BẢN TIN NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC CMC ?· DỊCH VỤ EMAIL MARKETING CỦA CMC…

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • NGI CMCS C BIT - THNG 5 - 6/2012

  CMCBN TIN NI B CA TP ON CNG NGH CMC

  S C BIT - THNG 5+6/2012

  IM TIN CN CNH NGI CMC GC CNG S TR

  HNG TI TNG LAI Swww.cmc.com.vn

  CN CNH

  CH

  D M

  GC CNG S

  DCH V EMAIL MARKETING CA CMC TELECOM

  NGI CMCNGI C, NGI MI NI V CMCCHN DUNG CH TRNH TH TM NH- GIM C KINH DOANH CTEL SG

  NHNG K LC VUI CMC

  MI TNH U CMC

  PANTRY CC CNG TY TRONG TP ON

  Trang 06

  Trang 12

  Trang 20

  Trang 42

  Trang 36

  K NIM 19 NM THNH LPTP ON CNG NGH CMC1993 - 2012

 • NGI CMC S C BIT - THNG 5 - 6/2012

  C th bn cha bit, cch y 19 nm, CMC thnh

  lp vi khng n 20 ngi;

  C th bn cha bit, nhng nm 90 CMC v mt s cng ty tin hc khc tr thnh biu tng

  ca sc mnh, tri thc Vit Nam thi k m ca;

  C th bn cha bit, c bao nhiu th h Ngi CMC cng hin s say m v sng to gy dng nn thnh cng ca CMC ngy nay;

  C th bn cha bit c ht nhng kh khn m Ngi CMC nm tri v cch Ngi CMC vt qua kh khn.

  Nhng Ban Bin tp Bo Ngi CMC chng ti hi vng tt c chng ta u bit tp th CMC lun cng st cnh bn nhau v cng chung mt s mnh v mt tng lai ti p cho tt c CMCer. Tng lai S cho cng ng.

  Chng ti hi vng chng ta u bit sc mnh ca s on kt, k lut v l tr. l v kh ngi CMC chng chi c mi kh khn, vt qua khng hong, nh bi s yu km ca chnh mnh v tip tc vn ln.

  BBT chng ti mong rng tt c chng ta u xc nh r 3 hay 5 nm na chng ta l ai, t c nhng thnh tu no t chnh cng vic chng ta ang am m v ngy m cng hin

  Slogan ca s kin 19 nm thnh lp CMC: Be CMCer, Be Stronger c ngha l chng ta s mnh hn khi chng ta on kt, chng ta s mnh hn khi chng ta l ngi CMC. cng chnh

  l mong mun ca BBT Bo Ngi CMC v l s mnh ca chng ti trong vic duy tr v pht trin h thng thng tin ni b t Ngi CMC thu hiu nhau v

  lun lun cng mt ch hng.

  Thn chc nhng c gi ca bo Ngi CMC lun gi vng c mt nim tin v tinh thn nht nh thnh

  cng trong cng vic cng nh cuc sng.

  Thn gi ACE,

  Ban bin tp

 • NGI CMCS C BIT - THNG 5 - 6/2012

  CMC

  C VN H Th Minh

  CHU TRCH NHIM XUT BNNguyn Trung Chnh

  CHU TRCH NHIM NI DUNGBan Truyn Thng & Thng Hiubantruyenthong@cmc.com.vn

  HI NG C VNNguyn Phc HiHong Ngc HngNguyn Hng SnNguyn Kim CngT Hong LinhL Thanh Sn

  THIT K M THUTPhng ng

  TA SONTng 17, CMC TOWERPh Duy Tn, Cu Giy, HNT: (84.4) 3795 8668FAX: (84.4) 3795 8989

  Kh: 20x27cmGiy php xut bn s: 575/GP-XBBT-STTTT Do S Thng tin v Truyn thng HNCp ngy: 06/07/2011In ti Cng ty In Ph S

  CMC SOFT THO LUN V XY DNG CHIN LC

  IM TIN

  Ngy 8/6/2012, Tng Gim c Hong Ngc Hng - CMC Soft cng Ban Chin lc & u t - CMC Corp. c bui o to, chia s v ch Xy dng v Trin khai chin lc, k hoch kinh doanh. Tham d bui tho lun ny c y cc Gim c trung tm ca cng ty CMC Soft.

  Vic xy dng, thc thi v hon thnh chin lc lun ng vai tr quan trng i vi s pht trin ca cng ty, c bit l trong giai on khng hong nh hin nay. Chin lc c phn ra lm 3 nhm:- Chin lc Tp on- Chin lc kinh doanh (cp cng ty)- Chin lc chc nng (cp phng, ban).

  Bui chia s tho lun cc ni dung chnh nh: Cc bc xy dng chin lc k hoch: t t duy cho n hnh ng; Nhng k nng cn thit v quy trnh c th; Case study v chin lc ca cc cng ty ni ting trong lnh vc CNTT; Hot ng team-work tng bc xy dng chin lc c th, ng dng vo CMC Soft gip cc CBNV ch cht ca CMC Soft hiu c r rng vic hoch nh chin lc kinh doanh v chin lc chc nng.

 • NGI CMC S C BIT - THNG 5 - 6/2012

  IM TIN

  Ngy 30/5/2012, CMC InfoSec nh du 4 nm pht trin trong lnh vc Bo mt ti Vit Nam.

  Ngay sau khi thnh lp, CMC Infosec chnh thc gia nhp th trng bng s kin ra mt dng sn phm phn mm dit virus Made in Viet Nam CMC Inter-net Security /Antivirus ngy 28/10/2008. Vi nhng u im nh nh gn, d ci t, s dng v c bit c kh nng pht hin v dit ti 5 triu virus, su v phn mm gin ip, sn phm dnh c nhiu s ng h v nh gi tch cc t khch hng. Tri qua nhiu th thch, kh khn v s cnh tranh gay gt ca th trng, CMC Infosec v cc sn phm thun Vit c ghi nhn qua nhiu gii thng, chng nhn v s tin dng ca khch hng.

  Ngy 23-25/5/2012, CMC Soft gii thiu Gii php T ng ha quy trnh nghip v Ngn hng ti Hi tho, Trin lm Banking Vit Nam 2012.

  Vi ch Cng ngh Thng tin hng ti qun tr Ngn hng hiu qu v nng cao cht lng dch v, hi tho nm nay thu ht ng o cc din gi v khch tham d n t cc Doanh nghip, Ngn hng trong nc v quc t.

  Gii php T ng ha quy trnh nghip v Ngn hng do CMCSoft cung cp gm 3 phn chnh: qut v nhn dng k t trn ti liu, lun chuyn ti liu

  CMC INFOSEC TRN 4 TUI

  CMC SOFT THAM D BANKING VIT NAM 2012

  theo cc quy trnh nghip v, lu tr ti liu trn h thng sau khi c x l xong v phn quyn truy cp, tra cu h s. Ngoi ra gii php ny c th tch hp vi h thng khc gi, nhn d liu, ngi dng khng phi mt thi gian tm kim h s trn giy. ng Quang Anh cng cho bit thm gii php T ng ha quy trnh nghip v Ngn hng c CMCSoft trin khai thnh cng ti mt s Ngn hng ln v mang li hiu qu tch cc trong vic tng cng hiu qu lm vic, rt ngn thi gian x l ti liu cng nh gim thiu chi ph hot ng ti cc Ngn hng ny. i din CMCSoft, ng L Quang Anh Gim c Trung tm Gii php Qun tr Ni dung c bi pht biu gii thiu gii php T ng ha quy trnh nghip v Ngn hng nhm rt ngn thi gian x l cng vic cng nh kim sot ri ro cho cc ngn hng.

  Banking Vit Nam l Hi tho v Trin lm thng nin v ngn hng uy tn nht ti Vit Nam vi mc tiu gp phn thc y qu trnh hin i ha ngnh Ngn hng, gii thiu cc gii php, ng dng cng ngh cao cho h thng Ngn hng.

 • NGI CMCS C BIT - THNG 5 - 6/2012

  www.cmc.com.vn

  c may o ring cho ngnh cng nghip dt may v da trn gii php SAP Business All-In-One (BAiO) do Ciber-CMC trin khai, CCtex c th gip ti u ha hot ng sn xut - kinh doanh trong mt h thng tch hp.

  Thc tin trin khai CCtex ti mt s doanh nghip dt may cho thy, gi gii php ny c th mang li hiu qu ln trong vic qun l cung ng v ra quyt

  nh, bi n tch hp thng tin cht ch t khu vn hnh n gin, bao gm SAP Business All-in-One; my ch IBM; dch v trin khai ca Ciber-CMC v dch v h tr ca Ciber-CMC, gi gii php CCtex c th c trin khai nhanh chng trong vng 4 thng. Gii php c mc gi hp l, trong khi li cho php hon vn u t (ROI) nhanh chng.

  CCtex gip doanh nghip qun l hng tn kho mt cch hiu qu. Nh ti u ha vic qun l v lun chuyn hng tn kho, gim thiu tnh trng d tha hng ha hay thiu ht

  nguyn vt liu sn xut.

  Ngoi ra, cn gip p ng yu cu bo co ca B Ti chnh v cc c quan chc nng. ng thi, CCtex cng h tr kim sot v phn tch li nhun kp thi, gip cc hot ng ca doanh nghip c vn hnh hiu qu, bm st cc k hoch v chin lc ra.

  GII PHP CCTEX GIP TI U HA HOT NG SN XUT - KINH DOANH

  Ngy 2/6/2012, Cng ty H tng vin thng CMC (CMC TI) tham gia chng trnh Hi ch vic lm dnh cho hn 1000 sinh vin ti trng i hc Duy Tn, TP. Nng. Vi mc ch xy dng ngun nhn lc tr tui cho mt s v tr ti cng ty, ng thi qung b, gii thiu hnh nh CMC, CMC TI Nng cng vi hn 30 doanh nghip khc tip cn hn 1000 sinh vin. Kt qu thu c l hn 200 b h s ng tuyn, s quan tm nhit tnh ca cc bn sinh vin, cc thy c ti trng i hc Duy Tn i vi sn phm dch v ca CMC. y c xem l mt trong nhng hot ng ngha nhm thc y hn na hnh nh thng hiu ca CMC ti th trng min Trung ny.

  CMC TI THAM GIA HI CH VIC LM CHO SINH VIN

  Trong thng 6, Soft s tham d Hi ngh thng nh CommunicAsia 2012 vi ch Tm nhn CEO, nhng m hnh kinh doanh ang ni v nhng thch thc i vi cc doanh nghip ICT trong nn kinh t s ti Singapore.

  Hi ngh thng nh CommunicAsia 2012 c s tham d trn 170 hi tho, hi ngh chuyn ngnh v nhng bui tho lun. ng thi s c nhng bui hi tho chuyn v nhng chin lc market-ing trn mng di ng, v an ninh trong mng di ng s din ra ngy 22/6/2012. Hi ngh cn c s gp mt ca cc nh lnh o cp cao trn khp th gii, h s cng nhau tranh lun v nhng nh hng ca h thng th h mi tc ng n doanh nghip v ngi tiu dng, cng nhng m hnh kinh doanh ang ni; nhng nhn t thnh cng then cht v nhng thay i trong h thng cng ngh thng tin ang pht trin.

  i hi ng c ng thng nin nm 2012 d kin s hp vo ngy 19/7/2012 ti Phng hi tho, tng 1 CMC Tower, ph Duy Tn, phng Dch Vng Hu, qun Cu Giy, H Ni.

  Ni dung i hi bao gm: Bo co ca Hi ng Qun tr, Ban iu hnh & Ban kim sot cng ty; thng qua Bo co ti chnh kim ton 2011 v phn phi li nhun; K hoch hot ng kinh doanh v d kin c tc nm 2012; La chn n v kim ton, sa i iu l cng ty v cc vn khc. Ngy ng k cui cng dnh cho cc c ng tham d l 20/6/2012.

  CMC SOFT THAM D COMMUNICASIA 2012

  HP I HI C NG THNG NIN 2012

 • NGI CMC S C BIT - THNG 5 - 6/2012

  |0706| CN CNH CN CNH

  Vi h thng chng v qun l th rc ngt ngho ca cc phn mm Mail Exchange cng thm cc ngh nh cm th rc ca php lut, vic truyn thng qua e-mail c v nh cng kh khn hn. Th nhng, gii php Email Marketing hin i c th hp php ha cc e-mail mt cch n gin, m bo e-mail lun vo c Inbox ca ngi s dng.

  Bng vic xy dng v thu thp danh sch e-mail mt cch thng minh v hp php, n v gi email c th gi c cc thng tin nh H tn, s in thoi, ni v ng qun phn a ch Email. Khi ng k a ch email, ng ngha vi vic ch nhn ca email cho php doanh nghip gi th n hm mail ca mnh v m bo cc email khng b tnh vo mc Spam. Tuy khng th min ph hon ton nhng Email Marketing c mt u im m truyn thng bng email c in khng th c, l kh nng kim tra, phn tch v nh gi hiu qu cht lng truyn thng. Bn d dng kim tra s lng email c gi thnh cng, s lng email c m ra v cc s liu cn thng k khc c bit, Email Marketing hin i c tnh nng tng tc hai chiu, ngoi vic nhn thng tin t pha n v truyn thng, ngi nhn c th phn hi trc tip hoc s dng cc tnh nng cao cp hn nh mua hng, thanh ton trc tip

  C nhiu u im vt tri, em li hiu qu r rng nhng chi ph Email Marketing li khng h cao nh cc phng tin truyn thng khc. trin khai 1 chin dch Email Marketing, doanh nghip ch cn 1 phn mm c tnh nng gi, qun l

  NTHai

  E-mailMarketingTit kim chi ph, ti u hiu qu truyn thng

  Vo nm 1972, khi nhng bc th in t (e-mail) u tin c gi i, ngi ta khng h nghi ng v s pht trin cng nh tm quan trng to ln ca cng c truyn thng ny. Sau gn na th k, cng vi tc pht trin chng mt ca Internet, e-mail tr thnh knh truyn thng hiu qu nht, vt ln tt c cc knh truyn thng truyn thng v hin i n