Baocao Tong Hop

  • Published on
    14-Jan-2015

  • View
    1.389

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. NHM 8 </li> <li> 2. Cc thnh vin trong nhm <ul><li>Phm Quang Chc </li></ul><ul><li>V Vn Hon </li></ul><ul><li>Nguyn Anh Thi </li></ul><ul><li>Lu nh Trung </li></ul><ul><li>Phm S Vinh </li></ul></li> <li> 3. 15.2 Sendmail <ul><li>L mt chng trnh phc tp c thit k cho hu ht cc h iu hnh vi m ngun bao gm hng ngn dng lnh C. </li></ul><ul><li>c chy vi quyn ca ngi qun tr h thng do chng trnh phi c quyn ghi vo hp th ca ngi s dng. </li></ul></li> <li> 4. H thng E-Mail thng trng gm 3 phn chnh: <ul><li>Mail User Agent(MUA): l chng trnh m ngi dng s dng c v gi email. N c email c gi vo mailbox ca ngi dng v gi email ti MTA gi n ni nhn. </li></ul><ul><li>Mail Tranfer Agent (MTA): hot ng c bn ca n ging nh mt "mail router" n nhn email t cc MUA hay t mt MTA khc, da vo thng tin trong phn header ca email n s a ra x l ph hp vi email , sau email s c gi n mt MDA ph hp gi email . </li></ul><ul><li>Mail Delivery Agent (MDA): nhn e-mail t MTA v thc hin vic gi email n ch thc s. </li></ul></li> <li> 5. <ul><li>V d sau c th gip bn c bn hiu c ba thnh phn MUA, MTA, MDA lm vic vi nhau nh th no trong mt h thng Mail Server </li></ul></li> <li> 6. <ul><li>User trn host1.uiuc.edu dng mt chng trnh MUA(pine, elm ..) gi mail cho mt user khc trn host2.uiuc.edu, mail u tin c gi n mt MTA (sendmail) trn host1.uiuc.edu (localhost). </li></ul><ul><li>MTA kim tra mail v bit c a ch ch ca email , MTA c config n bit lm th no gi c e-mail n ch v n s gi email n mt MDA n thc hin iu (vi sendmail th mt MDA c tch hp sn trong n). </li></ul><ul><li>MDA s kt ni vi MTA trn host2.uiuc.edu v gi email ti </li></ul><ul><li>MTA trn host2.uiuc.edu kim tra mail nhn c v xc nh user nhn ca email v n gi mail cho MDA trn host2.uiuc.edu </li></ul><ul><li>MDA trn host2.uiuc.edu s gi mail n mail box ca user nhn </li></ul><ul><li>Khi user nhn dng mt MUA no log vo mail box ca mnh check mail anh ta s c c mail ca mnh. </li></ul></li> <li> 7. Mime(Multipurpose Internet Mail Extension) <ul><li>Chun MIME c nh ngha cho php truyn d liu ko phi l ASCII qua th in t, n cho php d liu bt k c m ha trong dng ASCII ri c truyn trong thng ip th in t chun. </li></ul><ul><li> chp nhn c kiu d liu bt k cng nh cch th hin, mi thng ip MIME bao gm thng tin thng bo cho ni nhn bit kiu d liu v cch m ha chng. </li></ul><ul><li>MIME s dng m ha Base64 chuyn cc file phc tp sang ASCII </li></ul></li> <li> 8. MIME c th c m t trong nm phn: <ul><li>Cc giao thc cho cc i tng khc ngoi mail vn bn ASCII. </li></ul><ul><li>C cu tng th ca cc phng tin truyn thng MIME nhp h thng, c mt nh ngha ban u thit lp cc loi phng tin truyn thng. </li></ul><ul><li>Mt giao thc cho cc bng m ASCII vn bn trong cc phm vi tiu ca th thng ip. </li></ul><ul><li>Nhiu th tc ng k IANA MIME lin quan n c s. </li></ul><ul><li>MIME ph hp tiu chun . </li></ul></li> <li> 9. Cc tiu chun ca MIME c thit k vi th t u tin chung sau y <ul><li>Kh nng tng thch vi cc tiu chun hin c, chng hn nh RFC 2822 </li></ul><ul><li>Mt u tin k tip l s dng mnh m trn thc t hin ti . </li></ul><ul><li>Mt u tin xem xt khi thit k MIME l c kh nng m rng d dng. </li></ul></li> <li> 10. 15.3.1 Hot ng ca MIME <ul><li>phi bao gm mt trng header vi C php: </li></ul><ul><li>Keyword: Value </li></ul></li> <li> 11. MIME-Version <ul><li>V d: MIME-Version: 1.0 </li></ul>Cc trng Content-Type C php: Content-Type: type/subtype; tham s = gi tr; tham s = gi tr Tiu chun Content-Type Vn bn Multipart nh Video Audio Application </li> <li> 12. Vn bn Cho bit du cch trong fixed hoc flowed vn bn phi c bo qun hoc xa. DelSp Cc d liu bao gm fixed c nh hoc flowed text, ch ra chnh xc bn cht ca vn bn Format x nm trong khong t1 n 9 ca tiu chun ISO-8859. Vn bn ny bao gm cc k t ISO trong khong t 0 n 255 Iso-8859-x Cc ch vn bn bao gm cc k t ASCII trong khong 0-127 Us-ascii </li> <li> 13. Multipart <ul><li>Phn ni dung tin nhn c th cha nhiu kiu i tng d liu ring. Trong mi trng hp, phn ni dung c chia thnh cc phn ring bit, c gi phn l tm lc . Ni dung ca nhng phn tm lc c nh ngha vi mt tham s trong content-type , v d: </li></ul><ul><li>Content-Type: multipart/mixed; boundary="1995021309105517 </li></ul><ul><li>C 4 gi tr sau: </li></ul>l mt bin th trn multipart/mixed Digest tng cc phin bn so vi bn gc, v h thng email ca ngi nhn s hin th phin bn tt nht Alternative Ch khc vi mixed ch khng c th t gn cho cc phn. V vy, chng trnh c th nhn c mail hin th tt c chng ngang hng. Parallel Chng phi c trnh by cho ngi nhn theo th t m chng xut hin trong email. Mixed </li> <li> 14. <ul><li>Ni dung cha d liu nh i hi phi c mt mn hnh ha hoc mt s thit b khc hin th n. </li></ul><ul><li>Cc hnh nh c nh dng JPEG, GIF. </li></ul>nh Video <ul><li>Ni dung cha d liu hnh nh chuyn ng (c th vi m thanh ng b) i hi phi c thit b thng minh hoc my trm a phng tin hin th n. </li></ul><ul><li>Video c nh dng MPEG. </li></ul>Audio <ul><li>Ni dung cha d liu m thanh i hi phi c loa v card m thanh (hoc phn cng tng t) hin th n. </li></ul><ul><li>basic: Mt nh dng mu s ph bin thp nht ca bt k tiu chun m ha m thanh. C th, l knh ISDN mu-law 8-bit m ho vi t l mu ca 8 kHz. </li></ul></li> <li> 15. Application <ul><li>Dng cho cc d liu c x l bi mt chng trnh ng dng trc khi c trnh by cho ngi s dng </li></ul><ul><li>C 2 dng: </li></ul><ul><li><ul><li>PostScript </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Octet-stream </li></ul></li></ul></li> <li> 16. 15.3.2 Cc trng Content-Transfer-Encoding <ul><li>Content-Transfer-Encoding: field </li></ul><ul><li> field nh ngha m ha c s dng </li></ul><ul><li>Nm dng m ha l: </li></ul>m ha 7-bit 8-bit Binary Quoted-in Base64 </li> <li> 17. 15.4 Post Office Protocol (POP) <ul><li>Post Office Protocol phin bn l mt giao thc tng ng dng, dng ly th in t t server mail, thng qua kt ni TCP/IP </li></ul><ul><li>N hot ng kt hp vi giao thc SMTP cung cp dch v chuyn th n gin </li></ul></li> <li> 18. Cc phin bn ca POP <ul><li>POP1 </li></ul><ul><li>POP2 </li></ul><ul><li>POP3 </li></ul></li> <li> 19. Phin bn POP3 <ul><li>Khi POP3 ra i, ngay lp tc thay th hon ton cc phin bn c. V vy, ngy nay, nhc n POP th thng l m ch POP3. </li></ul><ul><li>Thit k ca POP3 h tr chc nng cho ngi dng c kt ni internet khng thng trc (nh kt ni dial-up), </li></ul></li> <li> 20. Cc lnh ca pop3 <ul><li>USER :Ch r username </li></ul><ul><li>PASS :Ch r password </li></ul><ul><li>STAT: Yu cu trng thi ca mailbox (s lng message, kch thc ca cc message) </li></ul><ul><li>LIST: Lit k cc message </li></ul><ul><li>DELE: Xa mt message c th </li></ul><ul><li>QUIT :Chp nhn cc thay i v ct kt ni. </li></ul></li> <li> 21. S khc bit gia POP v SMTP <ul><li>POP3 l giao thc dng nhn mail t mt mail server </li></ul><ul><li>SMTP l giao thc dng gi mail ti mt mail server </li></ul></li> <li> 22. Internet Message Access Protocol (IMAP) <ul><li>IMAP l th h mi ca giao thc POP .Ni mt cch n gin, IMAP t s kim sot email trn mail server trong khi nhim v ca POP l ti ton b thng ip email v client server yu cu. </li></ul><ul><li>IMAP cung cp truy cp email theo ba ch khc nhau: offline (ngoi tuyn), online (trc tuyn) v disconnected (ngt kt ni). </li></ul></li> <li> 23. Truy cp ch offline <ul><li>Ging nh POP, cc thng ip email c truyn n my client server, xa khi mail server v mi lin kt b ngt. Sau ngi dng c, tr li, lm cc vic khc ch ngoi tuyn, v nu mun gi th mi i h phi kt ni li. </li></ul></li> <li> 24. Truy cp ch online <ul><li>L ch IMAP truy cp m ngi dng c v lm vic vi thng ip email trong khi vn ang gi kt ni vi mail server (kt ni m). Cc thng ip ny vn nm mail server cho n khi no ngi dng quyt nh xa n i. Chng u c gn nhn cho bit loi "c" hay "tr li". </li></ul></li> <li> 25. Truy cp ch disconnected <ul><li>IMAP cho php ngi dng lu tm thng ip client server v lm vic vi chng, sau cp nht tr li vo mail server ln kt ni k tip. Ch ny hu ch cho nhng ai dng laptop hay truy cp mng bng in thoi, </li></ul></li> <li> 26. Xin chn thnh cm n ! </li> </ul>