Ban Dich Role

  • Published on
    28-Oct-2015

  • View
    421

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>SIPROTEC 4 7SA522R le bo v khong cch cho ng dy truyn ti. Gii thiu chungR le SIPROTEC 4 7SA522 cung cp y chng trnh bo v khong cch v kt hp cht ch tt c cc chc nng thng c yu cu cho s bo v ng dy in. R le c thit k p ng nhanh v cch ly c chn lc trn ng dy truyn ti v cp truyn ti v ng dy trn khng c hoc khng c t b. H thng in im ni sao c th c c nh hoc tip t bng in tr, cng hng ni t thng qua cun dy Peterson hoc c cch li. 7SA522 thch hp cho cc n v 3 cc ngt ng dng c hoc khng c chng trnh bo v truyn thng (ngi iu khin).7SA522 kt hp cht ch vi chc nng bo v thng c yu cu cho bo v ng dy truyn ti. Thi gian ngt c tc nhanh. Ph hp vi dy cp v ng dy trn khng c hoc khng t b. T ng iu chnh cng sut theo s thay i ca tn s ln n 7 Hz. Lin lc gia cc r le s vi nhau qua 2 v 3 lin kt u cui. C kh nng ng tr li t ng (ADT).Cu trc phn cngI. Cu trc phn cng ca bo v khong cch s 7SA522Bo v khong cch s SIPROTEC 4 7SA522 c trang b h thng vi iu khin mnh. Tt c cng vic, nh thu nhn s lng sng thu c, a ra lnh iu khin mch ct v thit b h thng in s cp khc, u c x l hon ton bng k thut s. Hnh di y l cu trc ca 7SA522 </p> <p>u vo tng t:u vo thit b o (MI) bin i dng in v in p n t my bin in p v lp chng theo mc tng ng x l. Thit b c 4 u vo dng in v 4 u in p vo. 3 u vo dng in o gi dng in pha, u vo (I4) c th c thit lp o dng in ni t (dng in d t im ni sao ca my bin dng in), dng in t ca ng dy song song (cho s b ng dy song song) hoc dng in im ni sao ca bin p in lc (cho chm t c hng xc nh).u o in p vo c cung cp cho mi in p pha ni t. in p u vo (U4) c th ty c s dng o in p thay th (in p e-n), ngoi ra in p ng b hoc kim tra in p hoc bt k in p no Ux (cho s bo v qu in p). Tn hiu tng t u c nh hng ti u vo khuch i nhm IA.u vo b khuch i nhm IA cung cp in tr ln cho s lng u vo tng t. N bao gm b lc m c ti u x l gi tr o c vi ch ti di tn v tc x l.Nhm b bin i tng t s AD bao gm bin i tng t/s v cc thnh phn nh cho d liu trao i ti h thng my vi tnh.H thng my tnh:L mt phn trong x l gi tr o c, h thng my tnh C cn thc hin s bo v thc t v cc chc nng iu khin. N c bit bao gm: Lc v bin i tn hiu o c. Tip tc gim st khi lng o c. Gim st cc ch thu cho ring cc chc nng bo v. t cu hi cho gi tr gii hn v trnh t thi gian. iu khin tn hiu cc chc nng logic. Quyt nh iu khin phm vi ngt v ng. Lu tr tin nhn, h hng d liu v gi tr li cho mc ch phn tch li S qun l hot ng ca h thng v cc chc nng ca n, v d lu tr d liu, ng h thi gian thc, thng tin lin lc, kt ni, Thng tin c cung cp thng qua u ra ca b khuch i OA.u vo u ra nh phn:u vo, ra nh phn ti h thng my tnh c nh hng thng qua m un I/O (cc u vo v ra). H thng my tnh thu nhn thng tin t h thng (v d ci t li t xa) hoc thit thit b ngoi (v d ra lnh chn). Cc u ra b sung lnh iu khin chnh c pht ti thit b chuyn mch v gi thng tin pht tn hiu t xa theo s kin v trng thi.Cc thnh phn pha trc:Mn hnh LEDs v mn LCD cung cp thng tin trong chc nng ca thit b v cc trng hp ch dn,trng thi v gi tr o c.iu khin tch hp v phm s trong lin kt vi LCD lm cho d dng tng tc vi thit b. Tt c thng tin ca thit b c th c truy nhp s dng b iu khin tch hp v phm s. Thng tin bao gm bo v v ci t iu khin, thng bo hot ng v li, v cc gi tr o c.Thit b vi cc chc nng iu khin cng c th iu khin trm trn bng mt trc.Ghp ni:Thng qua giao din ngi dng trn bng mt trc ca thng tin lin lc vi mt my tnh c nhn c th s dng vn hnh chng trnh DIGSI. S thun tin ny lm cho vic vn hnh c thoi mi trn tt c cc chc nng.Giao din dch v c th c s dng cho thng tin lin lc vi my tnh c nhn s dng DIGSI. N c bit hp l ph hp cho s truy vn ca thit b t PC hoc hot ng t xa thng qua mt modem.Tt c cc d liu thit b c th c truyn ti n v nh gi trung tm hoc iu khin trung tm thng qua h thng SCADA. Kt ni ny c th c cung cp vi nhiu ch truyn vt l v giao thc khc nhau ph hp vi ng dng thc tin.Ngoi ra kt ni cn c cung cp cho s ng b thi gian ca ng h bn trong thng qua ngun ng b ngoi.Kt ni bo v d liu (ty chn)Da trn phin bn trc c mt hoc hai kt ni bo v d liu. Thng qua kt ni ny d liu cho chng trnh bo v truyn thng v thng tin nh ng v tr mch ct, lnh kp ngt ngoi thng qua u vo nh phn v thng tin nh phn c th c truyn ti cc u khc.B ngun:Nhng m t chc nng ny c cung cp bi b ngun PS vi cc cp in p khc nhau. Nhng vn v st ngun m c th xy ra trong ngn mch ngun in p ph ca h thng in u c s dng b cu t in.</p> <p>II. Khi qut v thit k: 1. Thit k mt trc: Thn thin vi ngi dng hot ng vi phm s. n led bo ng. Cng PC mt trc thun tin cho ci t r le. Chc nng kha.2. Giao din kt ni: Mt trc kt ni ti PC Giao din h thng cho vic kt ni h thng iu khin thng qua nhiu giao thc: IEC 61850 Ethernet IEC 60870-5-103 PRFIBUS-FMS/-DP DNP 3.0 2 bo v kt ni d liu ni tip cho bo v truyn thng. Thit b ph pha sau/ kt ni modem S ng b thi gian thng qua IRIGB hoc DCF77 hoc giao din h thng.3. Phn cng: u vo nh phn :8/16/24 u ra r le: 16/24/32 u ngt tc nhanh: 5 (ty chn)4. Kt ni v hp kt ni vi nhiu u im R le SIPROTEC 4 7SA522 c sn hp ci t rng, modun khung h thng ln n 19. iu ny c ngha l cc models tr v trc c th c thay th. Chiu cao hp l 245mm nu ghp cc hp bng phng v 266 mm lp rp cc hp b mt theo chiu rng hp. Tt c dy cp c th c kt ni hoc khng ti vng ngn mch. Cc u dy cm lun sng sng cm in. N c th dng b dy cp c c sn. Trng hp lp rp theo b mt, cc v tr u ni trn hoc di c dng l ren. Kt ni truyn thng c t nghing v trn v di ca hp ci t. Chiu rng hp x 19 v 1/1 x 19</p> <p> Hnh 6/50: Mt sau vi u ni dng l ren v khp ni ni tip. Hnh 6/51: Mt sau vi ph u cc v dy ni.Chc nng:1. Cc chc nng bo v: R le bo v khong cch khng c hng vi 6 h thng o lng (21/21N). Bo v li chm t cho 1 v 3- cc ngt (50N/51N/67N) Bo v truyn thng (iu khin) (85) B nh v h hng (FL) Pht hin dao ng cng sut/ngt (68/68T). S bo v qu dng in pha (50/51/67) Bo v qu dng ng dn STUB (50 STUB) S bo v li ng chuyn mch (50HS) Bo v qu/gim in p (59/27) Bo v qu/gim tn s (81O/U) T ng ng tr li (79) Kim tra ng b (25) Bo v s c my ct (50BF)</p> <p>2. Cc chc nng iu khin:iu khin f.ctrl ca my ct (CB) v dao cch ly.3. Cc chc nng gim st: Gim st mch ct (74TC) T gim st r le Gim st gi tr o c. Ghi chp s kin/ li Thu li li dao ng. Thng k s chuyn mch.ng dng:R le 7SA522 c y chng trnh bo v khong cch v kt hp cht ch tt c cc chc nng thng c yu cu cho bo v ng dy in. R le c thit k p ng nhanh v cch ly c chn lc li trn truyn ti v cp truyn ti ph v ng dy trn khng c hoc khng c t b. S ng gp ny hng ti ci thin tnh bn vng v tnh kh dng ca h thng truyn ti in lc. H thng in im ni sao c th c t gi nguyn hoc ni t thng qua in tr (E), cng hng ni t thng qua cun Peterson hoc c cch ly. 7SA522 ph hp vi n v 3 cc ngt ng dng trong h thng bo v truyn thng.nh hng ca in tr khng ngoi b mt trong mch vng khng b s c c loi b phc tp v ci thin phng thc bng cch s dng mu vi thnh phn i xng v b ti. S la chn ng pha l cn thit cho tnh chn lc ngt v xc nh v tr li chc chn.Trong lc mng in dao ng, nng cao ngn chn s dao ng cng sut qua c im cn tr ca bo v khong cch t ngt khng mong mun v ty chnh iu khin ngt trong trng hp mt ng b. Chc nng ny m bo cho s truyn ti in bng phng di mc iu kin hot ng ti hn ca mng.PHM VI NG DNG:Bo v khong cch s SIPROTEC 4 7SA522 chn lc v bo v nhanh cho ng dy trn khng v dy cp vi mt v nhiu u vo hng knh, vng hoc bt k loi no ca mng h thng vi nhiu cp in p. Mng trung tnh c th c ni t, b hoc cch ly.Cc chc nng trong thit b thng c yu cu cho bo v ng dy ngun cp trn khng v v vy c kh nng p dng ph bin. N c th p dng cho bo v d tr loi thi gian cho tt c cc loi bo v b s dng trn ng dy, my bin p, my pht, ng c v thanh ci ca tt c cc cp in p.Cc thit b c t cui vng c bo v chuyn i thng tin php o thng qua chc nng bo v truyn thng vi kt ni quy c hoc thng qua bo v ty chn kt ni d liu s dng dnh ring cho kt ni thng tin (thng s dng cp quang) hoc mng li thng tin. Thit b 7SA522 c trang b bo v kt ni d liu, n c th c s dng cho bo v i tng vi 2 ng. ng dy vi 3 u ni (ngun cp dng T) yu cu t nht mt thit b c 2 bo v kt ni d liu.Cc phn t bo v:Chc nng c bn ca thit b l nhn bit khong cch ti h hng vi php o bo v khong cch. c bit l h hng phc hp nhiu pha, bo v khong cch v hng thit k 6 vng lp tr khng. Mng li trung tnh c th c cch ly, b hoc c ni t (c hoc khng gii hn dng chm t). S dng trong trn ng dy di, ng dy c ti nng c th ni hoc khng vi t b.Bo v khong cch c th c b xung bo v truyn thng s dng nhiu dng tn hiu truyn dn (cho tc ngt nhanh trn 100% ng dy di). Thm vo , bo v li chm t cho li in tr t cao (th t la chn) c kh dng, m c th c hng, khng c hng v cn c th c a vo truyn dn tn hiu. Trn ng dy cung cp km hoc mt ngun ti mt ng dy, n c th t c tc ngt cao vi c hai ng dy bng chng trnh truyn dn tn hiu. Phn nng lng cn li trn ng dy h hng c th c t dc theo chiu di ng dy, n c th khng lm tr tn hiu ngt.Truyn dn bng s ca bo v d liu (ty chn):Cc chc nng iu khin:Ch th v gi tr o c; Li ghi s cThng tin lin lc:</p> <p>Cc c im:1. Chc nng chung: H thng vi x l 32-bit mnh m X l hon ton bng s vi gi tr o c v iu khin, t s ly mu gi tr u vo tng t ti vic thc hin ng v ngt ti mch ct. B xung in (galvanic) v m bo s phn chia gia mch x l bn trong t thit b o, iu khin, v mch ngun bng u vo b chuyn i tng t, cc u vo v ra nh phn v b bin i DC/DC hoc AC/DC. H thng bo v khong cch c th thc hin cho 3 u. Thit b hot ng n gin s dng bng tch hp hoc c kt ni vi my tnh c nhn vi hng dn hot ng. Lu tr s pht hin li tt nh gi tr tc thi cho b ghi s c. 2. Bo v khong cch: Bo v tt c cc li ca h thng c ni t, b hoc cch in im ni sao. C th la chn nhiu c tnh a gic ngt hoc c tnh MHO. S bo m phn chia gia ti v trng thi h hng m cn trn ng dy di v ng dy cao ti. nhy cao trong trng hp h thng ti km, bn ti gii hn chng li nhy ti v dao ng cng sut. 6 h thng o lng cho mi vng khong cch. 6 vng khong cch, c th c la chn phm vi nh hng tin v trc, o hoc v hng vt qu gii hn vng. 9 mc thi gian cho khong cch vng. Hng xc nh r (vi hnh a gic) hoc s phn cc (vi vng MHO) c lm vi vng lp in p khng s c (pha vung gc) v in p nh, v vy t nhy c hng khng gii hn, v khng b h hng bi in p in dung qu my bin p; Ph hp cho ng dy c b. Khng nhy cm vi dng in bo ha my bin p. S b chng li nh hng ca ng dy song song. Thi gian ngt ngn nht xp x 17ms (cho fN= 50Hz) hoc 15 ms (cho fN = 60Hz) Pha c tch ra khi ngt (trong s kt hp gia 1 cc hoc 1 v 3 cc t ng ng li) Ngt khng c tr sau khi chuyn mch h hng. 2 thit lp cho b tr ni t.3. Dao ng cng sut ph (ty chn): S pht hin dao ng cng sut vi thit b o dZ/dt vi 3 h thng o lng. Pht hin dao ng cng sut ln n gi tr ln nht 7Hz dao ng tn s; 4. Bo v truyn thng b xung: Cc bin php khc c th c dng. Cho php di s nh hng thng qua ngt = PUTT ()5. Bo v chm t (ty chn)6. Truyn dn thng tin (ch trong bo v kt ni d liu):7. Ngt nu khng c hoc cung cp in km:8. Ngt bn ngoi trc tip v t xa.9. Bo v thi gian qu dng.10. Bo v li chuyn mch dng in tc thi ln:11. Chc nng t ng ng tr li (ty chn):12. ng b v kim tra in p13. Bo v in p:14. Bo v tn s:15. nh vi s c:16. Bo v s c mch my ct (ty chn):17. Chc nng nh ngha logic18. Kim tra th nghim; S hot ng (ch vi s bo v kt ni d liu)19. X l iu khin:20. Chc nng gim st:21. Cc chc nng ph:</p> <p>Cu trcCc chc nng bo vBo v khong cch (ANSI 21, 21N)</p> <p>Hnh 6/52: Bo v khong cch: c tnh t gicChc nng chnh ca 7SA522 l bo v khong cch. Bng s tnh ton song song v kim tra tt c 6 vng lp in tr, nhy v tnh chn lc cao pht hin tt c cc h hng. Thi gian ngt ngn nht t hn c 1 chu k. 1 cc v 3 cc ngt u c. Bo v khong cch ph hp vi dy cp v ng dy trn khng c hoc khng t b.</p> <p>Mho v c tnh t gicR le 7SA522 cung cp hnh t gic c bit n l c tnh vng mho. C hai c tnh ny c th c tch ra cho s c chm pha v chm t (E). C hp s c in tr ni t, minh ha, c bao ph gia c tnh t gic v s c pha vi c tnh mho. Hnh 6/53: Bo v khong cch: c tnh mhoVng ti m bo s tch bit gia hot ng ca ti v ngn mch c bit trn ng dy di chu ti r le la chn ti ln ng c tnh. in khng ca ti ny trong phm vi xm ln ng c tnh ngn nga vng khong cch ngt khng mong mun.La chn pha B ng dy song song6 vng khong cchMhoc tnh ngt mho cung cp cc giai on chnh xc b nh phn cc ring r cho tt c vng khong cch. V d trn hnh ny biu din c tnh cho li chuyn tip ni m mho H thng thng tin lin lcLin quan n h thng lin lc, c bit nhn mnh ch yu cu ca khch hng trong nng lng t ng ha: Mi n v d liu l du hiu thi gian ti ngun pht, tc l ni n bt u hnh thnh. H thng thng tin t ng chuyn lng ln khi d liu (v d ghi li nhng li s c hoc file d liu tham s). Ngi s dng vo nhng chc nng khng cn thm bt k chng trnh no.</p> <p>Tnh ton ci t r le cho my bin p 110V cp ti cho bin p trm Mong Duong 1.S phi hp kho st bo v r le ny c p dng cho trm phn phi in 110kV ca d n Nhit in Mng Dng 1 2x500MW.Mc ch ca vic bo v h thng trong h thng in lc l lm gim nguy him cho con ngi v thit b m nguyn nhn nh nht lm ngt ngun,trong trng hp h thng in h hng hoc iu kin lm vic khng bnh thng.Vi c tnh thit k v p dng cho bo v h thng, h hng ca s c ngt ch trong phm vi nh ca cc thit b cn thit c lp nhng li nh ca h thng in v v vy, ngun cp ti cc ti vn c duy tr ti phn cn li c h thng.Trong tnh ton v la chn gi tr ci t ca mi thnh phn bo v r le, nh sn xut r le khuyn co v ngh u tin ch ti nhng ci t tiu chun ca r le.Mng kt nicho trm in Mong Duong 110V nh sau:</p> <p>S bo v: i tng bo v: 110kV cp ti Tin Yn 1Chc nng bo v: R le 7SA522 bao gm cc chc nng sau: bo v khong cch (21), bo v qu dng in pha (50/51/67), bo v qu dng in d (50N/51N/67N), di/trn in p (27/59), t ng ng li/kim tra ng b (25/79)</p> <p>Mch ct s: = J03-Q0 (06AEC03GS101)Tn model: 7SA522 Phin bn: 4.72</p> <p>Biu thit b s:La chn r le: 7SA5221-6CB90-4QP4/L0S</p> <p>T l CT: 800/1Nh sn xut: SIEMENS</p> <p>T l VT: 115/0.11Nm ci t: 2013</p> <p>S mt si:Phn mm: DIGSI phin bn 4.86</p> <p>Bng bo v: +R17S KKS: 06ARB03</p> <p>Tnh ton:1. Thnh phn khong cch:Khong cch pha v t s dng t tnh t gic vi 3 vng. ng c tnh c thit lp ti ch s AC 120 (xp x) vi tng chiu di l di hn (xp x 35.8 km). Gc ng y: 58.00 Chiu di dy: 35.8 km in khng ng dy trn n v chiu di: 0.405 /km (0.310 th cp/km) Thnh phn b th t khng RG/RL cho Z1:</p> <p> Thnh phn b th t khng XG/XL cho Z1:</p> <p> Thnh phn b th t khng RG/RL (&gt;Z1) xp x bng Z1:0,20 Thnh phn b th t khong RG/RL (&gt;Z1) xp x bng Z1:0,67c tnh khong cch (gc nghing) 900. Gc nghing c thit lp ti 900 (ln hn gc ng dy), sau in tr ca ng dy phi c xem xt ti ci t R.a. Vng 1:Phm vi nh hng ti 80% chiu di dy t Mong Duong 1 ti Mong Duong (ng dy ngn hn):80%. (0,345+2,5)=2,276 km 2,28 km 6,37% chiu diThi gian tr =0.0 sTnh ton xp x Zc v Z0cR=6,37%.9,0574b. Vng 2:c. Vng 3:d. Vng 1B:e. Rti2. Thnh phn lu tr qu dng:3. Bo v di/trn in p:a. Bo v qu in p:b. Di in pc. T ng ng tr li:Chi tit ci t:Cu hnh thit b</p> <p>0103Ci t nhm thay i ty chnDisabled</p> <p>0110Ch ngtCh 3 cc</p> <p>0112Khong cch pha 21T gic</p> <p>0113Khong cch t 21GT gic</p> <p>0119Mc b xung Iph&gt;(Z1)Disabled</p> <p>0120Pht hin dao ng cng sutEnabled</p> <p>0121Bo v truyn thng cho bo v khong cchDisabled</p> <p>0122Ngt trc tip (DTT)Disabled</p> <p>0124Qu dng in tc thi tc nhanh SOTFDisabled</p> <p>0125Cung cp km (ngt v/hoc phn hi)Disabled</p> <p>012650(N)/51(N) Lu tr qu dngThi gian qu dng theo biu IEC</p> <p>013150(N)/51(N) Qu dng tThi gian xc nh</p> <p>0132</p> <p>0133</p> <p>0134</p> <p>0135</p> <p>0136</p> <p>0137</p> <p>0138</p> <p>0140</p> <p>D liu h thng in 1 ; Cc my bin p</p> <p>SCi tGi tr</p> <p>0201im ni sao CT Hng v thanh ci</p> <p>0203</p> <p>0204</p> <p>0205</p> <p>0206</p> <p>0210</p> <p>0211</p> <p>0212</p> <p>0215</p> <p>0220</p> <p>0221</p> <p>D liu h thng in 1; H thng in lc</p> <p>SCi tGi tr</p> <p>0207</p> <p>0230</p> <p>0235</p> <p>0236</p> <p>0237</p> <p>Nhm d l...</p>