cho php thc hin vic giao tip gia cc my tnh </li></ul> <p> 9. Kt ni mng Chia s ti nguyn (Thit b, thng tin, d liu v phn mm ...) Sao chp, truynd liu To thnh h thng tnh ton ln 10. 2. PHNG TIN V GIAO THC TRUYN THNG: a) Phng Tin Truyn Thng(Media) </p> <ul><li>Kt ni c dy: </li></ul> <ul><li>Kt ni c dy </li></ul> <ul><li>Kt ni khng dy </li></ul> <p>C my cch kt ni mng? Hub Cp mng My tnh c kt ni bng cp mng 11. </p> <ul><li>Kt ni c dy: </li></ul> <p>Cp truyn thng c th l cp xon i, cp ng trc, cp quang, Cp xon i: a) Phng Tin Truyn Thng(Media) u ni RJ - 45Cp xon i 12. Cp ng trc </p> <ul><li>Kt ni c dy: </li></ul> <p>u ni Cp ng trc 13. Cp quang </p> <ul><li>Kt ni c dy: </li></ul> <p>V nha bc cp Si quang V bc si quang 14. V mng Hub Cc thit b kt ni mng c dySwitch Gic cm Cp mng Bridge Router 15. KIU NG THNG (Bus) Kiu vng(Ring) Kiu h nh sao(start) Kieu Bo Tr Cac May Tnh Trong Mang Nhcim </p> <ul><li>Tt c cc my cnivo mt thit b trung tm </li></ul> <p>Tt c cc my cnitrc tip vi nhau to thnh mt vng trn kpkn </p> <ul><li>D lp t </li></ul> <ul><li>Tt c cc my cni vi nhau trn mt ng thng v gii hn bi mt thit b c bit </li></ul> <ul><li>Nu dy ng thng b tthton b h thng s ngng hot ng </li></ul> <ul><li>Nu mt my b hng th ton b h thng s ngng hot ng </li></ul> <ul><li>Nu mt my trm b hngthton b h thng vn hot ng binh thng </li></ul> <ul><li>Khi trung tm c s cth ton b h thng s ngng hot ng </li></ul> <ul><li>D lp t </li></ul> <p>uim cim Nhcim uim cim Nhc im u im c im Kiu b tr 16. a) Phng Tin Truyn Thng(Media) </p> <ul><li>Kt ni c dy </li></ul> <ul><li>Cng knh v s dng nhiu thit</li></ul> <ul><li>b, khng linh ng. </li></ul> <ul><li>Cc my tnh ph thuc vo nhau </li></ul> <ul><li>Nu xy ra s c th ton b h</li></ul> <ul><li>thng s ngng hot ng. </li></ul> <ul><li>D lp t </li></ul> <ul><li>t nhiu </li></ul> <p>NHC IM U IM 17. Dng sng rai, bc x hng ngoi, truyn thng qua v tinh </p> <ul><li>Kt ni khng dy: </li></ul> <p> 18. im truy cp khng dyWAP ( Wireless Access Point ): c chc nng kt ni cc my tnh trong mng v kt ni vi mng c dy. </p> <ul><li>Mi my tnh phi c v mng khng dy.</li></ul> <ul><li>( Wireless Network Card ) </li></ul> <p> t chc mt mng my tnh khng dy cn c : 19. Cc yu t cn quan tm khi thit k mng </p> <ul><li>S lng my tnh tham gia mng </li></ul> <ul><li>Tc truyn thng trong mng </li></ul> <ul><li>a im lp t mng </li></ul> <ul><li>Kh nng ti chnh </li></ul> <p> 20. B. Giao thc (Protocol) Bn c th vit bng ting Vit khng? 21. Ni nhn Ni gi - M phng giao thc truyn thng trong mng: Vit th B thvo thng Chuyn th n bu in Bu in phn loi v chuyn th c th M thngly th Chuyn th n ngi nhn Bu in phn loi v chuyn th D liu 3 4 1 2 22. b) Giao Thc Truyn Thng (Protocol)</p> <ul><li> nh ngha: </li></ul> <p>L b cc quy tc phi tun th trong vic trao i thng tin trong mng gia cc thit b nhn v truyn d liu. Hin nay b giao thc c dng ph bin trong mng l: TCP/IP TCP(Transmission Control Protocol ) IP(Internet Protocol) Giao thc Internet TN(t1) Giao thc iu khin ng truyn d liu 24. A. Theo phn b a l: </p> <ul><li>Mng cc b(LAN L ocalA reaN etwork)</li></ul> <ul><li>L mng kt ni cc my tnh gn nhau, V d: trong mt phng, mt to nh, mt x nghip. </li></ul> <p>3.Phn loi mng my tnh 25. </p> <ul><li>Mng din rng( WAN W ideA reaN etwork)</li></ul> <ul><li>L mng kt ni cc my tnh cch nhau mt khong cch ln. Mng din rng thng lin kt cc mng cc b. </li></ul> <p> 26. B. Theo kiu b tr cc my tnh : </p> <ul><li>Kiu ng thng ( Bus ) </li></ul> <p> 27. </p> <ul><li>Kiu vng ( Ring ) </li></ul> <p> 28. </p> <ul><li>Kiu hnh sao ( Star ) </li></ul> <p> 29. </p> <ul><li>Kiu ng thng </li></ul> <ul><li>Kiu vng </li></ul> <ul><li>Kiu hnh sao </li></ul> <p>Vi mi kiu cn c cc loi thit b mng khc nhauchi ph xy dng, s pht trin mng, cch thc qun l mng cng khc nhau. 30. </p> <ul><li>M hnh ngang hng( Peer to Peer ) </li></ul> <p>Trong m hnh ny tt c cc my u bnh ng vi nhau, ngha l mi my va c th cung cp ti nguyn ca mnh cho cc my khc, va c th s dng ti nguyn ca cc my khc trong mng . M hnh ny c u im l xy dng v bo tr n gin, song ch thch hp vi cc mng c quy m nh, d liu phn tn. 4/. Cc m hnh mng: 31. </p> <ul><li>M hnh khch ch( Client Server ) </li></ul> <p>Server: My ch m bo vic phc v cc my khch bng cch iu khin vic phn b ti nguyn trong mng vi mc ch dng chung..Client:My khch s dng ti nguyn do my ch cung cp. M hnh ny c u im d liu c qun l tp trung, ch bo mt tt, thch hp vi cc mng c quy m trung bnh v ln. Client Client Server 32. CNG C: 1/- Mng my tnh: </p> <ul><li>Li ch ca mng my tnh: </li></ul> <ul><li>Khi nim ca mng my tnh </li></ul> <ul><li>Cc thnh phn ca mng my tnh: </li></ul> <p>2/- Phng tin v giao thc truyn thng: </p> <ul><li>a) Phng tin truyn thng :</li></ul> <ul><li><ul><li>Kt ni c dy : </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kt ni khng dy: </li></ul></li></ul> <p>b) Giao thc(Protocol) 33. CNG C: A. Theo phn b a l: </p> <ul><li>Mng cc b(LAN L ocalA reaN etwork)</li></ul> <ul><li>Mng din rng( WAN W ideA reaN etwork)</li></ul> <p>3.Phn loi mng my tnh: B. Theo kiu b tr cc my tnh : </p> <ul><li>Kiu ng thng </li></ul> <ul><li>Kiu vng </li></ul> <ul><li>Kiu hnh sao </li></ul> <ul><li>M hnh ngang hng ( Peer to Peer ) </li></ul> <ul><li>M hnh khch ch ( Client Server )</li></ul> <p>4/. Cc m hnh mng:</p>