Baltijas EUR Palešu novērtēšanas kartes

 • Published on
  12-Mar-2016

 • View
  229

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EUR paleu apmaias kritriji

Transcript

 • LIETOANAS NOTEIKUMI UN MRIS: EUR paleu novrtanas karu mris ir paldzt EUR paleu apmai iesaisttajm pusm atpazt stu/likumgu EUR paleti un paldzt novrtt paletes minimls kvalittes prasbas turpmkai izmantoanai vai izemanai no apgrozbas remontam vai prstrdei. TIESISK ATRUNA: ECR Baltic nevar tikt saukts pie atbildbas par celtajm prasbm treajm personm kam par iemeslu btu ECR Baltic EUR paleu novrtanas kartes. Kartes tika izstrdtas pamatojoties uz UIC 435 standartu, EPAL rekomendcijm, emot vr vietjo un starptautisko pieredzi un zinanas. Kartes ir ECR Baltic paleu darba grupas, kur vienldz prstvti Baltijas valstu mazumtirdzniecbas uzmumi un to piegdtji Igaunij, Latvij un Lietuv, darba rezultts. Liels paldies tiem, kuri ir veicinjui ECR Baltijas EUR paleu novrtanas karu izstrdi, pai ECR Baltic paleu darba grupas biedriem, ECR Polijai un EPAL Nacionlajai komitejai Baltijas valsts (sertificto EUR paleu raotju un remonttju asocicijai). Sertificto raotju saraksts (2012.03.01): UAB "Alsena", UAB "Babruna", UAB "Julisa", SIA "Kronus", SIA "Latpal Paletten", SIA "Paletes", UAB "Ramundas GM", SIA "RDN", UAB "VIGI-DAS PACK"; Sertificto remonttju saraksts (2012.03.01): SIA Kronus, Metrosystem O, UAB Padkl centras, UAB Pallet Logistic. Atjaunints sertificto EUR paleu raotju un remonttju saraksts atrodams: www.epal.eu vai www.europallets.lt

  Sazinies ar mums: EPAL NK in Baltic States T +37061688011, E info@europallets.lt

  ECR BalticBrvbas iela 149, 8. stvs, Rga, LV-1012Mob. +371 26546645Fax. +371 67885461E-mail: info@ecr-baltic.orgSkype: ecr.baltic http://www.ecr-baltic.org

  ECR Baltic ir efektvas patrtju vlmju novrtanas un reaanas iniciatva Igaunij, Latvij un Lietuv. ECR Baltic ir tirgotju un raotju sadarbbas platforma ar misiju: labk, trk un ar zemkm izmaksm apmierint patrtju vlmes. T ir bezpeas sabiedriska organizcija, kuras mris ir paldzt tirgotjiem un raotjiem plaa patria preu sektor sekmt piegdes des efektivitti, biznesa un patrtju vrtbu izaugsmi.

  Nacionl komitejaBaltijas valsts

  Baltijas EUR paleu novrtanas kartes(kritriji) Igaunijai, Latvijai un Lietuvai

 • EUR palete (800x1200 mm)

  EUR6 palete (800x600 mm)

  EUR2 palete (1200x1000 mm)

  EUR3 palete (1000x1200 mm)

  PALEU NOVRTANAS KARTE: EUR paleu veidi BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

  Visas EUR (EUR1), EUR2, EUR3, EUR6 paletes ir pakautas tdiem paiem vrtanas kritrijiem, kdi nordti paleu novrtanas karts.

  Jaun EUR6 palete - iziet testu

  EUR paleu bloki var bt izgatavoti no masvkoka vai prestajm kokskaidm.

  Nacionl komitejaBaltijas valsts

  Specifiskajiem EUR paleu veidiem raksturgi dadi izmri un uzbve, tau tie visi atbilst stingrm prasbm un tiek raoti saska ar UIC 435 standartu.

 • PALEU NOVRTANAS KARTE:

  EUR palete

  atbilstoas EUR paletes pazmes BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

  Centrl blokamarjuma piemri:

  EPAL EUR palete EUR palete CD (ehija) EUR palete MAV (Ungrija)

  EUR1 Paletes izmri

  rjais prseguma dlis

  Centrlais (vidjais) prseguma dlis

  Starpseguma dlis

  rseniskais dlisrjais apakjais dlis

  Centrlais (vidjais) apakjais dlisrjais bloks

  Vidjais bloks

  2

  2

  1

  3

  1

  2

  63

  1200 (+3/-0)

  1200 (+3/-0)

  1200 (+3/-0)

  800 (+3/-0)

  1200 (+3/-0)

  1200 (+3/-0)

  145 (+5/-3)

  145 (+5/-3)

  Elementuskaits

  Nr. ElementsIzmri pie 22% mitruma (novirze +/- mm)

  Garums

  22 (+2/-0)

  22 (+2/-0)

  22 (+2/-0)

  22 (+3/-0)

  22 (+2/-0)

  22 (+2/-0)

  78 (+2/-0)

  78 (+1/-1)

  Augstums

  100 (+3/-3)

  145 (+5/-3)

  145 (+5/-3)

  145 (+5/-3)

  145 (+5/-3)

  100 (+3/-3)

  100 (+3/-3)

  145 (+5/-3)

  Platums

  Visi izmri nordti milimetros saska ar UIC 435 standartuEUR paleu bloki var bt izgatavoti no masvkoka vai prestajm kokskaidm

  J!

  J!

  Slovkija

  J!

  J!

  J!

  J!

  J!

  J!

  J!

  J!

  J!

  J!

  D

  000-0-00

  000-0-00

  000-0-00

  000-0-00

  000-0-00

  000-0-00

  000-0-00

  SBB CH

  SNCF F

  BB

  ES

  BRB GB

  BRB IRL

  I

  SZ SI

  000-0-00

  000-0-00

  000-0-00

  CP PT

  EUR paleu marjums (dzelzcea licence)

  Austrija

  Dnija

  Norvija

  Zviedrija

  Ungrija

  Somija

  Horvtija

  ehija

  Valsts

  EUR paleu marjumi (EPAL licence)

  Valsts

  veice

  Itlija

  Beija

  Francija

  Slovnija

  ApvienotKaraliste

  rija

  Spnija

  Vcija

  Portugle

  EPAL marjumsKreisais bloks Vidjais bloks

  Licences darbbasskuma datums

  Kontroles skava uz jaunaspaletes vidj bloka

  No 09/2000

  No 02/1999

  No 10/2005

  No 10/1999

  No 01/2005

  No 01/2005

  No 01/2001

  No 01/1994

  No 01/2007

  No 01/2009

  No 06/2006

  1

  23

  568

  4

  7

  EUR palete ir zmola prece un td to aizsarg rpniecisk un intelektul pauma tiesbas. EUR paleu standarti ir noteikti UIC 435 standart.

  EUR paleu specifisks pazmes:- preczi noteikti paleu un to sastvdau izmri- ovls EUR logotips uz labs puses bloka- dzelzcea vai ovls EPAL logotips uz kreiss puses bloka- sekojoa ciparu un burtu zmes uz vidj bloka LLL-G-MM (licences numurs izgatavoanas gads un mnesis)- ISPM15 fitosanitrs apstrdes atzme (obligta vism paletm, kas raotas pc 01.01.2010)- kontroles skava (obligta vism jaunajm paletm, k nordts tabul)- labotajm paletm remonta nagla- pc visu etru stru apzanas, griezumam ir jbt viendam vis paletes augstum- jaunas EUR paletes koksnes mitrums nedrkst prsniegt 22%- vism pc 01.01.2010. raotajm EUR EPAL paletm ir jveic ISPM15 fitosanitr apstrde. Tm jbt vtm koksnes vnas kamers.

  Citas paletes ar EPAL/DB marjumu: Austrija - A, Bulgrija - B, Baltkrievija BY vai GUS, Dnija - DK, Igaunija - EE, Grieija - GR, Holande - NL, Ungrija - H, Lietuva - LT, Rumnija - RO, Krievija - RUS, Slovkija - SK, Turcija - TR, Ukraina - UA.

  Tpat ir ar EUR paletes ar cita veida marjumu. Derg marjuma saraksts atrodams vietn www.epal-pallets.org

  Dzelzcea marjums(kreisais vai vidjais bloks)

  Kontroles skava uz jaunaspaletes vidj bloka

  Legal status as of 2012.02.01

  1

  2

  34

  5

  678

  Nacionl komitejaBaltijas valsts

  J!PL000-0-00

  Polija No 05/2004

  J!LV000-0-00

  Latvija

 • 1 7

  PALEU NOVRTANAS KARTE:nepieaujamie defekti BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

  Nav izfrztas fztes uz pamatnesdu aukjs malas.

  2 8

  3 9

  Nedrkst bt noelti bloki,kas atsedz naglas.

  4

  5

  6

  Nedrkst bt robaini di un ir atsegtas2 vai vairk naglas.

  Pilnb aizliegts izmantot paletes, kuras ir satrnjuas vai tm ir snte. das paletes ir

  jnodod otrreizjai prstrdei.

  Nav atauta nelicenctu naglu izmantoana vai neatbilstoa paraugam nagloanas veikana.

  Nav atauta tdu paleu izmantoana, kuru rjie di ir saluies un o ielumu

  dziums prsniedz 2 cm un ir redzamavairk k 1 nagla.

  Nav atauta nepareizabloku marana.

  Nav pieaujams slikts paletes visprjais stvoklis: - btiska netrba (piem., smrvielas, eas, cements)

  - neatautu sastvdau izmantoana di, bloki, naglas

  - nepareizs elementu izvietojums, piemram, nesimetriski, nobdjuies atbalsta bloki pret diem

  ! Paletes ar nepieaujamiem defektiem ir jsalabo (ja iespjams) vai jnodod otrreizjai prstrdei !

  Uz rseniskajiem diem (vid, mal) nedrkst bt lokmalas (robi).

  Nacionl komitejaBaltijas valsts

 • PALEU NOVRTANAS KARTE:pieaujamie defekti BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

  1

  2

  Paletes pelk krsa, kas radusieskoksnes dabgas novecoans rezultt,

  neietekm paletes kvalitti.

  Pilnu atauto krsu paraugu spektru skatt 1. pielikum.

  Paletes, kuru di ir ieplaisjui, atautsizmantot tikai tad, ja plaisu autnes nav

  atdaljus (augj da plaisa nedrkst bt garka par zem t eso atbalsta

  krustenisk da platumu).

  Atauts izmantot paletes, kurm ir

  nenozmgi da malas bojjumi, k tas pardts attl.

  Atauts izmantot paletes, kurm uz

  blokiem ir neatpazstams vai bojts marjums,

  tau ar nosacjumu, ka uz parall

  pretjs puses bloka ir atbilstos marjums.

  Atauts izmantot labotas paletes, kam jbt apliecintam ar remonta naglu. Koka sastvdam, kuras

  izmantotas remontam, jbt

  jaunm un tm jveic fitosanitr apstrde.

  6

  7

  8

  3

  4

  5

  Nomaintajam vidjam blokam nav marjuma, bet ir remonta nagla.

  Nomaintajam labajam blokam ir EUR ar punktu logotips, nomaintajam kreisajam

  blokam ir EPAL ar punktu logotips (ar ne-EPAL paletm, piem., CD, MAV, BB).

  Atauts izmantot paletes, kurm ir ieplaisjui bloki, tau ar nosacjumu,

  ka nav redzamas naglas.

  Atauts izmantot paletes, kurm ir ieplaisjis paletes rseniskais dlis (vid, mal), tau ar

  nosacjumu, ka visa rsenisk da virsma balsts uz zem t esoajiem blokiem.

  1 2 3 4

  5 6 7 8

  9 10 11 12

  Nacionl komitejaBaltijas valsts

 • PALEU NOVRTANAS KARTE:pieaujamie defekti: 1. pielikums BALTIC VERSION 1.0 / March 2012

  1 2 3 4

  5 6 7 8

  9 10 11 12ATAUTS NAV ATAUTS

  Nacionl komitejaBaltijas valsts

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  ECR_buklets_29032012_LVsmall_VAAKI_atv1ECR_buklets_29032012_LVsmall_atv2ECR_buklets_29032012_LVsmall_atv3ECR_buklets_29032012_LVsmall_atv4ECR_buklets_29032012_LVsmall_atv5ECR_buklets_29032012_LVsmall_atv6