BẢN TIN NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC CMC ?· ĐIỂM TIN CẬN CẢNH NGƯỜI CMC CHUYÊN ĐỀ TRÀ ... Nguyễn Kim Cương Tạ Hoàng Linh Lê Thanh Sơn ... Trung tâm Kinh doanh quốc tế

  • Published on
    04-Feb-2018

  • View
    218

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>NGI CMCS THNG 10 - 2017</p><p>CMCBN TIN NI B CA TP ON CNG NGH CMC</p><p>S 63 - THNG 10 - 2017</p><p>IM TIN CN CNH NGI CMC CHUYN TR </p><p>HNG TI TNG LAI Swww.cmc.com.vn</p><p>ng</p><p>Tr. 12KHAI TRNG TI NHT BN!CMC JAPAN CHNH THCChc mng</p></li><li><p>NGI CMC S THNG 10 - 2017</p></li><li><p>NGI CMCS THNG 10 - 2017</p><p>CMCCHU TRCH NHIM XUT BNNguyn Trung Chnh</p><p>CHU TRCH NHIM NI DUNGBan Marketing &amp; Truyn thng</p><p>HI NG C VNNguyn Phc HiHong Ngc HngH Thanh TngNguyn Hng SnNguyn Kim CngT Hong LinhL Thanh Sn</p><p>BAN BIN TPNguyn Thnh LuNguyn Hoa VnNguyn Yn Chi</p><p>THIT K M THUT - HNH NHV Vn nhL Hong</p><p>TA SONTng 17, CMC TOWERPh Duy Tn, Cu Giy, HNT: (84.24) 3795 8668FAX: (84.24) 3795 8989Tin bi xin gi v: bantruyenthong@cmc.com.vn</p><p>Kh: 19x27cmGiy php xut bn s: 3866/GP-XBBT-STTTT Do S Thng tin v Truyn thng HNCp ngy: 20/09/2017In ti Cng ty In Ph S</p><p>Ngy 5-8/10: Hi ngh khch hng CMS 2017 ti Singapore</p><p>Ngy 6/10: CMC tham d Hi tho Vietnam Finance 2017</p><p>Ngy 10/10: CMC SI Si Gn nhn gii thng Tch hp h thng c a chung nht do c gi bo PC World bnh chn</p><p>Ngy 16/10: Khai ging kha hc Global Developer Passport Program 2</p><p>Ngy 18/10: Leader Talk: Chia s kinh nghim Kinh doanh quc t - din gi ng Tng Sn, DCEO CMC Telecom.CMC Telecom tham gia Hi ngh xc tin u t quc t ngnh Thng tin - Truyn thng</p><p>Ngy 19/10:CMC Soft v Hc vin Qun l gio dc k hp tc v cung cp nhn lcTrung tm Kinh doanh quc t - CMC Telecom chi nhnh min Nam tham gia VNITO 2017</p><p>Ngy 20/10: CMC SI Si Gn t chc s kt 6 thng u nm</p><p>Ngy 25/10: CMC SI Si Gn tham gia Ta m Smart CityCMC Soft v Lin minh CMC SI H Ni CMC SI Si Gn lt vo Top 50 Doanh nghip CNTT hng u Vit Nam</p><p>Ngy 26/10: CMC Telecom tip n on lm vic ca Ph TG Ngn hng Quc t Vit Nam (VIB)</p><p>Ngy 29/10: Nhm chy b CFR (CMC n Friends Runner) tham gia gii chy LongBien Marathon 2017</p><p>Ngy 3/11: CMC SI Si Gn t chc Connection Day 2017</p><p>Ngy 7/11: Khai trng CMC Japan ti Nht Bn</p><p>im li cc s kin ni bt trong thng 10</p></li><li><p>NGI CMC S THNG 10 - 2017</p><p>04| IM TIN</p><p>Ngy 10/10 va qua ti Thnh ph H Ch Minh din ra L trao gii Sn phm CNTT - TT a chung nht. CMC SISG tip tc khng nh v tr dn dt th trng khi t s lng bnh chn cao (81%) v dch v Tch hp h thng c a chung nht t c gi ca tp ch PC World, b xa FIS (8%) v Lc Vit (6%).</p><p>Gii Sn phm CNTT - TT c a chung nht c t chc t ngy 15/7 n ngy 31/8/2017 ti a ch: binhchon.pcword.com.vn/2017 vi 11,692 lt bnh chn hp l chnh thc khp li, l din 40 thng hiu c bnh chn cao nht t c gi, th hin chnh xc nht kin ca bn c v nhng ngi s dng cc sn phm - dch v CNTT - TT.</p><p>Gii thng bnh chn 50 Doanh nghip CNTT hng u Vit Nam l s kin thng nin v uy tn trong ngnh, c VINASA khi xng t nm 2014 vi mc ch vinh danh nhng doanh nghip cng ngh hng u Vit Nam, ng thi qung b v gii thiu cc doanh nghip vi cc i tc tim nng trong nc v quc t. Nm nay, CMC vinh d c cc i din CMC Soft v s hp lc gia CMC SI HN - CMC SI SG lt vo Top 50 Doanh nghip CNTT hng u Vit Nam do Hip hi VINASA bnh chn.</p><p>Ch L Th Giang Phng - TP.Marketing, CMC SISG - ng th 3 t tri qua, i din nhn gii</p><p>CMC SISG t 81% bnh chn ti gii Best Cup 2017</p><p>CMC Soft &amp; CMC SI HN - CMC SI Si Gn lt Top 50 Doanh nghip CNTT hng u Vit Nam</p></li><li><p>NGI CMCS THNG 10 - 2017</p><p>|05IM TIN</p><p>Ngy 6/10, CMC tham d hi tho Vietnam Finance 2017 - s kin v CNTT ln v uy tn nht trong lnh vc ti chnh. y cng l din n kt ni v chia s thng tin hiu qu v cc gii php CNTT hin i nhm h tr cho khi ti chnh Vit Nam. Vi mong mun tr thnh i tc tin cy cho cc t chc doanh nghip trong thi k chuyn i s, CMC gii thiu Nn tng gii php tch hp mi cho cc t chc trong thi k chuyn i cng ngh s vi phn trnh by n tng ca anh Lng Tun Thnh - Gim c Cng ngh CMC SI H Ni.</p><p>Ngy 19/10, ti Hc vin Qun l Gio dc din ra L k kt tha thun hp tc o to v cung cp nhn lc CNTT gia Hc vin Qun l Gio dc v CMC Soft. Theo , Hc vin Qun l Gio dc s t chc cc chng trnh o to v thc tp ca sinh vin theo yu cu ca CMC Soft. ng thi, CMC Soft s thng xuyn t chc gp g, giao lu v trao i kinh nghim gia cn b ging dy, sinh vin v cc chuyn gia ca CMC Soft. Ngoi ra, cng ty cng s thng xuyn t chc cc bui kim tra nhm tip nhn v tm kim c nhng sinh vin p ng c yu cu v tuyn dng ngay sau khi ra trng.</p><p>CMC tham d hi tho Vietnam Finance 2017</p><p>CMC Soft k kt hp tc vi Hc vin Qun l gio dc</p></li><li><p>NGI CMC S THNG 10 - 2017</p><p>06| IM TIN</p><p>Ngy 18/10/2017, ti khch sn Melia H Ni, Trung tm Kinh doanh quc t, CMC Telecom tham gia v c bn kt ni ti Hi ngh xc tin u t quc t ngnh thng tin v truyn thng Vit Nam 2017 - VIF 2017. S kin bao gm 3 hot ng chnh l Din n, Trin lm ICT v Kt ni vi ch Thu ht u t trong tin trnh chuyn i kinh t s. y l dp kt ni cc nh u t, doanh nghip v a phng trao i v gii php, cng ngh, m hnh u t.</p><p>Tip sau , trong 2 ngy 19 v 20/10, Trung tm kinh doanh quc t, CMC Telecom chi nhnh min Nam tham gia Hi ngh xut khu dch v cng ngh thng tin 2017 (VNITO 2017) vi ch Vit Nam - im n hng u chu v dch v CNTT ti Trung tm hi ngh GEM Center.</p><p>CMC Telecom tch cc tham gia cc hi ngh xc tin kinh doanh quc t</p><p>Hi ngh khch hng CMS 2017 ti Singapore</p><p>T ngy 5/10 n 8/10/2017, Hi ngh khch hng CMS 2017 din ra ti quc o Singapore. y l hot ng thng nin c CMS t chc nhm mc ch gp g, tri n cc khch hng thn thit. Ti s kin, cc i tc v khch hng cng by t s ng h i vi thng hiu v sn phm my tnh CMS, th hin mong mun tip tc hp tc cht ch hn na vi CMS My tnh thng hiu Vit.</p></li><li><p>NGI CMCS THNG 10 - 2017</p><p>|07IM TIN</p><p>Vi mc tiu thc y hot ng u t sng to ca Tp on CMC, s kin Gi vn u t t CMC cho cc startups cng ngh ln u tin c t chc din ra ti phng hp ln, tng 17, CMC Tower vo ngy 2/11 va qua. Tham gia s kin c i din ca 5 startups c la chn t 20 startups khu vc min Bc v min Nam bao gm: Gcall (lnh vc Vin thng), Vitasker (Flatform cho Home services), QnMe (Mobile market research), Athena (Mng dch v Y t); Jamja (Knh thng tin khuyn mi).</p><p>Ngy 18/10, Leader Talk: Chia s kinh nghim Kinh doanh Quc t din ra ti CMC Telecom vi s chia s ca anh ng Tng Sn - DCEO CMC Telecom, Th lnh Kinh doanh Quc t. Tham d s kin c anh Hong Ngc Hng - Ph ch tch HQT/Ph TG Tp on cng cc thnh vin CMC Global v CMC Telecom. Bui chia s din ra v cng thu ht, si ni vi nhng chia s b ch v ci m ca anh Sn v chuyn ngh, nhng k nng sales, thnh cng cng nh nhng bi hc qua nhng ln cha thnh cng. Hi vng rng, qua bui chia s ny, cc sales s c c thm nhng kinh nghim chinh phc thnh cng nhiu khch hng quc t ln trong thi gian ti.</p><p>CMC The Pitch u tin din ra</p><p>Leader Talk: Chia s kinh nghim Kinh doanh Quc t</p></li><li><p>NGI CMC S THNG 10 - 2017</p><p>08| IM TIN</p><p>Khai ging kha FoM#3 &amp; Global Developer Passport Program s 2Trong thng 10/2017, Trung tm pht trin ngun lc CMC t chc hng lot cc kha o to v cc k nng mm, o to hi nhp, chuyn mnTrong , ni bt l khai ging kha FoM#3, khai ging kha Global Developer Passport Program s 2.</p><p>FoM#3FoM#3 chnh thc khai ging ngy 29/10 ti Sng Hng Resort (Vnh Phc). y l kha o to </p><p>dnh cho cn b qun l cp trung ti CMC khu vc H Ni. Kha o to nhm gip cc hc vin nm c cc kin thc, k nng c bn v lnh o, qun l, giao tip vi khch hng tr </p><p>thnh nhn t lnh o tim nng h tr Tp on pht trin. Kha hc gm 100 gi hc tp trung din ra trong 3 thng.</p><p>Global Developer Passport Program #2Ngy 16/10, kha hc Global Developer Passport Program dnh cho cc thnh vin </p><p>ca CMC Global chnh thc khai ging. Kha hc ln ny bao gm 2 lp: Junior Developer .NET v Junior Developer Java cung cp kin thc c bn v nng cao </p><p>v h qun tr c s d liu, ngn ng lp trnh, lp trnh nng cao v pht trin ng dng website Sau kha hc, cc hc vin s c b tr y nhng </p><p>k nng trc tip p dng vo thc hin cc d n ca CMC Global</p></li><li><p>NGI CMCS THNG 10 - 2017</p><p>ChuyN NhN s |09</p><p>l bn hngTUYN DNG</p><p>Pht trin knh bn hngTm kim khch hng tim nng</p><p>Marketing v cng ty &amp; sn phmBn sn phm, dch v</p><p>m phn gi c, dch v,Thc hin giao dch, hp ng mua bn</p><p>Chm sc khch hng hu mi Khch hng</p><p>Knh bn hng/Ngun khch hngThng hiu cng ty/sn phmNhn din khch hng mc tiu</p><p>Demo sn phmHp ng thng mi/mua bn</p><p>Cc chnh sch hu mi, bo hnh/bo trCc chng trnh u i, tri n nhm gi chn khch hng</p><p>Pht trin knh tuyn dngTm kim ng vin tim nngMarketing v cng ty &amp; c hi vic lmBn job, bn c hi vic lmm phn lng, ch Thc hin k kt Hp ng lao ngTheo di, chm sc ng vin gia nhp t chcng vinKnh tuyn dng/Ngun ng vinThng hiu nh tuyn dngPhng vnOffer LetterCc chnh sch i ng, phc li dnh cho NLCc chng trnh o to, pht trin v gi chn nhn ti</p><p>Xy dng thng hiu nh tuyn dng l mt hot ng Marketing nhng v bn cht, tuyn dng chnh l bn hng. Mt ngi lm cng tc tuyn dng nht </p><p>thit phi l nhn vin bn hng - l ngi bn nhng c hi ngh nghip, bn danh ting cng ty thay v bn </p><p>mt sn phm hoc dch v no ca cng ty.</p><p>Quy trnh tuyn dng tng ng vi nhiu giai on ca mt chu k bn hng phc tp. Nh tuyn dng cng nh nhn vin bn hng </p><p>phi theo di nhng c hi (jobs), phn tch c gi tr ca chng, sau ln k hoch tm kim v tip cn ng vin, nh gi v la chn nhng </p><p>ngi tim nng nht, ph hp nht bn c hi vi chi ph ti u.</p><p>Bn hng Tuyn dng</p><p>H Thu</p></li><li><p>NGI CMC S THNG 10 - 2017</p><p>10| ChuyN NhN s</p><p>Tng t, cc nh tuyn dng vn tip tc tm kim v pht trin mi quan h vi nhng ng vin tt cho d h ang khng tuyn dng v tr m ng vin ph hp. Lm nh vy khi cc hiring manager a ra n t hng, nh tuyn dng c th ngay lp tc kt ni nhu cu ca c hai bn. C c s gii thiu ch khng ch l lin h n thun - Get referrals, not contacts</p><p>Ngi bn hng gii s kin nhn i n khi khch hng hon ton hi lng v sn phm/dch v trc khi nh h gii thiu ti nhng ngi thn, bn b, ng nghip. </p><p>Sau khi tuyn dng thnh cng, cc nhn s vui v gii thiu thm ng c vin sng gi cho nhng v tr khc nh tuyn dng cn pht trin mt mi trng lm vic m cc nhn vin lun cm thy hnh phc v mong mun gn b. Bng nhiu cch thc khc nhau nhng cho n khi iu ny c hon thnh, cng ty s c mt i ng nhn s trung thnh v sn sng cng hin ht mnh.</p><p>Nhng thng v ln Go big</p><p>Ngi bn hng c kinh nghim hiu rng h phi mt nhiu n lc hn bn mt 1 hp ng 10 la thay v 10 hp ng tng tr gi 10 la. Tuy nhin, chin lc bn 1 hp ng ln s mang li li ch nhanh chng v tit kim ngun lc hn rt nhiu chin lc bn 10 hp ng nh c gi tr tng ng.</p><p>Trong tuyn dng, cc headhunters lun nm r vic tip cn v theo ui mt ng vin mc tiu. y l ngi m h nhn din v nh gi ph hp vi v tr cn lp y kh khn hn rt nhiu so vi vic sp xp phng vn nhng ng vin gi n ng tuyn la chn ngi sng gi nht trong s . Nhng cch lm th nht thng mang li hiu qu cao, nh tuyn dng hon ton ch ng trong sut qu trnh chiu m nhn ti. To lng trung thnh - Generate loyalty</p><p>Thay v ch tp trung vo vic c c ch k ca khch hng trong bn hp ng giao dch, nhng nhn vin bn hng hng u c gng xy dng mt mi quan h cht ch v lu bn vi cc khch hng. Cng ging nh vy, cc nh tuyn dng thng mun gi lin lc vi tt c ng vin ngay c khi h c kt qu phng vn rt t. Bi l, rt c th cha phi l mt v tr tuyn dng ph hp vi h. Trong mt c hi khc, bit u h l ng c vin sng gi nht. </p><p>Xy dng mt mi lin kt bn vng - Build a deep pipeline</p><p>Ngi bn hng khng ngng bn ngay c khi h ang s hu mt danh sch di nhng khch hng tim nng, nhng hp ng thng v ch x l giao dch. </p><p>Ging nh cc nhn vin bn hng cao cp lun mun ginh c cc hp ng ln, cht c cc khch hng b th ngi tuyn dng gii cng mun chiu m c nhng nhn s xut sc nht cho cng ty. Cng xem nhng tuyt chiu m h - nhng nhn vin bn hng cao cp &amp; nhng ngi tuyn dng gii thng p dng:</p><p>Lm cho khch hng tr thnh anh hng - Make the customer the hero</p><p>Ngi bn hng thnh cng khng bn sn phm hay dch v cho khch hng m h k nhng cu chuyn, trong , cc khch hng u ging nh nhng ngi hng. V nhng g ngi bn hng a ra s lm cho khch hng thnh cng hn na. </p><p>Tng t nh vy, thay v a ra bn m t cng vic nhm chn vi mt danh sch lit k di dng cc yu cu k nng, nhim v, nh tuyn dng hy gii thiu v nhng c hi, gii thch mc thnh cng ca ng vin nu h v tr mi.</p><p>10|ChuyN NhN s</p></li><li><p>NGI CMCS THNG 10 - 2017</p><p>KHAI TRNG TI NHT BN!CMC JAPAN CHNH THCChc mng</p><p>Nm trong chin lc Go Global, sng ngy 7/11/2017, l khai trng CMC Japan din ra thnh cng tt p ti thnh ph Yokohama, tnh Kanagawa, Nht Bn. Bui l c t chc ti khch sn 5 sao Yokohama Bay Hotel Tokyu vi s c mt ca Thng c Kuroiwa Yuji ca tnh Kanagawa v i din t tnh, i s c mnh Ton quyn Vit Nam ti Nht Bn Nguyn Quc Cng, Th trng B Thng tin &amp; Truyn thng Vit Nam Nguyn Minh Hng, Ch tch HQT/Tng Gim c Nguyn Trung Chnh, Tng gim c CMC Japan Kumeda Masakuni v hn 120 quan khch.</p><p>Sau nghi thc p thng ru sa k truyn thng ca ngi Nht chnh thc khai trng cng ty, cc v i biu v khch mi gi nhng li chc tt p ti CMC Japan v mong CMC s ngy mt pht trin khng ch ti Nht Bn m cn nhiu th trng khc trn ton th gii.</p><p>T.L</p><p>|11CN CNh</p></li><li><p>NGI CMC S THNG 10 - 2017</p><p>ng Kuroiwa Yuji Thng c tnh Kanagawa, Nht Bn chia s: Trc y, ti tng n Vit Nam v thy t nc ca cc bn rt pht trin v c nhiu tim nng. Hin ti tnh Kanagawa c rt nhiu cng ty Vit Nam. Kanagawa lun cho n tt c cc cng ty n vi Nht Bn, quan h ca chng ti rt tt. Ti mun mi quan h ny ngy cng gn cht v cng nhau pht trin, c Vit Nam v Nht Bn s cng win-win.</p><p>ng Nguyn Minh Hng, Th trng B Thng tin v Truyn thng cng gi li chc mng CMC Japan v nhn mnh: Tun l cp cao APEC ang din ra ti Vit Nam ht sc tt p, ng thi cho thy quan h n nh ca hai nc Vit Nam Nht Bn. Trong thi gian qua, B Ni v v Truyn thng Nht Bn lun hp tc cht ch vi B Thng tin &amp; Truyn thng Vit Nam. Bng s c mt ti y hm nay, mt ln na chng ti khng nh s hp tc thn thit trong lnh vc cng ngh thng tin, truyn thng gia hai nc.</p><p>Mi Ngi CMC cng ngm nhn vn phng CMC Japan qua mt s hnh nh di y: </p><p>CMC Japan c tha hng hn 24 nm kinh nghim trong lnh vc ICT v hn 10 nm kinh nghim outsourcing ca Tp on Cng ngh CMC, c s mnh cung cp k s phn mm cht lng cao, mang n nhng gii php, dch v cng ngh thng tin ton din v hng u theo tiu chun th gii cho cc khch hng ti Nht Bn. Vi gi tr ct li Chuyn nghip Sng to ng i, CMC Japan xy dng b my qun l v nhn s theo tiu chun quc t; tp trung pht trin lc lng k s chuyn su cng ngh v c nng lc ting Nht tt; chun ha quy trnh cung cp dch v v pht trin phn mm theo tiu chun Nht Bn. D kin n nm 2020, CMC s c 1.000 nhn vin lm vic cho th trng Nht Bn.</p><p>i s c mnh ton quyn Vit Nam ti Nht Bn ng Nguyn Quc Cng pht biu: Ti bit CMC t nhng ngy u thnh lp, l mt nhm k s cng ngh tr v rt gii ca Vit Nam. Mi quan h Vit Nam - Nht Bn ang p hn bao gi ht, trong nm nay Nh vua v Hong hu c chuyn thm Vit Nam. c bit, quan h kinh t ca hai nc rt pht trin, ti rt vui mng khi mt s cng ty t chn n Nht Bn. Ti xin gi li chc mng tt p nht ti CMC nhn dp l khai trng vn phng ti Nht Bn.</p><p>Bng s chm ch, ham hc hi v tnh yu, am m kht khao, chng ti mong mun em nhng sn phm dch v cht lng tt nht ra th trng quc t. Chng ti tin i ng con ngi CMC s lm hi lng Qu v v s thnh cng trong vic cung cp cc dch v ICT cho Qu doanh nghip ti Nht Bn. Thnh cng ca cc qu v cng nh s thnh vng ca Nht Bn l mc tiu ca cng ty chng ti. Anh Nguyn Trung Chnh Ch tch HQT/ Tng Gim c pht biu ti s kin.</p></li><li><p>NGI CMCS THNG 10 - 2017</p><p>CN CNh |13</p><p>Chng ti va m vn phng cng ty ti Nht 2 thng trc, ti rt vui khi nhn c nhiu s ng h ca tnh Kanagawa v JETRO. By gi l lc cng ty CMC Japan thc hin cc d n theo chin lc Go Global ca Tp on CMC. Nht Bn l th trng u tin khi CMC tin ra quc t, v th ti rt vui khi c cng hin v ng gp cho Tp on. </p><p>Trong 3 n 5 nm na, CMC Japan phn u s tr thnh mt thng hiu ln. D kin n nm 2020, doanh thu t Nht Bn s chim 10% doanh thu ton Tp on. Ti s c gng hon thnh nhim v ny.</p><p>ng Kumeda Masakuni pht biu ti s kin ra mt CMC Japan ngy 7/11/2017</p></li><li><p>NGI CMC S THNG 10 - 2017</p><p>14| ChuyN hI NGh ChIN LC</p><p>Bng tinh thn ng i, s quyt tm, n lc khng ngng ca ton th mi thnh vin CMC, chng ta hon thnh 6 thng u nm 2017 vi kt qu Doanh thu t 2.632 t doanh thu - tng 13% so vi cng k 2016 v t 112% k hoch; Tng li nhun trc thu t 136,6 t, tng trng 42% so cng k nm 2016 v t 150% k hoch 6 thng u nm ti chnh 2017. Nh vy kt qu doanh thu ly k 6 thng u nm hon thnh thnh 54% k hoch nm; li nhun ly k 6 thng u nm hon thnh 57% k hoch nm.</p><p>doanh thu</p><p>Thy...</p></li></ul>