Bài giảng kỹ thuật cảm biến phần 5 (tiếp) : Cảm biến điện trở lực căng

  • Published on
    02-Dec-2015

  • View
    763

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bi ging k thut cm bin phn 5 (tip) : Cm bin in tr lc cng

Transcript

<ul><li><p>Bi ging</p><p>K Thut Cm Bin (sensors)</p><p>1</p><p>Hoang Si Hong</p><p>----2011----</p><p>Faculty of Electrical Eng., Hanoi Univ. of Science and Technology (HUST), </p><p>Hanoi, VietNam</p><p>Hoang Si Hong-HUST</p><p>4</p></li><li><p>Ngun tham kho</p><p>Note: Bi ging mn hc ny c tham kho, trch dn v lc dch t cc ngun sau:</p><p> Sch</p><p>- K thut o lng cc i lng in tp 1, 2- Phm Thng Hn, Nguyn Trng Qu.</p><p>- Cc b cm bin trong o lng-L Vn Doanh</p><p>- Cc b cm bin-Nguyn Tng Ph</p><p>- o lng in v cc b cm bin: Ng.V.Ho v Hong S Hng</p><p>- Sensor technology handbook (edited by JONWILSON)</p><p>- Elements of Electronic Instrumentation and Measurement (Prentice-Hall Company)</p><p>- Sch gii thch n v o lng hp php ca Vit Nam</p><p> Bi ging v website:</p><p>- Bi ging k thut cm bin-Hong S Hng-BKHN(2005)</p><p>- Bi ging Cm bin v k thut o:P.T.N.Yn, Ng.T.L.Hng BKHN (2010)</p><p>- Bi ging MEMs ITIMS BKHN</p><p>- Mt s bi ging v cm bin v o lng t cc trng i hc KT khc Vit Nam</p><p>- Website: sciendirect/sensors and actuators A and B</p><p>Hoang Si Hong-HUST 2</p></li><li><p>Ni dung mn hc v mc ch</p><p>Ni dung Chapter 1: Khi nim chung v Cm bin (2b)</p><p> Chapter 2: Cm bin in tr (2b) </p><p> Chng 3: Cm bin o nhit (2b) </p><p> Chng 4: Cm bin quang (2b) </p><p> Chng 5: Cm bin tnh in (2b) </p><p> Chng 6: Cm bin Hall v ho in</p><p> Chng 6: Cm bin v PLC(1b)</p><p>Mc ch: nm c cu to, nguyn l hot ng v ng dng ca</p><p>cc loi cm bin thng dng trong cng nghip v i sng. Nm</p><p>c xu th pht trin chung ca cng ngh cm bin trn th gii.</p><p>Hoang Si Hong-HUST 3</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 4</p><p>Chng 3: Cm bin in tr</p><p>Ni dung Cm bin in tr lc cng</p><p> Bin tr</p><p>Bao nhiu kg ?</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 5</p><p>in tr lc cng (strain gage)-Cu to</p><p> Cu to (dy in tr, mng mng kim loi)</p><p> Dy mnh, l mng v mng mng</p><p> Trn giy mng cch in, dn dy in tr (constantan, nicrom..) hnhrng lc ng knh 0.02 0.03 mm. Chiu di lo thng t 8-15 mm,</p><p>chiu rng a0 3-10 mm. in tr ban u 800 1000 , lng thay i</p><p>in tr khong 10-15 </p><p>l0</p><p>a0</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 6</p><p>Nguyn l</p><p>Khi dy dn chu bin dng c kh th in tr ca n thay i, hin tng gi</p><p>l hiu ng tenzo (piezoresitive). Chuyn i lm vic da trn hiu ng gi l</p><p>chuyn i in tr lc cng</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 7</p><p>Mt s tnh cht ca cm bin</p><p>-Tu theo ng knh dy s c dng cho php i qua tng ng.</p><p>-V d: ng knh = 12 mm th dng cho php l 15 mA</p><p>- ng knh = 15 mm th dng cho php l 35 mA</p><p>- Thng thng nhy theo l thuyt s khc so vi c tnh thc t. Do</p><p>vy khi sn xut ngi ta s ch to hng lot. Sau cc cm bin s</p><p>c hiu chun n chic tu tho ng dng thc t</p><p>- H s nhit ca vt liu cn phi b hoc cn c b nhit trong mch</p><p>o</p><p>- Vt liu ch to dy in tr cn c in tr sut ln gim kch thc</p><p>chuyn i</p><p>- Tng di tc dng lo tng nhy</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 8</p><p>Cch dn tenzo</p><p>- K thut dn (hnh v): trc khi dn phi lm sch b mt vt liu bng ho cht-&gt;</p><p>ph lp keo dn</p><p>- Chn v tr dn: c bin dng ln nht tng nhy</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 9</p><p>Mch o</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 10</p><p>Mch o</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 11</p><p>Cu 4 nhnh</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 12</p><p>Mch phn p</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 13</p><p>Sai s v ng dng</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 14</p><p>Loadcell (ch to cn in t)</p><p>- Cn t</p><p>- Cn bng nh</p><p>lng</p><p>- Cn phi liu</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 15</p><p>Loadcell</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 16</p><p>ng dng hiu ng tenzo cho vic ch to cm</p><p>bin o p sut (MEMS)</p></li><li><p>Hoang Si Hong-HUST 17</p><p>ng dng hiu ng tenzo cho vic ch to cm</p><p>bin o p sut (MEMS)</p></li><li><p>Cu hi v Lu </p><p>Hoang Si Hong-HUST 18</p></li></ul>