Bao cao gk

  • View
    45

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. TRUNG TM O TO QUN TR MNG V AN NINH MNGQUC T ATHENA BO CO THC TP GIA K NGHIN CU V TRIN KHAI CC DCH V MNG TRN WINDOWS SERVER 2008 Sinh vin thc hin : Nguyn Th Ba MSSV : 468111105 Lp : CDN QTM 11 GVHD : V Thng TP. H Ch Minh, Thng 4 nm 2014.

2. NHIM V THC HIN KHA LUN H tn SV : Nguyn Th Ba. MSSV: 468111105. Chuyn ngnh: Cng Ngh Thng Tin. Tn ti: Nghin cu trin khai cc dch v mng trn Windows Server 2008. Ni dung thc hin: L thuyt: Nmvng cc bc thc hin qun tr Windows Server 2008. C kh nng t thit lp mt mng my tnh, cu hnh mng, iu chnh kh nng hot ng mng my tnh, vn hnh h thng mng, gii quyt s c, cc phng php bo v trc nguy c virus, worm, trojan, spam. Thc hnh: Ci t Windows Server 2008. Nng cp Stand Alone thnh Domain controller. Ci t Windows 7. Join Domain cho windows 7. To user account trn AD, thit lp policy cho php User c quyn thay i ngy gi h thng. Backup cho Domain Controller. Qun l dch v DNS,Mail,DHCP, Web, VPN trn mi trng Local v Internet. Thc hin kt ni VPN, Mail Server, Web Server trn my ch o VPS. Bo mt Windows vi khai thc m li trn Windows Xp (MS10_042,MS12_004,MS12_027 v li Adobe Reader9.X) Thi gian thc hin: 17/2/2013 n 24/5/2014. Ch k ca SV: TP.HCM, Ngy 3 thng 4 nm 2014. GIM C TRUNG TM GING VIN HNG DN (K v ghi r h tn) (K v ghi r h tn) TRUNG TM O TO MNG & AN NINH MNG QUC T ATHENA CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc 3. LI CM N Trn thc t khng c s thnh cng no m khng gn lin vi nhng s h tr, gip d t hay nhiu, d trc tip hay gin tip ca ngi khc. Trong sut thi gian t khi bt u hc tp ging ng n nay, em nhn c rt nhiu s quan tm, gip ca qu Thy C, gia nh v bn b. Vi li bit n su sc nht, em xin gi n qu Thy C Khoa Cng Ngh Thng Tin - Trng i Hc Cng Nghip Thnh Ph H Ch Minh cng vi tri thc v tm huyt ca mnh truyn t vn kin thc qu bu cho chng em trong sut thi gian hc tp ti trng. V c bit, trong hc k ny Khoa t chc cho chng em thc tp v c tip cn vi mn hc m theo em l rt hu ch i vi sinh vin ngnh Cng Ngh Thng Tin. Em xin chn thnh cm n Thy V Thng tn tm hng dn chng em qua tng bui thc tp ti Trung Tm ATHENA cng nh nhng bui ni chuyn, tho lun. Nu khng c nhng li hng dn, dy bo ca thy thy th em ngh bi bo co ny ca em rt kh c th hon thin c. Mt ln na, em xin chn thnh cm n thy. Bi bo co c thc hin trong khong thi gian gn 3 thng. Bc u i vo thc t, tm hiu, kin thc ca em cn hn ch v cn nhiu b ng. Do vy, khng trnh khi nhng thiu st l iu chc chn, em rt mong nhn c nhng kin ng gp qu bu ca qu Thy C v cc bn hc cng lp kin thc ca em trong lnh vc ny c hon thin hn. Sau cng, em xin knh chc qu Thy C trong Khoa Cng Ngh Thng Tin v Thy V Thng tht di do sc khe, nim tin tip tc thc hin s mnh cao p ca mnh l truyn t kin thc cho th h mai sau. Trn trng. TP.HCM, Ngy 3 - 4- 2014 Sinh vinthc hin NguynTh Ba 4. NHN XT CA GV ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 5. M lc Chng I. Cng vic thc tp: ........................................................................1 1.1 Gii thiu doanh nghip thc tp Trung Tm o To Qun Tr Mng v An Ninh Mng Quc T ATHENA.................................................1 1.1.1 Tr s v cc chi nhnh: ................................................................2 1.1.2 Qu trnh hnh thnh v pht trin ca trung tm: .........................2 1.1.3 C cu t chc: ..............................................................................3 1.1.4 Cc sn phm, gii php: ...............................................................4 1.1.5 Khch hng.....................................................................................6 1.1.6 i tc............................................................................................6 1.2 Cc nhim v v dch v ca b phn thc tp...................................6 1.3 Cng vic v nhim v c phn cng .............................................6 1.4 Thi gian thc tp................................................................................6 Chng II. Ni dung thc tp .......................................................................7 2.1 Nhim v c giao ............................................................................7 2.2 Kin thc tm hiu ...............................................................................7 2.2.1 Gii php mng doanh nghip .......................................................7 2.2.2 Windows Server 2008....................................................................7 2.3 Cc cng ngh c tip xc, qu trnh lm vic v cc kin thc ..13 2.3.1 Lm vic vi Windows Server 2008 trn mi trng my o VMWare....................................................................................................13 2.3.2 Ci t v cu hnh my ch Windows Server 2008 ...................13 2.3.3 Khi to cu hnh ln u tin cho Windows Server 2008..........22 2.3.4 Ci t dch v DNS ....................................................................31 2.3.5 Dch V DHCP ............................................................................42 2.3.6 Cu hnh Web Server IIS. ............................................................54 2.3.7 Trin khai dch v chng thc CA...................................................60 2.3.8 Trin khai dch v VPN Client to site..............................................69 2.3.9 Cu hnh dch v VPN Site to Site...................................................80 2.4 Cc kt qu t c .........................................................................92 2.4.1 Kinh nghim thc t.....................................................................92 2.4.2 Hon thin bn thn .....................................................................93 6. 2.4.3 Cc kin thc c lnh hi .........................................................93 Chng III. Kt Lun ...................................................................................94 Chng IV. Ti liu tham kho ....................................................................95 7. LI M U Ngy nay vi s pht trin ca khoa hc k thut th my tnh tr nn ph bin vi mi ngi. Chng mang li cho con ngi kh nng to ln v lm nhng cng vic phi thng: tnh ton nhanh v chnh xc cc bi ton phc tp, iu khin t ng, gii tr My tnh ra i khng ch h tr trong sn xut m cn trong vic hc tp v lm gp phn gii phng sc lao ng. My tnh in t l mt pht minh, thnh tu to ln cho s pht trin ca nhn loi gp phn thc y mnh m tin b khoa hc v k thut ni ring cng nh nhn loi ni chung. Bn cnh s pht trin chng m