Bai Giang TKTN (Phan Thuc Hanh Minitab14)

  • View
    1.084

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

LOGO

BI GING THIT K TH NGHIM(PHN THC HNH)

H Xun BB mn Di truyn - Ging vt nui Email: hxbo@hua.edu.vn

haxuanbo@gmail.com

NI DUNG THC HNH THIT K TH NGHIM1. MT S THAO TC C BN V NHP D LIU 2. X L S LIU TH NGHIM

2.1. BI 1: Tm tt, trnh by d liu 2.2. BI 2: c lng, kim nh mt gi tr trung bnh v so snh hai gi tr trung bnh ca hai bin chun 2.3. BI 3: So snh nhiu gi tr trung bnh bng phn tch phng sai (ANOVA) 2.4. BI 4: Tng quan hi quy v bng tng lin

Gio trnhGio trnh THIT K TH NGHIM Nguyn nh Hin c Lc NXB Nng nghip 2007

http://inforlib.hua.edu.vn/fulltext/GTDT/GMgiaotrinh.htm

Bi tpBi tp THIT K TH NGHIM Nguyn nh Hin c Lc NXB Nng nghip 2009

http://www.cnts.hua.edu.vn

http://www.cnts.hua.edu.vn

Cc ti liu tham kho khcThit k th nghim (2005), Claustriaux, J.J. Phng php th nghim ng rung (2006), Nguyn Th Lan, Nguyn Tin Dng, NXB Nng nghip Gio trnh phng php th nghim ng rung (1976)Dng cho cc trng i hc Nng nghip, Phm Ch Thnh, NXB Nng nghip Thng k sinh hc v phng php th nghim trong chn nui (1979): Gio trnh dng cho sinh vin cc lp chn nui th y h chnh quy ca cc trng i hc Nng nghip, Nguyn Vn Thin, Trn nh Min, NXB Nng nghip

LOGO

Bi 1: Tm tt, trnh by d liu

LOGO

I. Gii thiu phn mm Minitab 14

Cc thao tc c bnKhi ng Minitab 14 To mt tp mi M mt tp trn a Lu tp Lu tp ln u v lu tp vi tn khc Sao chp/ chuyn d liu (Copy/Move) Undo v Redo Thot khi Minitab 14

Khi ng Minitab 14C1: Menu Start/Programs/Minitab14/ MINITAB14 C2: Kch p chut vo biu tng mn hnh (Desktop). C3: C:\Program\MINITAB14\Mtb14.exe trn nn

Ca s lm vic ca Minitab14Menu chnh Thanh tiu Thanh chun Thanh Project

Thanh Worksheet Ca s Session

Dng t tn ct Ca s Worksheet

Ca s project

M mt tp trng mi (New)C1: Vo menu File/ New

C2: n t hp phm Ctrl+N

M Worksheet mi M Project mi

M mt tp ghi trn a (Open)C1: Kch chut vo biu tng Open thanh cng c chun. C2: n t hp phm Ctrl+O C3: Vo menu File/Open1. Chn ni m tp 2. Chn tp cn m

trn

3. Bm m tp

4. Bm hy lnh m tp

Ghi tp vo a (Save)C1: Kch chut vo biu tng Save chun. C2: n t hp phm Ctrl+S C3: Vo menu File/Save Project Nu tp c ghi t trc th ln ghi tp hin ti s ghi li s thay i k t ln ghi trc. Nu tp cha c ghi ln no s xut hin hp thoi Save Project As, chn ni ghi tp trong khung Save in, g tn tp cn ghi vo khung File name, n nt Save. trn thanh cng c

Ghi tp ln u v ghi tp vi tn khcKhi ghi tp ln u Minitab s yu cu t tn tp1. Chn ni ghi tp

2. t tn tp

3. Bm ghi tp

4. Bm hy lnhghi

Save Project As vo menu File/Save Project As... Khi ghi tp vi 1 tn khc th tp c vn tn ti, tp mi c to ra c cng ni dung vi tp c.

Sao chp/chuyn d liu (Copy/Move)1.

Chn Phn d liu cn sao chp/chuyn - Nu sao chp: n Ctrl+C (bm nt Copy, menu Edit/Copy) - Nu chuyn: n Ctrl+X (bm nt Cut, menu Edit/Cut)

2.

3.

t con tr ti ni mun dn n Ctrl+V (bm nt Paste, menu Edit/Paste)

4.

Undo v RedoUndo: Ctrl+Z, hoc bm nt trn Toolbar: c tc dng hu b vic va lm, hay dng khi phc trng thi lm vic khi xy ra sai st. Redo: Ctrl+Y, hoc bm nt li vic va b / vic va lm trn Toobar: lm

Thot khi Minitab (Exit) C1: Kch chut vo nt Close gc trn cng bn phi ca s lm vic ca Minitab. C2: n t hp phm Alt+F4 C3: Vo menu File/Exit Nu cha ghi tp vo a th xut hin 1 Message Box:Yes: ghi tp trc khi thot No: thot khng ghi tp Cancel: hy lnh thot

LOGO

II. Nhp d liu trong Minitab

1. Nhp d liu trc tip trong WorksheetTn ct lun nm dng khng nh s th t (trn hng 1) Tn ct ngn gn, khng dng cc k hiu c bit (:,/ ) hoc cc k t ting Vit (, , ) Trong cng mt Worksheet khng t tn ct trng nhau (Minitab khng phn bit c cc k t vit hoa v vit thng: MINITAB = Minitab = minitab) Cng mt ch tiu, d liu c nhp thnh mt ct trong Worksheet (Ct s liu phi dng s). Thay du (,) bng du (.) trong phn thp phn S liu khuyt c thay bng du (*) khng c trng

2. Nhp d liu t ExcelTn ct lun nm dng 1 Tn ct ngn gn, khng dng cc k hiu c bit (:,/ ) hoc cc k t ting Vit (, , ) Cng mt ch tiu, d liu c nhp thnh ct trong sheet1 Thay du (,) bng du (.) trong phn thp phn S liu khuyt c thay bng du (*) khng c trng Lu file (Save)

2. Nhp s liu t ExcelFile/Open Worksheet1. Chn ni ghi tp

3. Chn tn tp

4. Bm m

2. Chn All(*.*)

LOGO

III. Tm tt v trnh by d liu vi bin nh lng

V d M-1.1ab (trang 18 & 20)Khi lng ca 16 chut ci lc cai sa (Gi s 8 chut ci u sinh ra la th nht v 8 chut ci tip theo sinh ra la th hai) nh sau:La 1 La 2 54,1 56,1 49,8 52,0 24,0 51,9 46,0 54,0 44,1 58,0 34,0 39,0 52,6 32,7 54,4 58,5

Nhp s liu trong ca s Worksheet

Tnh cc c s thng k v v thTnh cc c s thng k v v th: Stat

V d M-1.1a (trang 18)

Basic Statistic Display Descriptive statistics

1.Tn ct s liu cn tnh

2. trng 3. La chn cc tham s thng k 4. La chn dng th

5. Bm OK

Tnh cc c s thng k v v thTnh cc c s thng k v v th: Stat

V d M-1.1b (trang 20)

Basic Statistic Display Descriptive statistics

1.Tn ct s liu cn tnh

2. Tnh theo Nhm

3. La chn cc tham s thng k

4. La chn dng th

5. Bm OK

Chn cc c s thng k v dng th

Kch OK Kch OK

Cc thut ng Anh - VitTing Anh Mean Median Mode Standard Deviation Variance Standard Error Variable Maximum Minimum Coefficient of variation Ting Vit Trung bnh Trung v Mode lch chun Phng sai Sai s tiu chun Bin Gi tr ln nht Gi tr nh nht H s bin ng Minitab14.0 Mean Median Mode StDev Variance SE Mean Variable Maximum Minimum Coefficient of variation M Mode K hiu

x , y, *

s,*

s ,2

2*

SE Var Max Min Cv

Ghi ch: Cc k hiu trong bng c du * l cc tham s ca qun th

Kt qu t Minitab V d 1aH istogram(w Norm Curve) of P ith al

Descriptive Statistics: PFrequency

5

Mean 47.58 StDev 10.16 N 16

4

Variable N Mean SE Mean StDev Variance CoefVar P 16 47.58 2.54 10.16 103.27 21.36

3

2

1

0

30

40 P

50

60

70

H g mo P isto ra f5

In ivid al V eP t o P d u alu lo f60

B oxplot of P

4

50

Frequency

340 P

2

1

30

0

25

30

35

40 P

45

50

55

60

20

30

40 P

50

60

20

Kt qu t Minitab V d 1bBoxplot of P by Lua

Descriptive Statistics: PVariable Lua N Mean SE Mean StDev Variance CoefVar P 1 8 44.88 3.82 10.79 116.52 24.05 2 8 50.28 3.32 9.39 88.11 18.67

60

50

40

P

30

20 1 Lua 2

In ivid a V lu P to Pv Lu d u l a e lo f s a6 0 1 3 .0 5 0 Frequency 2 .5

H g m f Pb Lu isto ra o y a2 3 3 4 4 5 5 6 5 0 5 0 5 0 5 0 23.0 2.5 Frequency 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

H g m ithN rml C rve o Pb Lu isto ra (w o a u ) f y a20 30 1 40 2 50 60 701 M n 4 .8 ea 4 8 StD v 1 .7 e 09 N 8 2 M n 5 .2 ea 0 8 StD v 9 8 e .3 7 N 8

2 .0 1 .5 1 .0 0 .5

4 0

P

3 0

2 0 1 La u 2

0 .0

2 3 3 4 4 5 5 6 5 0 5 0 5 0 5 0 P

20

30

40 50

60

70 P

P el v le: L a an ariab u

Pan variab Lu el le: a

Trnh by cc USTK vo bng sauBng s: Tn bng (th hin ni dung ca bng)Cng thc th nghim n v tnh nX SE

S

Cv(%)

Bng s: Tn bng (th hin ni dung ca bng)Cc ch tiu nghin cu n v tnh Cng thc th nghim 1 nX SE

Cng thc th nghim 2 n

X SE

V d M-1.1ab (trang 18 & 20)Bng s 1: Khi lng ca chut ci lc cai sa Ch tiu Khi lng n v tnh Gram n 16

X SE47,58 2,54

S 10,16

Cv(%) 21,75

Bng s 2: Khi lng ca chut ci lc cai sa theo la Ch tiu La 1 La 2 n v tnh Gram Gram n 8 8

X SE44,88 3,82 50,28 3,32

S 10,79 9,39

Cv(%) 24,05 18,67

LOGO

IV. Tm tt v trnh by d liu vi bin nh tnh

Nhp d liu trong WorksheetCu trc s liu cch 1 Cu trc s liu cch 2

Tm tt v trnh by d liuD liu nhp theo cch 1

Stat

Tables Cross Tabulation and Chi-Square

Tm tt v v thStat Tables Cross Tabulation and Chi-Square

c kt qu trong ca s SessionTabulated statistics: TRAI, KETQUA Rows: TRAI Columns: KETQUA + All A B C All 11 6 17 64.71 35.29 100.00 16 6 22 72.73 27.27 100.00 12 8 20 60.00 40.00 100.00 39 20 59 66.10 33.90 100.00 Count % of Row

Cell Contents:

Trnh by bng biu Graph Bar Chart Counts of unique values

CHN Kch OKKch OK

Trnh by bng biu Graph Bar Chart Counts of unique values Chn Multiple GraphsCa o KT U h rt f E Q AA B + 16 12 8 4

Count

16 12 8 4 0 -

C

0

+

KT U EQA Panel variable: TR AI

Tm tt v v thD liu nhp theo cch 2

Stat

Tables Cross Tabulation and Chi-Square

Tm tt v v thStat Tables Cross Tabulation and Chi-Square

c kt qu trong ca s SessionTabulated statistics: TRAI, KETQUA Using frequencies in TANSUAT Rows: TRAI Columns: KETQUA + All A B C All 11 6 17 64.71 35.29 100.00 16 6 22 72.73 27.27 100.00 12 8 20 60.00 40.00 100.00 39 20 59 66.10 33.90 100.00

Cell Contents: Count % of Row

Trnh by bng biu bnhGraph Pie Chart Chart Values from a table

Kch OK Kch OK

Kch OK

Trnh by bng biu bnhGraph Pie Chart Counts of unique valuesPie Chart of TANSUAT vs KETQUAA BC ategory + -

Chn Multiple Graphs

C

Panel variable: TRAI

Trnh by cc USTK vo bng sauBng 1. T l vim ni mc t cung ti 3 tri chn nui b

Tri A B C

n 17 22 20

Vim ni mc t cung C Khng 6 11 (35,29%) (64,71%) 6 16 (27,27%) (72,73%) 8 12 (40,00%) (60,00%)

LOGO

BI 2: c lng kim nh mt gi tr trung bnh v so snh hai gi tr trung bnh ca hai bin chun