BẢN TIN NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC CMC ?· DỊCH VỤ EMAIL MARKETING CỦA CMC…

 • Published on
  29-Jun-2018

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • NGI CMCS C BIT - THNG 5 - 6/2012

  CMCBN TIN NI B CA TP ON CNG NGH CMC

  S C BIT - THNG 5+6/2012

  IM TIN CN CNH NGI CMC GC CNG S TR

  HNG TI TNG LAI Swww.cmc.com.vn

  CN CNH

  CH

  D M

  GC CNG S

  DCH V EMAIL MARKETING CA CMC TELECOM

  NGI CMCNGI C, NGI MI NI V CMCCHN DUNG CH TRNH TH TM NH- GIM C KINH DOANH CTEL SG

  NHNG K LC VUI CMC

  MI TNH U CMC

  PANTRY CC CNG TY TRONG TP ON

  Trang 06

  Trang 12

  Trang 20

  Trang 42

  Trang 36

  K NIM 19 NM THNH LPTP ON CNG NGH CMC1993 - 2012

 • NGI CMC S C BIT - THNG 5 - 6/2012

  C th bn cha bit, cch y 19 nm, CMC thnh

  lp vi khng n 20 ngi;

  C th bn cha bit, nhng nm 90 CMC v mt s cng ty tin hc khc tr thnh biu tng

  ca sc mnh, tri thc Vit Nam thi k m ca;

  C th bn cha bit, c bao nhiu th h Ngi CMC cng hin s say m v sng to gy dng nn thnh cng ca CMC ngy nay;

  C th bn cha bit c ht nhng kh khn m Ngi CMC nm tri v cch Ngi CMC vt qua kh khn.

  Nhng Ban Bin tp Bo Ngi CMC chng ti hi vng tt c chng ta u bit tp th CMC lun cng st cnh bn nhau v cng chung mt s mnh v mt tng lai ti p cho tt c CMCer. Tng lai S cho cng ng.

  Chng ti hi vng chng ta u bit sc mnh ca s on kt, k lut v l tr. l v kh ngi CMC chng chi c mi kh khn, vt qua khng hong, nh bi s yu km ca chnh mnh v tip tc vn ln.

  BBT chng ti mong rng tt c chng ta u xc nh r 3 hay 5 nm na chng ta l ai, t c nhng thnh tu no t chnh cng vic chng ta ang am m v ngy m cng hin

  Slogan ca s kin 19 nm thnh lp CMC: Be CMCer, Be Stronger c ngha l chng ta s mnh hn khi chng ta on kt, chng ta s mnh hn khi chng ta l ngi CMC. cng chnh

  l mong mun ca BBT Bo Ngi CMC v l s mnh ca chng ti trong vic duy tr v pht trin h thng thng tin ni b t Ngi CMC thu hiu nhau v

  lun lun cng mt ch hng.

  Thn chc nhng c gi ca bo Ngi CMC lun gi vng c mt nim tin v tinh thn nht nh thnh

  cng trong cng vic cng nh cuc sng.

  Thn gi ACE,

  Ban bin tp

 • NGI CMCS C BIT - THNG 5 - 6/2012

  CMC

  C VN H Th Minh

  CHU TRCH NHIM XUT BNNguyn Trung Chnh

  CHU TRCH NHIM NI DUNGBan Truyn Thng & Thng Hiubantruyenthong@cmc.com.vn

  HI NG C VNNguyn Phc HiHong Ngc HngNguyn Hng SnNguyn Kim CngT Hong LinhL Thanh Sn

  THIT K M THUTPhng ng

  TA SONTng 17, CMC TOWERPh Duy Tn, Cu Giy, HNT: (84.4) 3795 8668FAX: (84.4) 3795 8989

  Kh: 20x27cmGiy php xut bn s: 575/GP-XBBT-STTTT Do S Thng tin v Truyn thng HNCp ngy: 06/07/2011In ti Cng ty In Ph S

  CMC SOFT THO LUN V XY DNG CHIN LC

  IM TIN

  Ngy 8/6/2012, Tng Gim c Hong Ngc Hng - CMC Soft cng Ban Chin lc & u t - CMC Corp. c bui o to, chia s v ch Xy dng v Trin khai chin lc, k hoch kinh doanh. Tham d bui tho lun ny c y cc Gim c trung tm ca cng ty CMC Soft.

  Vic xy dng, thc thi v hon thnh chin lc lun ng vai tr quan trng i vi s pht trin ca cng ty, c bit l trong giai on khng hong nh hin nay. Chin lc c phn ra lm 3 nhm:- Chin lc Tp on- Chin lc kinh doanh (cp cng ty)- Chin lc chc nng (cp phng, ban).

  Bui chia s tho lun cc ni dung chnh nh: Cc bc xy dng chin lc k hoch: t t duy cho n hnh ng; Nhng k nng cn thit v quy trnh c th; Case study v chin lc ca cc cng ty ni ting trong lnh vc CNTT; Hot ng team-work tng bc xy dng chin lc c th, ng dng vo CMC Soft gip cc CBNV ch cht ca CMC Soft hiu c r rng vic hoch nh chin lc kinh doanh v chin lc chc nng.

 • NGI CMC S C BIT - THNG 5 - 6/2012

  IM TIN

  Ngy 30/5/2012, CMC InfoSec nh du 4 nm pht trin trong lnh vc Bo mt ti Vit Nam.

  Ngay sau khi thnh lp, CMC Infosec chnh thc gia nhp th trng bng s kin ra mt dng sn phm phn mm dit virus Made in Viet Nam CMC Inter-net Security /Antivirus ngy 28/10/2008. Vi nhng u im nh nh gn, d ci t, s dng v c bit c kh nng pht hin v dit ti 5 triu virus, su v phn mm gin ip, sn phm dnh c nhiu s ng h v nh gi tch cc t khch hng. Tri qua nhiu th thch, kh khn v s cnh tranh gay gt ca th trng, CMC Infosec v cc sn phm thun Vit c ghi nhn qua nhiu gii thng, chng nhn v s tin dng ca khch hng.

  Ngy 23-25/5/2012, CMC Soft gii thiu Gii php T ng ha quy trnh nghip v Ngn hng ti Hi tho, Trin lm Banking Vit Nam 2012.

  Vi ch Cng ngh Thng tin hng ti qun tr Ngn hng hiu qu v nng cao cht lng dch v, hi tho nm nay thu ht ng o cc din gi v khch tham d n t cc Doanh nghip, Ngn hng trong nc v quc t.

  Gii php T ng ha quy trnh nghip v Ngn hng do CMCSoft cung cp gm 3 phn chnh: qut v nhn dng k t trn ti liu, lun chuyn ti liu

  CMC INFOSEC TRN 4 TUI

  CMC SOFT THAM D BANKING VIT NAM 2012

  theo cc quy trnh nghip v, lu tr ti liu trn h thng sau khi c x l xong v phn quyn truy cp, tra cu h s. Ngoi ra gii php ny c th tch hp vi h thng khc gi, nhn d liu, ngi dng khng phi mt thi gian tm kim h s trn giy. ng Quang Anh cng cho bit thm gii php T ng ha quy trnh nghip v Ngn hng c CMCSoft trin khai thnh cng ti mt s Ngn hng ln v mang li hiu qu tch cc trong vic tng cng hiu qu lm vic, rt ngn thi gian x l ti liu cng nh gim thiu chi ph hot ng ti cc Ngn hng ny. i din CMCSoft, ng L Quang Anh Gim c Trung tm Gii php Qun tr Ni dung c bi pht biu gii thiu gii php T ng ha quy trnh nghip v Ngn hng nhm rt ngn thi gian x l cng vic cng nh kim sot ri ro cho cc ngn hng.

  Banking Vit Nam l Hi tho v Trin lm thng nin v ngn hng uy tn nht ti Vit Nam vi mc tiu gp phn thc y qu trnh hin i ha ngnh Ngn hng, gii thiu cc gii php, ng dng cng ngh cao cho h thng Ngn hng.

 • NGI CMCS C BIT - THNG 5 - 6/2012

  www.cmc.com.vn

  c may o ring cho ngnh cng nghip dt may v da trn gii php SAP Business All-In-One (BAiO) do Ciber-CMC trin khai, CCtex c th gip ti u ha hot ng sn xut - kinh doanh trong mt h thng tch hp.

  Thc tin trin khai CCtex ti mt s doanh nghip dt may cho thy, gi gii php ny c th mang li hiu qu ln trong vic qun l cung ng v ra quyt

  nh, bi n tch hp thng tin cht ch t khu vn hnh n gin, bao gm SAP Business All-in-One; my ch IBM; dch v trin khai ca Ciber-CMC v dch v h tr ca Ciber-CMC, gi gii php CCtex c th c trin khai nhanh chng trong vng 4 thng. Gii php c mc gi hp l, trong khi li cho php hon vn u t (ROI) nhanh chng.

  CCtex gip doanh nghip qun l hng tn kho mt cch hiu qu. Nh ti u ha vic qun l v lun chuyn hng tn kho, gim thiu tnh trng d tha hng ha hay thiu ht

  nguyn vt liu sn xut.

  Ngoi ra, cn gip p ng yu cu bo co ca B Ti chnh v cc c quan chc nng. ng thi, CCtex cng h tr kim sot v phn tch li nhun kp thi, gip cc hot ng ca doanh nghip c vn hnh hiu qu, bm st cc k hoch v chin lc ra.

  GII PHP CCTEX GIP TI U HA HOT NG SN XUT - KINH DOANH

  Ngy 2/6/2012, Cng ty H tng vin thng CMC (CMC TI) tham gia chng trnh Hi ch vic lm dnh cho hn 1000 sinh vin ti trng i hc Duy Tn, TP. Nng. Vi mc ch xy dng ngun nhn lc tr tui cho mt s v tr ti cng ty, ng thi qung b, gii thiu hnh nh CMC, CMC TI Nng cng vi hn 30 doanh nghip khc tip cn hn 1000 sinh vin. Kt qu thu c l hn 200 b h s ng tuyn, s quan tm nhit tnh ca cc bn sinh vin, cc thy c ti trng i hc Duy Tn i vi sn phm dch v ca CMC. y c xem l mt trong nhng hot ng ngha nhm thc y hn na hnh nh thng hiu ca CMC ti th trng min Trung ny.

  CMC TI THAM GIA HI CH VIC LM CHO SINH VIN

  Trong thng 6, Soft s tham d Hi ngh thng nh CommunicAsia 2012 vi ch Tm nhn CEO, nhng m hnh kinh doanh ang ni v nhng thch thc i vi cc doanh nghip ICT trong nn kinh t s ti Singapore.

  Hi ngh thng nh CommunicAsia 2012 c s tham d trn 170 hi tho, hi ngh chuyn ngnh v nhng bui tho lun. ng thi s c nhng bui hi tho chuyn v nhng chin lc market-ing trn mng di ng, v an ninh trong mng di ng s din ra ngy 22/6/2012. Hi ngh cn c s gp mt ca cc nh lnh o cp cao trn khp th gii, h s cng nhau tranh lun v nhng nh hng ca h thng th h mi tc ng n doanh nghip v ngi tiu dng, cng nhng m hnh kinh doanh ang ni; nhng nhn t thnh cng then cht v nhng thay i trong h thng cng ngh thng tin ang pht trin.

  i hi ng c ng thng nin nm 2012 d kin s hp vo ngy 19/7/2012 ti Phng hi tho, tng 1 CMC Tower, ph Duy Tn, phng Dch Vng Hu, qun Cu Giy, H Ni.

  Ni dung i hi bao gm: Bo co ca Hi ng Qun tr, Ban iu hnh & Ban kim sot cng ty; thng qua Bo co ti chnh kim ton 2011 v phn phi li nhun; K hoch hot ng kinh doanh v d kin c tc nm 2012; La chn n v kim ton, sa i iu l cng ty v cc vn khc. Ngy ng k cui cng dnh cho cc c ng tham d l 20/6/2012.

  CMC SOFT THAM D COMMUNICASIA 2012

  HP I HI C NG THNG NIN 2012

 • NGI CMC S C BIT - THNG 5 - 6/2012

  |0706| CN CNH CN CNH

  Vi h thng chng v qun l th rc ngt ngho ca cc phn mm Mail Exchange cng thm cc ngh nh cm th rc ca php lut, vic truyn thng qua e-mail c v nh cng kh khn hn. Th nhng, gii php Email Marketing hin i c th hp php ha cc e-mail mt cch n gin, m bo e-mail lun vo c Inbox ca ngi s dng.

  Bng vic xy dng v thu thp danh sch e-mail mt cch thng minh v hp php, n v gi email c th gi c cc thng tin nh H tn, s in thoi, ni v ng qun phn a ch Email. Khi ng k a ch email, ng ngha vi vic ch nhn ca email cho php doanh nghip gi th n hm mail ca mnh v m bo cc email khng b tnh vo mc Spam. Tuy khng th min ph hon ton nhng Email Marketing c mt u im m truyn thng bng email c in khng th c, l kh nng kim tra, phn tch v nh gi hiu qu cht lng truyn thng. Bn d dng kim tra s lng email c gi thnh cng, s lng email c m ra v cc s liu cn thng k khc c bit, Email Marketing hin i c tnh nng tng tc hai chiu, ngoi vic nhn thng tin t pha n v truyn thng, ngi nhn c th phn hi trc tip hoc s dng cc tnh nng cao cp hn nh mua hng, thanh ton trc tip

  C nhiu u im vt tri, em li hiu qu r rng nhng chi ph Email Marketing li khng h cao nh cc phng tin truyn thng khc. trin khai 1 chin dch Email Marketing, doanh nghip ch cn 1 phn mm c tnh nng gi, qun l

  NTHai

  E-mailMarketingTit kim chi ph, ti u hiu qu truyn thng

  Vo nm 1972, khi nhng bc th in t (e-mail) u tin c gi i, ngi ta khng h nghi ng v s pht trin cng nh tm quan trng to ln ca cng c truyn thng ny. Sau gn na th k, cng vi tc pht trin chng mt ca Internet, e-mail tr thnh knh truyn thng hiu qu nht, vt ln tt c cc knh truyn thng truyn thng v hin i nh truyn hnh, bo in, bo in t

 • NGI CMCS C BIT - THNG 5 - 6/2012

  |0706| CN CNH CN CNH

  email, danh sch khch hng cng nh tnh nng phn tch. Ty theo nhu cu v tnh cht ca cng ty mnh, doanh nghip c th chn hnh thc t pht trin, xy dng hoc thu ngoi phn mm Email Marketing.

  CMC Telecom trin khai cung cp dch v Email Market-ing

  Vi nh hng tr thnh n v cung cp E-Business Tool - Gii php cung cp h thng kinh doanh online chuyn nghip dnh cho khch hng (t khu xy dng website, bn hng, thanh ton, chm sc khch hng, marketing online) hng u Vit Nam, CMC Telecom tin hnh nghin cu v chnh thc a vo cung cp dch v Email Marketing t thng 1/2012.

  Phn mm Email Marketing hon ton c b phn k thut CMC Telecom nghin cu v pht trin, da trn m hnh ca cc n v cung cp nc ngoi. Bn cnh cc tnh nng c bn, phn mm gi Email ca CMC Telecom c b sung thm mt s tnh nng ph hp hn vi vn ha gi email ti Vit Nam, v d nh cc template email vi ni dung ting Vit, hnh nh Vit Nam

  Bn cnh , vi c th l mt n v cung cp dch v vin thng, CMC Telecom c c u im ln trong khu h tng v h thng my ch hin i. Li th ny cho php h thng ca CMC Telecom c th gi email lin tc vi tc gi cao (800 email/pht). Tc gi email ph thuc ch yu vo kh

  nng x l ca my ch, my ch cu hnh cng cao th tc x l cng tt. Cc n v kinh doanh Email Marketing trn th trng hin nay cha tp trung u t vo h thng my ch do chi ph qu cao. Trong khi , l mt n v kinh doanh dch v Trung tm d liu, CMC Telecom sn c v lin tc pht trin h thng my ch ca mnh nhm m bo dch v cung cp t cht lng tt nht.

  Vi m hnh l mt n v cung cp dch v mua theo nhm (Groupon), doanh nghip chng ti phi gi s lng Email rt ln v thng xuyn. Email Marketing m bo 99% thng ip ca chng ti c th n vi khch hng. Bn cnh , tnh nng c th ha ni dung email theo tng i tng khch hng gip cng ty c nhiu c hi bn hng hn. Tuy nhin, t hiu qu cao nht, cc ni dung, thng tin trnh by trong email cng cn sng to v c sc hn so vi i th. Mr. Quang Ha Gim c Cartel Vit Nam (website: http://runhau.vn ) Mt trong nhng khch hng ca CMC Telecom

  Trong giai on 2012 2015, nh hng pht trin ca CMC Telecom s l pht trin dch v E-Business song song vi cc dch v Vin thng, dch v Trung tm d liu sn c. Email Marketing l dch v khi u trong nhm dch v E-Business Tool. Ti thi im kinh t khng khi sc, mi chi ph c bit l chi ph marketing u phi tit kim ti a, Email Marketing s l mt gii php thit thc v hiu qu nht dnh cho doanh nghip. Dch v Email Marketing ca CMC Telecom chc chn s em li cho khch hng nhng gi tr theo tiu ch: Tin tin Tin ch Tit kim. Ms. Nguyn Th Vn Anh Gim c Marketing & Qun l Pht trin Sn phm Cng ty CMC Telecom.

 • NGI CMC S C BIT - THNG 5 - 6/2012

  08| CN CNH

  www.facebook.com/nguoicmc

  FANPAGE CHNH THC CA CNG NG CMC

  NGI CMC

  PTNLinh

 • NGI CMCS C BIT - THNG 5 - 6/2012

  |09CN CNH

  Thng 1/2012, chnh trong nhng ngy tt bt, bn rn trc khi nm c m lch khp li, Facebook chnh thc ca CMC ra i. Vi s ra i ny, CMC l mt trong rt t Tp on Cng ngh xy dng trang mng x hi ring trn nn tng mng x hi ph bin nht Facebook.

  Tip cn gn hn CMCers

  Cc mng x hi ngy mt ph bin trn th gii, v Vit Nam cng khng nm ngoi xu th . Nhm ngi s dng mng x hi Facebook Vit Nam hin ti ln n hn 2 triu ngi, ch yu 2 nhm tui: 15-24 v 25-35. Vi nhng th mnh v ph, mc lan truyn nhanh, fanpage Ngi CMC c nh gi l cng c hu hiu trong qu trnh trao i thng tin, giao tip v tng s gn kt gia cng ng CMC v gia CMC vi cng chng bn ngoi. Khi p dng cng c ny, nhng ngi iu hnh mong mun y s l mt knh thng tin cho php cc nhn vin t cp nh nht cng c th nm c thng tin, thng bo hay thc hin theo cc ch th chung ca cc cp lnh o cao nht. ng thi, fanpage cng cho php ton b nhn vin ti CMC khi tham gia c c ci nhn r hn v nhng hot ng ca cc n v thnh vin khc hoc ton b CMC trong mi hot ng, lnh vc, cc sn phm, dch v, khuyn mi n cc hot ng vn ha, ngh thut

  Nhng thnh cng ban u

  Sau 5 thng i vo hot ng, hin ti Ngi CMC fanpage thu ht c mt s lng fans kh trung thnh, vi khong gn hn 10,000 lt views mi tun v gn 650 fans (theo thng k ca Facebook ti thi im 28/5/2012).

  c nhng CMCer rt thng xuyn gh thm hoc ng h cc hot ng ca Ngi CMC Fanpage v tr thnh nhng lin lc vin tnh nguyn chia s thng tin rng ri hn na. c bit, fanpage cng l ni rt l tng thc hin cc cuc thi nh online, trong c th k ti 2 cuc thi nh kh cht lng v thu ht ng o s quan tm v tham gia ca cng ng CMC l Ngi CMC n Tt v Chp nh nhanh theo ch . Cng trong sut gn mt thng pht ng cc hot ng thi ua cho mng Sinh nht ln th 19, Fanpage tr thnh mt knh thng tin chnh thng, cp nht, si ni v nhn c nhiu lt xem mi ngy, nht l i vi cc ni dung nh Ku gi ng h Trng Sa, Gii bng nam CMC nm 2012 v.v...

  Vic s dng Facebook gip thu ht s ch ca fans dn ti nng cao mc nhn bit, thu hiu, to c hi tham gia vo cc hot ng nhm khuyn khch CMCers chia s kinh nghim, cm tng ca c nhn vi nhng bn b, ng nghip ca mnh. y cng l mt knh thng tin cc CMCers t nhng suy ngh, nguyn vng ca mnh. Trong thi gian ti, Ban qun tr d kin s c k hoch di hn nhm thu ht, li ko thm s tham gia ca cng ng, ng thi t chc thm nhiu sn chi ngha cho cc CMCers. Ban Qun tr fanpage k vng y s l mt cng c hu hiu cng ng CMC c th chia s v kt ni vi tng c nhn mt cch su hn, tng tc hiu qu hn v thn thit hn.

  Hy truy cp v tr thnh fan ca CMC Fanpage ngay hm nay!

 • NGI CMC S C BIT - THNG 5 - 6/2012

  Hn nhin hp bn v i ph vi khng hong kinh t chc chn s l nhng con s au u, thch thc, l nhng bi ton v m v chin lc trng cy g, nui con g Th nhng, ngu nhin, iu m i a s cc lnh o ct cn ca CMC ti cuc hp thng 5 thy nhc nhi v trn tr li l vn Con Ngi.

  Thiu tnh k lut

  Anh V Anh Tm, Ph tng gim c CMC SI chia s: Mi gia nhp gia nh CMC cha lu v anh thc s rt sc khi nhiu thnh vin tham gia cuc hp n mun. Mc d ni dung cuc hp c thng bo trc nhng vn c thnh vin khng nm c ch tho lun hoc khng c s chun b trc v ti liu, t...

Recommended

View more >