Bảng tr huyệt - 手太阴肺经

  • Published on
    29-Oct-2015

  • View
    41

  • Download
    17

Embed Size (px)

Transcript

<p>LUshu ti yn fi jngTh thi m ph kinh</p> <p> LU1Zhng FTrung ph</p> <p> LU2Yn mnVn mn</p> <p> LU3Tin fThin ph</p> <p> LU4Xi biHip bch</p> <p> LU5Ch zXch trch</p> <p> LU6Kng zuKhng ti</p> <p> LU7Le qeLit khuyt </p> <p> LU8Jng qKinh c</p> <p> LU9Ti yunThi uyn</p> <p> LU10Y jNg t</p> <p> LU11</p> <p>Sho shngThiu thng</p> <p>LIshu yng mng d chng jngTh dng minh i trng kinh</p> <p> LI1shng yngThng dng</p> <p> LI2r jinNh gian</p> <p> LI3Sn jinTam gian</p> <p> LI 4H gHp cc</p> <p> LI5Yng XDng kh</p> <p> LI6pin IThin lch</p> <p> LI7Wn Iin lu</p> <p> LI8Xi IinH lim</p> <p> LI9Shng IinThng lim</p> <p> LI10Shu sn ITh tam l</p> <p> LI11Q chKhc tr</p> <p> LI12zhu lioTru liu</p> <p> LI13Shu wliTh Ng l</p> <p> LI14B noT nhu</p> <p> LI15Jin yKin ngung</p> <p> LI16J gC ct</p> <p> LI17Tin dngThin nh</p> <p> LI18F tPh t</p> <p> LI19H lioKhu Ho liu</p> <p> LI20Yng xingNghinh hng</p> <p>STz yng mng wi jngTc dng minh v kinh</p> <p> ST1ChngqTha khp</p> <p> ST2S biT bch</p> <p> ST3J lioC liu</p> <p> ST4Dcnga thng</p> <p> ST5D yngi nghinh</p> <p> ST6Ji chGip xa</p> <p> ST7Xi gunH quan</p> <p> ST8Tu wiu duy</p> <p> ST9Rn yngNhn nghinh</p> <p> ST10Shi tThu t</p> <p> ST11Q shKh x</p> <p> ST12Qu pnKhuyt bn</p> <p> ST13Q hKh h</p> <p> ST14K fngKh phng</p> <p> ST15W yc </p> <p> ST16Yng chungng song</p> <p> ST17R zhngNh trung</p> <p> ST18R gnNh cn</p> <p> ST19B rngBt dung</p> <p> ST20Chng mnTha mn</p> <p> ST21Ling mnLng mn</p> <p> ST22Gun mnQuan mn</p> <p> ST23Ti yThi t</p> <p> ST24Hu ru mnHot nhc mn</p> <p> ST25Tin shThin khu</p> <p> ST26Wi lngNgoi lng</p> <p> ST27D ji c</p> <p> ST28Shi doThu o</p> <p> ST29Gi liQui lai</p> <p> ST30Q chngKh xung</p> <p> ST31B gunB quan</p> <p> ST32F tPhc th</p> <p> ST33Yn shm th</p> <p> ST34Ling qiLng khu</p> <p> ST35D bc t</p> <p> ST36Z sn lTc tam l</p> <p> ST37Shng j xThng c h</p> <p>ST38Tio kuiu khu</p> <p> ST39Xi j xH c h</p> <p> ST40Fng lngPhong long</p> <p> ST41Ji XGii kh</p> <p> ST42Chng YngXung dng</p> <p> ST43Xin gHm cc</p> <p> ST44Ni tngNi nh</p> <p> ST45L duL oi</p> <p>SPz ti yn p jngTc thi m t kinh</p> <p> SP1Yn bin bch</p> <p> SP2D di </p> <p> SP3Ti biThi bch</p> <p> SP4Gng xnCng tn</p> <p> SP5Shng qiThng khu</p> <p> SP 6Sn yn jioTam m giao</p> <p> SP7Lu gLu cc</p> <p> SP8D ja c</p> <p> SP9Yn lng qunm lng tuyn</p> <p> SP10Xu hiHuyt hi</p> <p> SP11J mnC mn</p> <p> SP12Chng mnXung mn</p> <p> SP13F shPh x</p> <p> SP14F jiPhc kt</p> <p> SP15D hngi honh</p> <p> SP16F iPhc ai</p> <p> SP17Sh duThc u</p> <p> SP18Tin xThin kh</p> <p> SP19Xing xingHung hng</p> <p> SP20Zhu rngChu vinh</p> <p> SP21D boi bao</p> <p>HTshu sho yn xn jngTh thiu m tm kinh</p> <p> HT1J qunCc tuyn</p> <p> HT2Qng lngThanh linh</p> <p> HT3Sho hiThiu hi</p> <p> HT4Lng doLinh o </p> <p> HT5Tng lThng l</p> <p> HT6Yn xm khch</p> <p> HT7Shn mnThn mn</p> <p> HT8Sho fThiu ph</p> <p> HT9Sho chngThiu xung </p> <p>SIshu ti yng xio chng jngTh thi dng tiu trng kinh</p> <p> SI1Sho zThiu trch</p> <p> SI2Qin gTin cc</p> <p> SI3Hu xHu kh</p> <p> SI4Wn gUyn ct</p> <p> SI5Yng gDng cc</p> <p> SI6Yng loDng lo</p> <p> SI7Zh zhngChi chnh</p> <p> SI8Xio hiTiu hi</p> <p> SI9Jin zhnKin trinh</p> <p> SI10No shNhu du</p> <p> SI11Tin zngThin tng</p> <p> SI12Bng fngBnh phong</p> <p> SI13Q yunKhc vin</p> <p> SI14Jin wi shKin ngoi du</p> <p> SI15Jin zhng shKin trung du</p> <p> SI16Tin chungThin song</p> <p> SI17Tin rngThin dung</p> <p> SI18Qun lioQuyn liu</p> <p>SI19Tng gngThnh cung</p> <p>BLz ti yng bng gung jngTc thi dng bng quang kinh</p> <p> BL1Jng mngTnh minh</p> <p> BL2Cun zhTon trc</p> <p> BL3Mi chngMi xung</p> <p> BL4Q chKhc sai</p> <p> BL5W chNg x</p> <p> BL6Chng gungTha quang</p> <p> BL7Tng tinThng thin</p> <p> BL8Lu quLc khc</p> <p> BL9Y zhnNgc chm</p> <p> BL10Tin zhThin tr</p> <p> BL11d zhi tr</p> <p> BL12fng mnPhong mn</p> <p> BL13fi shPh du</p> <p> BL14ju yn shQuyt m du</p> <p> BL15Xn shTm du</p> <p> BL16D shc du</p> <p> BL17G shCch du</p> <p> BL18Gn shCan du</p> <p> BL19Dn shm du</p> <p> BL20P shT du</p> <p>BL21Wi shV du</p> <p>BL22sn jio yTam tiu du</p> <p> BL23Shn shThn du</p> <p> BL24Q hi shKh hi du</p> <p> BL25D chng shi trng du</p> <p> BL26Gun yun shQuan nguyn du</p> <p> BL27Xio chng shTiu trng du</p> <p> BL28Png gung shBng quang du</p> <p> BL29Zhng l shTrung l du</p> <p> BL30Bi hun shBch hon du</p> <p> BL31Shng lioThng liu</p> <p> BL32C lioTh liu</p> <p>BL33Zhng lioTrung liu</p> <p>BL34Xi lioH liu</p> <p> BL35Hu yngHi dng</p> <p>BL36Chng fTha ph</p> <p> BL37Yn mnn mn</p> <p>BL38F xPh khch</p> <p>BL39Wi yngy dng</p> <p> BL40Wi zhngy trung</p> <p>BL41F fnPh phn</p> <p>BL42P hPhch h</p> <p>BL43Go hungCao hoang</p> <p>BL44Shn tngThn ng</p> <p>BL45Y xY hy</p> <p>BL46G gunCch quan</p> <p>BL47Hn mnHn mn</p> <p> BL48Yng gngDng cng</p> <p>BL49Y sh x</p> <p> BL50Wi cngV thng</p> <p> BL51Hung mnHoang mn</p> <p>BL52Zh shCh tht</p> <p>BL53Bo hungBo hoang</p> <p>BL54Zh binTrt bin</p> <p>BL55H yngHp dng</p> <p> BL56Chng jnTha cn</p> <p> BL57Chng shnTha sn</p> <p> BL58Fi yngPhi dng</p> <p>BL59F yngPh dng</p> <p> BL60Kn lnCn ln</p> <p>BL61P cnB tham</p> <p>BL62Shn miThn mch</p> <p>BL63Jn mnKim mn</p> <p>BL64Jng gKinh ct</p> <p>B 65Sh gThc ct</p> <p> BL66Z tng gTc Thng cc</p> <p> BL67Zh ynCh m</p> <p> KIz sho yn shn jngtc thiu m thn</p> <p>KI1Yng qunDng tuyn</p> <p>KI2Rn gNhin cc</p> <p>KI3Ti xThi kh</p> <p> KI4D zhngi chung</p> <p> KI5Shu qunThy tuyn</p> <p>KI6Zho hiChiu hi</p> <p> KI7F liPhc lu</p> <p>KI8Jio xnGiao tn</p> <p>KI9Zh bnTrc tn</p> <p>KI10Yn gm cc</p> <p>KI11Hng gHonh ct</p> <p>KI12D hi hch</p> <p>KI13Q xuKh huyt</p> <p>KI14S mnT mn</p> <p> KI15Zhng zhTrung ch</p> <p>KI16Hung shHoang du</p> <p>KI17Shng qThng khc</p> <p>KI18Sh gunThch quan</p> <p>KI19Yn dm </p> <p> KI20F tng gPhc Thng cc</p> <p>KI21Yu mnU mn</p> <p>KI22B lngB lang</p> <p> KI23Shn fngThn phong</p> <p> KI24Lng xLinh kh</p> <p> KI25Shn cngThn tng</p> <p>KI26Y zhngHoc trung</p> <p> KI27Sh fDu ph</p> <p>PCz sho yn shn jngTh quyt m tm bo kinh</p> <p> PC1Tin chThin tr</p> <p> PC2Tin qunThin tuyn</p> <p> PC3Q zKhc trch</p> <p>PC4X mnKhch mn</p> <p> PC5Jin shGian s</p> <p>PC6Ni gunNi quan</p> <p> PC7D lngi lng</p> <p> PC8Lo gngLao cung</p> <p> PC9Zhng chngTrung xung</p> <p>SJshu sho yng sn jio jngTh thiu dng tam tiu kinh</p> <p>SJ1Gun chngQuan xung</p> <p>SJ2Y mnDch mn</p> <p> SJ3Zhng zhTrung ch</p> <p>SJ4Yng chDng tr</p> <p> SJ5Wi gunNgoi quan</p> <p>SJ6Zh guChi cu</p> <p>SJ7Hu zngHi tng</p> <p>SJ8Sn yng luTam dng lc</p> <p> SJ9S dT c</p> <p>SJ10Tin jngThin tnh</p> <p> SJ11Qng lng yunThanh lnh uyn</p> <p>SJ12Xio luTiu lc</p> <p> SJ13No huNhu hi</p> <p> SJ14Jin lioKin liu</p> <p> SJ15Tin lioThin liu</p> <p> SJ16Tin yuThin d</p> <p> SJ17Y fng phong</p> <p>SJ18Ch miKh mch</p> <p>SJ19L xL tc</p> <p> SJ20Jio snGic tn</p> <p> SJ21r mnNh mn</p> <p>SJ22r h lioNh Ha liu</p> <p>SJ23S z kngTy trc khng</p> <p>GBz sho yng dn jngTc thiu dng m kinh</p> <p>GB1Tng z liong t liu</p> <p> GB2Tng huThnh hi</p> <p>GB3Shng gunThng quan</p> <p>GB4Hn ynHm ym</p> <p> GB5Xun luHuyn l</p> <p> GB6Xun lHuyn ly</p> <p> GB7Q bnKhc tn (Khc pht)</p> <p>GB8Shui gSut cc</p> <p>GB9Tin chngThin xung</p> <p> GB10F biPh bch</p> <p> GB11Tu qio ynu khiu m</p> <p> GB12Wn gHon ct</p> <p> GB13Bn shnBn thn</p> <p>GB14Yng biDng bch</p> <p> GB15Tu ln qu Lm khp</p> <p> GB16M chungMc song</p> <p> GB17Zhng yngChnh doanh</p> <p> GB18Chng lngTha linh</p> <p>GB19No kngNo khng</p> <p> GB20Fng chPhong tr</p> <p>GB21Jin jngKin tnh</p> <p> GB22Yun yUyn dch</p> <p>GB23Zh jnTrip cn</p> <p>GB24R yuNht nguyt</p> <p>GB25Jng mnKinh mn</p> <p>GB26Di mii mch</p> <p> GB27W shNg khu</p> <p> GB28Wi doDuy o</p> <p>GB29J lioC liu</p> <p>GB30Hun tioHon khiu</p> <p>GB31Fng shPhong th</p> <p>GB32Zhng dTrung c</p> <p>GB33X yng gunTt Dng quan</p> <p> GB34Yng lng qunDng lng tuyn</p> <p> GB35Yng jioDng giao</p> <p> GB36Wi qiNgoi khu</p> <p> GB37Gung mngQuang minh</p> <p> GB38Yng fDng ph</p> <p> GB39Xun zhngHuyn chung (Tuyt cc)</p> <p>GB40Qi xKhu kh</p> <p> GB41Z ln qTc Lm khp</p> <p>GB42D w hua ng hi</p> <p> GB43Xi xHip kh</p> <p> GB44Z qio ynTc khiu m</p> <p>LRz ju yn gn jngTc quyt m can kinh</p> <p>LR1D dni n</p> <p> LR2Xng jinHnh gian</p> <p>LR3Ti chngThi xung</p> <p>LR4Zhng fngTrung phong</p> <p> LR5L guLi cu</p> <p> LR6Zhng dTrung </p> <p> LR7X gunTt quan</p> <p>LR8Q qunKhc tuyn</p> <p>LR9Yn bom bao</p> <p> LR10Z w liTc ng l</p> <p> LR11Yn linm lim</p> <p> LR12J miCp mch</p> <p> LR13Zhng mnChng mn</p> <p> LR14Q mnK mn</p> <p>RNrn miMch nhm</p> <p>RN1Hu ynHi m:</p> <p>RN2Q gKhc ct</p> <p>RN3Zhng jTrung cc</p> <p> RN4gun yunQuan nguyn</p> <p> RN5Sh mnThch mn</p> <p>RN6Q hiKh hi</p> <p>RN7Yn jiom giao</p> <p>RN8Shn quThn khuyt</p> <p>RN9Shu fnThu phn</p> <p>RN10Xi wnH qun</p> <p>RN11Jin lKin l</p> <p>RN12Zhng wnTrung qun</p> <p> RN13Shng wnThng qun</p> <p>RN14J quC khuyt</p> <p> RN15Ji wiCu v</p> <p>RN16Zhng tngTrung nh</p> <p>RN17Dn zhngn trung</p> <p>RN18Y tngNgc ng</p> <p>RN19Z gngT cung</p> <p>RN20Hu giHoa ci</p> <p>RN21Xun jTon c</p> <p>RN22Tin tThin t</p> <p>RN23Lin qunLim tuyn</p> <p>RN24Chng jingTha tng</p> <p>DUd mic mch</p> <p> DU1Chng qingTrng cng</p> <p> DU2Yo shYu du</p> <p>DU3Yo yng gunYu Dng quan</p> <p> DU4Mng mnMnh mn</p> <p> DU5Xun shHuyn khu</p> <p> DU6J zhngTch trung</p> <p> DU7Zhng shTrung khu</p> <p> DU8Jn suCn sc</p> <p> DU9Zh yngCh dng</p> <p> DU10Lng tiLinh i</p> <p> DU11Shn doThn o</p> <p> DU12Shn zhThn tr</p> <p> DU13To doo o</p> <p> DU14D zhui chu</p> <p> DU15Y mn mn</p> <p> DU16Fng fPhong ph</p> <p> DU17No hNo h</p> <p> DU18Qing jinCng gian</p> <p>DU19Hu dngHu nh</p> <p> DU20Bi huBch hi</p> <p> DU21Qin dngTin nh</p> <p> DU22Xng huTn hi</p> <p> DU23Shng xngThng tinh</p> <p> DU24Shn tngThn nh</p> <p> DU25S lioT liu</p> <p> DU26Shu guThu cu</p> <p> DU27Du dunoi oan</p> <p> DU28Yn jioNgn giao</p> <p>jng wi xuKinh ngoi huyt</p> <p> Ex-HN1S shng chngT thn thng</p> <p> Ex-HN2Dng yngng dng</p> <p> Ex-HN3Yn tngn ng</p> <p>Ex-HN4Y yoNg yu</p> <p> Ex-HN5Ti yngThi dng</p> <p> Ex-HN6Er jinNh tim</p> <p> Ex-HN7Qu hCu hu</p> <p> Ex-HN8Shng yng xingThng Nghinh hng (T xuyn, T thng )</p> <p> Ex-HN9Ni yng xingni nghinh hng</p> <p> Ex-HN10J qunt tuyn</p> <p> Ex-HN11hi qunhi tuyn</p> <p> EX-HN12jn jnkim tn</p> <p> EX-HN13y yngc dch</p> <p>Ex-HN14Y mng minh</p> <p> Ex-HN15Jng bi loCnh Bch lao</p> <p> Ex-HN16Qan zhngkhin chnh /chnh</p> <p> Ex-HN17Xa chng janghip tha tng</p> <p> Ex-HN18Zhng gungchnh quang</p> <p> Ex-HN19Shng mngthng minh</p> <p> Ex-HN20Wa mngngoi minh</p> <p> Ex-HN21Shng lan qunthng lim tuyn</p> <p> Ex-HN22An manan min</p> <p> Ex-HN23Xn mngtn minh</p> <p> EX-HN24Xn shtn thit</p> <p> Ex-HN25Bin to t xubin o th huyt</p> <p> Ex-HN26Jng bcnh t /t</p> <p> Ex-HN27Chng gsng ct</p> <p> Ex-HN28Chn lthn l /l</p> <p> Ex-HN29Ja lgip l /l</p> <p> Ex-HN30Yng widng duy</p> <p> Ex-HN31F jpht t</p> <p> Ex-HN32Xu y dinhuyt p im</p> <p> Ex-HN33shn gnsn cn</p> <p> Ex-HN34xun mnghuyn mnh</p> <p> Ex-NH35shng xuthng /thng ngc huyt</p> <p> EX-HN36Yn kuyn /yn khu</p> <p> Ex-HN37Y wing v</p> <p> Ex-HN38D ha cc /cp /hp</p> <p> Ex-HN39Xi y fngh phong</p> <p> Ex-CA1Z gngt /t cung</p> <p> Ex-CA2T wi v</p> <p> Ex-CA3Xu mnghuyt mn</p> <p> Ex-CA4Wi shngv thng /thng</p> <p> Ex-CA5Shn q xusn kh huyt</p> <p> Ex-CA6L nio xuli niu huyt</p> <p> Ex-CA7Q zhng s bint /t trung /trng t bin</p> <p> Ex-CA8Q mngkh mn</p> <p> Ex-CA9T tu thc</p> <p> Ex-CA10Xing tng ghung thng cc /dc</p> <p> Ex-CA11Mi humai hoa</p> <p> Ex-CA12Hung mhoang /manh m</p> <p> Ex-CA13Q zhngkh trung /trng</p> <p> Ex-CA14Zhng gtrng /trng cc /dc</p> <p> Ex-CA15Dun hon /on h</p> <p> Ex-CA16Chug ytrng /trng di /v</p> <p> Ex-CA17Jng zhngkinh trung /trng</p> <p> Ex-CA18Qun yntuyn m</p> <p> Ex-CA19Li xilc h /h</p> <p> Ex-CA20Zhun gchuyn /chuyn cc /dc</p> <p> Ex-CA21Y mndch mn</p> <p> Ex-CA22Xi tnghip /hip ng</p> <p> Ex-CA23T wi v</p> <p> Ex-CA24F j sngphc c tng /tng</p> <p> Ex-CA25Y png xudch bnh huyt</p> <p> EX-B1Dng chunnh suyn</p> <p> EX-B2Ji jGip tch</p> <p> EX-B3wi gun xi yv qun /uyn h du</p> <p> EX-B4p gnb cn</p> <p> EX-B5xi j yh cc du</p> <p> EX-B6yo yyu nghi</p> <p> EX-B7yo ynyu nhn</p> <p> EX-B8sh q zhuthp tht chu /tru</p> <p> EX-B9yo qyu c /k /k</p> <p> EX-UE1zhu jintru tim</p> <p> EX-UE2r binh bch</p> <p> EX-UE3zhng quntrung /trng tuyn</p> <p> EX-UE4zhng kutrung /trng khi</p> <p> EX-UE5d g kngi ct khng</p> <p> EX-UE6xio g kngtiu ct khng</p> <p> EX-UE7yo tng dinyu thng im</p> <p> EX-UE8wi lo gngngoi lao cung</p> <p> EX-UE9b xibt /cu /qu /qu t</p> <p> EX-UE10s fngt phng</p> <p> EX-UE11sh xunthp tuyn</p> <p> EX-LE1kun gkhoan ct</p> <p> EX-LE2h dnghc nh /nh</p> <p> EX-LE3bi chng wb /bch trng oa</p> <p> EX-LE4ni x ynni tt nhn</p> <p> EX-LE5x yntt nhn</p> <p> EX-LE6dn nngm nang</p> <p> EX-LE7ln wilan v</p> <p> EX-LE8ni hui jinni ho /ho /ho /kho tim</p> <p> EX-LE9wi hui jinngoi ho /ho /ho /kho tim</p> <p> EX-LE10b fngbt /cu /qu /qu phong</p> <p> EX-LE11d ync m</p> <p> EX-LE12q dunkh oan</p>