Bai Tap Hoa 10Phi Kim

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/8/2019 Bai Tap Hoa 10Phi Kim

  1/76

  Chng I: Cc halogen

  A. Tm tt l thuyt:

  Nhm halogen gm flo (F), clo (Cl), brom (Br) v iot (I). c im chung ca nhm l

  v tr nhm VIIA trong bng tun hon, c cu hnh electron lp ngoi cng l ns2np5. Cc

  halogen thiu mt electron na l bo ha lp electron ngoi cng, do chng c xu hng

  nhn electron, th hin tnh oxi ha mnh. Tr flo, cc nguyn t halogen khc u c cc

  obitan d trng, iu ny gip gii thch cc s oxi ha +1, +3, + 5, +7 ca cc halogen.Nguyn t in hnh, c nhiu ng dng nht ca nhm VIIA l clo.

  I- Clo

  a. Tnh cht vt l L cht kh mu vng lc, t tan trong nc.

  b. Tnh cht ho hc: Clo l mt cht oxi ho mnh th hin cc phn ng sau:

  1- Tc dng vi kim loi Kim loi mnh: 2Na + Cl2 2NaCl

  Kim loi trung bnh: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3

  Kim loi yu: Cu + Cl2 CuCl2

  2- Tc dng vi phi kim Cl2 + H2 as 2HCl

  3- Tc dng vi nc Cl2 + H2O HCl + HClONu dung dch nc clo ngoi nh sng, HClO khng bn phn hu theo phng trnh:

  HClO HCl + OS to thnh oxi nguyn t lm cho nc clo c tnh ty mu v dit trng.

  4- Tc dng vi dung dch kim: Cl2 + 2KOH0t th-ng KCl + KClO + H2O

  3Cl2 + 6KOH075 C> 5KCl + KClO3 + 3H2O

  2Cl2 + 2Ca(OH)2 long CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O Cl2 + Ca(OH)2 huyn ph CaOCl2 +H2O

  5- Tc dng vi dung dch mui ca halogen ng sau:

  Cl2 + 2NaBr 2NaCl + Br2 Cl2 + 2NaI 2NaCl + I2

  6- Tc dng vi hp cht: 2FeCl2 + Cl2 2FeCl3 6FeSO4 + 3Cl2 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

  SO2 + Cl2 + 2H2O H2SO4+ 2HCl H2S + 4Cl2 + 4H2O H2SO4+ 8HCl

  c. iu ch Nguyn tc: Oxi ho 2ClCl2bng cc cht oxi ho mnh, chng hn nh:

  MnO2 + 4HCl c0t MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  2KMnO4 + 16HCl 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

  2NaCl + 2H2Opddmnx

  2NaOH + Cl2 + H2

  II- Axit HCl

  1- Tc dng vi kim loi (ng trc H): 2Al + 6HCl 2AlCl3 +3 H2 Fe + 2HCl FeCl2 +

  H2

  2- Tc dng vi baz: HCl + NaOH NaCl + H2O 2HCl + Mg(OH)2 MgCl2 + H2O

  3- Tc dng vi oxit baz Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O CuO + 2HCl CuCl2 + H2O

  4- Tc dng vi mui (to kt ta hoc cht bay hi) CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2+H2O

  FeS + 2HCl FeCl2 + H2S Na2SO3 + 2HCl 2NaCl + SO2+ H2O

  AgNO3 + HCl AgCl + HNO3

  5- iu ch H2 + Cl2 as 2HCl NaCl tinh th + H2SO4 c0t NaHSO4 + HCl

  (hoc 2NaCl tinh th + H2SO4 c0t 2Na2SO4 + HCl)

  3

 • 8/8/2019 Bai Tap Hoa 10Phi Kim

  2/76

  III. Nc Giaven Cl2 + 2KOH KCl + KClO + H2O Cl2 + 2NaOH NaCl +NaClO + H2O (Dung dch KCl + KClO + H2O hoc NaCl + NaClO+ H2O -

  c gi l nc Giaven)

  IV. Clorua vI iu ch: Cl2 + Ca(OH)2 sa viCaOCl2 + 2H2O

  (Hp cht CaOCl2 c gi l clorua vi)

  B. Bi tp c li gii:

  bi

  1. Gy n hn hp gm ba kh trong bnh kn. Mt kh c iu ch bng cch cho axit

  clohiric c d tc dng vi 21,45g Zn. Kh th hai thu c khi phn hu 25,5g natri nitrat, ph

  ng trnh phn ng:

  2NaNO3 0

  t 2NaNO2 + O2

  Kh th ba thu c do axit clohiric c, c d tc dng vi 2,61g mangan ioxit.

  Tnh nng phn trm (%) ca cht trong dung dch thu c sau khi gy ra n.

  2. Khi cho 20m3 khng kh c cha kh clo i qua mt ng ng mui KBr, khi lng ca

  mui gim bt 178 mg. Xc nh hm lng ca kh clo (mg/m3) trong khng kh.

  3. Hn hp A gm hai kim loi Mg v Zn. Dung dch B l dung dch HCl nng a mol/lt.Th nghim 1: Cho 8,9g hn hp A vo 2 lt dung dch B, kt thc phn ng thu c 4,48ltH2 (ktc).

  Th nghim 2: Cho 8,9g hn hp A vo 3 lt dung dch B, kt thc phn ng cng thu c4,48lt H2 (ktc).

  Tnh a v phn trm khi lng mi kim loi trong A? Cho: Mg = 24, Zn = 65, H = 1, Cl = 35,5.

  4. Hn hp A gm KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO)2, CaCl2 v KCl nng 83,68 gam. Nhit phn hon

  ton A ta thu c cht rn B gm CaCl2, KCl v mt th tch O2 va oxi ho SO2 thnh

  SO3 iu ch 191,1 gam dung dch H2SO4 80%. Cho cht rn B tc dng vi 360 ml dung

  dch K2CO3 0,5M (va ) thu c kt ta C v dung dch D. Lng KCl trong dung dch Dnhiu gp 22/3 ln lng KCl c trong A.

  Tnh khi lng kt ta A. Tnh % khi lng ca KClO3 trong A.5. Ho tan 1,74g MnO2 trong 200ml axit clohiric 2M. Tnh nng (mol/l) ca HCl v

  MnCl2 trong dung dch sau khi phn ng kt thc. Gi thit kh clo thot hon ton khi

  dung dch v th tch ca dung dch khng bin i.

  6. Khi un nng mui kali clorat, khng c xc tc, th mui ny b phn hu ng thi

  theo hai phng trnh ha hc sau: 2 KClO32 KCl + 3 O2 (a) 4 KClO33KClO4 + KCl (b)

  Hy tnh:

  Phn trm khi lng KClO3 b phn hu theo (a)? Phn trm khi lng KClO3 b phn hu

  theo (b)?

  Bit rng khi phn hu hon ton 73,5g kali clorat th thu c 33,5g kali clorua.

  7. Hon thnh s bin ho sau : FAKClOLCvMLOHG

  CGA

  FEDCSOHMnOA

  BAKClO

  3

  t

  2

  pnc

  422

  t3

  0

  0

  +++++

  +

  +++++

  +

  8. Cho axit clohiric, thu c khi ch ha 200g mui n cng nghip (cn cha mt lng

  ng k tp cht), tc dng vi d MnO2 c mt lng kh clo phn ng vi 22,4g st

  kim loi.

  4

 • 8/8/2019 Bai Tap Hoa 10Phi Kim

  3/76

  Xc nh hm lng % ca NaCl trong mui n cng nghip.

  9. Cn bao nhiu gam KMnO4 v bao nhiu ml dung dch axit clohiric 1M c kh clo

  tc dng vi st to nn 16,25g FeCl3?

  10. Nung mA gam hn hp A gm KMnO4 v KClO3 ta thu c cht rn A1 v kh O2. Bit

  KClO3 b phn hu hon ton theo phn ng : 2KClO32KCl + 3O2

  (1)

  cn KMnO4 b phn hu mt phn theo phn ng : 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 (2)

  Trong A1 c 0,894 gam KCl chim 8,132% khi lng. Trn lng O2 thu c trn vi khng kh

  theo t l th tch V 2o : Vkk = 1:3 trong mt bnh kn ta c hn hp kh A2.Cho vo bnh 0,528 gam cacbon ri t chy ht cacbon thu c hn hp kh A3 gm ba

  kh, trong CO2 chim 22,92% th tch. a. Tnh khi lng mA. b. Tnh % khi lng ca

  cc cht trong hn hp A.

  Cho bit: Khng kh cha 80% N2 v 20% O2 v th tch.

  11. in phn nng chy a gam mui A to bi kim loi M v halogen X ta thu c 0,96g kim

  loi M catt v 0,896 lt kh (ktc) ant. Mt khc ho tan a gam mui A vo nc, sau

  cho tc dng vi AgNO3 d th thu c 11,48 gam kt ta.

  1. Hi X l halogen no ?

  2. Trn 0,96 gam kim loi M vi 2,242 gam kim loi M c cng ho tr duy nht, ri t

  ht hn hp bng oxi th thu c 4,162 gam hn hp hai oxit. ho tan hon ton hn hp

  oxit ny cn 500ml dung dch H2SO4 nng C (mol/l).

  a. Tnh % s mol ca cc oxit trong hn hp ca chng.

  b. Tnh t l khi lng nguyn t ca M v M.

  c. Tnh C (nng dung dch H2SO4). Cho: F = 19; Cl = 35,5 ; Br = 80 ; I = 127 ; Ag =

  108 ; O = 16.12. A, B l cc dung dch HCl c nng khc nhau. Ly V lt dung dch A cho tc dng vi

  AgNO3 d th to thnh 35,875 gam kt ta. trung ho V lt dung dch B cn dng 500 ml

  dung dch NaOH 0,3 M.

  1. Trn V lt dung dch A vi V lt dung dch B ta c 2 lt dung dch C (cho V + V = 2

  lt). Tnh nng mol/l ca dung dch C.

  2. Ly 100 ml dung dch A v 100 ml dung dch B cho tc dng ht vi Fe th lng H2thot ra t hai dung dch chnh lch nhau 0,448 lt (ktc). Tnh nng mol/l ca cc dung

  dch A, B.

  Cho: Cl = 35,5 ; Ag = 108.13. Cho kh HI vo mt bnh kn ri un nng n nhit xc nh xy ra phn

  ng sau: 2 HI (k) H2 (k) + I2 (k) H = 52 kJ.

  1. Tnh nng lng lin kt H I, bit rng nng lng lin kt H H v I I tng ng bng

  435,9 kJ/mol v 151 kJ/mol.

  2. Tnh phn trm s mol HI b phn ly thnh H2 v I2 khi phn ng t ti trng thi

  cn bng, bit rng tc phn ng thun (vt) v nghch (vn) c tnh theo cng thc: vt= kt [HI]2 v vn = kn [H2][I2] v kn = 64 kt.

  3. Nu lng HI cho vo ban u l 0,5 mol v dung tch bnh phn ng l 5 lt th khi

  trng thi cn bng nng mol/l ca cc cht trong phn ng l bao nhiu?4. Nhit , p sut v cht xc tc c nh hng nh th no n s chuyn dch cn

  bng ca phn ng trn ? Da vo nguyn l Lsatlie hy gii thch ?

  5

 • 8/8/2019 Bai Tap Hoa 10Phi Kim

  4/76

  14. un 8,601 gam hn hp A ca natri clorua, kali clorua v amoni clorua n khi lng

  khng i. Cht rn cn li nng 7,561 gam, c ho tan trong nc thnh mt lt dung

  dch. Ngi ta thy 2 ml dung dch phn ng va vi 15,11 ml dung dch bc nitrat 0,2 M.

  Tnh % khi lng ca Na, K, N, H v Cl trong hn hp.

  15. 1. Ngi ta c th iu ch Cl2 bng cch cho HCl c, d tc dng vi m1 gam MnO2, m2gam KMnO4, m3 gam KClO3, m4 gam K2Cr2O7.

  a. Vit phng trnh phn ng xy ra.

  b. lng Cl2 thu c cc trng hp u bng nhau th t l: m1 : m2 : m3 : m4 s phinh th no ?.

  c. Nu m1 = m2 = m3 = m4 th trng hp no thu c nhiu Cl2 nht, trng hp no thu

  c Cl2 t nht (khng cn tnh ton, s dung kt qu cu b).

  2. Nn dng amoniac hay nc vi trong loi kh c Cl2 trong phng th nghim, ti

  sao ?

  Hng dn gii

  1. Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2

  65g 1 mol

  21,45g x = 0,33mol2 NaNO3

  0t 2 NaNO2 + O2

  2.85g 1mol

  25,5g y = 0,15mol

  MnO2 + 4 HCl MnCl2 + Cl2+ 2 H2O

  87g 1mol

  2,61g 0,03mol

  Phn ng xy ra gia cc kh theo phng trnh phn ng :

  2H2 + O2 2H2O

  0,3mol 0,15mol 0,3mol

  H2 + Cl2 2HCl

  0,03mol 0,03mol 0,06mol

  Nh vy, cc kh tc dng vi nhau va , phn ng to thnh 0,3mol nc hay 0,3 . 18 = 5,4

  (g) nc ; 0,06mol hiro clorua, hay 0,06 . 36,5 = 2,19 (g) HCl. Kh HCl tan trong nc to thnh

  axit clohiric

  %85,28%100.19,24,5

  19,2%C HCl =

  +=

  2. Cl2 + 2KBr 2KCl + Br2Sau khi phn ng, mui KBr gim khi lng l v clo thay th brom. Mt mol Br 2 c

  khi lng ln hn mt mol Cl2 l: 160g 71g = 89g. S mol Cl2 phn ng l:

  (mol002,089

  178,0=

  Lng kh clo c trong 20m3

  khng kh l : 71g 0,002 = 0,0142g hay 14,2 mg

  Hm lng ca kh clo trong khng kh l :

  3m/mg1,720mg2,14

  =

  3. T d kin ca bi ton nhn thy lng HCl dng trong th nghim 1 l va hotan ht hn hp kim loi.

  6

 • 8/8/2019 Bai Tap Hoa 10Phi Kim

  5/76

  Nn s mol HCl c trong 2 lt dung dch B l:4,48

  .2 0,422,4

  = (mol) nng HCl trong dung

  dch B l: a = 0,2 (mol/l).

  Gi s mol Mg, Zn trong 8,9 gam hn hp ln lt l x v y. Ta c h phng trnh ton hc:

  24x 65y 8,9

  x y 0,2

  + = + =

  (0,2 l tng s mol H2 thot ra)

  Gii ra ta c x = 0,1 v y = 0,1. Vy %mMg = 0,1.24.100% 26,97%8,9

  = v %mZ